سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

Marcus Tullius Cicero

سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

آنان که دوستی و محبت را به زندگی خود راه نمی دهند.به آن ماند که طلوع خورشید را مانع شوند.

********

آن چه برایم عزیز است باخود حمل می کنم.

مارکوس تولیوس سیسرو

آن که دوست واقعی خود را می بیند. به نوعی تصویر خویشتن خویش را دیده است.

********

از بازی و بذله گوئی می توان لذت برد. همان گونه که از خواب و استراحت. به شرطی که به اندازه کافی به امور جدی و کارهای مفید پرداخته باشیم.

جملات زیبای سیسرون

از خویشاوندان به راحتی می توان برید. اما رشته دوستی را هرگز.

مارکوس تولیوس سیسرو

از قول سقراط شنیده ام که. نمک غذا در گرسنگی. و لذت آب در تشنگی است.

جملات زیبای سیسرون

از مرگ. کسی را گزیر نیست.

جملات قصار سیسرون

اشک. زود خشک می شود. به ویژه اشکی که بر ناکامی دیگران جاری شده باشد.

********

اگر اجازه بدهند. به خاطر کسب آزادی مجدد. خوشحال می شوم. اگر نه. پس این تغییر و تحول بجز سروری که از سرنگونی به سزای یک ستمگر. باچشمان خود مشاهده کردم. چه ارمغانی برای من به همراه داشته است ؟

********

اگر زیرپا گذاشتن قانون ناگزیر باشد. فقط در جهت کسب قدرت است. در غیر این صورت. قانون را باید مقدس داشت.

مارکوس تولیوس سیسرو

انسان تصور می کند که انسانیت را خوب می شناسد.

مارکوس تولیوس سیسرو

با داشتن یک باغچه و در کنار آن یک کتاب خانه. هیچ کم بودی نخواهی داشت.

مارکوس تولیوس سیسرو

بالاترین حق. در عین حال. کمال ناحقی است.

جملات حکیمانه سیسرون

بسیار شنیده ام که می گویند. از نوشتارهای دیمقراطیس و افلاطون به جای مانده است که هیچ شاعر بزرگی بدون اشتیاقی آتشین و اندک بهره ای از دیوانگی. قادر به زندگی نیست.

جملات زیبای سیسرون

به وسیله عادت. طبیعت دومی به وجود می آید.

مارکوس تولیوس سیسرو

چهره. تصویری از روح است.

********

حیثیت و اعتبار اجتماعی. هنرگستر است.

مارکوس تولیوس سیسرو

خاک وطن همه کس را عزیز است.

جملات قصار سیسرون

خواب را تصویری از مرگ بدان.

جملات زیبای سیسرون

خود را بشناس

خوشبختی کور است.

********

داروی شفابخش روح آدمی. فلسفه است.

********

در زیر لباس های کهنه و کثیف. اغلب فضیلت و دانائی نهفته است.

جملات زیبای سیسرون

دوست واقعی من. من دوم است.

جملات قصار سیسرون

دوستی آن نیست که یک طرف از شنیدن حقیقت دوری جوید و طرف دیگر از دروغ گفتن فروگذار نباشد.

********

دوستی. درخشش سعادت را بیشتر می کند.

مارکوس تولیوس سیسرو

دولت بی قانون. پیکر بی روح را ماند.

مارکوس تولیوس سیسرو

دنیا. دارالمجانین است.

جملات فلسفی سیسرون

زندگی بدون دوستی. معنی ندارد.

مارکوس تولیوس سیسرو

شرف. پاداش عفت است.

سخنان زیبای سیسرون

شناخت علت. در شناختن معلول مؤثر است.

مارکوس تولیوس سیسرو

طمع کاری. منشا تمام جنایات و اعمال ناشایست است.

********

قانون در برابر غرش توپ سکوت اختیار می کند.

********

کاتیلینا. تا به کی می خواهی از صبوری ما سؤاستفاده کنی ؟

مارکوس تولیوس سیسرو

کار انجام شده را انجام مده.

********

کار دلپذیر است. درصورتی که به انجام رسیده باشد.

جملات قصار سیسرون

ما فقط به خاطر رضای خویشتن خود. زائیده نشده ایم.

********

مثال های بد. زیانشان از گناه بدتر است.

مارکوس تولیوس سیسرو

مردم از این شناخت غافلند که بیشترین درآمد. در قناعت است.

********

مرگ برای آدمی است.

مارکوس تولیوس سیسرو

من برای برقراری صلح. پیوسته هشدار می دهم ؛ صلحی هرچند غیرعادلانه. به مراتب بهتر از جنگی عادلانه است.

********

مورد ستم قرار گرفتن بهتر از ستم رواداشتن است.

********

نامه. چهره را از شرم سرخ نمی کند.

مارکوس تولیوس سیسرو

نه به کارهای زشت دست خواهیم زد و نه انجام آن را به عهده دیگران محول خواهیم کرد. حتی اگر انجام آن را از ما خواسته باشند.

سخنان زیبای سیسرون

هر بشری از خطاکردن ناگزیر است. تنها ابلهان هستند که در اشتباه خود اصرار می ورزند.

