سخنان و جملات زیبای لوییز هی

سخنان و جملات لوییز هی

سخنان و جملات زیبای لوییز هی – سخنران انگیزشی. و نویسنده اهل ایالات متحده آمریکا

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

تو اقتدار دنیای خود هستی ؛ ایجاد دگرگونی ها ساده است. اگر ایمان داشته باشیم.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد. آینده ما را می آفریند.

هر کدام از ما. با اندیشه ها و احساس هایمان. تجربه های خود را می آفرینیم.

اندیشه هایی که به ذهن ما راه می یابد و کلماتی که بر زبان می رانیم. تجربه های ما را می آفریند.

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

بیشتر ما درباره این که چه کسی هستیم. عقایدی نابخردانه.

و درباره این که زندگی را چگونه باید زیست. قواعد بسیار بسیار خشکی داریم.

این به معنای سرزنش ما نیست. زیرا در این لحظه. به بهترین کاری که از دستمان بر می آید. سرگرمیم.

اگر دانش و فهم و هشیاری بهتری داشتیم. حتما به کار دیگری دست می زدیم.

تمنای من این است که به دلیل جایی که در آن قرار دارید. خود را به دیده تحقیر ننگرید.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در لایتناهای حیات آنجا که ساکنان همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر یک از ما از جمله خودم تنها و تمامیت زندگی را از راه های پرمعنا تجربه می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اکنون گذشته را با محبت می نگرم و فراگیری از تجربه های کهنه ام را انتخاب می کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درست و نادرست و نیک و بد وجود ندارند

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

گذشته تمام شده و پی کار خود رفته است تنها چیزی که هست تجربه این لحظه است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من خود را دوست دارم که مرا از این گذشته به این لحظه حال آورده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من تمامی آنچه را که هستم با دیگران قسمت می کنم زیرا می دانم که همه ما در جان ای یگانه هستیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در جهانم همه چیز نیکوست

جملات زیبای لوییز هی

تنها راه عوض کردن دیگران این است که نخست خود ما عوض شویم. الگوهای خود را عوض کنید تا ببینید که آنها نیز متفاوت شده اند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ملامت کردن بی فایده است. سرزنش فقط اقتدار ما را از بین میبرد. اقتدار خود را حفظ کنید. بدون اقتدار نمی توانیم دگرگونی ایجاد کنیم. قربانی درمانده نمی تواند راه خروج را ببیند.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما صد درصد در برابر همه تجربه های مان مسئول هستیم

هر اندیشه ای که از ذهن ما می گذرد آینده ما را تعیین می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نقطه اقتدار همواره در لحظه اکنون است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عذاب هر کس به دلیل انزجار از خود و احساس گناه است

سخنان زیبای لوییز هی

درونی ترین احساس هر کس این است ؛

آنچنان که باید خوب نیستم

این تنها یک اندیشه است و اندیشه را می توان تغییر داد

از انزجار و انتقاد احساس گناه بیش از هر الگوی دیگر صدمه میزند

دست کشیدن از نفرت و انزجار حتی مرض سرطان را نابود می کند

هنگامی که به راستی خود را دوست بداریم همه چیز های نیکوی زندگی به حرکت در می آید

سخنان زیبای لوییز هی

ما باید گذشته را رها کنیم و همه را ببخشیم

باید مشتاقانه بخواهیم که خود دوستی را یاد بگیریم

تایید و پذیرش خویشتن در زمان حال کلید دگرگونی های مثبت است

این ما هستیم که این به اصطلاح بیماری را در بدن خود خلق می کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نه آغازی هست و نه پایانی آنچه هست تنها چرخش جوهر و تجربه هاست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی هرگز مانده و ایستا و کهنه نیست زیرا هر لحظه همواره سرشار از طراوت و تازگی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من با قدرتی که مرا آفرید و یگانه هستم و این قدرت این اقتدار را به من داده است که شرایط خود را خلق کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من از این آگاهی شادمانم که قدرت ذهن در اختیار من است و هر گونه که می خواهم به کارش می برم

جملات انگیزشی لوییز هی

آنگاه که از گذشته دور می شویم هر لحظه زندگی نقطه آغازی است اینک این لحظه اکنون و اینجا برای من نقطه آغازی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دروازه های حکمت و دانش همواره باز هستند

