سخنان و جملات زیبای اسپنسر جانسون

جملات زیبا فلسفی قصار و ارزشمند اسپنسر جانسون

سخنان و جملات زیبای اسپنسر جانسون – پاتریک اسپنسر جانسون فیزیکدان و نویسنده آمریکایی

سخنان و جملات زیبای اسپنسر جانسون

خواسته ها. آرزوهای ما هستند و نیازها. ضرورتهای ما ؛ نیازها برای دستیابی به کامیابی و کامروایی. ضروری هستند.

اسپنســـر جانســـون

علت اینکه بسیاری از ما مشکل داریم این است که سر خودمان کلاه می گذاریم

جملات زیبای اسپنسر جانسون

این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری ما را گرفته است و باعث نوعی ناتوانی در تصمیم گیری می شود

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم و نیمه دوم در حسرت نیمه اول

اسپنســـر جانســـون

ماجراجو و اهل عمل باشید تا از طعم دلپذیر تغییرات تازه بهره مند شوید

جملات قصار اسپنسر جانسون

این ترس از انتخاب است که قدرت تصمیم گیری را از ما می گیرد و باعث نوعی ناتوانی در تصمیم گیری می شود.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

انسانهای واقعا کامیاب کسانی هستند که آنچه را که به آن نیاز دارند دنبال می کنند.

اسپنســـر جانســـون

وقتی انسان بر نیاز حقیقی خود متمرکز می شود. با “نه” گفتن به هر چیز دیگری. نتایج بهتری را به دست می آورد.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

هرچه بهتر بدانی که نتایجی که سرانجام به آنها نیاز داری چگونه خواهند بود.

آسانتر می توانی با رویدادهایی که در طول مسیر با آنها روبرو می شوی. کنار بیایی

جملات قصار اسپنسر جانسون

خواسته ها. آرزوهای ما هستند و نیازها. ضرورتهای ما ؛ نیازها برای دستیابی به کامیابی و کامروایی. ضروری هستند.

اسپنســـر جانســـون

اگر فقط بنشینی و چشم براه بمانی که گزینه ها به سوی تو بیایند. بندرت درباره ی آنها چیزی یاد خواهی گرفت

اسپنســـر جانســـون

تجربه های گذشته ی من بهترین مربیان من هستند.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

صخره ها و مارها همیشه وجود دارند. اما اگر آنها را پیش بینی کرده و درباره ی همه چیز پیشاپیش بیندیشیم. می توانیم به خوبی از پس کارها برآییم.

اسپنســـر جانســـون

نتایج بهتر شبیه پروانه ها هستند ؛ اگر آنها را دنبال کنی. خودت را خسته کرده ای و ممکن است نتایج از دست تو بگریزند.

اسپنســـر جانســـون

روی نیازهای واقعی خودت متمرکز شو. از گزینه هایت آگاه باش و به طور کامل.

درباره ی همه ی گزینه هایت اندیشه کن ؛ سپس بگذار که بهترین نتایج به آسودگی به سوی تو بیایند.

جملات قصار اسپنسر جانسون

زندگی ما با تصمیم هایی شکل می گیرد که ما در وقت مناسب خودشان. آنها را مهم نمی دانیم.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

ما غالبا تصمیمات نادرستی می گیریم. چون در ابتدا چند پرسش ساده را از خود نمی پرسیم.

اسپنســـر جانســـون

پرسیدن مثل ساعت کوکی است و ما را بیدار می کند.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

بیشتر وقتها متوجه نیستیم که بهترین و سریع ترین راه رسیدن به اهداف بهتر این است که

موانع سر راهمان را دور بزنیم و هیچ مانعی در دنیا بزرگتر از خود نیست.

