یكی پادشه بود مهراب نامزبردست – محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

رودابــه و زال

یكی پادشــه بود مــهراب نامزبردست و با گنج وگسترده كام

ببالا بكردار آزاده سروبرخ چون بــهار و برفتن تذرو

چو آگــه شد از كار دستان سام ز كابل بیامد بــهنگام بام

یكی نامدار از میان مــهانچنین گفت با پــهلوان جــهان

پس پرده او یكی دختر است كه رویش ز خورشید نیكو تر است

زسر تا بپایش بكردار عاجبرخ چون بــهشت و ببالای ساج

دو چشمش بسان دو نرگس بباغمژه تیرگی برده از پر زاغ

بــهشتیست سرتاسر آراستــهپر آرایش و رامش و خواستــه

برآورد مر زال را دل بجوشچنان شد كزاو رفت آرام و هوش

دل زال یكباره دیوانــه گشتخرد دور شد عشق فرزانــه گشت

بپرسید سین دخت مــهراب راز خوشاب بگشاد عناب را

چــه مردیست آن پیرسر پور سام ؟ همی تخت یاد آیدش یا كنام ؟

چنین داد مــهراب پاسخ بدویكه ای سرو سیمین بر ماه روی

دل شیر نر دارد و زور پیلدو دستش بكردار دریای نیل

چو برگاه باشد زرافشان بود چو در جنگ باشد سرافشان بود

سپیدی مویش بزیبد همیتو گوئی كه دلــها فریبد همی

چو بشنید رودابــه این گفت و گویبرافروخت . گلنارگون گشت روی

دلش گشت پر آتش از مــهر زالاز او دور شد خورد و آرام و هال

كه من عاشقی ام چو بحر دمان از او بر شده موج بر آسمان

پر از مــهر زال است روشن دلمبخواب اندر اندیشــه زو نگسلم

دل و جان و هوشم پر از مــهر اوستشب و روزم اندیشــه چــهر اوست

نــه قیصر بخواهم نــه خاقان چیننــه از تاجداران ایران زمین

چو خورشید تابنده شود ناپدیددر حجره بستند و گم شد كلید

برآمد سیــه چشم گلرخ ببامچو سرو ســهی بر سرش ماه تام

چو از دور دستان سام سوار پدید آمد این دختر نامدار

دو بیجاده بگشاد و آواز دادكه شاد آمدی ای جوانمرد راد

كمندی گشاد او زگیسو بلندكه از مشك از آنسان نپیچی كمند

كمند از رهی بستد و داد خمبیفكند بالا نزد هیچ دم

ز دیدنش رودابــه می نارمیدبــه دو دیده در وی همی بنگرید

فروغ رخش را كه جان بر فروختدر او بیش دید و دلش بیش سوخت

چنین تا سپیده برآمد زجایتبیره برآمد ز پرده سرای

برچسب ها :

همچنین ببینید

فرود آمد از تخت سام – محمدرضا شجریان

فرود آمد از تخت سام – محمدرضا شجریان

سام و زال فرود آمد از تخت سام سوار بــه پرده درآمد سوی نوبــهار چو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.