جملات زیبا فلسفی و اموزنده توماس فولر

سخنان و جملات زیبای توماس فولر

جملات زیبای توماس فولر . نویسنده . پزشک . واعظ و روشنفکر بریتانیا یی

جملات زیبای توماس فولر

كسی كه با هدیه ای بــه خانــه ای می رود . در آن خانــه را بــه روی خود گشاده می بیند .

جملات زیبا و آموزنده توماس فولر

تا زمانی كه دنبال بــهتر هستیم . خوب اصلا خوب نیست .

سخنان توماس فولر

كسی كه نتواند گــهگاه در نقش ابلــهان فرو رود . خردمند نیست .

جملات فلسفی و حکیمانه توماس فولر

نادان . پرســه می زند و خردمند . سفر می كند .

جملات قصار توماس فولر

دیدن . باور کردن است ولی احساس . حقیقت

سخنان توماس فولر

همــه چیز پیش از آسان شدن . دشوار می نماید .

جملات فلسفی توماس فولر

یاد بگیر چگونــه خوبی های دیگران را رد کنی . زیرا هنری است ارزشمند و کارآمد.

سخنان زیبا و قصار و پند آموز توماس فولر

امید یکی از اصلی ترین اهرمــهاست کــه موجب حرکت و بالندگی انسان می شود.

جملات توماس فولر

اگر حساب هر گام را داشتــه باشی . سفرت طولانی خواهد شد.

جملات آموزنده توماس فولر

نــادان . پرســه می زند و خردمند . سفر می کند

جملات توماس فولر

اگر خردمندانــه فرمان دهی . با خوشرویی از تو اطاعت خواهد شد.

جملات آموزنده توماس فولر

اگر یک دوست واقعی داشتــه باشید . بیش از ســهم خود دارید.

جملات زیبای توماس فولر

سلامتی تا زمانی کــه بیماری پیش نیاید ارزیابی نمی شود.

جملات زیبای توماس فولر

برای گوسفندان جنون است تا با گرگ صحبت صلح کند.

جملات زیبای توماس فولر

مسافرت یک مرد عاقل را بــهتر می کند و یک احمق بدتر می شود.

جملات ارزشمند توماس فولر

بــهشت احمق جــهنم مرد عاقل است!

جملات زیبا فلسفی و اموزنده توماس فولر

بــهترین شانس انسان . یا بدترین او . همسرش است.

جملات حکیمانه توماس فولر

عدم تشدید عشق . حضور آن را تقویت می کند.

جملات زیبای توماس فولر

مرد عاقل شانس را بــه ثروتمند تبدیل می کند.

جملات قصار توماس فولر

عزم شکست ناپذیر می تواند تقریبا هر چیزی را انجام دهد و در این میان تمایز بزرگی بین مردان بزرگ و مردان کوچک است.

جملات زیبای توماس فولر

باغ خوبی ممکن است علف های هرز داشتــه باشد.

جملات و سخنان زیبا و اموزنده توماس فولر

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو

سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو

جملات زیبای دنی دیدرو سخنان و جملات زیبای دنی دیدرو نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.