جملات زیبا درباره علم و دانش از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره علم و دانش

جملات زیبا درباره علم و دانش از بزرگان جهان

جملات زیبا درباره علم و دانش

جملات زیبا درباره علم و دانش بخش اول

اثر حکمت آن گاه در شخص حکیم ظاهر شود که خویشتن را حقیر و ناچیز شمارد. : سقراط

افرادی که بزرگترین خدمت را به علم و فرهنگ نموده اند. نویسندگان و محققانی بوده اند که در انزوا می زیسته اند
و هرگز در مباحثات دانشگاهی شرکت نکرده و حقایق صددرصد اثبات نشده را در آکادمی ها ابراز نداشته اند. : ولتر

اگر به زبان تمامی آدمیان و فرشتگان سخن گویم.
و از عشق بی بهره باشم طبل میان تهی و سنج پرهیاهویی بیش نیستیم.
اگر از کرامت غیب دانی و پیشگویی برخوردار باشم و همه اسرار جهان را دریابم و قلمرو دانش را تمام مسخر کنم و در ایمان چنان راسخ و نیرومند باشم که کوه ها را به رفتار آورم و از عشق بی بهره باشم. کسی نیستم.
اگر همه دارایی خویش به مستمندان بخشم و جسم خویش را به آتش بسپارم و از عشق بی بهره باشم مرا هیچ سود نخواهد بخشید.
عشق بردبار و مهربان است عشق از حسد برکنار است عشق لاف خودستایی نمی زند عشق اطوار ناپسند ندارد
عشق به اندک چیزی در خشم نمی آید و اندیشه شر نمی کند و از بی عدالتی خشنود نیست اما با حقیقت و راستی شاد و خرم است

همه چیز را تحمل می کند همه چیز را باور می کند و به همه چیز امیدوار است و هیچگاه از پای نمی افتد اما پیشگوی ها همه شکست می خورند
و زبان ها همه قطع می شوند و دانش ها در غبار زمان پنهان می شوند و دانش ما جزیی است و نبوت ما جزیی است و آنچه جزیی است روی در فنا دارد آنچه می ماند ایمان و امید و عشق است و از این هر سه. عشق را برترین مقام است. : پائولو کوئیلو

سخنان زیبا درباره علم و دانش بخش دوم

اگر دانش به روزی بر فزودی زنادان تنگ روزی تر نبودی : سعدی

اگر دانش را به خاطر کسب درآمد فرا می گیرید به حق آن هائی که به خاطر خود. علم و دانش اندوخته اند تجاوز کرده اید. : آندره ژید

اگر شما آدمی نادان و بی اطلاع باشید و به این امر پی ببرید این خود یک نوع علم و اطلاع است. : کنفوسیوس

ای خواجه مکن تا بتوانی طلب علم کاندر طلب راتب هرروزه بمانی رو مسخرگی پیشه کن و مطربی آموز تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی : انوری ابیوردی

( در بعضی از نسخه های دیوان عبید زاکانی. این شعر متعلق به او دانسته شده است )

ای منوچهری همی ترسم که از بیدانشی خویشتن را هم به دست خویش بردوزی کفن : منوچهری دامغانی

اگر حیوانات عقل می داشتند کارهایشان به اندازه ما آدمیان احمقانه می بود. : جاش بیلینگز

باید درهای علم به روی همه باز باشد. هرجا مزرعه هست. هرجا آدم هست. آنجا کتاب هم باید باشد. : ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره علم و دانش بخش سوم

باید شرم کنند. کسانی که بدون کمترین تامل و تفکر از پدیده های معجزه آسای علم و فن بهره می گیرند
و سفیهانه از درک مضمون هوشمندانه آن عاجزند. همانند گاوی که از لذت نشخوار گیاهان برخوردار است ولی از علم گیاه شناسی بی خبر است. : آلبرت اینشتین

بدو گفت موبد که دانش به است که دانا به گیتی ز هرکس مه است : فردوسی

برای این که دانش ملکه شود. تعلیم کافی نیست عمل لازم است. : برنارد شاو

برای شوهر دانش لازم است. برای زن نجابت. : جورج هربرت

بسیار افتد که ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش که بدانی روزی به کار آید. : قابوس نامه

بشوی اوراق اگر هم درس مایی که علم عشق در دفتر نباشد : حافظ

بعضی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند
و اگر فرصتی هم به دست بیاورند حاضر نیستند که اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران نمایند. : ابن سینا

جملات زیبا درباره علم و دانش

سخنان زیبا درباره علم و دانش بخش چهارم

بهتر است که انسان چیزی نداند تا بسیاری چیزها را نیمه تمام بداند ؛ بهتر است که با عقاید خودمان یک ابله سفیه باشیم تا آن که با عقاید دیگران یک مرد دانشمند به حساب آییم. : فریدریش نیچه

بهترین کارها اینست که در جوانی دانش آموزی و در پیری به کار بری. : بزرگمهر

به دانش بود نیک فرجام تو به مینو دهد چرخ آرام تو : فردوسی

به چشم فخری دانش ز بس که شیرین است همیشه در طلبش همچو کوهکن باشد : فخرعظمی ارغون

پدر گفت کز بد. گمان بر گسل به اندیشه بیدار کن چشم و دل
چو دانش نداری به کاری درون نباشد ترا چاره از رهنمون : اسدی طوسی

پستی نسوان ایران جمله از بی دانشی است مرد یا زن. برتری و رتبت از دانستن است . : پروین اعتصامی

تا به جایی رسید دانش من که بدانم همی که نادانم : ابن سینا

جملات زیبا درباره علم و دانش بخش پنجم

تا جهان بود از سر آدم فراز کس نبود از راه دانش بی نیاز
مردمان بخرد. اندر هرزمان راه دانش را به هرگونه زبان
گرد کردند و گرامی داشتند تا به سنگ اندر همی بنگاشتند
دانش اندر دل چراغ روشن است وزهمه بد برتن تو جوشن است : رودکی

تخیل مهمتر از دانش است. علم محدود است اما تخیل دنیا را دربر می گیرد. : آلبرت اینشتین

تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود. : ابن سینا

تکیه بر حسن مکن. در طلب علم برآی این درختیست که هر فصل دهد بر تو ثمر : ایرج میرزا

تمام سرمایه فکری و دانش آدمی باید تسلیم یک عظمت اخلاقی و روحی گردد
وگرنه دانش مانند رودی خواهد بود که نتوانسته مسیر خود را بپیماید و به دریا منتهی شود و با وضعی اسف آور در ریگ زارها فرورود. : مترلینگ

متن زیبا درباره علم و دانش بخش ششم

تنها کسانی که دل داده دانشند بزرگند. نه آنان که سوداگر دانشند. : سعید نفیسی

توان شناخت به یک روز در شمایل مرد که تا کجاش رسیده است پایگاه علوم
ولی ز باطنش ایمن مباش و غره مشو که خبث نفس نگردد به سالها معلوم : سعدی

توانا بود هرکه دانا بود به دانش دل پیر برنا بود : فردوسی

تورا گرچه در مال افزایش است به اندازه دانشت ارزش است : ادیب پیشاوری

تو نفس علم شو از نقش علم دست بشوی که نفس علم قدیم است و نقش او فانی : قاآنی شیرازی

تیغ دادن در کف زنگی مست به که آید علم. ناکس را بدست : مولوی

ثروت. در داشتن خزاین و دفاین نیست. در دانستن علم و طرز استعمال آن است. : ناشناس

متن های زیبا درباره علم و دانش بخش هفتم

جهل من و علم تو. فلک را چه تفاوت آنجا که بصر نیست. چه خوبی و چه زشتی : حافظ

چنان چون که تن زنده گردد به جان به دانش فروزند جان و روان : ادیب پیشاوری

چنین گفت پیغمبر راستگوی زگهواره تا گور دانش بجوی : فردوسی

حاصل من فقط از فضل این شد که بر جهل خود دانا شدم. : بقراط

حکمت درختی است که در دل روئیده و میوه از زبان دهد. : بطلمیوس

خدایا! اگر مرا ببخشی بهترین بخشنده هستی و اگر عذاب دهی ستمگر نیستی. دانشمند از میوه وجود خود سیر می شود : یحیی بن معاذ رازی

دانش اگر در ستاره ثریا هم باشد. مردانی از سرزمین پارس به آن دست خواهند یافت : پیامبر اسلام

دانش را اگر در چین هم باشد ( دورترین مکان ها ) فرا بگیرید : انسان عاقل

جملات زیبا درباره علم و دانش

سخنان زیبا درباره علم و دانش بخش هشتم

دامن مادر نخست آموزگار کودک است طفل دانشور کجا پرورده نادان مادری : پروین اعتصامی

دانش طلب و بزرگی آموز تا. به نگرند روزت از روز : نظامی

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است : ویلیام شکسپیر

دانش بی اندیشه. دام است و اندیشه بی دانش. بلا. : ضرب المثل هندی

دانش کم خطرناک است. یا باید آب چشمه را تا قطره آخر بنوشید یا اصلا لب نزنید. : الکساندر پوپ

