جملات فلسفی قصار و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

سخنان آموزنده و جملات کوتاه فلسفی قصار و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

لودویگ یوزف یوهان ویتگنشتاین فیلسوف اتریشی قرن بیستم

لودویگ ویتگنشتاین

سخنان زیبای لودویگ ویتگنشتاین

تنها بگذار طبیعت سخن بگوید و فرای طبیعت تنها یک امر برتر برشناس . ولی نه آنی را که دیگران هم می توانند بیندیشند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

هیچ چیز به اندازه خود را فریب ندادن دشوار نیست

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

می توان گفت: نبوغ شجاعت موجود در استعداد است

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

در پی آن باش که دوست داشته شوی و نه آن که ستوده شوی

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

نه الگوهای دیگران . بلکه بگذار طبیعت راهبر تو باشد

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

نبوغ چیزی است که موجب می شود استعداد استاد را از یاد ببریم

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

نبوغ چیزی است که موجب می شود مهارت را از یاد ببریم

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

تنها جایی که نبوغ ضعیف است می توان استعداد را دید

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

فیلسوف کسی است که باید در درونش . بسیاری بیماریهای فهم را درمان کند پیش از آنکه بتواند به انگاره های فهم سالم بشری برسد

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

انقلابی کسی خواهد بود که بتواند خودش را منقلب کند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

آنچه پوسیده است باید در همان حال پوسیدگی رها شود

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

آدمها مادامی دینی اند که خود را نه چندان ناکامل بلکه بیمار پندارند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

داشتن یعنی در سیطره یک اقتدار قرار گرفتن. اگر خود را زیر سیطره اش قرار داده باشی . لاجرم نمی توانی بی آن که در برابرش شوریده باشی . به پرسش اش بگیری و از نو . باور پذیرش بیآبی

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

بزرگی یا کوچکی یک اثر بسته به جایی است که آفریننده اش ایستاده است

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

وقتی تاب آوردن زندگی دشوارمی شود . آدم به دگرگونی وضع می اندیشد ولی مهم ترین و موثرترین دگرگونی . یعنی دگرگونی در دیدگاه خودمان . به ندرت به فکرمان می رسد و به سختی می توانیم تصمیم به این کار بگیریم

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

ذوق تنظیم می کند . زادن کار او نیست. ذوق پذیرفتنی می کند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

شهرت طلبی و بلند پروازی مرگ اندیشه است

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

جهان . جهانِ من است: در حقیقت این اعلانیه هست که حدود زبان ( شامل زبانی که من به تنهایی می فهمم ) یعنی حدود جهان من

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

سوژه به جهان تعلق ندارد . بلکه یک حد جهان است

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

در واقع . چیزهایی هست که نمی توان با واژگان بیانشان کرد. آن ها خود را آشکار می سازند. آن ها رازورزانه اند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

امروزه مردم فکر می کنند که دانشمندان هستند تا آموزششان دهند . و شاعران و موسیقی دانان و … هستند تا شادشان کنند. این ایده که این ها چیزی دارند که به ایشان یاد دهند . به ذهنشان خطور نمی کند

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

من نمی دانم چرا ما اینجا هستیم . اما بخوبی مطئنم که در فرمانبرداری از لذتهایمان نیست

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

هرچه قدر بیشتر بدانی . دروغ گفتن آسان تر می شود

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

دشوار است چنان عشق بورزیم که عشق را نگه داریم و نخواهیم عشق . ما را نگه دارد. – دشوار است چنان عشق را نگه داریم که اگر به جایی نرسد . مجبور نباشیم آن را بازیِ باخته ای بدانیم بلکه بتوانیم بگوییم برای چنین چیزی آماده بودم و این طور هم اشکالی ندارد.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

یک کاری که عشق مثلاً برای من کرده این است:سایر دغدغه های حقیر . مربوط به آن سِمَت و کار . را به پس زمینه می رانَد ؛ دست کم برای زمانی کوتاه.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

در عشق راستین . آدمی به این فکر نیز هست که دیگری رنج می برد. آخر . دیگری هم رنج می برد . دیگری هم آدم بیچاره ای است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

عشق واقعی به شهامت نیاز دارد. ولی این البته شهامت هم داشته باشی که دست بکشی و دل بکنی . یعنی شهامت داشته باشی زخمی مرگبار را تحمل کنی.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

عشق سعادت است. شاید سعادتی همراه با درد . ولی سعادت است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

بزرگ ترین خوشبختی انسان عشق است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

گفته های نا روشن با تکرار کردن ذره ای روشنتر نمی شوند!!

