خانه / جملات و سخنان فلسفی و زیبای افلاطون

جملات و سخنان فلسفی و زیبای افلاطون

جملات و سخنان افلاطون

سخنان و جملات زیبای افلاطون آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون دومین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه گانه یونان

سخنان و جملات زیبای افلاطون

با دوست طوری رفتار کن که بــه حاکم محتاج نشوی وبا دشمن طوری معاملــه نما که اگر کار بــه محاکمــه کشید ظفر تو را باشد.

جملات فلسفی افلاطون

اگر در شــهری . دارایی و توانگری ارجمند شمرده شود . البتــه بــه همان نسبت از بزرگداشت نیکی و نیکوکاران کاستــه می شود

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

بزرگترین جنایتی کــه شخص بتواند نسبت بــه شــهر خود مرتکب شود . همانا ستم است

جملات قصار افلاطون

هرگز کسی را کــه پیوستــه در حال پیشرفت است . هر چقدر هم کــه کُند حرکت کند . نومید مکن

جملات زیبای افلاطون

درباره ی مردم ستمگر چنین می گویم کــه بیشتر آنــها اگر در جوانی گرفتار نشوند . در پایان کار

رسوا و روسیاه می شوند و در روزهای پیری و بیچارگی مورد سبک داشت بیگانــه و هم میــهن قرار می گیرند.

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

آنچــه شایستــه نیست بــه آرزو مخواه . و بدان که انتقام خدا از بنده . بــه خشمِ بی رحمانــه و بی حرمتی و سرزنش نبود

بلکه بــه متحول کردن و ادب کردن از فرط عشق باشد.

سخنان زیبای افلاطون

در جــهان یگانــه مایــه نیکبختی انسان محبت است.

جملات فلسفی افلاطون

نیرومند ترین مردم کسی است که بر خشم خود غلبــه کند.

سخنان ارزشمند افلاطون

زینت انسان بــه ســه چیز است علم . محبت . آزادی.

جملات فلسفی افلاطون

عوام ثروتمندان را محترم می دانند و خواص دانشمندان را.

جملات فلسفی افلاطون

سزاوار است مرد عاقل هنگام تناول لذائذ یاد اورد تلخی دوا را و زیاد نخورد.

سخنان زیبای افلاطون

آنان که می خواهند خوب زندگی کنند باید بــه حقیقت نزدیک بشوند

زیرا پس از نیل بــه مقام حقیقت یابی است که دست از غم و اندوه دنیا دست بر می دارند.

جملات فلسفی افلاطون

درغگو از دروغگوی دیگر در حذر است .

جملات زیبای افلاطون

از نزدیکی بــه کسی که قادر بــه حفظ اسرار و رموز خود نیست پرهیز نما.

جملات قصار افلاطون

رقت بــه ســه کس واجب است :

۱- عاقلی که حکم جاهلی بر او روان باشد .

۲- قویی که گرفتار ضعیفی گردد.

۳- کریمی که محتاج لئیمی باشد

سخنان آموزنده افلاطون

بی صبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند . بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد.

سخنان آموزنده افلاطون

از خدا چیزی مخواه که نفعِ آن منقطع بود . و یقین داشتــه باش که همــه ی مواهب از حضرت اوست

و از او نعمت های باقی . و فوایدی که از تو مفارقت نتواند کرد . التماس کن.

سخنان ارزشمند افلاطون

معبود خویش را بشناس و حقِ او را نگــه دار

جملات افلاطون

همیشــه با آموزش دادن و آموزش گرفتن باش . و توجــه بر طلب علم را مقدم دار.

سخنان زیبای افلاطون

اهلِ علم را بــه کثرت علم امتحان مکن . بلکه اعتبار حال ایشان بــه دوری از شر و فساد کن.

جملات فلسفی افلاطون

همیشــه بیدار باش که شرور را اسباب بسیار است

جملات زیبای افلاطون

بر آسایش و خواب اقدام مکن .

مگر بعد از آنکه محاسبــه ی نفس در ســه چیز را بــه تقدیم رسانیده باشی:

اول آنکه تأمل کنی تا در آن روز هیچ خطا از تو واقع شده است یا نــه

دوم آنکه تأمل کنی تا هیچ خیر اکتساب کرده ای یا نــه

سوم آنکه کوتاهی کرده ای در عمل بــه ندای درونت یا نــه.

جملات اموزنده افلاطون

یاد کن که چــه بوده ای در اصل . و چــه خواهی شد بعد از مرگ

و هیچکس را ایذا رنجور مکن . که کارهای عالم در معرضِ تغیر و زوال است.

سخنان زیبای افلاطون

بدبخت آن کس بُوَد که از تذکر ِ عاقبت غافل بُود و از لغزش باز نایستد.

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

سرمایه ی خود را از چیزهایی که از ذات تو خارج بُود مساز.

جملات افلاطون

در فعل خیر با مستحقان . انتظار سؤال مدار . بلکه پیش از التماس افتتاح مکن منتظر نــه ایست تا رنجوری از تو گدایی کند

تا بعدش تو بــه او کمک کنی . قبل از اینکه التماس کند . شروع بــه کمک کن

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

روزگاری . شأن و مقام تو پایین آمد . ناامید مشو . آفتاب هر روز هنگام غروب پایین می رود تا بامداد روز دیگر بالا بیاید .

جملات زیبای افلاطون

در جــهان یگانــه مایــه نیکبختی انسان محبت است .

سخنان آموزنده افلاطون

بــه عقیده من تنــها موضو عی که شایستــه است مغز انسان را نگران بدارد آینده فرزندان اوست و اندیشــه این موضوع که چــه کار کند تا فرزندان او خوشبخت شوند ؟

سخنان زیبای افلاطون

زینت انسان ســه چیز است : علم – محبت – آزادی

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچــه در تو نیست .

البتــه در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بــهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد.

جملات فلسفی افلاطون

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمندان را .

جملات زیبای افلاطون

بــه دنیا نیامدن بــهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جــهالت ریشــه همــه بدبختی ها است .

جملات زیبای افلاطون

جان را فدای یاران موافق کنید .

سخنان ارزشمند افلاطون

از نزدیکی بــه کسی کــه قادر بــه حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما .

جملات زیبا و فلسفی افلاطون

برچسب ها :

یک دیدگاه

  1. بارالله که کاسه دلم لبریز شد از کام وجودت/تومرا دریاب که دیگر رمقی نیست/اکنون به کدامین گله دهن بازکنم/که دراین بادیه مسکین یارو کسی نیت/اتش بزن برجان و کام من/که دیگر برمن دورمانده نفسی نیستعاشق کشی میکنی خدا برجان و کام من/برمن تن پاره و جامه دریده که خسی نیست/مرحبا به نیمه بریده جان من/که درهر لحظه ازتو بریده نیسترسوامکن دل و فریاد مکن نام من/که این رسم عشق و عاشقی اسمانها نیست/ببرمرا به همان جاکه صفای من/بین من و تو مگر لقمه پنهانیست/