جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و سخنان صبر و شکیبایی

سخنان و جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

سخنان و جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

 صبر و شکیبایی

صبر در زبان عربی معنای حبس و در تنگنا و محدودیت قرار دادن و در زبان فارسی معادل شکیبایی است.

واژه صبر در اسلام به معنی به تعویق انداختن عکس العمل به امری ناخوشایند یا آزاردهنده جهت کسب رضایت خداست

جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی

صبر کنید و محزون مباشید ؛ زیرا من هر جا می روم محنتی در نیابم. : انجیل برنابا

صد هزاران کیمیا حق آفرید کیمیایی همچو صبر آدم ندید : مولوی

لذت حلوا چه داند ناچشیده طعم صبر ذوق وصل یار دارد هر که در هجران بود : بیدل شیرازی

صبر کن ای دل که صــبر سیرت اهل صفاست چاره عشق احتمال شرط محبت وفاست : سعدی

صبر کن ای تن که آن بیداد هجران بگذرد راحت تن چون که بگذشت آفت جان بگذرد : انوری

سخنان و جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

دل ندارم. صبر بی دل چون کنم صــبر و دل در عشق حاصل چون کنم : عطار

جملات زیبا درباره صــبر و شکیبایی

هر صبح پای صــبر به دامن درآورم پرگار عجز. گرد سر و تن درآورم

عشقت چو درآمد ز دلم صــبر بدر شد احوال دلم باز دگر باره دگر شد

عهدی بد و دوری که مرا صبر و دلی بود آن عهد به پای آمد و آن دور به سر شد : خاقانی

ما در مقام صــبر فشردیم گام خویش یک گام آن طرف ننهیم از مقام خویش : وحشی بافقی

آن را که میسر نشود صــبر و قناعت باید که ببندد کمر خدمت و طاعت : سعدی

جملات بزرگان و فلاسفه درباره صــبر و شکیبایــی

خانه صبر مرا باز برانداخته ای تا چه کردم که مرا از نظر انداخته ای ؟ : اوحدی مراغه ای

صـبر است کیمیای بزرگی ها نستود هیچ دانا صفرا را

ز صــبر نردبانت باید کرد گر زیر خویش خواهی جوزا را

یاری ز صبر خواه که یاری نیست بهتر ز صبر مر تن تنها را

صبر از مراد نفس و هوا باید این بود قول عیسی شعیا را

در کار صبر بند تو چون مردان هم چشم و گوش را و هم اعضا را

تا زین جهان به صبر برون نایی/چون یابی آن جهان مصفا را ؟

صــبر است عقل را به جهان همتا بر جان نه این بزرگ دو همتا را

گر روی تو به کینه بخواهد شخود چون عاقلان به صبر بچن ناخنش

هیچ حیله ندانم تو را با مکر دیو و با سپه کودنش

در هاونی که صــبر بکوبد طبیب چون صـبر تلخ تلخ شود هاونش : ناصر خسرو

سخنان و جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

جملات و اشعار زیبا درباره صبر و شکیبایی

گر دست تضرع به دعا بردارم بیخ و بن کوه ها ز جا بردارم

لیکن ز تفضلات معبود احد فاصبر صـبرا جمیل را بردارم

ای آینه حسن تو در صورت زیب گرداب هزار کشتی صبر و شکیب

هر آینه ای که غیر حسن تو بود خواند خردش سراب صحرای فریب

آزرده ترم گر چه کم آزار ترم بی یار ترم گر چه وفادار ترم

با هر که وفا و صـبر من کردم بیش سبحان الله به چشم او خوارترم : ابوسعید ابوالخیر

صـبر بسیار به باید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید : سعدی

به صبر از بند گردد مرد. رسته که صـبر آمد کلید کار بسته : نظامی

گویند صبر کن که شود خون به صبر مشک آری شود ولیک به عمر دگر شود : جمال الدین عبدالرزاق

جملات و عکس نوشته زیبا درباره صبر و شکیبایی

کسی که به صـبر آراسته است. از سرمنزل عافیت دور نیست. : ژان دو لا برویر

فقط ضعیفان و ناتوانها صـبر وتحمل می کنند.

