بایگانی برچسب: محمد انوری

حسنت اندر جهان نمی‌گنجد

حسنت اندر جهان نمی‌گنجد

حسنت اندر جهان نمی‌گنجد نامــت انـــدر دهـــان نمی‌گـنجد راز عشـــقت نهان نخــواهد مــاند زانکـــه در عقـــل و جان نمی‌گــنجد با غـــم تــو چنـــان یگــــانه شـــــدم کـــــه دل انــــــدر میـــان نمی‌گــنجـــد آخـــــر ایــــن روزگــــــار چنــــدان مــــاند …

ادامه نوشته »

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

جرمی ندارم بیش از این کز جان وفادارم ترا

جرمی نـــــدارم بیش از ایــن کـــز جــان وفــــادارم تـــرا ور قصــد آزارم کنــــی هــرگــــز نیـــــازارم ترا زین جور بر جانم کنون، دست از جفا شستی به خون جانا چـــه خواهـــد شد فزون، آخر ز آزارم …

ادامه نوشته »

عشق تو قضای آسمانست

عشق تو قضای آسمانست

عشق تو قضای آسمانست وصــل تـــو بقای جـــاودانست آسیـــب غـــم تـــو در زمـــانـــــه دور از تـــو بــلای ناگـــهانســـت دستــــم نــــرسد همی به شادی تـــا پـــای غـــم تو در میانست در زاویه‌هــــای چیـــن زلفـــــت صد خرده‌ی …

ادامه نوشته »

در همه عالم وفاداری کجاست

در همه عالم وفاداری کجاست

در همــه عالم وفاداری کجاســت غم به خروارست غمخواری کجاست درد دل چندان کـــه گنجــــد در ضمیـــر حاصلســـت از عشــق دلداری کجاست گــــر به گـیتـــی نیســـت دلــــداری مـــرا ممکـــن است از بخــت دل‌باری کـــجاست انــدریــن …

ادامه نوشته »

ای برادر عشق سودایی خوشست

ای برادر عشق سودایی خوشست

ای بــــرادر عشــــق ســــودایی خوشســـت دوزخ انــــدر عاشقـــی جایـــی خـــوشســـت در بیـــــابـــــان رهــــــروان عشـــــــق را زاب چشـــم خویـــش دریایـــی خوشست غمگـــنان را هـــر زمان در کـــنج عشــق یاد نام دوست صحــرایی خــوشست بــا خیال روی …

ادامه نوشته »

تا دل مسکین من در کار تست

تا دل مسکین من در کار تست

تا دل مسکین من در کار تست آرزوی جـــــان مـــن دیــــدار تسـت جــان و دل در کـــار تــــــو کـــردم فـــدا کــــار مـن ایـــن بــود دیگـــر کــــار تست با تـــو نتـــوان کــــرد دســـــت انــدر کمــر هـــرچه …

ادامه نوشته »