خانه / جملات فلسفی قصار و زیبای مهاتما گاندی

جملات فلسفی قصار و زیبای مهاتما گاندی

سخنان و جملات مهاتما گاندی

سخنان و جملات زیبای مهاتما گاندی – مهانداس کارامچاند گاندی معروف به مهاتما گاندی

رهبر سیاسی و معنوی هندی ها بود که ملت هند را در راه آزادی از استعمار امپراتوری بریتانیا رهبری کرد

سخنان و جملات زیبای مهاتما گاندی

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد

جملات زیبای مهاتما گاندی

من از گناه بدم می آید نه از گناهکار

سخنان زیبای مهاتما گاندی

برای کسی که اندیشه عدم خشونت را در خود پرورده است تمام عالم یک خانواده است

نه ترسی به دل دارد و نه کسی از او می ترسد

جملات آموزنده و حکیمانه مهاتما گاندی

تواضع یعنی تحمل رنج و زحمتی مداوم در راه خدمت به بشریت خداوند همیشه حاضر و ناظر است

جملات قصار مهاتما گاندی

در تصور من . بیش از یک مذهب در جهان وجود ندارد

اما همچنین می اندیشم که این مذهب

درخت تنومندی است که دارای شاخه های فراوان است

و همچنانکه تمام شاخه ها شیره مورد نیازشان را از یک منبع می گیرند

تمام مذاهب نیز جوهره خود را از یک چشمه می گیرند که منبع همه آنهاست

طبیعتا اگر یک مذهب وجود دارد

یک خدا بیشتر نمی تواند وجود داشته باشد

اما او نادیدنی و غیر قابل توصیف است و در نتیجه

از نظر ادبی می توان گفت او نامهایی به تعداد همه ی انسانهای روی زمین دارد

این که ما او را به چه اسمی می نامیم . اهمیت چندانی ندارد او یکی است و دومی ندارد

**********

نباید دانه ای برنج یا تکه ای کاغذ را به هدر دهید وقتتان را نیز

وقت ما به خود ما تعلق ندارد بلکه متعلق به ملت است و ما امانتدارانی هستیم

که باید به بهترین نحو از آن بهره بگیریم

عاشق مرگ

جنگنده . عاشق مرگ است . نه مرگ در بستر بیماری بلکه مرگی که در میدان نبرد سر می رسد

مرگ در هر زمانی خجسته و مبارک است ولی برای جنگنده ای که برای آرمان خود

حقیقت – می میرد خجستگی آن دو چندان است

سخنان زیبای مهاتما گاندی

چیزی در درونم مرا وا می دارد رنج خود را با صدای بلند فریاد کنم

من نیک دانسته ام که چه باید بکنم

آنچه در درونم هست و هرگز فریبم نمی دهد اکنون به من می گوید

باید در مقابل تمام دنیا بایستی حتی اگر تنها بمانی

باید چشم در چشم تمام دنیا بدوزی حتی اگر دنیا با چشمان خون گرفته به تو بنگرد

ترس به دل راه نده . به سخن آن موجود کوچکی که در قلبت خانه دارد اطمینان کن که می گوید

دوستان همسر و همه چیز و همه کس را رها کن

و فقط به آنچه برایش زیسته ای و به خاطرش باید بمیری شهادت بده

**********

دانش الهی از راه کتابها کسب نمی شود بلکه باید آن را در وجود خود درک کرد

سخنان مهاتما گاندی

کتابها در بهترین صورت خود می توانند فقط وسیله کمک باشند و اغلب هم موجب مزاحمت می شوند

جملات فلسفی مهاتما گاندی

عدم خشونت فقط وقتی خواهد بود که ما کسانی را دوست بداریم

که از ما نفرت دارند. می دانیم که عمل کردن به این قانون بزرگ محبت چقدر دشوار است.

اما آیا انجام تمام کارهای بزرگ دشوار نیست ؟

**********

محبت نیرومندترین قدرتی است که جهان در اختیار خود دارد

و در عین حال ساده ترین نیرویی است که بتوان تصور کرد

جملات آموزنده و حکیمانه مهاتما گاندی

وظیفه ما نیست که خطای دیگران را جستجو کنیم وبه قضاوت درباره دیگران بنشینیم

ما باید تمام نیروی خویش را برای قضاوت در کار خودمان صرف کنیم

و تا وقتی که حتی یک خطا در خود می بینیم حق نداریم که در کار مردم دیگر دخالت کنیم

جملات قصار مهاتما گاندی

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری . آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی

**********

تمامی گناهان . نهانی صورت می گیرد آن لحظه ای که درک کنیم خداوند حق بر افکار ما گواه است . شاید رها و آزاد شویم

**********

هیچ چیز نمی تواند مانع آن شود که به همسایگان خویش در ماورای مرزهای خود نیز خدمت کنیم

جملات فلسفی مهاتما گاندی

خود را قربانی کنیم بهتر است تا دیگران را

**********

این مرزها را هرگز خداوند به وجود نیاورده است

سخنان زیبای مهاتما گاندی

من به کسانی که از مذهب خود با دیگران سخن می گویند

و تبلیغ میکنند مخصوصا وقتی که منظورشان این است که

آنها را به دین خود درآورند هیچ اعتقاد ندارم

مذهب و اعتقاد با گفتار نیست بلکه در کردار است و در این صورت عمل هر کس عامل تبلیغ خواهد بود

جملات قصار مهاتما گاندی

من از محدودیتها و نارساییهای خود آگاهم و این آگاهی تنها مایه قدرتم می باشد

آنچه در زندگی خود انجام داده ام بیش از هر چیز دیگر در نتیجه اطلاع و قبول محدودیتها و نارسایی ها بوده است

طریق عشق

تنها از طریق عشق است که می توانیم به حقیقت برسیم

زیرا خداوند . نه تنها حقیقت است . بلکه عشق نیز هست

در نتیجه . بدون عشق به حقیقت . هیچ تجربه ای از حقیقت وجود نخواهد داشت

به بیانی دیگر اگر می خواهیم روزی شاهد نفوذ حقیقت در تمامی جهان باشیم

باید به جایی برسیم که کم اهمیت ترین موجود جهان خلقت را به اندازه خود دوست بداریم

و برای رسیدن به چنین جایی . نباید از هیچ یک از ابعاد زندگی بگذریم

آلوده نادرستی

انسان نمی تواند در حوزه ای از زندگی خود با درستی و صداقت عمل کند

در حالی که در سایر حوزه های زندگیش آلوده نادرستی هاست . زندگی . واحدی تجزیه ناپذیر است

جملات کوتاه و ارزشمند مهاتما گاندی

لحظاتی در زندگی پیش می آید که باید به اقدام پرداخت و جلو رفت

حتی اگر نتوان بهترین دوستان را با خود برد

همیشه به هنگامی که چند وظیفه با هم تصادم پیدا می کنند

باید صدای ضعیف و آرام درونی داور نهایی باشد

سخنان زیبای مهاتما گاندی

در مورد خدا این اشکال هست که نمی توان او را توصیف و بیان کرد

اما توصیف حقیقت در قلب هر بشری نهفته است

حقیقت همان چیزی است که شما در این لحظه . حق می شمارید و همان خداست

اگر کسی همین حقیقت نسبی را بپرستد و پیروی کند می تواند مطمئن باشد

که به مرور زمان به حقیقت مطلق یعنی خدا هم نایل خواهد شد

جملات قصار مهاتما گاندی

هدف . همواره از ما دور می شود

هر چه به پیشرفتهای بزرگتری نائل آییم

بیش تر به بی ارزشی خود پی می بریم

شادمانی در تلاش نهفته است نه در دستیابی به هدف

تلاش تمام و کمال . عین پیروزی است

جملات زیبای مهاتما گاندی

خشم اسیدی است که به ظرف خود بیشتر از اسیدی که به آن پاشیده می شود ضرر میزند

فرشته خو یا شیطان صفت

من می توانم خوب . بد . خائن . وفادار . فرشته خو یا شیطان صفت باشم

**********

من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم

جملات فلسفی مهاتما گاندی

من می توانم سکوت کنم . نادان و یا دانا باشم

چرا که من یک انسانم . و این ها صفات انسانى است

و تو هم به یاد داشته باش من نباید چیزى باشم که تو میخواهی

سخنان زیبای مهاتما گاندی

من را خودم از خودم ساخته ام تو را دیگری باید برایت بسازد و تو هم به یاد داشته باش

منى که من از خود ساخته ام آمال من است تویى که تو از من می سازى آرزوهایت و یا کمبودهایت هستند

جملات ناب مهاتما گاندی

لیاقت انسانها کیفیت زندگی را تعیین می کند نه آرزوهایشان

و من متعهد نیستم که چیزی باشم که تو میخواهی

و تو هم می توانى انتخاب کنی که من را می خواهى یا نه

ولى نمی توانى انتخاب کنى که از من چه میخواهی

می توانی دوستم داشته باشى همین گونه که هستم . و من هم

می توانى از من متنفر باشی بی هیچ دلیلی و من هم چرا که ما هر دو انسانیم

جملات زیبای مهاتما گاندی

این جهان مملو از انسانهاست پس این جهان می تواند هر لحظه مالک احساسی جدید باشد

تو نمی توانی برایم به قضاوت بنشینی و حکمی صادر کنی و من هم

قضاوت و صدور حکم بر عهده نیروی ماورایی خداوندگار است

جملات آموزنده و حکیمانه مهاتما گاندی

دوستانم مرا همین گونه پیدا می کنند و می ستایند

حسودان از من متنفرند ولى باز می ستایند

دشمنانم کمر به نابودیم بسته اند و همچنان می ستایندم

چرا که من اگر قابل ستایش نباشم نه دوستى خواهم داشت

نه حسودى و نه دشمنى و نه حتی رقیبى من قابل ستایشم . و تو هم

یادت باشد اگر چشمت به این دست نوشته افتاد

به خاطر بیاوری که آن هایی که هر روز میبینی و مراوده می کنى

همه انسان هستند و داراى خصوصیات یک انسان با نقابى متفاوت اما همگی جایزالخطا

نامت را انسانی باهوش بگذار اگر انسان ها را

از پشت نقاب هاى متفاوتشان شناختى

و یادت باشد که کاری نه چندان راحت است

جمله در مورد دیکتاتوری

حتی مستبدترین حکومتها نمی تواند جز با موافقت مردمی که زیر تسلط این حکومت هستند. سر پا بماند.

معمولا حاکم مستبد با زور. موافقت مردم را برای خود جلب می کند.

اما به محض آنکه مردم از قدرت استبدادی نترسند. حکومت مستبد هم نابود خواهد شد.

مهاتما گاندی

همچنین بخوانید : زندگینامه ماهاتما گاندی

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین

سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین

سخنان و جملات آلفونس دو لامارتین سخنان و جملات زیبای آلفونس دو لامارتین – آلفونس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت