جملات فلسفی قصار و زیبای اشو

سخنان و جملات اشو

سخنان و جملات زیبای اشو – راجنیش چاندرا موهان جین از عرفای هندی و اساتید باطنی

سخنان و جملات زیبای اشو

شهامت . بزرگترین کیفیت دینی است و دیگر چیزها پیامد آن هستند.

تو اگر شهامت نداشته باشی نمی توانی راستگو باشی.

اگر شجاع نباشی نمی توانی عاشق باشی .

نمی توانی با ایمان باشی و نمی توانی در راه جست و جوی حقیقت گام برداری.

سخنان و جملات زیبای اشو

نخست طبیعی باش . سپس در رودخانه « طبیعی » جاری خواهی شد. روزی می رسد که رودخانه به اقیانوس ماوراء طبیعی می پیوندد

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

ما کاملاً بی آلایش . پاک و ساده به دنیا می آییم . اما دنیا شروع به ترسیم طرح و نگارهایی در لوح سفید آگاهی ما می کند ؛

شروع به شکل بخشیدن به ما می کند ؛ همه کس را آلوده و مسموم می کند.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

بد نیست گهگاه غمگین باشی . غمگین بودن زیبایی خود را دارد.

فقط باید بیاموزی که از زیبایی غمین بودن لذت ببری . از سکوت آن و از ژرفای

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

با رشد یقین و اطمینان . شادمانی رشد می یابد

و با رشد شک و تردید . تنش . بی قراری و بدبختی. شک و تردید در نهایت به رنج و عذاب و نگرانی می انجامد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

یک شخص بدبخت فقط می تواند به دیگران بدبختی بدهد ؛ ما فقط می توانیم آنچه را که داریم به دیگران عرضه کنیم.

جملات آموزنده اشو

انسان راستین همواره جهان و هستی را غنی تر می کند و از خود چیزی به هستی می بخشد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

زندگی رازی بی پایان است . از این رو کسانی که از دانش سرشار هستند . از زندگی محرومند.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

آسمان را طلب کن ؛ همه از آن تو است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

نخستین گام آن است که زندگی را همان گونه که هست بپذیری.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

زندگی به هیچ وجه اسرارآمیز نیست. بر هر برگ درخت . بر هر ریگ ساحل . زندگی را می خوانیم.

این زندگی است که در هر پرتو آفتاب می رقصد ؛ هر آنچه می بینی . خود زندگی است با تمام زیبایی.

سخنان و جملات زیبای اشو

من هرگز مخالف دانش نیستم . اما دوست دارم انسان نخست در قلب خود ریشه بدواند و سپس . دانش را به عنوان یک وسیله به کار گیرد.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی . من هستم. بودن . بزرگترین معجزه است

و مکاشفه . درهای این معجزه ی بزرگ را به روی تو می گشاید.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

دانش حقیقی یا خرد از راه آگاهی به دست می آید ؛ نه با گردآوری معلومات . بلکه با از سر گذراندن تحول. آگاهی . تحولی بنیادین است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

اگر زندگی پیش بینی پذیر می بود . مکانیکی می شد. زندگی پیش بینی پذیر نیست .

همیشه با شگفتی همراه است و تو هر قدر هشیارتر باشی با شگفتی بیشتری روبرو می شوی.

جملات زیبای اشو درباره مشکلات

مشکل بتوانی لغزشهای خود را ببینی. تنها کسی که خود را دوست می دارد می تواند این لغزشها را ببیند.

سخنان و جملات زیبای اشو

زندگی در راه دروغ بی ارزش است و مردن در راه حقیقت یکی از بزرگترین برکات زندگی است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

به حرفهای دیگران درباره خودت بها نده . خودت ببین که هستی . کجا هستی و لغزش هایت کدامند.

سخنان و جملات زیبای اشو درباره زندان

وقتی قلب تو گشوده شود حتی اگر در زندان باشی همچنان ارباب می مانی.

جملات زیبا درباره عشق ورزیدن

نمی توان به نام خدا نفرت ورزید، نمی توان به نام خدا شکنجه داد، نمی توان به نام خدا کشت

به نام خدا فقط می توان عشق ورزید

جملات زیبای کتاب کودک درون از آشو

دنیا پر است از دکترهای بیسواد

از دانشگاه رفته های بیسواد

سیاسیون بیسواد

انسانی که به شناخت خویش نرسیده باشد ،بیسواد است.

هر چند تمام کتب دنیا را خوانده باشد.

اگر درونت پر از خشم، نفرت، خودخواهی و غرور

نژادپرستی، حسادت و زباله های دیگر است

بدان که هیچگاه چیزی را نیاموخته ای

بدان که هنوز رشد نکرده ای.

انسان در مورد چیزهای زیبا حرف می زند

اما زشت زندگی می کند.

این همان چیزی است که تاکنون بشریت بر خود روا داشته است

صداقت یعنی دو جور زندگی نداشتن

یعنی همان جوری زندگی کنیم که می گوییم

ابر پر باران باید که ببارد ؛ فرقی نمی کند که آیا زمین به باران نیاز دارد یا نه.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

انسان حیوان عجیبی است ! همه چیز را کاوش می کند . تا قله ی اورست می رود .