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

فقط نگذار سؤال باران شوی ؛ فقط راحت باش!

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

کسی که از حقیقت می ترسد . هرگز بویی از حقیقت کامل نمی بَرَد.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

در مه می بینی و به خودت تلقین می کنی که مقصد دیگر نزدیک است. ولی مه از هم می پاشد و مقصد هنوز در دیدرس نیست!

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

گمان نکن که هر آنچه تو نمی فهمی حماقت آمیز است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

خودت را بهتر کن- این است همه ی کاری که برای بهتر کردن جهان می توانی بکنی.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

برای من مهم است که موقع فلسفه ورزی همیشه موقعیتم را عوض کنم . مدتی طولانی روی یک پا نایستم تا خشک نشوم.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

یک کلمه که از دل بر آید . برای من اهمیت بیشتری دارد ته سه صفحه از کلّه ات!

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

نمی توانی بذر را از خاک بیرون بکشی. فقط می توانی به آن گرما و رطوبت و نور بدهی و آنوقت باید رشد کند.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

اگر نمی توانی سعادت را در آرامش بیابی . آن را در دویدن بیاب!» ولی اگر خسته تر از آنی شوم که بدوم ؟ « از درهم شکستن سخن مگو پیش از آنکه در هم شکسته باشی. مثل یک دوچرخه سوار حال باید پیوسته پا بزنم . پیوسته حرکت کنم تا زمین نخورم

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

نفرت میان انسانها از اینجا پدید می آید که ما از یکدیگر کناره می گیریم. چون نمی خواهیم که دیگری به درون ما بنگرد . چون در ان زیبا به نظر نمی رسد. حال البته باید همچنان از درون خود شرمنده باشیم . ولی نباید از درون خود در برابر هم نوعانمان شرمنده باشیم.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

شعار ما می تواند این باشد:« مگذاریم که مسحور شویم!»

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

هر چه کسی خود را کمتر بشناسد و بفهمد . کمتر بزرگ است . هر چقدر هم استعدادش بزرگ باشد.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

چیزی که جمله ای بد به نظر می رسد . ممکن است بذر جمله ای خوب باشد.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

برای اصیل بودن کافی است که دروغ نگویی.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

آغازِ اصالتِ خوب همین است که نخواهی چیزی باشی که نیستی.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

پیوسته فراموش می کنیم که به بُن موضوع بپردازیم. علامت سؤال را به حد کافی عمیق نمی گذاریم.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

کسی که زیاده می داند . برایش دشوار است که دروغ نگوید.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

مسایل زندگی در سطح حل ناشدنی است . و فقط در عمق باید حل شود. در ابعاد سطح حل ناشدنی است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

باید خطاهای سَبک خودت را بپذیری. همچون نازیبایی های چهره ی خودت.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

همیشه از بلندی های بی برگ و بار زیرکی به دشت های سر سبز حماقت در آ.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

کاری را که خواننده هم می تواند . به خواننده وا گذار.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

دشوار است که چیزی را بدانیم و طوری عمل کنیم که انگار آن را نمی دانیم.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

سلام و احوالپرسی فیلسوفان بین خودشان باید این باشد:« عجله نکن »

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

مردم خیلی وقتها به بیماران داروی آرام بخش می دهند تا برای خودشان مشکلاتی را رفع کنند . نه به این دلیل که به حال بیمار مفید است.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

کارتان به هر جا می خواهد بینجامد . فکر کردن را کنار نگذارید.

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

دین می گوید: « این کار را بکن! اینطور فکر کن! و قادر به مستدل ساختن آن نیست و اگر هم در این کار بکوشد . ایجاد دافعه خواهد کرد . زیرا به ازای هر دلیلی که پیش می نهد. ضد دلیلی منطقی و قانع کننده وجود دارد . متقاعد کننده گفتن این است که: اینطور فکر کن! هر چقدر هم عجیب به نظر برسد

جملات کوتاه فلسفی و زیبای لودویگ ویتگنشتاین

لودویگ ویتگنشتاین

منبع : fa.wikipedia.org + forum.eideha.com

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان فلسفی و جملات زیبای مارتین هایدگر

سخنان فلسفی و جملات زیبای مارتین هایدگر

سخنان و جملات مارتین هایدگر سخنان و جملات زیبای مارتین هایدگر . شاعر المانی و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.