دانشمندان. علماء و بزرگان هرکدام نردبانی برای ترقی دارند. لیکن شاعران و هنرمندان. این مدارج را پروازکنان می پیمایند. : ویکتور هوگو

دانشمند کسی است که بکوشد تا درد و رنج خود را بکاهد. : ویکتور هوگو

جملات زیبا درباره علم و دانش بخش نهم

دانش و هنر از هر اقلیمی برخیزد و متعلق به هر قومی که باشد از آن همه جهانیان است. : پوشکین

دانش کلی مانند خلیجی است که من و همکارانم فقط چند دانه ریگ جالب از پهنای وسیع آن برداشته ایم. : اسحاق نیوتن

در این کهکشان. دانش فنی نیز بزرگترین عامل بروز گرفتاری های دست و پاگیر برای بشریت است. : هربرت مارکوزه

در ترویج دانش و هنر اهتمام نمایید تا مردم صاحب استعداد ضایع نشوند. : ناشناس

درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را : ناصرخسرو

در روزگار گذشته مردم به تحصیل علم همت می گماشتند تا خود را به درجه کمال برسانند. امروز علم را برای این فرا می گیرند که دیگران را مجذوب و مسخر کنند. : کنفوسیوس

دو کس دشمن ملک و دین اند. پادشاه بی حلم و زاهد بی علم. : سعدی

سخنان زیبا درباره علم و دانش بخش دهم

دین بدون علم کور است و علم بدون دین لنگ است. : آلبرت اینشتین

دانشی که با پرهیزکاری توام نباشد پشیزی نمی ارزد. : لوئی چهاردهم

دانایی عمده انسان در این نهفته است که به حماقت های خود پی ببرد. : فرانسوا لارشفوکو

روشنفکر پشت گوشش بنویسد!: فقط دو راه وجود دارد که روشنفکر به رهبری حزب طبقه کارگر انتخاب شود.
اول به شرط این که از علم جامعه شناسی شناخت داشته باشد.
شرط دوم این است که در راه آرمان و احقاق منافع طبقه کارگر از خودگذشتگی سیاسی داشته و فداکاری کند یا قربانی داده باشد. : کورت توخولسکی

ز خورشید دانش چو پرتو گرفت هیولای جان صورت نو گرفت : ادیب پیشاوری

ز دانش چو جان تو را مایه نیست به از خامشی هیچ پیرایه نیست : فردوسی

زینت انسان سه چیز است: علم. محبت. آزادی. : افلاطون

جملات زیبا درباره علم و دانش

جملات علم و دانش بخش یازدهم

شعر است لطیفه الهی مضمون سپیدی و سیاهی
شعر ابروی دانش است و الهام لیکن نشود سپید از ایام : مکتبی شیرازی

شعر دانی چیست ؟ مرواریدی از دریای عقل هست شاعر آن کسی کین طرفه مروارید سفت
صنعت و سجع وقوافی هست علم و. شعر نیست ای بسا ناظم که نظمش نیست. الا حرف مفت : محمدتقی بهار

شتران مست شدستند. ببین رقص جمل ز اشتر مست که جوید ادب و علم و هنر : مولوی

صوفیان عشق را علاج همه دردها و کیمیای وجود تعریف کرده اند.
عشق فقر را به ثروت تبدیل می کند. گدا را به شاهزاده. جنگ را به صلح. جهل را به دانش و جهنم را به بهشت مبدل می سازد. : حسین الهی قمشه ای

عشق اندر فضل و علم و دفتر و اوراق نیست هرچه گفت و گوی خلق آن ره. ره عشاق نیست : مولوی

جملات علم و دانش بخش دوازدهم

علم اگر خواهی با مردم عالم بنشین گل چو گل گردد خوش بو. چو به گل شد هم بر : ایرج میرزا

علم را دو پر. گمان را یک پر است ناقص آمد. ظن به پرواز ابتر است : مولوی

علم زیباست وقتی هزینه گذران زندگی از آن تامین نشود. : آلبرت اینشتین

علم کز اعمال نشانیش نیست کالبدی دارد و جانیش نیست : امیر خسرو دهلوی

علم مخوف ترین بلای جان آدمی است… مصیبت آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است. : داستایوسکی

علم و دانش کلیدی است که تمام درها با آن باز می شود. : آناتول فرانس

علوم پاک. در دل های ناپاک قرار نگیرد. : سقراط

فصاحت. فرزند دانش است ؛ دماغی که پر است مانند رودخانه ای صاف و شفاف است. : بنیامین دیزرائیلی

