جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی شاعر و نویسندهٔ پارسی گوی نامدار ایرانی

ابومحمّد مُشرف الدین مُصلح بن عبداللــه بن مشرّف . متخلص بــه سعدی

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

اگر شب ها همــه قدر بودی *** شب قدر بی قدر بودی

گر سنگ همــه لعل بدخشان بودی *** پس قیمت لعل و سنگ یکسان بودی.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

اعاده ذکر آن ناکردن اولاتر است .

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

ای کــه مشتاق منزلی . مشتاب *** پند من کار بند و صبر آموز

اسب تازی دو تک رود بــه شتاب *** واشتر آهستــه می رود شب و روز.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

بنی آدم اعضای یک پیکراند *** کــه در آفرینش ز یک گوهرند

چو عضوی بــه درد آورد روزگار *** دگر عضوها را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بی غمی *** نشاید کــه نامت نــهند آدمی .

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

بر عجز دشمن رحمت مکن کــه اگر قادر شود بر تو نبخشاید.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

بر غلامی کــه طوع خدمت تست *** خشم بی حد مران و طیره مگیر

کــه فضیحت بود بــه روز شمار *** بنده آزاد و خواجــه در زنجیر.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

پادشــه باید کــه تا بحدی خشم بر دشمنان نراند کــه دوستان را اعتماد نماند. آتش خشم اول در خداوند خشم اوفتد پس آنگــه کــه زبان بــه خصم رسد یا نرسد.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

پسری را پدر وصیت کرد *** کای جوان بخت یادگیر این پند

هر کــه با اهل خود وفا نکند *** نشود دوست روی و دولتمند.

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

بــه دست آوردن دنیا هنر نیست *** یکی را گر توانی دل بــه دست آر.

اشعار فلسفی سعدی شیرازی

بزرگش نخوانند اهل خرد *** کــه نام بزرگان بــه زشتی برد.

جملات زیبای سعدی شیرازی

پارسایی را دیدم بر کنار دریا کــه زخم پلنگ داشت و بــه هیچ دارو بــه نمی شد

مدتــها در آن رنجور بود و شکر خدای عزوجل علی الدوام گفتی

پرسیدندش کــه شکر چــه می گویی ؟ ! . گفت: شکر آن کــه بــه مصیبتی گرفتارم نــه بــه معصیتی

گر مرا زار بــه کشتن دهد آن یار عزیز *** تا نگویی کــه در آن دم غم جانم باشد

گویم از بنده مسکین چــه گنــه صادر شد *** کو دل آزرده شد از من . غم آنم باشد.

جملات زیبای سعدی شیرازی

تا کار بــه زر بر می آید *** جان در خطر افکندن نشاید.

جملات زیبای سعدی شیرازی

تا مرد سخن نگفتــه باشد *** عیب و هنرش نــهفتــه باشد.

جملات زیبای سعدی شیرازی

جوان گوشــه نشین شیر مرد راه خداست *** کــه پیر خود نتواند ز گوشــه ای برخاست.

جملات زیبای سعدی شیرازی

چو دخلت نیست . خرج آهستــه تر کن *** کــه می گویند ملاحان سرودی

اگر باران بــه کوهستان نبارد *** بــه سالی دجلــه گردد . خشک رودی.

جملات زیبای سعدی شیرازی

چو کاری بی فضول من بر آید *** مرا در وی سخن گفتن نشاید

و گر بینم کــه نابینا و چاه است *** اگر خاموش بنشینم گناه است.

جملات زیبای سعدی شیرازی

حکیمی را پرسیدند چندین درخت نامور کــه خدای عزوجل آفریده است و برومند هیچ یک را آزاد نخوانده اند مگر سرو را کــه ثمره ای ندارد. درین چــه حکمت است ؟ گفت هر درختی را ثمره معین است کــه بــه وقتی معلوم بــه وجود آن تازه آید و گاهی بــه عدم آن پژمرده شود و سرو را هیچ از این نیست و همــه وقتی خوشست و این است صفت آزادگان.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد نــه چندان درشتی کن کــه از تو سیر گردند و نــه چندان نرمی کــه بر تو دلیر شوند.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

خبری کــه دانی کــه دلی بیازارد تو خاموش تا دیگری بیارد.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

خانــه از پای بست ویران است *** خواجــه در بند نقش ایوان است.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

دو کس رنج بیــهوده بردند و سعی بی فایده کردند: یکی آن کــه اندوخت و نخورد و دیگر آن کــه آموخت و نکرد.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

ده آدمی بر سفره ای بخورند و دو سگ بر مرداری با هم بسر نبرند. حریص با جــهانی گرسنــه است و قانع بــه نانی سیر. حکما گفتــه اند توانگری بــه قناعت بــه از توانگری بــه بضاعت.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

رازی را کــه نــهان خواهی با کس در میان منــه. رای بی قوت مکر و فسون است . و قوت بی رای . جــهل و جنون.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

سخن میان دو دشمن چنان گوی کــه گر دوست گردند شرم زده نشوی.

