کوروش کبیر – زندگینامه و بیوگرافی

زندگینامه کوروش کبیر

زندگینامه و بیوگرافی کوروش کبیر بنیان گذار و نخستین شاه شاهنشاهی هخامنشی

زندگینامه کوروش کبیر

کوروش کبیر . بــه مدت سی سال بر نواحی گسترده ای از آسیا حکومت می کرد
کوروش کبیر . بنیان گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی
کوروش کبیر نخستین شاه و بنیان گذار دوره شاهنشاهی هخامنشی در ایران زمین می باشد
ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان . کــه وی سرزمین های ایشان را تسخیر کرده بود
او را سرور و قانونگذار می نامیدند
کوروش کبیر دارای 4 فرزند بود دو تن از فرزندان کوروش کبیر پسر و دو تن دیگر دختر بودند.
کوروش کبیر ( ۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد ) . همچنین معروف بــه کوروش دوم
نخستین شاه و بنیان گذار دودمان شاهنشاهی هخامنشی است
کوروش کبیر . بــه خاطر بخشندگی . بنیان گذاشتن حقوق بشر
پایــه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جــهان
آزاد کردن برده ها و بندیان . احترام بــه دین ها و کیش های گوناگون
گسترش تمدن و غیره شناختــه شده است.
ایرانیان کوروش کبیر را پدر و یونانیان . کــه وی سرزمین های ایشان را تسخیر کرده بود . او را سرور و قانونگذار می نامیدند
یــهودیان کوروش کبیر را بــه منزلــه مسح شده توسط پروردگار بشمار می آوردند
ضمن آنکــه بابلیان کوروش بزرگ را مورد تأیید مردوک می دانستند.

زندگینامه کوروش کبیر

همسر و فرزندان کوروش کبیر

کوروش کبیر همسری بــه نام کاساندان از خاندان هخامنشی برگزید
کــه از او دارای 4 فرزند بود. دو تن از فرزندان کوروش کبیر پسر و دو تن دیگر دختر بودند
پسران کوروش کمبوجیــه دوم و بردیا نام داشتند
و یکی از دخترانش آتوسا نام داشت
اما در منابع تاریخی نام دیگر دختر کوروش کبیر ذکر نگردیده است
کامبیز دوم پس از مرگ پدر بــه جای او بــه تخت شاهی نشست و برادر دیگر خود بردیا را کشت
او پس از فتح مصر در راه بازگشت بــه ایران خودکشی کرد.
آتوسا دختر کوروش کبیر نیز با داریوش اول ازدواج کرد و ملکــه ایران شد
همچنین کوروش کبیر دختر دیگری بــه نام آرتیستون داشت کــه از کساندان زاده نشد و خواهر ناتنی آتوسا بود
کاساندان و کوروش بزرگ عشق زیادی بــه یکدیگر داشتند
و کاساندان تا دم مرگ کوروش کبیر را بسیار دوست داشت
براساس سنگ نوشتــه نبونیداس در بابل . زمانی کــه کاساندان درگذشت تمام مردم امپراطوری هخامنشی بــه احترام کوروش کبیر بــه عزاداری پرداختند
و این عزاداری در بابل بــه خصوص بسیار مشــهود بود
و مردم این شــهر برای مدت 6 روز ( از 21 تا 26 مارس 538 ) بــه عزاداری مشغول بودند.
آرامگاه کاساندان همسر کوروش کبیر . در پاسارگاد پایتخت امپراطوری پارس قرار داشت
منابع دیگر در خصوص همسر کوروش اطلاعات دیگری ارائه می کنند
براساس این منابع کوروش کبیر با دختر آژیدهاگ بــه نام آمیتیس ازدواج کرد
این احتمال وجود دارد کــه پس از مرگ کاساندان
کوروش کبیر با دختری از ماد از خاندان سلطنتی خود ازدواج کرده باشد.