جملات علم و دانش بخش سیزدهم

فلک به مردم نادان دهد زمام امور تو اهل فضلی و دانش. همین گناهت بس : حافظ

قرون تاریک بازخواهد گشت. عصر حجر بر بال های درخشان دانش بازخواهد گشت. چه بسا امروز برکت های بی شمار به بشر ارزانی داشته تا یک روز مایه نابودی وی شود. زنهار فرصت از دست نرود. : وینستون چرچیل

کسب دانش و تقدس. عفاف و پاکدامنی و شکوه پیروزی. هیچ کدام به منزله فتح قله رفیع برای انسان نیست. بلکه چیز دیگری است. چیزی حماسی تر. چیزی مایوس کننده: حرمت مقدس : نیکوس کازانتزاکیس

کشوری که افراد آن از علم و دانش بهره مند باشند دیگر طعم گرسنگی را نچشیده. زندگی راحت و آسوده ای خواهند داشت. : کنفوسیوس

کودک. علم به چوب آموزد نه به شفقت. : قابوس نامه

کوشش برای کسب دانش. نخستین و یگانه پایه فضیلت است. : اسپینوزا

کسی که علم خود را از دیگران پنهان دارد. و یا در برابر آن مزد بخواهد. هرگز آن علم برایش مفید نخواهد بود. : ابونعیم اصفهانی

جملات زیبا درباره علم و دانش

جملات علم و دانش بخش چهاردهم

لذتی که از علم حاصل می شود بی آلایش است. : افلاطون

لذتی که از علم و دانش حاصل می شود بالاترین لذت ها است. : اسمایلز

مغز ابلهان. علم را به اوهام. فلسفه را به بلاهت و هنر را به فضل فروشی مبدل می کند. : برنارد شاو

من این را بسی کرده ام آزمون که دانش. شود ز آزمایش فزون : ادیب پیشاوری

من به تو جز علم نگویم سخن علم چو آید به تو گوید چه کن : نظامی

میاسای زآموختن یک زمان ز دانش میفکن دل اندر گمان : فردوسی

می کوش به هر ورق که خوانی کان دانش را تمام دانی : نظامی

نه تنها کسب دانش. بلکه تکرار نیز. مادر تعلیم و تربیت است. : ژان پل

جملات زیبا درباره علم و دانش

جملات علم و دانش بخش پانزدهم

نه محقق بود نه دانشمند چارپایی براو کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر که براو هیزم است یا دفتر : سعدی

وقتی ضعف و انکسار ملت خود را دیدم. دانستم که ما ناگزیریم با سلاح وقت مسلح شویم و آن آموختن تمام علوم امروزی بود.
وگرنه ما را جزو ملل وحشی می شمردند و برما آقائی را روا می دیدند. و آموختن آن اگر به زبان خارجی بود البته میسر نمی شد
پس بایستی آن علوم و فنون را ما ترجمه کنیم و در دسترس مکاتب بگذاریم و این میسر نمی شود جز بدین که اول لغات خود را بدانیم و این کار نوشتن لغت نامه ای شامل و کافل تمام لغات را. لازم داشت. این بود که به فکر تدوین لغت نامه افتادم. : دهخدا

هرچه که به ذهنت می آید تخیل و هر چه انجام می دهی علم است. تمام تاریخ بشر چیزی جز داستانی علمی-تخیلی نیست. : ری بردبری

هرکس بر دانش خود افزاید. بر اندوه خود می افزاید. : ضرب المثل عبری

هرگاه دانشمندی برجسته. اما سالخورده بگوید چیزی ممکن است. به احتمال قریب به یقین درست گفته است. اما آنگاه که بگوید چیزی غیرممکن است. به احتمال زیاد اشتباه می کند. : آرتور چارلز کلارک

جملات علم و دانش بخش شانزدهم

هرگز دل من زعلم محروم نشد کم ماند ز اسرار که معلوم نشد
هفتاد و دو سال فکر کردم شب و روز معلومم شد که هیچ معلوم نشد : خیام

هم زمان با گسترش دایره دانش ما. تاریکی ای که این دایره را احاطه می کند نیز گسترده می شود. : آلبرت اینشتین

همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد مگر علم و دانش که هرچه بیشتر شود عزیزتر باشد. : ضرب المثل چینی

هنر و دانش. برگزیده ترین و بزرگوارترین انسان ها را به هم مربوط می سازد. : بتهوفن

جملات زیبا درباره علم و دانش

منبع : fa.wikiquote.org

همچنین بخوانید : جملات کوتاه امید دهنده
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره عشق
همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره دوستی

برچسب ها :

همچنین ببینید

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه و اندیشمندان جهان

متن و جملات کار متن و جملات زیبا درباره کار از بزرگان نویسندگان . فلاسفه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.