بایگانی برچسب: سروده های فاضل نظری

راز این داغ نه در سجده ی طولانی ماست

راز این داغ نه در سجده ی طولانی ماست

راز ایـــن داغ نـــه در سجـــده ی طولانـی ماست بوسه ی اوست که چون مهر به پیشانی ماست شـادمـــانیم کـــــه در سنگــــدلی چـــون دیــــوار بـــاز هــــم پنجـــره ای در دل سیمانی ماست فاضـــل نظـــری

ادامه نوشته »

هم دعا کن گره از کار تو بگشايد عشق

هم دعا کن گره از کار تو بگشايد عشق

هــــــم دعـــا کـن گره از کار تو بگشايد عشق هــــــم دعـــا کــــن گره تـازه نيــــفزايـد عشق قـايقـــي در طلـــب مـــوج بــــه دريـــا پيوست بايـــد از مــــرگ نترســـــيد اگـــــر بايد عشق عــــاقــبـت راز دلــــم را بــــه …

ادامه نوشته »

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شـــعـــلـه انـفـــس و آتــــش زنــــه آفــــــاق اسـت غــــم قـــــرار دل پــــــــرمشــــغله عشــــاق است جــــام مــــي‌ نزد مـــن آورد و بـــر آن بوســـه زدم آخــــــرين مــــرتبـــه مســت شــدن اخــلاق است بيـــش از آن شــوق كــــه مــن …

ادامه نوشته »

من که در تنگ برای تو تماشا دارم

من که در تنگ برای تو تماشا دارم

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم دل پر از شوق رهایی سـت ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـــــــــه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم خــــاطــره زخـــم …

ادامه نوشته »

پس شاخه های ياس و مريم فرق دارند

پس شاخه های ياس و مريم فرق دارند

پس شاخه هــــای ياس و مريم فرق دارند آري! اگـــر بســـيار اگـــر كـــم فـــرق دارند شــادم تصــور مـــیكنی وقتـــی ندانـــی لبخندهــــای شـــادی و غـــــم فرق دارند برعكـــس مــــی گــردم طـواف خانـه‌ات را ديــوانــه هــا آدم …

ادامه نوشته »

تا بپـیونـدد به دریا کوه را تنها گذاشت

تا بپـیونـدد به دریا کوه را تنها گذاشت

تــا بپـیـــونـدد به دریـا کـــــوه را تنـــها گــــذاشت رود رفــت امـــا مســیر رفـتنــش را جـــا گذاشت هیچ وصلی بی جدایی نیست این را گفت رود دیده گلگون کـــرد و ســر بر دامـن صحرا گذاشت هــر …

ادامه نوشته »

راحت بخواب ای شهر آن ديوانه مرده است

راحت بخواب ای شهر آن ديوانه مرده است

راحت بخواب ای شهر آن ديوانه مرده است در پـــيلـــه ابــريشمـش پــروانــه مرده است در تُــنــگ، ديـگــر شـور دريا غوطه‌ور نيست آن ماهــي دلتنگ، خوشبخـتانه مرده است يــــك عـــمــر زيـــر پــا لگـــد كــــردنــــد او را …

ادامه نوشته »

ناگزیرم از سفر بی سرو سامان چون باد

ناگزیرم از سفر بی سرو سامان چون باد

ناگـــزیرم از سـفر بــــی سرو سامان چون باد بـــه گـــرفـتـار رهــــایـــی نتـــوان گــــفـت ازاد کوچ تا چند؟! مگـر می شود از خویش گریخت بــال تنهـــا غـــــم غــــربت بــه پرســتو ها داد ایــن کـــه مردم نشــناسند …

ادامه نوشته »

در فكر فتح قله قافم كه آنجاست

در فكر فتح قله قافم كه آنجاست

در فــــكر فتــح قــلـــه قـافـم كـــه آنجاست جـــايي كــــه تا امروز برآن پرچمي نيست از صلح مــي‌گويند يا از جنگ مي‌خوانند؟! ديـــوانه‌ها آواز بــــي‌آهنگ مـــــي‌خـــوانند گاهــــي قناريــــها اگــــر در باغ هم باشند مانند مـــرغان قفس …

ادامه نوشته »

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از بــاغ مــیــبرنــد چــراغــــانــــی ات کنند تا کـــــاج جشـــــنهای زمستانی ات کنند پوشانده اند صبـــح تــو را ابـرهـــــای تــار تنـهــا به این بهــانه که بارانـــــی ات کنند يـــوسف به اين رها شدن از چاه دل …

ادامه نوشته »

همراه بسيار است اما همدمی نيست

همراه بسيار است اما همدمی نيست

همراه بســـــيار است اما همدمی نيســت مثل تمام غصـــه ها اين هم غمی نيســـت دلــبســــته انـــدوه دامـــنگير خــــود بـــاش از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــی نيـــست كــــار بــزرگ خــويــش را كـــــوچــك مـپندار از دوست دشمن ساختن …

ادامه نوشته »