تا قطب شمال و کره ی ماه می رود . اما هرگز به فکر نمی افتد که سری هم به درون خویش بزند!

این بزرگترین بیماری ای است که انسان گرفتار آن است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

معنایی در زندگی نیست ؛ معنا را باید خلق کرد.

جملات زیبا درباره آزادی

آزادی هدف زندگی است. بدون آزادی . زندگی ابدا معنایی ندارد.

منظور از آزادی . آزادی سیاسی . اجتماعی یا اقتصادی نیست.

آزادی یعنی آزادی از زمان . آزادی از ذهن و آزادی از زور.

جملات زیبای اشو درباره انسان

تنها انسان مرده تلاش می کند ثابت کند که زنده است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

حقیقت را نمی توان خریداری کرد. هیچ راهی برای گرفتن حقیقت از دیگران نیست.

حقیقت قابل انتقال نیست ؛ تو باید خودت حقیقت را کشف کنی.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

ذهن یعنی گذشته ؛ ذهن همیشه مرده است. چیزی نیست جز انباشتگی خاطرات بر روی هم. گرد و غبار چگونه می تواند روشن و درخشان باشد ؟

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

مردم فقط از حقیقت می ترسند و نه از هیچ چیز دیگر.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

خود را همان گونه که هستی بشناس . بی هیچ ایده آلی . بی هیچ قضاوتی و بی هیچ سرزنشی.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

این بدن سرانجام با مرگ از هم می پاشد . پیش از آنکه از هم بپاشد . عشق را به آن هدیه دهید

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

دانستن چیزهایی در مورد حقیقت . شناخت حقیقت نیست و دانستن چیزهایی در مورد عشق . شناخت عشق نیست.

جملات زیبای اشو

عشق سرکوب شده ویرانگر می شود و عشق ابراز شده . آفریننده

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

عشق . دروازه ی دنیایی کاملاً متفاوت را به روی تو می گشاید. بدون عشق در دنیای محدود عقل محصور خواهی ماند.

جملات زیبای اشو

مردم . عاشق زندگی مرده . عاشق زندگی آرام و راحت هستند

اما به بهای آن . شور و هیجان . ماجراجویی و ذوق و شوق را از کف می دهند.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

دانش . مرده است و دانستن . زنده و پویا.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

البته که سیاستمداران باید از دادن حق رأی به کودکان بترسند . زیرا کودکان همه چیز را می بینند و به ماهیت همه چیز پی می برند.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

زندگی کردن خطرآفرین است و مردن بسیار راحت و آسوده.

جملات زیبای اشو

دانش اکتسابی است . شناخت از آن توست . متعلق به خود توست و اصیل است. دانش اطلاعات است . شناخت دگرگونی است.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

اگر عشق نتواند تو را یک شاعر سازد . هیچ چیز دیگر نخواهد توانست.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

عشق . نبردهای تازه به همراه می آورد. این نبرد ها . روح را به رزمگاه فرا می خواند و به بلوغ می رساند ؛ از این نبرد ها نترس.

جملات زیبای اشو

اگر شاد باشی . زمان معنایی نخواهد داشت . زمان از میان خواهد رفت.

جملات زیبای اشو

باید همیشه مراقب بود . زیرا ذهن پیوسته از ما می خواهد که اسیر و دلبسته شویم و دلبسته شدن باعث آشفتگی ما می شود.

سخنان و جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

تا وقتی کودک به اندازه ای رشد یابد که بتواند مستقل فکر کند دنیا او را ویران می سازد.

تا آن زمان او را معلول و از کار افتاده می کند.

زیر بغل او عصاهایی قرار می دهد تا قادر نباشد روی پاهای خودش بایستد

. تا فراموش کند رأی و نظر خویش را بکار گیرد.

جملات فلسفی اشو

همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی . همزمان دره ای عمیق نیز در کنارش دهان باز خواهد کرد.

اگر می خواهی به بهشت دست پیدا کنی . ریشه های تو باید در خودِ جهنم پا بگیرند.

جملات زیبای اشو

شادمانی فقط از آنِ شجاعان است. شادمانی یعنی پیوسته دست شستن از گذشته.

شادمانی در گذشته می میرد و در هر لحظه زایشی تازه می یابد ؛ این یعنی شادمانی.

جملات کوتاه زیبا فلسفی و آموزنده اشو

اگر تو باوری داشته باشی دست از جست و جو برمی داری ؛ اگر باوری داشته باشی گمان می کنی که از قبل می دانی.

osho

جملات زیبای اشو

همچنین بخوانید : جملات زیبای مهاتما گاندی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای انسل آدامز

سخنان و جملات زیبای انسل آدامز

جملات زیبای انسل آدامز سخنان و جملات زیبای انسل آدامز عکاس آمریکایی هر کسی بــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت