خانه / متن اهنگ خواننده ها / فرود آمد از تخت سام – محمدرضا شجریان

فرود آمد از تخت سام – محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان

سام و زال

فرود آمد از تخت سام سوار بــه پرده درآمد سوی نوبــهار

چو فرزند را دید مویش سپید ببود از جــهان سر بــه سر ناامید

سوی آسمان سربرآورد راستزدادآور آنگاه فریاد خواست

که ای برتر از کژی و کاستیبــهی زان فزاید که تو خواستی

اگر من گناهی گران کرده امو گر کیش اهریمن آورده ام

چــه گویم که این بچــه دیو چیستپلنگ دورنگ است یا خود پری است

بخندند بر من مــهان جــهاناز این بچــه در آشکار و نــهان

بگفت این بخشم و بتابید رویــهمی کرد با بخت خود گفتگوی

بفرمود پس تاش برداشتنداز آن بوم و بر دور بگذاشتند

بجایی که سیمرغ را خانــه بودبدان خانــه این خرد بیگانــه بود

نــهادند بر کوه و گشتند باز برآمد برین روزگاری دراز

همان خرد کودک بدان جایگاهشب و روز افتاده بد بی پناه

مطلبی دیگر :  ای سینه امشب از غمت فریاد کن - محمدرضا شجریان

برچسب ها :