جملات انگیزشی لوییز هی

زندگی واقعا بسیار ساده است از هر دست که بدهیم از همان دست میگیریم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر گونه که درباره خود فکر کنیم برای ما به واقعیت در می آید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من معتقدم که هر کس از جمله خودم ۱۰۰% مسئول همه چیزهایی است که در زندگی اش پیش می آید

جملات انگیزشی لوییز هی

هر فکری که از ذهن ما می گذرد آینده ما را ایجاد می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کدام از ما با فکرها و احساس های مان تجربه های خودمان را خلق می کنیم

فکرهایی که به ذهن ما راه می یابد و کلماتی که بر زبان می آوریم تجربه های ما را ایجاد می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خود ما اوضاع و شرایط را ایجاد می کنیم

و بعد برای شکست خود دیگران را سرزنش می کنیم و اقتدار خود را از دست می دهیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هیچ کس و هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد

زیرا ما تنها فکر کننده ذهن خودمان هستیم با سایت کلید ثروت همراه باشید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما تجربه ها و واقعیت خوب همه کسانی را که در این واقعیت را گرفته اند خلق می کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کائنات ما را در هر فکری که انتخاب کنیم و به آن اعتقاد داشته باشیم کاملا حمایت می کند

جملات زیبای لوییز هی

قدرت کائنات هرگز درباره ما قضاوت یا انتقاد نمی کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بیشتر ما درباره اینکه که هستیم عقایدی نابخردانه و درباره اینکه زندگی را چگونه باید زیست قواعد بسیار بسیار خشکی داریم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگ که می شویم تمایل داریم همان محیط عاطفی دوران کودکی را برای خود دوباره خلق کنیم

هنگامی که خیلی کوچک هستیم از واکنش های بزرگسالان اطراف ما یاد می گیریم که درباره خود و درباره زندگی چه احساسی باید داشته باشیم

جملات زیبای لوییز هی

چه باور کنید و چه نه ما اندیشه های خود را انتخاب میکنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

عمیق ترین اعتقاد همه کسانی که با آنها کار کرده ام همواره این است که آنچنان که باید خوب نیستم

می بینیم که نفرت و انتقاد و احساس گناه و ترس بیش از هر چیز دیگر مشکل ایجاد میکند

می توانیم گرایشی را که در برابر گذشته داریم عوض کنیم برای رهایی از گذشته باید مشتاق بخشش باشیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه بیماری ها از عدم بخشش ناشی میشوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من به قدرتی اعتقاد دارم که بسیار از من بزرگتر است و در هر لحظه از روز در من جریان دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من با این آگاهی که تنها یک عقل بر این عالم حاکم است خود را به روی حکمت درون باز می کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همه پاسخ ها و شفاها و آفرینش های تازه از این عقل یکتا می آید

سخنان و جملات امید بخش لوییز هی

من با دانستن اینکه هر آنچه باید بدانم بر من آشکار خواهد شد و هر آنچه نیاز دارم در زمان و مکان و بی شیوه درست نظر می آید به این قدرت به این عقل اعتماد می کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من همواره در حمایت و هدایت الهی قرار دادم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

درون نگری برای من خطری در بر ندارد

سخنان و جملات امید بخش لوییز هی

من فراتر از شخصیت و گذشته و حال یا آینده هستم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اکنون به انتخاب خودم از مشکلات شخصیتی خود فراتر می روم تا اهمیت هستی خود را بفهمم

من کاملا مشتاقم که خود را دوست داشته باشم و خود دوستی را یاد بگیرم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

میبینم گذشته ام مرا به جایگاه امروزی آورده است

مشتاقم از جایگاه اکنون آغاز کنم و اتاق های خانه ذهنم را پاک کنم

سخنان و جملات امید بخش لوییز هی

می دانم که مهم نیست از کجا آغاز کنم پس از کوچک ترین

و آسانترین اتاق ها شروع می کنم و به این ترتیب به سرعت نتایج کارم را میبینم

از این که خود را میان این ماجرا می بینم به وجد در می آیند

زیرا میدانم دیگر بار هم این تجربه را نخواهم آزمود مشتاقم خود را آزاد کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من دیگر اعتقاد به محدودیت های کهنه و کمبودها را انتخاب نمی کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اکنون انتخاب می کنم که خود را از دیدگاه کائنات نگاه کنم عالی و کامل و تمام عیار