جملات قصار اسپنسر جانسون

تصمیمات من. باورهای مرا آشکار می سازند

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

علت اینکه بسیاری از ما مشکل داریم این است که سر خودمان کلاه می گذاریم

جملات زیبای اسپنسر جانسون

من یاد گرفته ام که وقتی به خودم حقیقت را می گویم. برایم آسانتر است که با دیگران هم رو راست باشم.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

سریع ترین راه برای پیدا کردن حقیقت این است که نگاهی به آنچه گمان می کنیم حقیقت است و در واقع نیست. بیندازم.

جملات حکیمانه اسپنسر جانسون

مردم غالبا اشتباهات ما را بسیار آسانتر از خود ما می بینند.

جملات فلسفی اسپنسر جانسون

هرچه بیشتر واقعیت را ببینیم. تصمیم های بهتری می توانیم بگیریم.

جملات قصار اسپنسر جانسون

درست هنگامی که از آفتاب بالای سرمان غفلت می کنیم. پل یخی زیر پای ما که زمانی سفت و محکم بود. زیر پایمان آب می شود.

اسپنســـر جانســـون

انسان نباید به این بیندیشد که بهتر از دیگران هست یا نیست.

بلکه باید به این بیندیشد که می تواند بهتر از آن چیزی که خودش هست. باشد ؛ هر کسی شایسته ی بهتر بودن نسبت به خودش است

جملات زیبای اسپنسر جانسون

ما هرگز به خودمان اجازه نمی دهیم به چیزی بیشتر از آنچه که به راستی بر این باوریم که سزاوارش هستیم. دست پیدا کنیم.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

هنگامی که کردارهای تو بهتر می شوند. همه چیز بهتر می شود.

جملات حکیمانه اسپنسر جانسون

شاید در این اندیشه باشم که شایسته ی موقعیت بهتری هستم. اما کردارهایم نشان می دهند که گاهی اوقات به راستی به این مسئله باور ندارم

جملات زیبای اسپنسر جانسون

رمز تصمیم گیری های بهتر این است که باور کنم سزاوار وضعیت بهتری هستم و سپس برپایه ی این باور. عمل کنم.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

در درون هریک از ما یک راهنما وجود دارد که در واقع. استادی درونی است که به ما حکمت می آموزد و راه را نشانمان می دهد ؛ راهنمای ما خودمان هستیم

جملات فلسفی اسپنسر جانسون

هرچه زودتر بیاموزیم که تصمیمات بهتری بگیریم. زودتر هم به نتایج بهتر می رسیم.

اگر ما در محیط کار و در خانه تصمیمات بهتری بگیریم.

سازمانها و اجتماعات ما نیز از این موضوع بهره مند خواهند شد.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

همه ی ما برای رسیدن به تصمیمات بهتر. راهنمای خود هستیم و می توانیم به دیگران کمک کنیم که آنها هم این نکته را کشف کنند.

جملات حکیمانه اسپنسر جانسون

کامیابی. یعنی پیشروی به سوی هر آنچه که می اندیشی مهم است.

اسپنســـر جانســـون

وقتی تمام توجه تو به کاری است که انجام می دهی. ذهن ات منحرف نمی شود و شادمان هستی ؛ تو تنها به آنچه در آن زمان روی می دهد سخت توجه داری.

جملات فلسفی اسپنسر جانسون

وقتی خودت را در یک موقعیت نامساعد می یابی. این اهمیت دارد که به دنبال چیزی بگردی که درست و خوب است.

حتی اگر یافتنش دشوار باشد ؛ سپس قدرش را بدان و آینده ات را بر پایه ی آن بنا کن.

جملات حکیمانه اسپنسر جانسون

مهم این است که موقعیت های دردناک را تجربه کنی و از آنها درس بگیری. نه اینکه بکوشی با چیز دیگری ذهن ات را از آن موقعیت ها دور کنی.

اسپنســـر جانســـون

سخت است که گذشته را رها کنی ؛ اگر از گذشته نیاموخته باشی.

