سخنان و جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

جملات و سخنان ریچارد دیوید باخ

سخنان و جملات زیبای ریچارد دیوید باخ خلبان و نویسنده آمریکایی

سخنان و جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

اتفاقاتی که برای ما پیش می آید . بدون در نظر گرفتن خوبی یا بدی شان . برای این هستند که آنچه را لازم است بدانیم . بیاموزیم و هر قدمی را که بر می داریم به منظور رسیدن به مکانی است که برای رفتن بر گزیده ایم و در این هیچ شکی نیست.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

کسی بالاتر را می بیند که بتواند بلندتر پرواز کند.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

برای پرواز با سرعتی ما فوق تصور بهر کجا که بخواهی . نخست باید چنین بپنداری که بآنجا رسیده ای.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

می توانیم خود را از بند برهانیم . می توانیم از خود جاندارانی سرفراز و هوشمند و ماهر بسازیم. می توانیم آزاد باشیم! می توانیم به پرواز در آمدن را بیاموزیم!

********

بهشت زمان و مکان نیست. بهشت به حد کمال رسیدن است.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

برای پرواز با سرعتی ما فوق تصور بهر کجا که بخواهی . نخست باید چنین بپنداری که بآنجا رسیده ای.

جملات فلسفی باخ

برای بسیاری از مرغان . تنها خوردن غذا مهم است و پرواز اهمیتی ندارد.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

بهشت . یک مکان نیست و یک زمان هم نیست ؛ بهشت یعنی کامل شدن.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

من وجود ندارم که جهان را تحت تاثیر قرار دهم . وجود دارم که زندگیم را به شیوه ای بگذرانم که مرا شادمان سازد.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

تنها همان که هستی . باقی بمان ؛ آرام و شفاف و درخشان.

********

هر شخصی . همه ی پیشامدهای زندگی شما اینجا هستند . زیرا شما آنها را به اینجا کشانده اید.

جملات حکیمانه و ارزشمند ریچارد دیوید باخ

جایی که اندیشه ی تو هست . تجربه ی تو نیز هست ؛ انسان همان گونه است که می اندیشد ؛ از هرچه که می ترسم به سرم می آید.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

خود ما برمی گزینیم که صدمه بزنیم و یا صدمه ببینیم.

********

همه ی ما آزادیم هر آنچه که می خواهیم انجام دهیم.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

اگر برای مدتی تمرین کنید که تخیلی باشید . خواهید دانست که شخصیت های تخیلی گاهی وقتها از مردمی با بدنها و ضربان قلب . حقیقی تر هستند.

سخنان زیبای باخ

زمانی که پرسش هایت را به خوبی بیان کنی . خودشان پاسخ خود هستند.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

وجدان شما . ابزار سنجش درست شما از خودخواهی تان است ؛ با دقت به آن گوش دهید.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

اگر به راستی می خواهی یک ابر را از زندگیت بزدایی . نباید یک توده ی بزرگ از آن بسازی ؛ فقط آسوده باش و آن را از اندیشه ات پاک کن ؛ این تنها کاری است که باید انجام داد.

جملات حکیمانه و ارزشمند ریچارد دیوید باخ

شاگردان . چیزهای ساده را دشوار می کنند.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

برای محدودیتهای خود استدلال بیاور و مسلما آنها از آن تو هستند.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

برای پرواز احتیاج بایمان و اعتقاد نداری بلکه باید پرواز را درک کنی و بیاموزی حالا هم همانست . اکنون دوباره امتحان کن.

********

البته که یاد گرفتی! وقتی بدانی چه می خواهی و چه می کنی زودتر می آموزی.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

رزمیار . می خواهی باندازه یی بلند پرواز کنی که بتوانی گروه مرغان دریایی را ببخشی و بیاموزی که یکروز نزد آنها برگردی و آنها را در آموختن کمک کنی !

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

سرتاسر بدن شما چیزی جز اندیشه های شما نیست. یعنی آنطور که شما خود را می بینید. اگر زنجیرهایی که بر روی افکار شماست بشکنید. زنجیرهای جسم شما هم از هم می گسلد.

********

آذرخش . تو آزادی داری . می توانی آنچه را که می خواهی بر جسم خود تحمیل کنی. هیچ مانعی در راهت نخواهد بود.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

آذر باد گفت : تنها قانون آن است که شما را به آزادی روحی برساند . قانون دیگر ی وجود ندارد.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

رزمیار بیچاره . آنچه را که چشمانت می بینند باور مکن . زیرا آنچه آنها به تو نشان می دهند محدودیت است. به اندیشه و جوهر خود بنگر . تا دریابی که چه سان پرواز می توانی کرد.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

هر وقت صلح را انتخاب کنیم . در صلح خواهیم زیست.

