جملات زیبا فلسفی و قصار سقراط

جملات زیبا فلسفی و آموزنده سقراط

جملات زیبای سقراط فیلسوف بزرگ یونانی اهل آتن

و از تاثیرگذارترین افراد بر فلسفه اسلامی و فلسفه غرب

جملات زیبای سقراط

جملات فلسفی و آموزنده سقراط

دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد

سخنان و جملات زیبای سقراط

تنها خوبی موجود در جهان . شناخت و دانش

و تنها شر و زشتی . نادانی است

جملات سقراط

تا زمانی که انسان زنده است . فهم این نکته برای او دشوار است

که برای جاویدان شدن بایستی بمیرد ؛ پس از آن مرگ نباشد

سخنان سقراط

من تا آنجا که می توان . حق شناسی می کنم . ولی چون پول ندارم

جز ستایش . کاری از دستم برنمی آید

سخنان و جملات زیبای سقراط

تنها یک خیر وجود دارد که نام آن . دانش است

و تنها یک شر وجود دارد که نام آن . نادانی است

جملات فلسفی سقراط

از مرگ نترسید که تلخی آن . از ترس از آن است

سخنان و جملات حکیمانه سقراط

شیرین ترین مرگ ها از آن کسانی است که کارهای بزرگ

از آنها سرزده و آرزوهای بزرگ آنها برآورده شده است

جملات زیبای سقراط

هیچ کس نمی داند . شاید مرگی که از او چون دشمنی سخت

و زیانکار می گریزند . براستی . ره آوردی بزرگ است

سخنان و جملات زیبای سقراط

گریز از مرگ . دشوار نیست . گریز از بدی دشوار است

زیرا بدی تندتر از مرگ می رود

سخنان و جملات زیبای سقراط

مرد کامل آن است که دشمنان از او در امان باشند

نه آنکه دوستان از او بهراسند

سخنان و جملات قصار سقراط

لازمه قضاوت . شکیبایی به هنگام شنیدن . اندیشیدن به هنگام گفتن

بینش به هنگام رسیدگی و بیطرفی به هنگام قضاوت است

سخنان و جملات زیبای سقراط

مردی نیک بخت است که از هر کار نادرستی

که از او سر بزند . تجربه ای تازه به دست آورد

جملات آموزنده سقراط

در لذتی که آمیخته به فساد است . خوشحال نباشید

و به این فکر کنید که لذت نمی ماند و فساد می ماند

جملات حکیمانه سقراط

مرگ ترس ندارد . زیرا خوابی آرام است که خیالات آشفته در آن وجود ندارد

سخنان و جملات زیبای سقراط

فردی که در امری بزرگ جان می سپارد

مثل کسی است که تازه زخم برداشته و در گرمی گیر و دار

جراحت خویشتن را احساس نمیکند

پس کسانی که همت خود را وقف راه خیر می کنند از زحمت و آزار مرگ به دورند

و شیرین ترین مرگها متعلق به کسانی است که کارهای بزرگ

از آنان سر زده و آرزوهای بزرگ آنان بر آورده شده است

جملات قصار سقراط

ابله ترین دوستان ما خطرناک ترین دشمنان هستند

جملات قصار سقراط

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است

سخنان و جملات زیبای سقراط

آنقدر بر مال دنیا حریص مباش که

از مفقود شدنش اندوهناک شوی

جملات حکیمانه سقراط

اگر خاموش بنشینی تا دیگران به سخنت آورند