جملات قصار اسپنسر جانسون

هر وقت در زمان حال ناخرسند بودی یا احساس ناکامی کردی. زمانش فرا رسیده که از گذشته بیاموزی یا برای آینده برنامه ریزی کنی.

اسپنســـر جانســـون

بر رویدادهای گذشته نظر کن ؛ چیزی باارزش از آن بیاموز. از آنچه که آموختی بهره برگیر تا زمان حال را بهبود بخشی

جملات زیبای اسپنسر جانسون

گذشته را نمی توانی تغییر دهی. اما می توانی از آن بیاموزی.

اسپنســـر جانســـون

برنامه ریزی برای آینده. نگرانی و عدم اعتماد را کاهش می دهد.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

برنامه ریزی. بسیاری از حدس و گمانها را درباره ی کاری که هر روز نیاز داری انجام دهی از بین می برد.

اسپنســـر جانســـون

وقتی برنامه داشته باشی. باید مداوم. همچنان که دانسته ها و تجربه های بیشتری جمع آوری می کنی. در آن تجدیدنظر کنی تا برنامه ات حقیقی تر شود.

جملات فلسفی اسپنسر جانسون

نکته ی مهم آن است که تو هر روز کاری را انجام دهی. حتی اگر فکر کنی که کار کوچکی است تا به تو کمک کند آن آینده ی عالی تحقق یابد.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

فقط زمانی که تو با هدف زندگی می کنی و به آن چیزی پاسخ می دهی که در چارچوب حال . گذشته و آینده مهم است. جملگی مفهوم می یابند.

اسپنســـر جانســـون

مفهوم زندگی با “هدف” فقط این نیست که چه کاری انجام دهی. بلکه این است که برای چه آن را انجام می دهی.

جملات فلسفی اسپنسر جانسون

کار کردن و زندگی کردن با هدف فقط یک طرح و نقشه ی بزرگ یا برنامه ی زندگی نیست. بلکه یک نگرش عملی برای هر روز از زندگی است

اسپنســـر جانســـون

کامیابی یعنی تبدیل شدن به آن کسی که می توانید باشید و پیش رفتن به سوی اهداف باارزش.

اسپنســـر جانســـون

وقتی چیزی را می یابی که کارایی دارد. می خواهی هرچه زودتر افراد بیشتری از آن بهره گیرند.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

وقتی مردم در کار و زندگی. شادمان و کامیاب اند. برای همه بهتر است

جملات زیبای اسپنسر جانسون

چه پارادوکس شگفت انگیزی! هر زمان که اراده می کنم با نادیده گرفتن خواسته هایم به دیگران کمک کنم تا چیزهایی را که دوست دارند. به دست آورند. هم احساس شادمانی و خرسندی بیشتری می کنم و هم کامروا می شوم.

سخنان زیبای اسپنسر جانسون

همیشه در میان قله ها. دره هایی وجود دارند. مدیریت چگونه پیمودن آن دره است که زمان رسیدنمان به قله بعدی را تعیین می کند.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

دره ها و قله ها فقط به زمان های خوب و بد زندگیمان مربوط نمی شود بلکه به حس درونی و عکس العملی که به رویدادهای بیرونی نشان می دهیم نیز مربوط است.

جملات حکیمانه اسپنسر جانسون

مرسوم ترین دلیلی که باعث می شود ما قله را خیلی زودتر از حد معمول ترک کنیم نخوت است که با نقال اعتماد به نفس ظاهر می شود. رایج ترین دلیلی که باعث می شود بیش از حد در دره باقی بمانیم ترس است که با نقاب آسودگی ظاهر می شود.

جملات زیبای اسپنسر جانسون

سخنان و جملات زیبای اسپنسر جانسون

منابع : www.hafezasrar.blogfa.com + fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : جملات جین وبستر

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آروین دیوید یالوم

سخنان و جملات زیبای آروین دیوید یالوم

جملات آروین دیوید یالوم . آروین د. یالوم جملات زیبای آروین دیوید یالوم . روانپزشک …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.