بایگانی برچسب: متن آهنگهای مجید خراطها

تموم خاطرتت اشکای چشمای منه – مجید خراطها

تموم خاطرتت اشکای چشمای منه – مجید خراطها

تــموم خاطــرتــت اشکای چشــمای منــه دیگــه باید خواب بــبینــم دســتات تو دســتای منــه اما بدون با عکس تو هی روزها رو ســر میکنــم خیلی بدی کــردی بــه من محالــه من ولــت کنــم کدوم گلایــم رو …

ادامه نوشته »

چند روزه توی اتاقم دارم از دوریت می میرم – مجید خراطها

چند روزه توی اتاقم دارم از دوریت می میرم – مجید خراطها

چند روزه توی اتاقــم دارم از دوریــت می میــرم دل من هواتو کــرده هی شــمارتو می گیــرم اگــه بــرداری میفــهــمی کی پشــت خط چشــم بــه راتــه اونی کــه خودت رومیخواســت حالاراضی بــه صداتــه انقدر میگیــرمــت …

ادامه نوشته »

واسه بدی هاتم دلم تنگه – مجید خراطها

واسه بدی هاتم دلم تنگه – مجید خراطها

واســه بدی هاتــم دلــم تنگــه دلــتنگ خون ســردیــت هنوز هســتــم هــرچی کــه میگفــتی نــمیشنیدم رو تلخیات چشــمامو میــبســتــم یادش بخیــر هــر بار تو میــرفــتی من بــر میگشــتــم طــبق عادت هام وقــتی کــه خوب دنیامو میدیدم …

ادامه نوشته »

یه حسی دائما می گه از اول اشتباه کردم – مجید خراطها

یه حسی دائما می گه از اول اشتباه کردم – مجید خراطها

یــه حسی دائــما می گــه از اول اشــتــباه کــردم از اینکــه عــمــرمو با تو کنار توتــباه کــردم تــمام زندگیــم بودی شــب و روزم کس وکارم حالا نیســتی و شــبــهامو کنار گــریــه بیدارم بدون هیشکی بــه …

ادامه نوشته »

نمیگم چی میگم کی تو سرت بود – مجید خراطها

نمیگم چی میگم کی تو سرت بود – مجید خراطها

نــمیگــم چی میگــم کی تو ســرت بود یــهو دســتامو محکــمــتــر گــرفــتی تو بودی هــمــه ی داروندارم چی شد هســتی مو آخــر ســر گــرفــتی توی قانون احساســم شدیدا هــمین راهی کــه تو میــری خلافــه حالا تنــها …

ادامه نوشته »

هرچقدر بد شدی بازم حرف رفتن نزدم – مجید خراطها

هرچقدر بد شدی بازم حرف رفتن نزدم – مجید خراطها

هــرچقدر بد شدی بازم حــرف رفــتن نزدم تو هــمش راهــتو رفــتی من هــمش راه اومدم تا بــه سخــتیا رسیدیــم خودتو باخــتی چــرا اگــه دوریــم دغدغــت بود دورم انداخــتی چــرا هــرکاری کــردم بــه چشــت اصلا نیومد …

ادامه نوشته »

ای خدا فکر نمیکردم – مجید خراطها

ای خدا فکر نمیکردم – مجید خراطها

ای خدا فکــر نــمیکــردم کــه یک روز ازم جدا شــه باورش سخــتــه کــه دیگــه سایــه اش رو ســرم نــباشــه گــرچــه ســرده دســت گــرمــت اما واســه من هــمونی با تــمام خاطــراتــت توی ذهن من میــمونی داداشی …

ادامه نوشته »

الهی قربونت برم تو غصه ی منو نخور – مجید خراطها

الهی قربونت برم تو غصه ی منو نخور – مجید خراطها

الــهی قــربونــت بــرم تو غصــه ی منو نخور منــم یــه جور ســر میکنــم تو خیلی ساده دل بــبــر تو فکــر هیچیو نکن بــبین هنوزم ســرپام فقط واســه دل تنگیــه اگــه اشکی تو چشام پشــتــم بــبین …

ادامه نوشته »

بسه دیگه حرفی نزن هیچی بهم نگو – مجید خراطها

بسه دیگه حرفی نزن هیچی بهم نگو – مجید خراطها

بســه دیگــه حــرفی نزن هیچی بــهــم نگو و بــرو حــرف حــرف تو شد آخــرم دیگــه نــمیخوامــت بــرو بــرو دیگــه بام لج نکن درم پشــت ســرت بــبند انقدر بــه خودت نــرس انقدر بیخودی نخند تو دنــبال …

ادامه نوشته »

چجوری تونستی توی سختی راه – مجید خراطها

چجوری تونستی توی سختی راه – مجید خراطها

چجوری تونســتی توی سخــتی راه یــهو کولــه بار سفــر رو بــبندی تو کــه دیدی میــری چقد بی قــرارم چجوری تونســتی بــه گــریــه بخندی چجوری تونســتــم جلوت رو نگیــرم چجوری تونســتــم بــری و نــمیــرم می دونــم …

ادامه نوشته »

دلم برات تنگ شده بود – مجید خراطها

دلم برات تنگ شده بود – مجید خراطها

دلــم بــرات تنگ شده بود گفــتــم بیام ســراغــت الان تو کوچــتونــم روبــروی اتاقــت هــمون اتاق کــه عــمــری از توش تو رو میدیدم درز کنار پــرده شده تنــها امیدم نور توی اتاقــت میگفــت یعنی کــه خونــم …

ادامه نوشته »

عشق قرصای خواب منو بد خوابیات – مجید خراطها

عشق قرصای خواب منو بد خوابیات – مجید خراطها

عشق قــرصای خواب منو بد خوابیات هــمون بالشــت خیســه عشق هــمون پیام میگی بیام ســراغــت واســت نــه می نویســم عاشقــمو دیگــه با قــرصای خوابــمــم رفیقــم عاشقــتــم یعنی سفید میشــه موهای شقیقــم عاشقــمی چــه با نــمک …

ادامه نوشته »

وقتی اومدم سراغت پر گریه شد وجودم – مجید خراطها

وقتی اومدم سراغت پر گریه شد وجودم – مجید خراطها

وقــتی اومدم ســراغــت پــر گــریــه شد وجودم یــه جوری نگام می کــردی انگار عاشقــت نــبودم هی دعا کــردم خدایا عشقــمو یکــم دو دل کن داد زدم عشق قشنگــم بگو نــه دســتاشو ول کن روبــروت وایساده …

ادامه نوشته »