خانه / سهراب سپهری / می رویید در جنگل خاموشی رویا بود – سهراب سپهری

می رویید در جنگل خاموشی رویا بود – سهراب سپهری

شعر زیبای می رویید در جنگل – سهراب سپهری

می رویید در جنگل - سهراب سپهری

می رویید در جنگل . خاموشی رویا بود

شبنم بر جا بود

درها باز . چشم تماشا باز . چشم تماشاتر . و خدا در هر … آیا بود

خورشیدی در هر مشت:بام نگه بالا بود

می بویید. گل وا بود بوییدن بی ما بود :زیبا بود

تنهایی . تنها بود

نا پیدا . پیدا بود

او آنجا . آنجا بود

شرق اندوه – سهراب سپهری

برچسب ها :