بایگانی برچسب: متن و تکست اهنگهای آرمین

همه دستا بره بالا پایین – آرمین

همه دستا بره بالا پایین – آرمین

هــمــه دســتا . بــره بالا پایین ولوم حالا بــره پایین با این موزیک میخوایــم بــتــرکونیــم هــمــه جیغ بزنین اگــه با پایــه این هــمــه دســتا . بــره بالا پایین ولوم حالا بــره پایین با این موزیک …

ادامه نوشته »

بودن یه لحظه با تو آرزومه – آرمین

بودن یه لحظه با تو آرزومه – آرمین

بودن یــه لحظــه با تو .. آرزومــه گــریــه میکنــم و بغضی .. تو گلومــه دیگــه عشقی نــمونده . کــه بــراش بخونــم میگی دوســتــم نداری و میــری گناهــت اینــه کــه بــه من اسیــری دیگــه عشقی نــمونده …

ادامه نوشته »

مهربونه من همه جونه من فدای احساس قشنگ – آرمین

مهربونه من همه جونه من فدای احساس قشنگ – آرمین

مــهــربونــه من هــمــه جونــه من فدای احساس قشنگ وقــتی نگام می كنی و میگی دوســم داری بگیر دســتامو تو دســتــت حــتی خاطــرات تلخ بین ما واســه من خیلی قشنگــه وقــتی پیشــمی نزدیكمی دلامون با هــم …

ادامه نوشته »

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی من – آرمین

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی من – آرمین

صدامو داری بــه احــتــرامــت هیچوقــت حــتی . من نــمینداخــتــم نگامو جایی رفــتی با اینکــه میدونســتی تو رو دوســت داشــتــم و رو هیچکی نی اون حسی کــه رو تو بود و هســت شاید از اولشــم من …

ادامه نوشته »

منو دیدی تازه گیا که پیشونیم خط افتاده – آرمین

منو دیدی تازه گیا که پیشونیم خط افتاده – آرمین

منو دیدی تازه گیا کــه پیشونیــم خط افــتاده موهام کــم پشــت خســتــه شدن هــمــه ی دوســتام از فحش شدی یــه آدم چــرت قفلی کــه تف بــه این زندگی دلــم حــرفاشو بــهــت کــه گفــت تو هــم …

ادامه نوشته »

چته اینقد چرا تو خودتی – آرمین

چته اینقد چرا تو خودتی – آرمین

چــتــه اینقد چــرا تو خودتی چــرا هســتی دپــرس امشــبــه رو بیخیالــه دنیا شو بیخیالــه اســتــرس کنار هــم منو تو میسازیــم یــه زندگیــه آروم آســمونــم کــه خوش رنگ تــر شده چون داره میاد بارون بارون میــباره …

ادامه نوشته »

دمش گرم اینقد اضافه کاری – آرمین

دمش گرم اینقد اضافه کاری – آرمین

دمش گــرم اینقد اضافــه کاری این اواخــر داشــت کــه نــمیشد جــمش کــرد رفــت رابطــه رو کــمش کــرد ولی باز دمش گــرم وجودمو پــر از تنش کــرد گفــت نــمیخوامــت من عشقــم اوایل سخــت بود بــرام ولی …

ادامه نوشته »

چرا چشات خیسه عشقم چرا گریه کردی – آرمین

چرا چشات خیسه عشقم چرا گریه کردی – آرمین

چــرا چشات خیســه عشقــم چــرا گــریــه کــردی چقد عوض شدی تو نامــرد اینقده با من ســردی تویی کــه با خندهات عاشقــم کــردی دیگــه نــمیخندی چــرا وقــتی پیشــمی چشــماتو رو بقیــه نــمیــبندی داره میاد صدامون هــر …

ادامه نوشته »

چه بی احساس رد میشی چه با احساس میخندی – آرمین

چه بی احساس رد میشی چه با احساس میخندی – آرمین

چــه بی احساس رد میشی چــه با احساس میخندی فقط رو زندگیــه من داری چشــماتو میــبندی بــه تو نزدیکــتــر میشــم تو از من دورتــر میشی دارم دیوونــه تــر میشــم داری مغــرورتــر میشی هنوزم پایــه تو …

ادامه نوشته »

چه سریع روزا شد سپری من شدم تنها پسری – آرمین

چه سریع روزا شد سپری من شدم تنها پسری – آرمین

چــه ســریع روزا شد سپــری من شدم تنــها پســری کــه روت کلید نــمیکــرد الکی فــریک نــمیزد بــه تو هیچوقــت شک نداشــت تو دنیا بودی تک بــراش بخاطــره وجوده خودت کلی فــرق کــرد با قــبلناش اینو …

ادامه نوشته »