بهتر از آنست که سخن بگویی و خاموشت کنند

جملات فلسفی سقراط

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی

و به نیکان ملحق گردی

جملات قصار سقراط

دم را غنیمت شمارید تا همیشه سعادتمند باشید

سخنان و جملات قصار سقراط

سعادتمند کسی است که از هر خطایی که از او سر بزند

تجربه جدید بدست آورد

جملات زیبای سقراط

فراوانی گفتار بیهوده . نشانه قطعی از ضعف شخصیت گوینده است

سخنان و جملات زیبای سقراط

بهترین مهمان کسی است که کم بیاید و زود برود

سخنان و جملات زیبای سقراط

اگر می خواهی هستی را بشناسی خود را بشناس

سخنان و جملات زیبای سقراط

بکوش که نسبت به مردم بدبین نشوی

زیرا صاحب سوء ظن را جزء زحمت ابدی

و کسالت روحی بهره ای نباشد

سخنان حکیمانه سقراط

با عاقل مشورت کن . چون فکر او به دور از هوای

نفسانی است و با نادان مشورت مکن

زیرا که او تابع هوای نفس باشد

مشورت مکن با آن که محاط زمان است

بلکه مشورت کن با آن که محیط به زمان باشد

جملات فلسفی سقراط

با پدر و مادرت چنان رفتار کن که از فرزندان خود توقع داری

سخنان و جملات زیبای سقراط

جامعه زمانی حکمت و سعادت می یابد که مطالعه

کار روزانه اش باشد

جملات قصار سقراط

زندگی کوتاه است و فانی . اما هنر طولانی و ماندگار

سخنان و جملات حکیمانه سقراط

یک زندگی مطالعه نشده . ارزش زیستن ندارد

جملات فلسفی سقراط

ممکن است مقداری زهر در کوزه ای ریخت و آن

کوزه را شست و اثرات زهر را از بین برد

ولی چیزی را که در ذهنتان جای دارد . خوب یا بد

بر شما فرمانروایی خواهد کرد و هرگز از آن رهایی نتوانید یافت

جملات زیبای سقراط

خشم و دشمنی را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات آموزنده سقراط

داروی خشم . خاموشی است

سخنان و جملات زیبای سقراط

اندیشیدن به سرانجام هر کار باعث رستگاری است

نکات فلسفی و آموزنده سقراط

خدمت خود را بی آنکه برای پاداش باشد به مردم عرضه کنید

و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید

سخنان و جملات زیبای سقراط

هیچ گنجی به از هنر نیست و هیچ هنری بزرگوارتر از دانش نیست

و هیچ پیرایه ای بهتر از شرم نیست و هیچ دشمنی بدتر از خوی بد نیست

جملات فلسفی سقراط

خدمت خود را بی آنکه در ازای پاداش باشد به مردم عرضه کنید

و پاداش آن را در رضایت خاطر خویش بیابید

سخنان زیبای سقراط

با پدر و مادر خود چنان رفتار کن که از اولاد خود توقع داری

سخنان و جملات حکیمانه سقراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات قصار سقراط

من جزء یک چیز . چیزی نمی دانم

و آن این است که هیچ نمی دانم

سخنان و جملات زیبای سقراط

هیچ کس از قلب شما نزدیکتر به خودتان نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را

به خود نمی پذیرد اجتناب نمایید

جملات قصار سقراط

برای دوست خود یک دفعه تمام محبت خود را ظاهر نکن

زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن خود میداند

سخنان و جملات زیبای سقراط

پیش تمام دشمنان به نزدیک ترین دشمن خود

که زبان است . توجه داشته باش

سخنان و جملات آموزنده سقراط

دلبستگی انسان به زندگی نیست . به خوبی آن است

سخنان و جملات حکیمانه سقراط

زیبایی بدون عفت و فضیلت چون گلی خوش رنگ ولی بی عطر است

سخنان و جملات آموزنده سقراط

داروی خشم خاموشی است

جملات فلسفی سقراط

لازمه قضاوت . شکیبایی به هنگام شنیدن

تامل به هنگام گفتن

بصیرت به هنگام رسیدگی و بی طرفی به هنگام قضاوت است

جملات فلسفی سقراط

از مرگ نترسید زیرا تلخی آن از ترس از آن است

جملات حکیمانه سقراط

دنیا به آتش افروخته ماند که چون زیاده طلب کنی

سوخته می شوی و چون به قدر حاجت برگیری

با فروغ آن راه را از چاه بازشناسی

سخنان و جملات قصار سقراط

اثر حکمت آنگاه در شخص حکیم پدیدار شود

که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد

جملات حکیمانه سقراط

نخستین گام برای از میان برداشتن یک ملت . پاک کردن حافظه ی آن است

جملات فلسفی سقراط

آنقدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی

جملات فلسفی سقراط

انتقام . دلیل سبکی عقل و پستی روح است

سخنان و جملات زیبای سقراط

ازدواج کنید ؛ به هر وسیله ای که می توانید

اگر زن خوب داشته باشید بسیار خوشبخت خواهید شد و اگر گرفتار زن بدی شوید

فیلسوف از آب در می آیید و این هر دو برای هر مردی خوب است

جملات فلسفی سقراط

ادب و حکمت را شعار خود ساز تا بهترین اهل زمان شوی و به نیکان بپیوندی

سخنان و جملات زیبای سقراط

آن انسانی عاقل تر است که می داند عقلش کمتر است

جملات زیبای سقراط

باید بخوری تا زنده باشی . نه آنکه زنده باشی تا بخوری

سخنان و جملات زیبای سقراط

نمی توانم چیزی به دیگران بیاموزم

فقط می توانم وادارشان کنم که بیندیشند

سخنان آموزنده سقراط

زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد

سخنان و جملات زیبای سقراط

دانش حقیقی این است که همه بدانیم که نادانیم

سخنان و جملات زیبای سقراط

آنگونه باش که می خواهی به نظر برسی

جملات فلسفی سقراط

من داناترین انسان ها هستم . زیرا یک چیز می دانم که دیگران نمی دانند

و آن این که هیچ چیز نمی دانم

سخنان و جملات حکیمانه سقراط

در دوستی درنگ کن . اما وقتی دوست شدی ثابت قدم و پایدار باش

سخنان و جملات زیبای سقراط

تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است

سخنان و جملات فلسفی سقراط

ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است

جملات فلسفی سقراط

ای مردم آتن . چه مرا بی گناه شمارید و آزاد کنید و چه نکنید

من هرگز از راه خویش باز نمی گردم حتی اگر صد بار کشته شوم

جملات زیبای سقراط

هرجا که بشر را دوست بدارند . فرهنگ را هم دوست خواهند داشت

جملات زیبای سقراط

روح درونی خود را زیبا کنید تا شخصیت درونی و بیرونی شما یکی شود

سخنان و جملات زیبای سقراط

شیرینی یک بار پیروزی به تلخی صد بار شکست می ارزد

سخنان و جملات زیبای سقراط

هرکسی که بداند که نداند از همه داناتر است

یک چیز را خوب می دانم و آن این است که هیچ نمی دانم

هر که بداند درست چیست . دست به نادرست نمی زند

جملات کوتاه سقراط

فاش نکردن اسرار مردم دلیل کرامت و بلندی همت است

جملات زیبای سقراط

مرد عاقل کسی است که کم گوید و زیاد شنود

سخنان و جملات قصار سقراط

من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم

آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم

جملات زیبای سقراط

هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی

و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند

سخنان و جملات زیبای سقراط

من دانش و هنری ندارم

تنها هنر من این است که مانند مادرم فن قابلگی می دانم

با این تفاوت که مادرم زنها را در وضع حمل مدد می کرد و من

عقلها و ذهنها را مدد می کنم که زاینده شوند

یعنی علمی که در نهاد ایشان است پیدا شود و به آن آگاه گردند

سخنان و جملات آموزنده سقراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگوتر نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما ایشان را به خود نمی پذیرد

دوری کنید

جملات فلسفی سقراط

مردم هر کدام آرزویی دارند ؛ یکی مال می خواهد . یکی جمال و دیگری افتخار

ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است

سخنان و جملات زیبای سقراط

پیش تمام دشمنان به نزدیکترین دشمن خود که زبان است توجه داشته باش

سخنان و جملات آموزنده سقراط

ابله ترین دوستان ما خطرناكترين دشمنان هستند

سخنان و جملات زیبای سقراط

اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند

بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند

جملات زیبا فلسفی و قصار سقراط

هیچ کس از قلب شما به شما نزدیکتر و راستگو تر نیست

بنابراین از کسانی که قلب پاک شما آنان را به خود نمی پذیرد . دوری کنید

جملات فلسفی سقراط

من جز یک چیز . چیز دیگری نمی دانم و آن این است که هیچ نمی دانم

سخنان و جملات زیبای سقراط

خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست

سخنان و جملات زیبای سقراط

هرگاه تمام بلاها و سختی های بشر را در یک جا جمع کنند

و در میان مردم تقسیم نمایند

بدبخت ترین مردم چون سهم خود را ببینند

از سهم نخستین خویش راضی شده . لب از شکایت می بندند

سخنان و جملات زیبای سقراط

سقراط

همچنین بخوانید : جملات زیبای افلاطون

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای اریش فروم – اریک فروم

سخنان و جملات زیبای اریش فروم – اریک فروم

جملات اریش فروم . اریک فروم سخنان و جملات زیبای اریش فروم . روانکاو و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.