بایگانی برچسب: متن آهنگهای یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون کاش میشد خدا قدیــمارو بــرگــردونــه گذشــتــه هایی کــه تو زمان حال مــرده جوونی کــه تو چشــماش یــه فــرد سالخورده و …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ یــه نفس بگیــم – یاس

مــتن آهنگ یــه نفس بگیــم – یاس

قیافــمو نگاه نکن . فقط حــرفــم رو بشنو اگــه بد گفــتــم بیا قلــبــمو بشکون تو بشــمار یک . دو میکــروفنو چک کن اگــه بــهــت حــرفی میزنــم بشین روش فکــر کن کلیدراهی صدامو بــبــر بالا کــه …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ مــرگ – یاس

مــتن آهنگ مــرگ – یاس

پامو از خونــه گذاشــتــم بیــرون مغزم از وسوســه های شیطانی شده بود ویــرون می گفــتــم تا بــه یــه نــتیجــه درســت نــرســم بــر نــمی گــردم اگــه نــتونــم از پس این زندگی بــر بیام نامــردم خیابونای خلوت …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ صلح تویی – یاس

مــتن آهنگ صلح تویی – یاس

روی تنــمــه عــرق توی ســرمــه کلــمــه توی دلــمــه هدف بذار بــرم بــه طــرف کسی کــه توی دنیا شده یه ملکــه بذار بذار حالا دیگــه بخونــم از کسی کــه هســت دنیا واســه اون بدون مــرز کسی …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ سی دی رو بشکن – یاس

مــتن آهنگ سی دی رو بشکن – یاس

هیشکی نگفــت یــه دخــتــره تنــها تو این شــهــر شلوغ بین نگاه هــرزه مــردم ســرتاپا دروغ چــه حالی داشــت وقــتی هــمــه آرزوهاش مــرده بودن وقــتی کــه دســت های پلید آبــروشو بــرده بودن هیشکی نفــهــمید چی کشید …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ راز – یاس

مــتن آهنگ راز – یاس

بیا دلــتو بده من تا بخونــم واســه ی تو می خوام بــمونــم من با تو بدون تو بــه جون تو تــرا خدا نــمی تونــم بده بــه من اون دســتاتو یــهو بــمون پیش من تا بخونــم …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ درد و دل – یاس

مــتن آهنگ درد و دل – یاس

میدونی یه حــرفایى هســت كه مــمكن آدم روش نشــه بزنــه ولی اگــه تو دلــت بــمونــه یــه عقده میشــه بیا با هــم دردل کنیم زنگ مدرســه خورد هــمــه كتابو دفــتــرو جــمع كردن واســه ادامــه رفــتن هــمــه …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ پدر – یاس

مــتن آهنگ پدر – یاس

کسی چی می دونــه از فــردا پس الان هدفونــتو بــردار افکار اشعار بگــم از دردام الان از خواب بــرپا دریاب اشکام حــرفام سنگ صــبورم آهنگ من از درد درونــم با غــم خوانــم درد دلــم با …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ توس رپ – یاس

مــتن آهنگ توس رپ – یاس

می دونی ؟ این صدا رو از ســرزمین فــردوسی می شنوی از ســرزمین توس کلــمــه ها بــه ما دل و جون و عــرضــه داده کــه بکوبونیــمشون رو بیــت مثــه گــرز نادر پــر ســتاره میشــه آســمونا …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ تــمومش کن – یاس

مــتن آهنگ تــمومش کن – یاس

جلو آینــه وایســتاد و در حســرت کــه چــه روزای خوبی بود و از دســت رفــت کــه چــه گناهی بود کــه ازش ســر زد کــه دیگــه دور شده بود از مقصد رفــتن دیگــه هــمــه از دم …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ همه چی درست میشه – یاس

مــتن آهنگ همه چی درست میشه – یاس

هــه یــه کلیشــه ی جدید هــمــه چی درســت میشــه یا هــمــه چیو درســت میکنیــم هــمــه چی مثلــه قــبل خوبــه خوب میشــه و غــما دور میشنو دلامون نزدیک تــر از قــبل بــهــم مثلــه قــبل خوبــه خوب …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ بغض – یاس

مــتن آهنگ بغض – یاس

بغض یعنی دردایی کــه رسیدن بــه گلوت بغض یعنی تنــهایی و نــمونده هیچکی پــهلوت بغض بغض بغض یعنی کــه غــرورت نذاره بــریزن اشکات بغض یعنی حــرفایی کــه خشک شدن پشــتــه لــبــهات بغض بغض بغض یعنی …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ سرکوب – یاس

مــتن آهنگ سرکوب – یاس

کار طولانیــه حوصلــه کن . پــر کار بودن بــه خیلی چیزا بســتگی داره مــهــم تــرینش انگیزســت وقــتی بــه آینده فکــر کنی کــم کار میشی بــبین رپ یــه اســب وحشیــه کــه سوار کار نداره نــمیــتونــه کسی …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ تو مــریضی – یاس

مــتن آهنگ تو مــریضی – یاس

تو نــمیتونی تو دنیات عاشق کسی بــمونی حــتی یاد تو ندادن ســر وعده هات بــمونی تو مــریضی وقــتی کــه عشقو تو دلــت باور نداری هــرکی عاشق تو باشــه دوســت داری تنــهاش بزاری تو مــریضی تو …

ادامه نوشته »

مــتن آهنگ دفترم دستمه – یاس

مــتن آهنگ دفترم دستمه – یاس

دفــتــرم دســتــمــه . حــرف من از غــمــه رفــتــه ازم هــمــه هــمــهــمــه . چون کــه تفــرقــه ســر در دفــتــر هــر کســه یکی از بس کــه پول در دســتــرسش هســت ازش ســرمســتــه یک هــم مثل ما . …

ادامه نوشته »