دوره قدرت کوروش کبیر

بعد از آنکــه کوروش کبیر شاه آنشان شد در اندیشــه حملــه بــه ماد افتاد
دراین میان هارپاگ نقشی عمده بازی کرد
هارپاگ بزرگان ماد را کــه از نخوت و شدت عمل شاهنشاه ناراضی بودند
بر ضد ایشتوویگو ( آژی دهاک ) شورانید و موفق شد . کوروش کبیر را وادار کند
بر ضد پادشاه ماد لشکرکشی کند و او را شکست بدهد.
با شکست کشور ماد بــه وسیلــه پارس کــه کشور دست نشانده و تابع آن بود
پادشاهی ۳۵ سالــه ایشتوویگو پادشاه ماد بــه انتــها رسید .
اما بــه گفتــه هرودوت کوروش کبیر بــه ایشتوویگو آسیبی وارد نیاورد و او را نزد خود نگــه داشت
کوروش کبیر بــه این شیوه در ۵۴۶ پادشاهی ماد و ایران را بــه دست گرفت و خود را پادشاه ایران اعلام نمود.
کوروش کبیر پس از آنکــه ماد و پارس را متحد کرد و خود را شاه ماد و پارس نامید
در حالیکــه بابل بــه او خیانت کرده بود . خردمندانــه از قارون . شاه لیدی
خواست تا حکومت او را بــه رسمیت بشناسد
و در عوض کوروش بزرگ نیز سلطنت او را بر لیدی قبول نماید.
اما قارون ( کرزوس ) در کمال کم خردی بــه جای قبول این پیشنــهاد کوروش کبیر
بــه فکر گسترش مرزهای کشور خود افتاد و بــه این خاطر با شتاب سپاهیانش را
از رود هالسی ( قزل ایرماق امروزی در کشور ترکیــه ) کــه مرز کشوری وی و ماد بود گذراند
و کوروش کبیر هم با دیدن این حرکت خصمانــه
از همدان بــه سوی لیدی حرکت کرد و دژسارد کــه آن را تسخیر ناپذیر می پنداشتند
با صعود تعدادی از سربازان ایرانی از دیواره های آن سقوط کرد
و قارون ( کروزوس ) . شاه لیدی بــه اسارت ایرانیان درآمد
و کوروش کبیر مرز کشور خود را بــه دریای روم و همسایگی یونانیان رسانید.
نکتــه قابل توجــه رفتار کوروش کبیر پس ازشکست قارون است

کوروش کبیر

کوروش . شاه شکست خورده لیدی را نکشت و تحقیر ننمود

بلکــه تا پایان عمر تحت حمایت کوروش زندگی کرد
و مردمسارد علی رغم آن کــه حدود ســه ماه لشکریان کوروش کبیر را در شرایط جنگی
و در حالت محاصره شــهر خود معطل کرده بودند . مشمول عفو شدند.
هدف کوروش کبیر از لشکرکشی بــه شرق
پس از لیدی کوروش کبیر نواحی شرقی را یکی پس از دیگری زیر فرمان خود در آورد
و بــه ترتیب گرگان ( هیرکانی ) . پارت
هریو ( هرات ) . رخج . مرو . بلخ . زرنگیانا ( سیستان )
و سوگود ( نواحی بین آمودریا و سیردریا ) و ثتگوش ( شمال غربی هند ) را مطیع خود کرد.
هدف اصلی کوروش کبیر از لشکرکشی بــه شرق . تأمین امنیت و تحکیم موقعیت بود
وگرنــه در سمت شرق ایران آن روزگار . حکومتی کــه بتواند با کوروش کبیر بــه معارضــه بپردازد وجود نداشت
کوروش کبیر با زیر فرمان آوردن نواحی شرق ایران
وسعت سرزمین های تحت تابعیت خود را دو برابر کرد
حال دیگر پادشاه بابِل از خیانت خود بــه کوروش کبیر و عــهدی در حق وی کــه در اوائل پیروزی او بر ماد انجام داده بود واقعاً پشیمان شده بود.
البتــه ناگفتــه نماند کــه یکی از دلایل اصلی ترس نبونید پادشاه بابِل
همانا شــهرت کوروش کبیر بــه داشتن سجایای اخلاقی و محبوبیت او در نزد مردم بابِل از یک سو
و نیز پیش بینی های پیامبران بنی اسرائیل درباره آزادی قوم یــهود بــه دست کوروش از سوی دیگر بود.