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

حقیقت هستی من این است که عالی و کامل و تمام عیار خلق شده ام

اکنون من عالی و کامل و تمام عیار هستم همواره نیز عالی و کامل و تمام عیار خواهم بود

جملات زیبای لوییز هی

اکنون انتخاب می کنم که با این ادراک زندگی کنم

در زمان درست در مکان درست هستم و کار درست را انجام می دهم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

الگو های خود را میبینم و دگرگونی ها را انتخاب می کنم

در کمال آرامش دیدن الگوهای کهنه را کنار می گذارم و مشتاقم که آنها را عوض کنم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من قادر به یاد گرفتن و آموزش هستم

من مشتاقم که عوض بشم من انتخاب می کنم که انجام این کار برایم شاد باشد

هر بار چیزی تازه برای رها کردن پیدا می کنم این واکنش را انتخاب می کنم که انگار گنجی پیدا کردم

می بینم و احساس می کنم که لحظه به لحظه عوض می شوم فکرها دیگر بر من اقتدا دین دارند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من اقتدا جهان خود هستم

من آزاد بودن را انتخاب می کنم

من با جریان همواره در حال تغییر زندگی هماهنگم

با تغییر هایی که در زندگی ام پیش می آیند تا جایی که بتوانم هم نواختم

هر الگوی مقاومت درونم را تنها به شکل چیزی میبینم که باید رها شود آنها بر من اختیاری ندارند

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

من اقتدار جهان خود هستم

من خود را و شیوه تغییر مرا تایید می کنم

بهترین کاری را که از من برمی آید انجام می دهم کارم هر روز آسان تر می شود

خوشحالم که در آهنگ و جریان زندگی همواره در حال تغییر خود هستم

امروز روزی شگفت انگیز است انتخاب می کنم که امروز را اعجاب انگیز کنم

من با شادمانی و آسانی از سد ها میگذرم دگرگونی قانون طبیعی زندگی من است

من به پیشواز دگرگونی میروم من مشتاقم که عوض شوم

من انتخاب می کنم که طرز تفکر خود را عوض کنم

من انتخاب می کنم که واژه هایی را که به کار میبرن عوض کنم

من به آسانی و خوشحالی از کهنه به نو حرکت می کنم برای من بخشیدن از آنچه فکر میکردم آسانتر است

بخشیدن به من احساس آزادی و سبکی می دهد

یاد می گیرم که خود را هر چه بیشتر دوست بدارم

هرچه بیشتر نفرت و انزجار را رها می کنم

عشق و محبت بیشتری از خود نشان می دهم عوض کردن فکر هایم به من احساس خوبی می دهد

جملات کوتاه لوییز هی

از فکر نافذ خود برای خلق آنچه دقیقا می خواهم بهره می برم

وقتی به شیوه ای متفاوت فکر می کنم و حرف میزنم و عمل می کنم

دیگران نیز به شیوه ای متفاوت با من برخورد می کنند

جملات کوتاه لوییز هی

جهان تازه ام بازتاب اندیشه جدید من است

کاشتن دانه های تازه ی شادی و سرخوشی دارد

زیرا میدانم این تجربه ها به تجربه های تازه ام تبدیل می شوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من از به کار بردن مهارت های تازه ذهنی لذت می برم کودک همان دفعه اول که زمین میخورد

از راه رفتن دست می کشید هرگز به راه نمی افتاد

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

همچنین بخوانید : جملات زیبای نویسندگان

منبع اصلی : fa.wikiquote.org

برچسب ها : , ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلن گینزبرگ

سخنان و جملات زیبای آلن گینزبرگ

سخنان و جملات آلن گینزبرگ سخنان و جملات زیبای آلن گینزبرگ – ایروین آلن گینزبرگ …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

  1. حیف به سایت به این خوبی فونتی داره چشم ادمو خیلی اذیت می‌کنه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.