بایگانی برچسب: متن آهنگ عباس قادری

این روزا هركجا كه پا میذاری – عباس قادری

این روزا هركجا كه پا میذاری – عباس قادری

این روزا هــركجا كه پا میذاریآتشی روی دلــها میذاریمیبــری تا لــب چشــمــه تشنــه ایعاشقو خســتــه و تنــها میذاریآخــه این زورق ما كه هــمیشــهنــمیمونــه توی طوفان توی بادسكه وقــتی كه میندازی بالانــمیدونی شیر میاد یا خط …

ادامه نوشته »

چقدر بهت بگم تنها تو هستی عزیزم – عباس قادری

چقدر بهت بگم تنها تو هستی عزیزم – عباس قادری

چقدر بــهــت بگــم تنــها تو هســتی عزیزمتو فقط اشاره كن دنیارو بــرهــم بــریزموقــتی لحظــه های من پــر شده از خاطــره هاتچــه جوری راضی میشی اشك دمادم بــریزمچــه جوری دلــت میاد هی تلافی دربیاریاین دل عاشقــمو …

ادامه نوشته »

دیشب اومدم خونتون نبودی – عباس قادری

دیشب اومدم خونتون نبودی – عباس قادری

دیشــب اومدم خونــتون نــبودیراســتشو بگو کجا رفــتییادتــه قول دادی قالــم نظاریهی واســم عذر و بــهونــه نیاریراســتشو بگو کجا رفــتــه بودیبــه خدا رفــتــه بودم سقا خونــه دعا کنــمشــمعی کــه نذر کــرده بودم واســه تو ادا کنــمدروغ …

ادامه نوشته »

دورو زمونه اگه اخر بشه – عباس قادری

دورو زمونه اگه اخر بشه – عباس قادری

دورو زمونــه اگــه اخــر بشــه هیفــه یــه مو از ســر تو کــم بشــهعاشقــتــم اینو هــمــه میدونند نذار دلــم خونــه ی ماتــم بشــهمیخــرم اون نازتو قلــب هوس بازتومیخــرم اون نازتو قلــب هوس بازتوداره دلــم تــمنا تازه …

ادامه نوشته »

خداکنه بیایی تو این شب طلایی بشی چراغ خونم – عباس قادری

خداکنه بیایی تو این شب طلایی بشی چراغ خونم – عباس قادری

خداکنــه بیایی تو این شــب طلایی بشی چــراغ خونــم بپــرســه آشناییخداکنــه بیایی کــه مــردم از جدایی بــه دیدنــت از این غــم بگیــره دل رهاییخاطــره هات خوندنی لــبات گل افشوندنی شعــر چشای نازت مثل غزل خوندنیخداکنــه …

ادامه نوشته »

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت – عباس قادری

پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت – عباس قادری

پارسال بــهار دســتــه جــمعی رفــتــه بودیــم زیارتبــرگشــتنی یــه دخــتــری خوشگلو با محــبــتهــمسفــر ما شده بود هــمــراهــمون میومدبــه دســتو پام افــتاده بود این دل بی مــروتمیگفــت بــرو بــهش بگوآخــه دوسش دارم بی گفــتگوهــر چی میخواد بشــه …

ادامه نوشته »

خوش به حالت تکه سنگ – عباس قادری

خوش به حالت تکه سنگ – عباس قادری

خوش بــه حالــت تکــه سنگکــه نداری دل تنگحسودیــم میشــه بــه توبی صدایی و یــه رنگدل عاشق نداریپیش کس جا بذاریتا با غــم بشکننشاز چشات خون بــباری خوش بــه حالــت تکــه سنگخوش بــه حالــت تکــه سنگخوش …

ادامه نوشته »

نگاه من نگاه التماسه – عباس قادری

نگاه من نگاه التماسه – عباس قادری

نگاه من نگاه الــتــماســهنگاه تو نگامو میشناســهتو قاصد طــراوت بــهاریبوی تنــت عطــر گلای یاســهخالی جای دســت تو تو دســتــمدیدن تو بــرام مثل خیالــهوقــتی هســتی ساعــتا یــه لحظنوقــتی نیســتی لحظــه مثل سالــهتوی زندون چشــمات دل زارم …

ادامه نوشته »

سلام من به تو ای زاد بومم – عباس قادری

سلام من به تو ای زاد بومم – عباس قادری

سلام من بــه تو ای زاد بومــمسلام من بــه تو ای ایــران خوبــمسلام ای خاک پاک اریاییتو دنیا مظــهــر مــهــر و وفاییچــه سخــتــه اخــه از تو دل بــریدنبــه غــربــت گوشــه ای غضلــت گزیدماخــه این ســرزمین …

ادامه نوشته »

مثال کسی که قهـر طبیعت – عباس قادری

مثال کسی که قهـر طبیعت – عباس قادری

مثال کسی کــه قــهــر طــبیعــت . هــمــه دار و ندارش رو می گیــرهحیــرون موندمیا بیــماری کــه چشــمش بــه طــبیــبــه . طــبیــبش میگــه تا فــردا می میــرهحیــرون موندمچــرا ســرزده رفــتی . هنوز نیومده رفــتیحیــرون موندمچــرا ســرزده …

ادامه نوشته »