جملات حکیمانه و ارزشمند باخ

هرگز آرزویی به تو داده نشده . مگر آنکه توانایی به حقیقت درآوردن آن هم داده شده باشد. هر چند باید برای رسیدن به آن کار کنی.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

وقتی که می دانی هیچ چیز در این سیاره نمی تواند مزاحمتی برایت ایجاد کند… دیگر ماجراجویی وجود ندارد.

********

اگر شادی تو در گرو چیزی است که دیگری دارد . حدس می زنم که تو نیز یک مشکل داری.

********

در مورد جمعیت مردم نگران نباش ؛ تا زمانی که نخواهی نمی توانند تو را لمس کنند.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

کمی بزرگنمایی در همه ی ما هست . وگرنه هدفی برای استاد شدن نداشتیم.

********

حلقه ای که خانواده ی حقیقی تو را بهم می پیوندد . هم خونی نیست . بلکه احترام و شادمانی است که نسبت به زندگی یکدیگر دارند.

جملات حکیمانه و ارزشمند ریچارد دیوید باخ

آنچه را که شعبده باز می داند بیاموز . آنگاه دیگر شعبده ای نخواهد بود.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

انسان به تنها بودن عادت می کند . اما تنها برای یک روز آن را می شکند و سپس دوباره به آن عادت می کند . دوباره از نو.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

از جمعیت به اندازه ی کافی کشیده ام . حتی زمانی که شادمان هستند… و اگر بترسند . شخصی را به دار می آویزند و یا او را پرستش می کنند.

جملات فلسفی و قصار ریچارد دیوید باخ

زندگی کن ؛ هرگز از این موضوع که در مورد آنچه می کنی و یا می گویی . در سراسر جهان مطالبی انتشار یابد . شرمنده نباش ؛ حتی اگر آنچه انتشار یافته حقیقت نداشته باشد.

********

دوستانت در نخستین لحظه ی دیدار . تو را خواهند شناخت ؛ بهتر از آشنایانت که تو را در طی هزار سال بشناسند.

********

همیشه مختاری که باورت را تغییر دهی و آینده ای متفاوت را برگزینی.

********

از آینده های امکان پذیر روی نگردان . مگر آنکه مطمئن شوی هیچ چیزی برای یادگیری از آنها نداری.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

چیزی به نام یک مشکل وجود ندارد که در دستهایش برایت هدیه ای نداشته باشد.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

آنچه را که بیش از هر چیز به یادگیریش نیازمندی بهتر تدریس می کنی.

********

بهترین راه فرار از مسئولیت این است که بگویی . من مسئولیت هایی دارم.

جملات زیبای باخ

دانش . پی بردن به آن چیزی است که از پیش می دانستی ؛ انجام دادن . نشان دادن آن چیزی است که می دانی ؛ آموختن . یادآوری به دیگران است که خود آنها به همان حد خوبی که تو می دانی . می دانند.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

آسانترین پرسش ها . ژرفترین آن است. کجا به دنیا آمده ای ؟ خانه ات کجاست ؟ به کجا می روی ؟ چه کار می کنی ؟ گاهی در این باره بیندیش و ببین که پاسخها تغییر می کنند.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

مسلما می توان خود را کنار کشید! چنانچه دیدگاهت درباره ی چگونگی اجرای هر کاری که دوست داری تغییر کند . می توانی آن کار را رها کنی.

جملات حکیمانه و ارزشمند ریچارد دیوید باخ

کودکان . مشتاقند و بزرگسالان . هوشیار.

********

راهی را که شادمانه به پایان می رسانی . به طور رایج . افراد ناآگاه درک نمی کنند و به همین دلیل تو را دیوانه خواهند خواند.

سخنان و جملات باخ

ما برای پرواز به هواپیما نیاز نداریم. لازم نیست از دیوار بگذریم و یا به سیاره های دیگر سفر کنیم. اگر بخواهیم می توانیم بیاموزیم که چگونه بدون بهره گیری از ماشین ها به هرجا می خواهیم برویم.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

تنها آموزه ی مهم این است که در راه خود گام برمی دارم و آنچه می خواهم انجام می دهم.

********

زندگی من یک زندگی آزاد است . اما برخی اوقات احساس تنهایی در آن رشد می کند.

********

می خواهم باور کنم که در سطحی دیگر . اصلی دیگر هم هست.

جملات کوتاه و ناب باخ

هر آنچه که یک استاد می گوید . واژه هایی زیبا هستند که نمی توانند او را رهایی بخشند ؛ آنهم از نخستین حمله ی یک سگ هار در یک چراگاه.