کوروش کبیر و آزادسازی یــهودیان دربند

رفتار کوروش کبیر پس از فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان شناسان و حتی حقوقدانان دارد
بابل بدون مدافعــه در ۲۲ مــهرماه سال ۵۳۹ ق.م سقوط کرد
و فقط محلــه شاهی چند روز مقاومت ورزیدند . پادشاه محبوس گردید
و کوروش کبیر طبق عادت . در کمال آزاد منشی با وی رفتار کرد
و در سال بعد ( ۵۳۸ق.م ) هنگامی کــه او در گذشت
عزای ملی اعلام شد و خود کوروش کبیر در آن شرکت کرد
با فتح بابل مستعمرات آن یعنی سوریــه . فلسطین و فنیقیــه نیز سر تسلیم پیش نــهادند
و بــه حوزه حکومتی کوروش کبیر اضافــه شدند.
رفتار کوروش کبیر پس از فتح بابل جایگاه خاصی بین باستان شناسان و حتی حقوقدانان دارد
کوروش کبیر یــهودیان را آزاد کرد
و ضمن مسترد داشتن کلیــه اموالی کــه بخت النصر ( نبوکد نصر ) پادشاه مقتدر بابِل در فتح اورشلیم از هیکل سلیمان بــه غنیمت گرفتــه بود
کمک های بسیاری از نظر مالی و امکانات بــه آنان نمود تا بتوانند بــه اورشلیم بازگردند
و دستور بازسازی هیکل سلیمان را صادر کرد
و بــه همین خاطر در بین یــهودیان بــه عنوان منجی معروف گشت
کــه در تاریخ یــهود و در تورات ثبت است.

کوروش کبیر

دین کوروش کبیر

در بابل و جاهای دیگر . مدارک فراوانی در ارتباط با تسامح کوروش کبیر در امور دینی بدست آمده
و هیچ نشانــه ای از تعصب وی بــه دین ملی اش دیده نشده است
درباره اینکــه کوروش کبیر چــه دینی داشت . اختلاف نظر وجود دارد
و احتمالاً کوروش خود می بایست پرستنده اهورامزدا بوده باشد
اگرچــه تقریباً هیچ چیزی درباره باورهایش نمی دانیم.
مطابق با گزارش گزنفون . کوروش کبیر در بارگاهش پیرامون مسائل دینی از رهنمودهای مغان پیروی می نمود
اگرچــه بسیاری از پژوهشگران . کوروش کبیر را زرتشتی نمی دانند
مری بویس قویاً استدلال می کند کــه کوروش خود یک زرتشتی بود
کــه چنان پا جای پای نیاکان خود می گذارد
نیاکانی کــه از سده هفتم پیش از میلاد هنوز پادشاهان کوچکی در انشان بودند.
او خاطرنشان می سازد کــه آتشکده ها و نیایشگاه های پاسارگاد
حاکی از عمل بــه آیین های زرتشتی است
و متن های یونانی نیز بــه عنوان شاهد آورده اند
کــه مغان زرتشتی جایگاه های ارزنده ای در دربار کوروش کبیر داشتــه اند.
لوییس گری عقیده دارد کــه کوروش کبیر دقیقاً پیرو آئین ایرانیان‏ باستان قبل از گاتاهای زرتشت
و بازمانده آن در اوستای جدید بود

و خدایانی کــه مورد تکریم کوروش بودند

با اهورامزدا . میترا . آذرو آناهیتا . قابل تطبیق هستند
وی معتقد است دین کوروش کبیر بــه آئین ارائه ‏شده در اوستای جدید نزدیک‏ بوده
و دلیلی برای زرتشتی دانستن او وجود ندارد.
در برابر . پژوهشگرانی همچون جورج کامرون و والتر هینتس عقیده دارند
کــه زمان زندگی زرتشت مابین سال های ۶۶۰ تا ۵۸۲ پیش از میلاد بوده
و کوروش کبیر در این مدت . حتی با زرتشت دیدار هم داشتــه
و پیرو دین زرتشتی بوده است و دلیل این استدلال را آتشدان های ساختــه شده در فضای آزاد
و برج نگــهداری آتش در پاسارگاد می دانند.
ماکس مالوان می گوید کــه تاکنون هیچ مدرکی بدست نیامده
کــه بر پایــه آن بتوان گفت . کوروش کبیر زرتشتی بوده است
ولی رفتار کوروش با آموزه های زرتشت و اصول دین او نقاط مشترک بسیاری دارد
و شاید از دین زرتشتی تأثیر پذیرفتــه باشد.

ذوالقرنین

درباره اینکــه کوروش کبیر چــه دینی داشت . اختلاف نظر وجود دارد
درباره شخصیت ذوالقرنین کــه در کتابــهای آسمانی یــهودیان . مسیحیان و مسلمانان از آن سخن بــه میان آمده
چندگانگی وجود دارد و این کــه بــه واقع ذوالقرنین چــه کسی است
بــه طور قطعی مشخص نشده است.
کوروش کبیر سردودمان هخامنشی . داریوش بزرگ . خشایارشا . اسکندر مقدونی گزینــه هایی هستند
کــه جــهت پیدا شدن ذوالقرنین واقعی درباره آنــها بررسی هایی انجام شده
اما با توجــه بــه اسناد و مدارک تاریخی و تطبیق آن با آیــه های قرآن . تورات . و انجیل تنــها کوروش کبیر است
کــه موجــه ترین دلایل را برای احراز این لقب دارا می باشد
شماری از فقــهای معاصر شیعــه نیز کوروش کبیر را ذوالقرنین می دانند
آیت اللــه طباطبایی . آیت اللــه مکارم شیرازی و آیت اللــه صانعی از معتقدان این نظر هستند.

ولیعــهد و جانشین کوروش کبیر

کوروش کبیر از تنــها همسر خود کاساندان . دو پسر بــه نام های کمبوجیــه و بردیا داشت
کــه کمبوجیــه را پیش از لشکرکشی بــه شرق . بــه عنوان ولیعــهد خود انتخاب کرد
کمبوجیــه بــه واسطــه انتصابش بــه عنوان شاه بابل . عملاً بــه عنوان جانشین کوروش کبیر تعیین شده بود
و کوروش . امور مملکت را بــه او واگذار کرد
احتمالاً کمبوجیــه پس از مرگ پدرش کوروش کبیر . بــه مرزهای شمال شرقی سامان داد
و در پاییز سال ۵۲۸ پیش از میلاد . حملــه بــه مصر را آغاز کرد و توانست آنجا را فتح کند.

مرگ کوروش کبیر

پس از مرگ کوروش کبیر پسرش کمبوجیــه دوم ( کامبیز دوم ) بــه پادشاهی برگزیده شد
در خصوص مرگ کوروش کبیر روایت ها بسیار مغشوش و متفاوت از یکدیگر است
براساس کتاب تاریخی هرودوت کــه در بسیاری از زمینــه ها با یافتــه های باستان شناسی مغایرت دارد
و تناقض های بسیاری در آن دیده می شود . کوروش کبیر در جنگ با اقوام ماساژت کــه قبایل زرد پوستی بودند
کــه در شمال خراسان میزیستند کشتــه شد.
براساس روایات هرودوت قبایل ماساژت در مناطق جنوبی خوارزم و قزیل قوم
کــه امروزه قسمتی از استپ های قزاقستان امروزی است .
پس از حملــه کوروش کبیر بــه آن ناحیــه بــه جنگ با او پرداختند
اقوام ماساژت اسب سوارانی قابل بودند کــه بر پشت اسب زندگی می کردند.
کوروش کبیر برای بــه دست آوردن قلمرو حاکم این قبایل کــه یک زن بــه نام تامیریس ( TOMYRIS ) بود .
بــه او پیشنــهاد ازدواج داد اما تامیریس این پیشنــهاد را رد کرد
بنابراین کوروش کبیر تصمیم گرفت این مناطق را با توسل بــه زور و نیروی نظامی بــه چنگ آورد
او با فراهم نمودن قایق ها و کشتی هائی از رودخانــه جاکسارتس ( سیر دریا ) در ماوراء النــهر از این رودخانــه عبور کرد.
سپس کوروش کبیر فرستاده ای بــه نزد تامیریس اعزام کرد
و بــه او هشدار داد کــه در صورت عدم اجابت درخواستش باید منتظر عواقب بدی باشد
تامیریس بــه کوروش پاسخ داد کــه در میدان جنگ یکدیگر را خواهند دید.
ارتش طرفین در جائی با یکدیگر برخورد کردند
کــه با رودخانــه سیر دریا بــه اندازه یک روز فاصلــه داشت

کوروش کبیر

بــه کوروش کبیر گفتــه شد کــه ماساژت ها با شراب بیگانــه بوده

و آن را نمیشناسند و از مستی ناشی از خوردن شراب بی اطلاع هستند
کوروش کبیر مقدار زیادی شراب و آذوقــه را در اردوی خود باقی گذاشت و با افرادش اردوگاه را ترک نمود
فرمانده ارتش تامیریس کسی جز فرزندش اسپارگاپیس نبود.
اسپارگاپیس بــه همراه ارتش خود بــه اردوگاه کوروش کبیر حملــه کرد
و اردوگاه را پر از مواد غذائی و یک نوشیدنی عجیب یافت
ماساژت ها بــه سرعت شروع بــه خوردن و نوشیدن کردند
و بــه مقدار زیاد از مواد غذائی و شراب نوشیدند
زمانی کــه مستی بر آنان چیره شد کوروش کبیر بــه همراه افرادش بــه این ارتش حملــه کرد.
در جریان این حملــه اسپارگاپیس بــه اسارت کوروش کبیر درآمد
و زمانی کــه مستی از سرش بیرون رفت و بــه هشیاری رسید خودکشی کرد
زمانی کــه بــه تامیریس اطلاع داده شد کــه چــه اتفاقی افتاده است
این تاکتیک کوروش کبیر را تقبیح نمود و آن را ناجوانمردانــه دانست.
او دستورداد تا موج دوم حملــه توسط افرادش بــه نیروهای پارسیان انجام شود
و خودش فرماندهی این حملــه را برعــهده گرفت

در این حملــه کوروش کشتــه شد و ارتشش دچار تلفات زیادی شدند

تامیریس دستورداد تا بــه انتقام خون پسرش سر از جنازه کوروش کبیر قطع نموده
و آن را در یک تشت پر از خون فرو برد
و خطاب بــه سر کوروش گفت: تو کــه از خوردن خون سیر نمی شدی
حالا هر چقدر دوست داری خون بخور.
این روایت هرودوت از منظر تاریخنگاران بسیار بــه افسانــه شباهت دارد
و مورخ دیگری بــه جز هرودوت این روایت را تعریف نکرده است
مورخین اعتقاد دارند کــه این روایت بــه عنوان یک روایت غیر معتبر توسط هرودوت شناختــه می شد
اما او این روایت را در کتاب خود آورده است.
امپراطوری هخامنشی در زمان مرگ کوروش کبیر بزرگترین قلمروی بود کــه بشر تا بــه آن روز مشاهده کرده بود
این امپراطوری گستره ای از آسیای میانــه در شمال و قسمتی از پاکستان امروزی
در شرق تا خلیج فارس در جنوب و قسمتی از یونان امروزی در غرب را شامل می شد.

میراث کوروش کبیر

پس از مرگ کوروش کبیر پسرش کمبوجیــه دوم ( کامبیز دوم ) بــه پادشاهی برگزیده شد
کمبوجیــه دوم قبل از عزیمت بــه مصر برای تصرف آن کشور . برادرش بردیا را کشت
و سپس بــه مصر لشگر کشید. او پس از تصرف مصر بر تخت شاهی نشست
و خود را فرزند خدایان معرفی کرد اما مدتی بعد گاو مقدس مصریان را کشت.
عده ای اعتقاد دارند این کار او بــه دلیل ابتلا بــه بیماری جنون
و عده ای اعتقاد دارند بــه دلیل جلوگیری از جــهالت مردم و پرستش گاو بوده است
زیرا بر اساس اعتقادات کامبیز کــه یکتا پرست و یزدان پرست بود
گاو موجود مقدسی محسوب نمی شد.
زمانی کــه او در مصر بود یک مغ کــه برادرش بسیار بــه بردیا . برادر مقتول کامبیز شباهت داشت
بــه توسط آن مغ بــه کاخ شاهی راه یافت
این فرد کــه گئوماتــه نام داشت خود را بردیا فرزند کوروش کبیر معرفی نمود
و بــه تخت سلطنت نشست
زمانی کــه این خبر بــه کامبیز رسید از مصر بــه سوی ایران حرکت کرد اما در سوریــه کنونی خودکشی نمود.
پس از مرگ کامبیز پسر کوروش کبیر و فاش شدن راز گئوماتــه
یک گروه 7 نفره از شاهزادگان هخامنشی در کاخ شاهی اقدام بــه قتل گئوماتــه و برادرش کردند
و یکی از این 7 نفر با نام داریوش کبیر بر تخت سلطنت نشست
داریوش کــه یکی از عمو زادگان کوروش کبیر محسوب می شد
پس از رسیدن بــه قدرت بــه بسط کشور پارس اقدام نمود

و در نبردی بــه نام ماراتن با ارتش یونان بــه جنگ پرداخت اما شکست خورد

اگرچــه امروزه این مسئلــه کــه ارتش ایران در این جنگ شکست خورده باشد
توسط تعدادی محل تردید قرار گرفتــه است.
ارتش پارس در زمان داریوش تا شبــه جزیره بالکان پیش روی کرد
و پس از مرگ داریوش پسرش خشایار شاه بــه قدرت رسید
خشایار شاه با لشگری انبوه کــه تاریخ تا بــه آن روز نظیرش را ندیده بود بــه یونان حملــه کرد
و اگرچــه در جنگ سالامین شکست خورد اما موفق شد آتن پایتخت یونان را بــه تصرف خود درآورد
در جریان این لشگر کشی آتن آتش گرفت
و تا بــه امروزه این کشمکش کــه ایرانیان بــه عمد آن را آتش زده اند و یا خیر ادامــه دارد.
امپراطوری هخامنشی در سال 331 قبل از میلاد با حملــه اسکندر مقدونی سرنگون شد
و داریوش سوم آخرین شاه آن بود
اگرچــه باز هم عده ای اعتقاد دارند یورش اسکندر بــه ایران فاقد هرگونــه حقیقت تاریخی است.
امپراطوری هخامنشی با تصرف مصر در افریقا و تصرف مناطقی از بالکان
عملا تبدیل بــه تنــها امپراطوری دنیا شد
کــه در ســه قاره جــهان آن روز دارای قلمرو بوده است
و اگرچــه بعدها رومیان نیز این امکان را بــه دست آوردند کــه در هر ســه قاره جــهان آن روز گسترش قلمرو دهند
اما هخامنشیان اولین امپراطوری بودند کــه در هر ســه قاره نفوذ کردند.
داریوش کبیر در زمان حیات خود دستور ساخت تخت جمشید یا پرسپولیس را صادر کرد
و با بنای کاخ های با شکوه آن را بــه عنوان پایتخت هخامنشیان برگزید
و خود را شاهنشاه ( شاه شاهان ) نامید
شکوه این شــهر آنچنان بود کــه سفرای خارجی و بازرگانان دیگر کشورها

پس از ورود بــه آن دچار شگفت زدگی فراوان می شدند.

همچنین داریوش در کتیبــه ای برای ایران دعای بسیار جالبی دارد کــه حتی امروزه نیز توسط ایرانیان بسیار بــه آن ارجاع داده می شود
او در این کتیبــه برای ایران این چنین دعا می کند
خداوند این کشور را از دروغ . دشمن و خشکسالی نگاه دارد
در زمان داریوش ساخت بنای پرسپولیس بنیان گذاشتــه شد کــه در آن قصرهای متعدد ساختــه شد
و سربازان گارد جاویدان بــه محافظت از آن قصرها گمارده شدند.
داریوش همچنین برای گسترش تجارت در زمان خود دستور ساخت راه های متعددی را صادر نمود
کــه یکی از مشــهورترین این را هــها . راه شاهی است کــه از شوش بــه سارد کشیده شد
او برای محافظت از این راه ها قلعــه هائی در طول این جاده ها بنا نمود
و امنیت بازرگانی را افزایش داد.
با بنا نمودن راه ها تجارت بین شرق و غرب از طریق امپراطوری هخامنشی تســهیل گردید
زیرا راه ابریشم کــه راهی بود کــه بــه واسطــه آن کالاهائی مانند ابریشم
از خاور دور و چین بــه اروپا ( یونان و بعدها روم ) صادر می شد .
بــه دلیل ایجاد امنیت و ساخت راه بسیار افزایش یافت و ایران تبدیل بــه پل ارتباطی بین غرب و شرق گردید
و موجب گسترش فرهنگ و تمدن بشری شد. همچنین داریوش اولین سیستم پستی دنیا را ایجاد کرد.
او دستورداد تا در طول مسیر راه ها چاپارخانــه هائی احداث شود
و پیک هائی کــه حامل نامــه بودند پس از طی مسافتی در این چاپارخانــه ها نامــه را پیک دیگری کــه آماده خدمت بود می دادند
این پیک نیز پس از طی مسافتی مجددا در چاپارخانــه بعدی نامــه را پیک بعدی می داد
و بــه این ترتیب همیشــه پیک و اسب خستــه با یک پیک و اسب تازه نفس جابجا می شدند

این امر موجب می شد تا داریوش بسیار زودتر از دیگر حاکمان جــهان از اخبار مطلع شود.