یعنی افرادی که با نیروی خویش قادر به دفع این یا آن پلیدی از خود نبوده

و مشقت آن را برده وار تقبل می کنند و به خاطر اینکه ننگ و عار به شمار نیاید. می گویند بردباری می کنیم : گریگور درهوهانیسیان

عکس نوشته درباره صبر و شکیبایی

صـبر ترک شکایت است و شکر آن بود که آنچه توانی بکنی. : ابومحمد رویم

اغراق. چون حقیقتی است که صبر خود را از دست داده است. : جبران خلیل جبران

یگانه تسکین دهنده آرزوهای طلائی دو چیز است. صـبر و امید. : الکساندر دوما – پدر

هنوز هم زمان بهترین منتقد و صبر بهترین معلم است. : فردریک شوپن

خوشبختی مثل یک بازار است که اغلب اوقات اگر کمی صبر کنی. قیمت ها پایین خواهند آمد. : فرانسیس بیکن

صـبر تنها وسیله ای است که می توانی با آن از تضادهای فکری بگذری. : فاطمه مرنیسی

جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی

ادبیات از رحم و شکیبایی و زحمت و رنج و غم زاده می شود. : نزار قبانی

شکیبایی و مدارا به این معنا نیست که با هرچه مدارا می کنم.

آن را حتما قبول داشته باشم.

من با تمام وجود از نوشیدن مشروبات الکلی. خوردن گوشت و سیگار کشیدن متنفرم.

اما انجام این کارها را از سوی هندوها. مسلمانان و مسیحیان تحمل می کنم ؛

همان طور که از تمام آنان انتظار دارم که پرهیز مرا از تمام موارد بالا تحمل کنند.

حتی اگر از این کار من. متنفر باشند. : ماهاتما گاندی

ما نیاز به نور بیشتری دربار یکدیگر داریم.

نور ایجاد فهم می کند.

فهم ایجاد عشق می کند.

عشق ایجاد صـبر می کند.

صـبر ایجاد اتحاد می کند. : مالکوم ایکس

صبر کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست.

به معنای آینده نگر بودن است.

صـبر چیست ؟

به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است.

به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است.

عاشقان خدا صبر را همچون شهد شیرین به کام می کشند و هضم می کنند.

می دانند زمان لازم است تا هلال ماه به بدر کامل بدل شود. : الیف شافاک

زیبا ترین جملات و سخنان درباره صــبر

شکیبایی و صـبر شکلی از کنش خلاقانه است. : آگوست رودن

سخنان و جملات صبر و شکیبایی

بی صـبری انسان را از هیچ رنجی نمی رهاند.

بلکه درد جدیدی برای از پا درآوردن شخص بوجود می آورد. : افلاطون

چقدر بدبختند آنان که صبر و شکیبایی ندارند

مگر نه آن است که زخم ذره ذره التیام می یابد : ویلیام شکسپیر

انسان باید در مقابل هر مشکلی با صـبر و بردباری

و زبان خوش روبرو شود : توماس جفرسون

نیازی نیست انسانها را امتحان کنید

کمی صـبر کنید خودشان امتحانشان را پس میدهند : ارنست همینگوی

بی صـبری در راه موفقیت مانع بزرگی است : ناپلئون بناپارت

چکیده دانشهای آدمی دو کلمه است

صـبر و پایداری : الکساندر دوما

من بارها کلمه صـبر کنید را شنیده ام

این صـبر تقریبا به معنای هرگز است

آنان که اجرای عدالت را بارها با تاخیر انداخته اند .

قصد تحقق آنرا ندارند : مارتین لوتر کینگ

جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی

اشخاصی که صـبر می کنند تا اوضاع و شرایط عالی از راه برسد

هرگز کاری را به انجام نمی رسانند

زمان مطلوب برای عمل همین حالا ست . : مارک فیشر

یافتن مردانی که داوطلب مرگ می شوند .

آسان تر از پیدا کردن کسانی است که مایل به تحمل درد با صبر هستند : ژولیوس سزار

شاید چیزها برای آنهایی که صـبر می کنند از راه برسند .

ولی فقط چیزهایی که توسط افرادی که عجله می کنند باقی مانده است. : آبراهام لینکلن

شکیبایی . الزامی است .

و شما نمی توانید چیزی که الان کاشتید را بلافاصله درو کنید. : سورن کی یرکگور

ترس و ناشکیبایی. نیروی جاذبه را از میان می برد.

حال آنکه توازن جاذبه می آورد. : فلورانس اسکاول شین

سخنان و جملات زیبا درباره صبر و شکیبایی از بزرگان و فلاسفه جهان

همچنین بخوانید : جملات زیبا درباره سکوت

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی بزرگان

جملات فلسفی بزرگان

جملات فلسفی جملات فلسفی بزرگان و مشاهیر جهان جملات فلسفی بزرگان جهان یک دروغ ممکن …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.