خانه / بایگانی برچسب: سروده های معینی کرمانشاهی

بایگانی برچسب: سروده های معینی کرمانشاهی

سر درون سینه بردم تا بـبینم خویش را

سر درون سینه بردم تا بـبینم خویش را

ســــر درون ســـــینه بـــــردم تــــــــا بـبینـــــم خویــــــش را طـعــــــــمه دنـــدان گـــــــرگ آز دیـــــــدم میـــــــــــــش را هرکـــه از این خوان هستی جرعه نوش غفلت است آخـــرش چـــون مــــن بجـــــان باید خریدن نیش را پــــرتـــــوی در راهـــــم …

ادامه نوشته »

من نگویم که بدرد دل من گوش کنید

من نگویم که بدرد دل من گوش کنید

من نگویم ، که بدرد دل من گوش کنید بهتـــر آنست کــــه این قصه فراموش کنید عـــاشــقان را بگــــذاریــــــد بنالنـــد هـمـــــه مصلحت نیســــت ، که این زمزمه خاموش کنید بعــــد مـــن ســـوگ مگـــیرید ، نیــــــرزد …

ادامه نوشته »

من چه گویم که راز دل من پی ببرید

من چه گویم که راز دل من پی ببرید

مــــن چـه گـــــویم کـــــه راز دل مــــن پــــــــــی ببرید ره بســـــر منــــزل شــــوریده دلان کــــــــــی ببرید ســـــــاز آن ســــــوز نــــــدارد بنـــــالد بــــا مـــــــا بهــــر تسکــــین دل ســـوختگـــــان ، نی ببرید هر کجا محفل گرمی است …

ادامه نوشته »

میگریم و می خندم دیوانه چنین باید

میگریم و می خندم دیوانه چنین باید

میگریم و مـی خندم دیوانه چنین باید میــوزم ومیسازم پـــــروانـــــه چنین باید می کوبم ومــــی رقصم مـی نالم ومیخوانم در بـــزم جهــــان شـــــور مســـتانه چنیآن باید مــــن این همـــــــه شیدایــی دارم ز لـــب جامی در …

ادامه نوشته »

از ندامت سوختم یا رب گناهم را ببخش

از ندامت سوختم یا رب گناهم را ببخش

از نـــدامــــت ســــوختــــم ، یا رب گــــناهـــــم را ببخــــش مـــو سپیـــد از غـــــم شـــدم،روی سیاهــــم را ببخــش ظلـــم را نشناختــــم ، ظالــــم ندانستم کـــه کــیست گـــوشه چشــــمی باز کـــردم ،اشتباهـــم را ببخش ابر رحــــمت را …

ادامه نوشته »

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است

بحث ایمان دگر و جوهر ایمان دگر است جامــــه پاکـــی دگــر وپاکی دامان دگر است کــــس ندیدیم کـــــه انکــــار کــــــــند وجدان را حــــرف وجــــــدان دگـــر و گوهر وجدان دگـر است کــــس دهـــان را به ثناگـــــویی …

ادامه نوشته »

سایه بی ادبی خیمه چو زد بر سـر ما

سایه بی ادبی خیمه چو زد بر سـر ما

ســــایـــه بی ادبـــــی خیمـــــــــه چو زد بر سـر مـــــا خــارهــــا رســـت ز گــــلـــــزار ادب پـــــــــرور مــــــا دلــــقکان تکـــــیه چــــــو بر مسند ساقی بزدند پــــر شـــــد از بـاده آلـوده به سم ساغر مــا بسکه با صورت …

ادامه نوشته »

ندارم چشم من تاب نگاه صحنه سازیها

ندارم چشم من تاب نگاه صحنه سازیها

نــــــدارم چشــــــم من تاب نگــــاه صحـــنه سازیهــــا من یکـرنگ بیزارم از این نیـــرنگ بازیها زرنگـــی نارفیقــــــا نیست این چون باز شد دستت رفیقــان را زپا افکـــندن و گـــردن فرازیها تو چون کرکس، به مشتی استخوان …

ادامه نوشته »