********

هرچه بکاری تو همان بدروی.

جملات زیبای سیسرون

هر موجود زنده ای وجود خویش را عزیز می دارد.

********

همان گونه که هر شراب کهنه ای تبدیل به سرکه نگردد. هر مرد سالخورده ای نیز ترش روی نشود.

جملات قصار سیسرون

یادآوری خاطرات رنج های گذشته. بدون غصه خوردن. لذت بخش است.

********

یک دوست قابل اعتماد را در موقعیتی غیرقابل اعتماد می توان شناخت.

مارکوس تولیوس سیسرو

اجر نیکی شما در عمل نیک شما مستور است.

********

اطاق بدون کتاب مانند جسم بی روح است.

جملات فلسفی سیسرون

اعتراف به نادانی از چیزی که نمی دانم. مرا شرمگین نمی کند.

********

انسان به هرکس که با او هم فکر و هم خو بود دل می بندد و به هرکس که دارای علو نفس و جوانمردی و بزرگواری باشد. علاقمند می شود.

********

برای این که ماهمه از قید بندگی آزاد گردیم. باید همه بنده قانون باشیم.

جملات حکیمانه سیسرون

بسا کسانی که در زندگانی مورد نفرت و انزجار بوده اند اما پس از مرگ. پیشوای اهل دل و محبوب همگان شده اند.

********

بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خود می گذارند. تربیت خوب است.

سخنان فلسفی سیسرون

پاکان و نیکان. خوبی را تنها برای خود نمی خواهند و از خودپرستی گریزانند. می خواهند و می کوشند که نیکی سراسر جهان را فراگیرد. یعنی همه را دوست می دارند.

مارکوس تولیوس سیسرو

تجربه. درسی است گرانبها که ارزش آن از کلیه دروس مهم اساتید عالی قدر. بالاتر است.

مارکوس تولیوس سیسرو

تحقیر درد و مرگ. اولین وظیفه مرد است.

مارکوس تولیوس سیسرو

جائی که شرافت و فتوت. دشمن را به چشم ما محبوب و عزیز می کند. نزدیکان و دوستان اگر باانصاف و نیک و دادگر باشند. در دل ما چه مقامی خواهند داشت.

********

جنگ. کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی شناسند. به نفع کسانی است که یکدیگر را می شناسند ولی همدیگر را نمی کشند.

جملات فلسفی سیسرون

حرص فوق العاده انسان هیچ وقت پایان پذیر نیست.

مارکوس تولیوس سیسرو

در اجرای عدالت. منتظر مکافات شدن. منتهای درجه بی عدالتی است.

********

در روز سیاه و بدبختی تنها یار مشفق است که با همدردی و دلجوئی بار محنت را بر ما آسان می کند.

مارکوس تولیوس سیسرو

دوستان حقیقی اگر از دیده بروند. از دل نخواهند رفت.

مارکوس تولیوس سیسرو

دوستان واقعی در خدمتگزاری و فداکاری رقیب و حریفند و هیچ پاداشی نمی خواهند.

********

دوستی براساس تقوی پایدار است و همین که این پایه لغزید. بنای دوستی واژگون می شود.

جملات فلسفی سیسرون

سخن شیرین به زور بازو نیاز ندارد.

جملات حکیمانه سیسرون

سعادت انسان در کار و تفکر. و سعی در حفظ شرافت و تقوی است.

مارکوس تولیوس سیسرو

شکست خوردگان دیروز. فاتحان امروز را بوجود آورده اند.

********

ممکن است جسم ما دستخوش آفات شود. از این بابت گناهی متوجه ما نمی شود. ولی باید روح خود را از هجوم آفات و مصائب حیات حفظ کنیم.

جملات فلسفی سیسرون

من از استعداد جوانانی که پیکرشان به زیور حکمت پیران آراسته شده و پیرانی که نشاط جوانان را دارا هستند در شگفتم. کسانی که بتوانند در همه حال نشاط خود را حفظ کنند. پیری با آن ها چه کار دارد.

جملات حکیمانه سیسرون

نامداران جهان. دلیرترین افراد هستند.

********

نفرت همان خشم و غضب است که روی هم انباشته شده است.

********

هرگز به بزرگی نمی رسی تا درآن راه زحمت بسیار نکشی.

جملات فلسفی سیسرون

یک سخنران خوب باید با نیرو و جذابیت تمام درباره همان مطالبی که دیگران با بی لطفی و بی مزه گی بحث می کنند. سخن بگوید.

جملات حکیمانه سیسرون

دستاوردهای بزرگ. به واسطه سرعت وقدرت جسمی حاصل نشده. بلکه بدلیل قدرت تفکر. والایی منش و حس تشخیص و قضاوت است.

مارکوس تولیوس سیسرو

اگر شرافت نباشد . جایگاه منزلت کجاست ؟

سخنان و جملات زیبای سیسرون . مارکوس تولیوس سیسرو

منبع : ویکی پدیا

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل

جملات زیبای آرتور کانن دویل سخنان و جملات زیبای آرتور کانن دویل سر آرتور ایگناتیوس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.