از کوروش کبیر تنــها سند نسبتاً مفصلی کــه برجای مانده .
استوانــه ای بــه طول ۲۲٫۵ سانتی متر و عرض ۱۱ سانتی متر از جنس خاک رس
با نوشتــه ای ۴۵ سطری بــه زبان بابلی است کــه امروزه با شماره ۹۰۹۲۰ در اتاق ۵۲ بخش ایران باستان موزه بریتانیا نگــهداری می شود.
تکــه اصلی استوانــه کوروش کبیر در سال ۱۸۷۹ میلادی توسط هرمزد رسام
در حفاری معبد مردوک در بابل پیدا شد
این تکــه استوانــه کوروش حاوی ۳۵ خط بود
تکــه دوم استوانــه کوروش کــه شامل خط های ۳۶ تا ۴۵ می شود
در سال ۱۹۷۵ میلادی در کلکسیون بابل دانشگاه ییل یافت شد
و بــه استوانــه اصلی پیوست گردید.
در سال ۱۹۷۱ میلادی . سازمان ملل متحد استوانــه کوروش کبیر را بــه همــه زبان های رسمی سازمان منتشر کرد
و بدلی از این استوانــه در مقر سازمان ملل در فضای بین تالار اصلی شورای امنیت
و تالار قیومت در شــهرنیویورک قرار داده شد
در این مکان . نمونــه ای از آثار فرهنگی کشورهای گوناگون وجود دارد.

آرامگاه کوروش کبیر

آرامگاه کوروش کبیر در فاصلــه حدود یک کیلومتری جنوب غربی کاخ های پاسارگاد قرار داد
آرامگاه کوروش بزرگ سال ۲۰۰۴ میلادی بــه عنوان زیر مجموعــه پاسارگاد
تحت شماره ۱۱۰۶ در میراث جــهانی یونسکو ثبت شده است.
آرامگاه کوروش کبیر بر روی سکوی مرتفعی قرار گرفتــه
کــه این سکو خود نیز از قطعات تراشیده شده سنگ تشکیل شده است
بر بالای سکو اتاق مخصوص دفن جسد قرار دارد
این اتاق ۲٫۱۰ متر پــهنا . ۳٫۱۷ متر طول و ۲٫۱۰ متر ارتفاع دارد
مدخل آن ورودی کوچک و باریکی است.
آرامگاه کوروش کبیر بــه وسیلــه سنگ های شیروانی مانند ســه گوش پوشیده می شود
ارتفاع کامل ساختمان حدود ۱۱ متر است
ارتفاع کلی آرامگاه کوروش کبیر اندکی بیش از ۱۱ متر است
سکوی اول کــه پلــه اول را تشکیل می دهد . ۱۶۵ سانتیمتر ارتفاع دارد
اما حدود ۶۰ سانتیمتر آن در اصل نتراشیده و پنــهان بوده است
یعنی این هم مانند پلکان دوم و سوم دقیقاً ۱۰۵ سانتیمتر ارتفاع داشتــه است
پلکان چــهارم و پنجم و ششم هر یک ۵۷٫۵ سانتیمتر ارتفاع دارند
پــهنای سکوها نیم متر است و سطح سکوی ششمین کــه قاعده اتاق آرامگاه کوروش کبیر را تشکیل می دهد
حدود ۶٫۴۰ متر در ۵٫۳۵ متر است.
آرامگاه آرامگاه کوروش کبیر کــه بــه احتمال زیاد پیش از مرگش و بــه فرمان خودش ساختــه شده بود
در همــه دوران هخامنشی مقدس بــه شمار می رفت
و بــه خوبی از آن نگــهداری می کردند
در دوره اسلامی . این بنا بــه مشــهد مادر سلیمان معروف بود
و نخستین شخصی کــه دریافت مشــهد مادر سلیمان همان آرامگاه آرامگاه کوروش کبیر است
رابرت کرپورتر جــهانگرد و دیپلمات انگلیسی بود
کــه در سال ۱۸۱۸ میلادی از پاسارگاد دیدن کرده بود.

زندگینامه کوروش کبیر

برچسب ها :

همچنین ببینید

نلسون ماندلا – زندگینامه و بیوگرافی

نلسون ماندلا – زندگینامه و بیوگرافی

زندگینامه نلسون ماندلا زندگینامه و بیوگرافی نلسون ماندلا – نلسون رولیهلاهلا ماندلا نخستین رئیس جمهور …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − نه =