خانه / چکیده اشعار شاعران / اگر نمی خواهی بر تیره بختی من گواهی دهی

اگر نمی خواهی بر تیره بختی من گواهی دهی

اگر نمی خواهی بر تیره بختی من گواهی دهی
خواهش دارم روبه روی من نمان، عبور کن
کوچه را طی کن و در انتهای کوچه محو شو
همان گونه که آدم های خوشبخت محو می شوند
احمــــد رضــا احمــــدی
زمانی
با تکه ای نان سیر می شدم
و با لبخندی
به خانه می رفتم
اتوبوس های انبوه از مسافر را
دوست داشتم
انتظار نداشتم
کسی به من در آفتاب
صندلی تعارف کند
در انتظار گل سرخی بودم
احمــــد رضــا احمــــدی

برچسب ها :