جملات قصار ریچارد دیوید باخ

در درون هر یک از ما توان سازگاری با تندرستی و بیماری . توانگری و فقر . آزادی و بردگی نهفته است. این ما هستیم که آنها را در سلطه داریم نه دیگران.

سخنان و جملات باخ

از خداحافظی کردن نترسید ؛ یک خداحافظی . پیش از آنکه بتوانید دوباره یکدیگر را ببینید لازم است و دیدار دوباره . پس از دقایق دوره های زندگی . مسلما برای کسانی است که دوست هستند.

********

نشانه ی نادانی شما . ژرفای باور شما به نبودن دادگری و تراژدی است. آنچه کرم صدپا زندگی می نامد . استاد به آن پروانه می گوید.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

دگرگونی ناچیز امروز به فردایی سراسر دیگرگون راه می گشاید. به آنان که در زندگی راههایی دشوار و والا پی می گیرند . پاداشی برتر ارزانی خواهد شد . هر چند پس از گذشت سالها.

جملات کوتاه و ناب ریچارد دیوید باخ

یگانه راه دوری از گزینش های هراس آور . ترک مردمان و گوشه نشینی است که خود . گزینشی هراس آور است.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

هر چه اوج می گیریم . چشم اندازمان گسترده تر می شود و گزینش ها و دوراهی ها و میان برها را بهتر می بینیم و هر چه فرود بیاییم . چشم اندازمان را از دست می دهیم و هنگام فرود . درک و دریافتمان از گزینش های دیگر بر باد می رود. حواسمان پی جزئیات می رود.

********

تو نیاز داری که به شناختن خود ادامه دهی ؛ هر روز کمی بیشتر از روز پیش.

جملات کوتاه و ناب ریچارد دیوید باخ

چرا دشوارترین کار در جهان این است که به پرنده ای این باور را بدهی که آزاد است ؟

سخنان و جملات باخ

آنچه که دیدگانت به تو می گویند باور نکن. همه ی آنچه که می توانی ببینی محدود است. با ادراک خود بنگر . آنچه را که آموخته ای بشناس.

جملات کوتاه و ناب ریچارد دیوید باخ

ما می توانیم خود را از اسارت نادانی آزاد کنیم. می توانیم خود را به عنوان آفریده هایی با شعور و با فضیلت و دارای مهارت بازشناسیم. می توانیم رهایی یابیم! می توانیم پرواز را بیاموزیم.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

ما آزادیم به هر کجا که مایلیم برویم و آنچه که هستیم باشیم.

سخنان و جملات باخ

تنها قانون درست آن است که به آزادی منتهی شود ؛ قانون دیگری وجود ندارد.

سخنان زیبای ریچارد دیوید باخ

کسی نمی تواند ما را از آنچه که مایل به انجامش هستیم بازدارد.

جملات کوتاه و ناب ریچارد دیوید باخ

نود درصد از مخاطبین خود را از دست می دهی . مگر آنکه یاد بگیری سخنت را کوتاه نگاه داری.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

هر دشواری که در زندگی شماست . در نهان . هدیه ای برای شما دارد.

جملات کوتاه و ناب ریچارد دیوید باخ

همه ی ما در این جهان . فریبکار هستیم . همه ی ما وانمود به بودن چیزی می کنیم که نیستیم.

سخنان باخ

آنچه شما را به خانواده تان پیوند می دهد . رابطه ی خونی تان نیست . بلکه ارج و لذتی است که در زندگی با یکدیگر احساس می کنید.

جملات فلسفی ریچارد دیوید باخ

اکنون دلیلی برای زیستن داریم . زیستن برای آموختن . برای اکتشاف و برای رهایی!

جملات حکیمانه ناب کوتاه و ارزشمند ریچارد دیوید باخ

مردن مانند شیرجه زدن در یک دریاچه ی ژرف در یک روز گرم است. در این شیرجه . شوک آن تغییر سرد و برنده وجود دارد . درد آن یک ثانیه است و سپس . پذیرش شناوری در حقیقت است.

جملات زیبای ریچارد دیوید باخ

نمی توانم بدون آموختن هر آنچه در طی دوره ی زندگیم برای آموختن آن آمده ام . بروم.

ریچارد دیوید باخ

همچنین بخوانید : جملات آنتوان دو سنت اگزوپری

منابع : jomalatziba.blogfa.com + fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای ارنست همینگوی

جملات فلسفی قصار و زیبای ارنست همینگوی

جملات و سخنان ارنست همینگوی سخنان و جملات زیبای ارنست همینگوی – ارنِست میلر هِمینگوی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت