خانه / بایگانی برچسب: فاضل نظری

بایگانی برچسب: فاضل نظری

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هم دعا کن گره از کار تو بگشاید عشق

هــــــم دعـــا کـن گره از کار تو بگشاید عشق هــــــم دعـــا کــــن گره تـازه نیــــفزایـد عشق قـایقـــی در طلـــب مـــوج بــــه دریـــا پیوست بایـــد از مــــرگ نترســـــید اگـــــر باید عشق عــــاقــبـت راز دلــــم را بــــه …

ادامه نوشته »

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شعله انفس و آتش زنه آفاق است

شـــعـــلـه انـفـــس و آتــــش زنــــه آفــــــاق اسـت غــــم قـــــرار دل پــــــــرمشــــغله عشــــاق است جــــام مــــی‌ نزد مـــن آورد و بـــر آن بوســـه زدم آخــــــرین مــــرتبـــه مســت شــدن اخــلاق است بیـــش از آن شــوق کــــه مــن …

ادامه نوشته »

من که در تنگ برای تو تماشا دارم

من که در تنگ برای تو تماشا دارم

مــن کــــــه در تنـــگ بــــرای تــو تـمـــاشــا دارم بــــا چـــــه رویـــــی بنــــویـســم غــم دریا دارم دل پر از شوق رهایی سـت ولی ممکن نیست بـــــــه زبــــــان اورم ان را کـــــــــه تــمــنـــا دارم چــیســـــتم خــــاطــره زخـــم …

ادامه نوشته »

پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند

پس شاخه های یاس و مریم فرق دارند

پس شاخه هــــای یاس و مریم فرق دارند آری! اگـــر بســـیار اگـــر کـــم فـــرق دارند شــادم تصــور مـــیکنی وقتـــی ندانـــی لبخندهــــای شـــادی و غـــــم فرق دارند برعکـــس مــــی گــردم طـواف خانـه‌ات را دیــوانــه هــا آدم …

ادامه نوشته »

راحت بخواب ای شهر آن دیوانه مرده است

راحت بخواب ای شهر آن دیوانه مرده است

راحت بخواب ای شهر آن دیوانه مرده است در پـــیلـــه ابــریشمـش پــروانــه مرده است در تُــنــگ، دیـگــر شـور دریا غوطه‌ور نیست آن ماهــی دلتنگ، خوشبخـتانه مرده است یــــک عـــمــر زیـــر پــا لگـــد کــــردنــــد او را …

ادامه نوشته »

ناگزیرم از سفر بی سرو سامان چون باد

ناگزیرم از سفر بی سرو سامان چون باد

ناگـــزیرم از سـفر بــــی سرو سامان چون باد بـــه گـــرفـتـار رهــــایـــی نتـــوان گــــفـت ازاد کوچ تا چند؟! مگـر می شود از خویش گریخت بــال تنهـــا غـــــم غــــربت بــه پرســتو ها داد ایــن کـــه مردم نشــناسند …

ادامه نوشته »

در فکر فتح قله قافم که آنجاست

در فکر فتح قله قافم که آنجاست

در فــــکر فتــح قــلـــه قـافـم کـــه آنجاست جـــایی کــــه تا امروز برآن پرچمی نیست از صلح مــی‌گویند یا از جنگ می‌خوانند؟! دیـــوانه‌ها آواز بــــی‌آهنگ مـــــی‌خـــوانند گاهــــی قناریــــها اگــــر در باغ هم باشند مانند مـــرغان قفس …

ادامه نوشته »

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از باغ میبرند چراغانی ات کنند

از بــاغ مــیــبرنــد چــراغــــانــــی ات کنند تا کـــــاج جشـــــنهای زمستانی ات کنند پوشانده اند صبـــح تــو را ابـرهـــــای تــار تنـهــا به این بهــانه که بارانـــــی ات کنند یـــوسف به این رها شدن از چاه دل …

ادامه نوشته »

همراه بسیار است اما همدمی نیست

همراه بسیار است اما همدمی نیست

همراه بســـــیار است اما همدمی نیســت مثل تمام غصـــه ها این هم غمی نیســـت دلــبســــته انـــدوه دامـــنگیر خــــود بـــاش از عــالـــم غـــم دلرباتر عالمـــــی نیـــست کــــار بــزرگ خــویــش را کـــــوچــک مـپندار از دوست دشمن ساختن …

ادامه نوشته »