جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

جملات جنگ

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

آغاز و پایان نبرد توسط خون صورت می گیرد : همر

آماده شدن برای جنگ یعنی نگاهداری صلح : جورج واشنگتن

آن چه را که دشمن علیه آن می جنگد. باید مورد حمایت ما قرار گیرد

آن چه را که مورد حمایت دشمن است. باید علیه آن مبارزه کنیم : مائو

ادیان و مذاهب علت اساسی جنگ ها و مخالفت با اندیشه های فلسفی و تحقیقات علمی هستند

کتاب هایی که به نام مقدس آسمانی معروف اند

کتب خالی از ارزش و اعتبارند و آثار کسانی از قدما مانند افلاطون و ارسطو و سقراط خدمت مهم تر و مفید تری به بشر کرده است : محمد زکریای رازی

استعمال دخانیات. بیشتر از تمام جنگ ها انسان را به خاک سپرده است : یوهان ولفگانگ گوته

اگر به جای اسلحه با معلم به جنگ دنیا می رفتیم همه دشمنان نابود می شدند : بیسمارک

اگرچه جنگ برای اصلاح حال ملت و افزایش آبادانی آغاز می گردد

لیکن حقیقت این است که در طی جنگ در حیات اجتماعی و سیاسی بحرانی عظیم پدیدار میشود : رالف والدو امرسن

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

اگر ما از افزون طلبی چشم بپوشیم جنگ هم تکرار نخواهد شد : کورت توخلسکی

اگر مردم با این همه پول که در راه جنگ خرج می کنند زمین بخرند

ارزانتر از زمین هائی که به وسیله جنگ و خونریزی به دست می آورند. تمام می شد : فرانکلین

اگر می توانستیم جزئیات حوادث را بشناسیم

شاید در حین موازنه سود و زیان . جنگ را کاری نافع نمی یافتیم زیرا فتوحات در قبال خساراتش ارزش ندارد : بایرون

انسان با جنگ چشم از دنیا می پوشد : اسمیت

انگلیسی ها به بوشهر حمله کردند و در آنجا با مقاومتی بی باکانه ولی ناکارآمد مواجه شدند

اما مردانی که در بوشهر می جنگیدند.

جزء ارتش منظم نبودند ؛ جنبش مقاومت از افراد محلی فارس و عرب ساحل نشین تشکیل شده بود : فریدریش انگلس

اگر نظامیان با ذهنیت سیاسی به مدیریت جنگ بیندیشند و به فکر اقدامات دیپلماتیک باشند که نمی توانند بجنگند

از سوی دیگر. اگر سیاستمداران با ذهنیت نظامی به جنگ نگاه کنند که نمی توانند پای میز مذاکره بنشینند

بنابراین به نظر من شکاف ناشی از اختلاف دیدگاه سیاسیون و نظامیان واقعیتی غیرقابل انکار و طبیعی است : محسن رشید

جملات زیبا درباره جنگ

با چنین کم دشمنان کی خواجه آغازد به جنگ اژدها را جنگ ننگ آید که با حربا کند : منوچهری دامغانی

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

بانک ها از ارتش آماده به جنگ. خطرناک ترند : توماس جفرسون

به خود گفتا جواب است این. نه جنگ است کلوخ انداز را پاداش سنگ است : نظامی

به هم چون بود مهر و کین گاه جنگ ابا آبگینه کجا ساخت سنگ : اسدی طوسی

به هنگام صلح. پسران. پدران خود را به خاک می سپارند ؛ در زمان جنگ. پدران. پسران خودرا : هرودوت

بگذارید از بیان این حقیقت نگران نباشیم که جهان در جنگ است زیرا صلح را گم کرده است : پاپ فرانسیس

پا تهی گشتن به است از کفش تنگ رنج قربت به که اندر خانه جنگ : مولوی

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

پیشه وری که نداند چه گونه به جنگ نگرانی برود. جوان مرگ می شود : آلکسیس کارل

تا کی بود بهانه و تا کی بود عتاب این عشق نیست جانا جنگ است و کارزار : فرخی سیستانی

تمام جنگ ها راهزنی هستند : ولتر

تنها در فردای روز صلح است که جنگ های حقیقی ملل آغاز می گردد

این جنگ ها که به صورت جنگ های اقتصادی

صنعتی و اجتماعی خودنمائی می کنند. در تعیین سرنوشت ملل خیلی مؤثرتراز جنگ های نظامی است : گوستاو لوبن

جنگ از نظر من موضوع بسیار مهمی است و نباید به آسانی از کنار آن بگذریم

در جنگ مسئله انتخاب مطرح می شود و در جنگ انسان ها دائم در مرحله انتخاب قرار می گیرند

جنگ مسئله انتخاب بشر است

اینکه یک انسان بین مرگ و زندگی مرگ را انتخاب می کند مسئله بسیار مهم و عجیبی است : نرگس آبیار

جنگ از الفاظ خیزد. وز معانی آشتی پارسی تو گفت و تازی انت و ترکی سن سنی : ادیب پیشاوری

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

جنگ تهاجمی. جنگ وحشی ها است ؛ آن که از خود دفاع می کند. محق است : ولتر

جنگجویان و راهبان. هیچ کدام در تامین معاش کشوری. مفید واقع نمی شوند : یوهان گوتفرید هردر

جنگ خونین متضمن هیچگونه سودی نیست جز این که به تعداد گورهای سیاه رنگ. می افزاید : لامارتین

جنگ روی جنگ تغذیه می کند : ناپلئون بناپارت

جنگ شیوه آموزشی خداوند برای آموختن جغرافیا به آمریکایی هاست : آمبروز بی یرس

جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند

به نفع کسانی است که یکدیگر را میشناسند ولی همدیگر را نمی کشند : ناشناس

جنگ قانون ابدی زندگی است و صلح راحت باش میان دو جنگ است : فریدریش نیچه

جنگ. قوانین را خاموش میکند : سیسرو

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند : حافظ

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

جنگی هرچند زورمند بود از حیلت مستغنی نگردد : بزرگمهر

جوان. کینه را شاید و جنگ را کهن پیر. تدبیر و فرهنگ را : اسدی طوسی

چو تابت نباشد به جنگ و ستیز از آن به نباشد که گیری گریز : فردوسی

چون دشمن از خانه خیزد با بیگانه جنگ بالا گیرد : ابوالفضل بیهقی

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد موسیی با موسیی در جنگ شد : مولوی

حکومت شوراها طلسم جادو و اعجازکننده نیست و نمی تواند با یک حرکت دست تمام نقایص گذشته

بیسوادی. عقب ماندگی فرهنگی. ویرانی های جنگ وحشیانه را بازسازی و چپاول گری های سرمایه داری را جبران کند

اما شرایطی را فراهم آورده است که بتوانیم به سوسیالیسم دست یابیم

سوسیالیسم به کسانی که در گذشته مظلوم واقع شده اند

امکان می دهد تا برخیزند و مدیریت تولید را هرچه بیشتر و وسیعتر به دست گیرند : ولادیمیر لنین

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

حماقت هیچ کس به اندازه ای نیست که جنگ را به صلح ترجیح دهد : هرودوت

خوی کبک صلح و خوی باز جنگ شتاب است دیو و فرشته درنگ : ادیب پیشاوری

در جنگ کاملا قانونی است که دشمن را هر در نقطه ای دیدی بکوبی : جرج حبش

در جنگ بعدی کسانی که زنده مانده اند به حال رفته گان رشک خواهند برد : خروشچف

دونوبت حذر در خور جنگ نیست یکی روز مرگ و دوم روز زیست

چو در زینهار قضا خفت تن به شب نیز بستر به میدان فکن

زبالین و گر مرگ برداشت سر به سر گو دگر ناز بالین مخر : علی اکبر دهخدا

رعیت را با جنگ چکار باشد : ابوالفضل بیهقی

ز پیکار. بد. دل هراسان بود به نظاره بر جنگ . آسان بود : اسدی طوسی

متن های زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

شبیخون بود پیشه بد دلان از آن ننگ دارند جنگی یلان : اسدی طوسی

صلح در کلبه ها. جنگ در کاخ ها : گئورگ بوشنر

صلح ناحق بهتر از جنگ محق است : میکل آنژ

صوفیان عشق را علاج همه دردها و کیمیای وجود تعریف کرده اند

عشق فقر را به ثروت تبدیل می کند

گدا را به شاهزاده. جنگ را به صلح. جهل را به دانش و جهنم را به بهشت مبدل می سازد : حسین الهی قمشه ای

علی رغم تمام پیش داوری ها و نظریاتی که به ناآگاهی و بربریت آن ها اشاره دارد

و علی رغم تمام مواردی که ذکر می کنند. باید بپذیریم که این جنگ. یک جنگ مردمی است

و در یک جنگ مردمی و قیام ملی. ابزارها و شیوه هایی که مردم بکار می برند

قابل مقایسه با قواعد رایج در جنگ منظم نیست : فریدریش انگلس

فروشندگان تمدن که بر روی شهرهای بی دفاع گلوله های آتشین شلیک می کنند

و علاوه بر کشتار مردم. از تجاوز به زنان هم ابا ندارند

چنین شیوه هایی را ( جنگ مردمی ) می توانند پست. بربر و فجیع قلمداد کنند : فریدریش انگلس