اشعار زیبای سعدی شیرازی

سالی نزاعی در پیادگان حجیج افتاده بود و داعی در آن سفر هم پیاده انصاف در سر و روی هم فتادیم و داد فسوق و جدال بدادیم کجاوه نشینی را شنیدم کــه با عدیل خود می گفت یاللعجب پیاده عاج چو عرضــه شطرنج بــه سر می برد فرزین می شود . یعنی بــه از آن می گردد کــه بود و پیادگان حاج بادیــه بــه سر بردند و بتر شدند

اشعار زیبای سعدی شیرازی

از من بگوی حاجی مردم گزای را *** کو پوستین خلق بــه آزار می درد

حاجی تو نیستی شترست از برای آنک *** بیچاره خار می خورد و بار می برد.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

سال ها بر تو بگذرد کــه گذار *** نکنی سوی تربت پدرت

تو بــه جای پدر چــه کردی خیر ؟ *** تا همان چشم داری از پسرت.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

صیاد بی روزی ماهی در دجلــه نگیرد و ماهی بی آجل در خشک نمیرد.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

طبیبی کــه خود باشدش زرد روی *** از او داروی سرخ رویی مجوی.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

عالم ناپرهیزگار . کور مشعلــه دار است.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

علم از بــهر دین پروردنست نــه از بــهر دنیا خوردن.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

گدای نیک فرجام . بــه از پادشاه بدفرجام.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی *** برآورند غلامانش آن درخت از بیخ

سخنان زیبای سعدی شیرازی

متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

مرد بی مروت زن است و عابد با طمع رهزن.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

نیک بختان بــه حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند زان پیشتر کــه پسینیان بــه واقعــه او مثل زنند. دزدان دست کوتــه نکنند تا دستشان کوتــه کنند

پند گیر از مصائب دگران *** تا نگیرند دیگران بــه تو پند.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

نصیحت پادشاهان کردن کسی را مسلم بود کــه بیم سر ندارد یا امید زر.

سخنان زیبای سعدی شیرازی

ندهد هوشمند روشن رای *** بــه فرومایــه کارهای خطیر

بوریا باف اگر چــه بافنده است *** نبرندش بــه کارگاه حریر.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

نــه چندان نرمی کن کــه بر تو دلیر شوند . و نــه چندان درشتی کــه از تو سیر گردند.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

وقتی . بــه جــهلِ جوانی . بانگ بر مادر زدم ؛ دل آزرده بــه کنجی نشست و گریان همی گفت: مگر خُردی فراموش کردی کــه دُرشتی می کنی ؟

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

چــه خوش گفت زالی بــه فرزندِ خویش *** چو دیدش پلنگ افگن و پیلتن

گر از عــهدِ خُردی ات یاد آمدی *** کــه بیچاره بودی در آغوشِ من

نکردی درین روز بر من جفا *** کــه تو شیر مردی و من پیر زن

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

همــه کس را عقل خود بــه کمال نماید و فرزند خود بــه جمال.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

هر کــه را دشمن پیشست . اگر نکشد دشمن خویشست.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

هر کــه با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان درو اثر نکند بــه طریقت ایشان متــهم گردد و گر بــه خراباتی رود بــه نماز کردن منسوب شود بــه خمر خوردن.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

هر کــه بر زیر دستان نبخشاید بــه جور زبر دستان گرفتارآید.

جملات و سخنان زیبای سعدی شیرازی

یکی را شنیدم از پیران مربی کــه مریدی را همی گفت: ای پسر چندان کــه تعلق خاطر آدمی زاد بــه روزیست اگر بــه روزی ده بودی بــه مقام از ملائکــه در گذشتی

روانت داد و طبع و عقل و ادراک *** جمال و نطق و رای و فکرت و هوش

کنون پنداری ای ناچیز همت *** کــه خواهد کردنت روزی فراموش.

جملات و سخنان فلسفی سعدی شیرازی

یکی را از بزرگان ائمــه پسری وفات یافت پرسیدند کــه بر صندوق گورش چــه نویسیم گفت: آیات کتاب مجید را عزت و شرف بیش از آن است کــه روا باشد بر چنین جای ها نوشتن کــه بــه روزگار سوده گردد و خلایق برو گذرند و سگان برو شاشند . اگر بــه ضرورت چیزی همی نویسند این بیت کفایتست

بگذر ای دوست تا بــه وقت بــهار *** سبزه بینی دمیده بر گل من.

جملات و سخنان فلسفی سعدی شیرازی

یکی را از حکما شنیدم کــه می گفت :هرگز کسی بــه جــهل خویش اقرار نکرده است مگر آن کس کــه چون دیگری در سخن باشد همچنان ناتمام گفتــه سخن آغاز کند

سخن را سر است ای خداوند و بن *** میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش *** گوید سخن تا نبیند خموش.

اشعار فلسفی سعدی شیرازی

جملات زیبا و اشعار سعدی شیرازی

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود

سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود

سخنان و جملات مارگارت اتوود سخنان و جملات زیبای مارگارت اتوود – مارگارت النور اتوود …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.