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

فقط در موقع صلح است که اهالی کشوری می توانند بار سنگین جنگ را احساس کنند : بایرون

قحط و بیماری در مقام مقایسه با جنگ چیزی نیست. زیرا خود این دو نیز زائیده عواقب وخیم و ناهنجار جنگ هستند : ویکتور هوگو

کجا فغان زجغد جنگ و مرغوای او که تا ابد بریده باد نای او

کجاست روزگار صلح و ایمنی شکفته مرد و باغ دلگشای او

کجاست عهد راستی و مردمی فروغ عشق و تابش صدای او

کجاست دور یاری و برابری حیات جاودانی و صفای او

زهی کبوتر سپید آشتی که دل برد سرود جان فزای او

رسید وقت آن که جغد جنگ را جدا کنند سر به پیش پای او : محمدتقی بهار

مرادی که در صلح گردد تمام چه باید سوی جنگ دادن لگام : فردوسی

مردم دنیا همچون دیوانگان کور و کر به جان هم می افتند و یکدیگر را ندیده و نشناخته می درند و بر این دیوانگی نام جنگ افتخار می گذارند : ناشناس

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

مرگ را فراخوان و فتنه خفته جنگ را بیدار کن : ویلیام شکسپیر

مشکل ما اینست که دولت آمریکا بلاانقطاع دروغ می گوید

در دوران جنگ سرد درباره عمل کردش سکوت می کرد ولی حالا بااین خطر مواجه ایم

که همین فردا بغداد را بمباران کنند و برای مشروعیت عمل کرد خود

گزارش سازمان های امنیتی را به ما ارایه می کنند که ما هم از صحت و سقم آن بی خبریم : ریچارد رورتی

ملتی که همیشه در فقر. بی سوادی و ناآگاهی نگه داشته شده. خریدار متاع بنیادگرایی مذهبی است

از طرف دیگر سیاستمداران ما هم از این دور باطل جنگ و خشونت سود جسته و بر قدرت و ثروت خود می افزایند

جهالت باعث لجاجت ما شده و لجاجت ما باعث خشونت ما شده است : صدیق برمک

من با فرضیه جنگ محق موافق نیستم. به عقیده من جنگ یا ضروری است یا غیرضروری

جنگ علیه هیتلر ضروری بود اما علیه ویتنام لزومی نداشت : ریچارد رورتی

من در جنگ شرکت کردم. تنها به این دلیل که پیوند عشق خود را به زندگی مستحکم تر نمایم : گئورگ بوشنر

من رئیس جمهور جنگی هستم. هرگاه تصمیمی اتخاذ می کنم همیشه به جنگ می اندیشم : جورج دبلیو بوش

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

من نمی دانم انسان ها با چه اسلحه ای در جنگ جهانی سوم با یکدیگر خواهند جنگید

اما در جنگ جهانی چهارم. سلاح آنها سنگ و چوب و چماق خواهد بود : آلبرت اینشتین

من همیشه پیش خودم می گفتم که ما آدم ها پادشاه لازم داریم برای این که مثلا اگر با روسیه جنگ کنیم

هیجده شهر قفقاز را محافظت کند که روس ها نبرند

اگر اولاد داشته باشیم مدارس عمومی مجانی تهیه نماید که بچه ها بی سواد و کور بار نیایند

اگر مجلس داشته باشیم سه دفعه به قرآن قسم بخورد و عصمت مادرش را هم مزید وثیقه کند که در حفظ مجلس بکوشد : دهخدا

میان کشوری که به جنگ پیشدستانه دست می زند و کشوری که در جنگ مجبور به دفاع از خود می شود

تفاوت های زیادی وجود دارد. کشوری که می خواهد به جایی حمله کند از مدت ها برنامه ریزی و همه امکانات لازم را فراهم می کند : محسن رشید

نابود شدن نفوس بشری هنگام جنگ موجب آن می گردد که یکی از طرفین جشن هایی برپا کند : بایرون

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

هزیمت به هنگام. بهتر ز جنگ چو تنها شدم. نیست جای درنگ : فردوسی

هیچ جنگی غیرانسانی تر و ننگ آورتر از جنگ های متعصبانه مذهبی و تنفرآور حزبی. که در داخل یک کشور شعله ور می شود. نیست : فردریش شیلر

هیچگاه جنگ خوب و صلح بد وجود نداشته است : بنیامین فرانکلین

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است ؟ ای نور دیده. صلح به از جنگ و داوری است : حافظ

جملات زیبا درباره جنگ از بزرگان جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره دوستی

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات انگیزشی از بزرگان جهان

جملات انگیزشی از بزرگان جهان

جملات انگیزشی جملات انگیزشی از بزرگان جهان عمر آنقدر کوتاه است که نمی ارزد آدم …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.