سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

جملات لقمان حکیم

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم – غلام سیاهی بود که در سرزمین سودان چشم به جهان گشود

و همچنین 110 پند و اندرز ارزشمند لقمان به فرزندش

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

شر با شر خاموش نمی‌شود، چنان‌که آتش با آتش، بلکه شر را خیر فرومی‌نشاند و آتش را آب.

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

اگر سخن چون نقره است، خاموشی چون زر پربهاست.

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

گویند لقمان حکیم شخصی بود سیاه، غلام مردی و آن مرد غلام بسیار داشت و لقمان را اختیار کرده بود، غلامان را سخت آمد. روزی لقمان را گفت: گوسفندی بکش و بهترین اندام‌های وی بیاور، وی زبان و دل بیاورد. از غلامان پرسید که چرا چنین کرد؟ ندانستند. از لقمان پرسید که چه معنا دارد؟ گفت: «از اعضا هیچ چیز بهتر از زبان و دل نیست گرو عاقل بود و هیچ چیز بدتر از زبان و دل نیست گرو جاهل بود.» پس خواجه غلامان را گفت که: من وی را بدین دانش اختیار کردم.

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

با دوستان به خوبی ایشان زیست کن و چون آن مقدار مال نداشته باشی که به دوستان بذل کنی در خوش رویی و خوشخویی به ایشان تقصیر مکن که هم بدان صفت تو را دوست خواهند داشت.

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

شر با شر خاموش نمی شود چنان که آتش با آتش

بلکه شر را خیر فرو می نشاند و آتش را آب .

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

اندرزهای ارزشمند لقمان به فرزندش

1 : فرزندم هیچ کس و هیچ چیز را با خداوند شریک مکن

2 : با پدر و مادرت بهترین رفتار را داشته باش

3 : بدان که هیچ چیز از خداوند پنهان نمی ماند

4 : نماز را آنگونه که شایسته است بپادار

5 : اندرز و نصیحت دیگران را فراموش مکن

6 : در مقابل پیش آمدها شکیبا باش

7 : از مردم روی مگردان و با آنها بی اعتنا مباش

8 : با غرور و تکبر با دیگران رفتار مکن

9 : در راه رفتن میانه رو باش

10 : بر سر دیگران فریاد مکش و آرام سخن بگو

11 : از طریق اسماء و صفات خداوند او را بخوبی بشناس

12 : به آنچه دیگران را اندرز می دهی خود پیشتر عمل کن

13 : سخن به اندازه بگو

14 : حق دیگران را به خوبی اداء کن

15 : راز و اسرارت را نزد خود نگاه دار

16 : به هنگام سختی دوست را آزمایش کن

17 : با سود و زیان دوست را امتحان کن

18 : با بدان و جاهلان همنشینی مکن

19 : با اندیشمندان و عالمان همراه باش

20 : در کسب و کار نیک جدی باش

21 : بر کوتاه فکران و ضعیفان اعتماد مکن

22 : با عاقلان ایماندار مدام مشورت کن

23 : سخن سنجیده همراه با دلیل را بیان کن

24 : روزهای جوانی را غنیمت بدان

25 : هم مرد دنیا و هم مرد آخرت باش

26 : یاران و آشنایان را احترام کن

27 : با دوست و دشمن خوش اخلاق باش

28 : وجود پدر و مادر را غنیمت بشمار

29 : معلم و استاد را همچون پدر و مادر دوست بدار

30 : کمتر از درآمدی که داری خرج کن

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

31 : در همه امور میانه رو باش

32 : گذشت و جوانمردی را پیشه کن

33 : هر چه که می توانی با مهمان مهربان باش

34 : در مجالس و معابر چشم و زبان را از گناه باز دار

35 : بهداشت و نظافت را هیچگاه فراموش مکن

36 : هیچگاه دوستان و هم کیشان خود را ترک مکن

37 : فرزندانت را دانش و دینداری بیاموز

38 : سوارکاری و تیراندازی و . را فراگیر

39 : در هر کاری از دست و پای راست آغاز کن

40 : با هر کس به اندازه درک او سخن بگو

41 : به هنگام سخن متین و آرام باش

42 : به کم گفتن و کم خوردن و کم خوابیدن خود را عادت بده

43 : آنچه را که برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند

44 : هر کاری را با آگاهی و استادی انجام بده

45 : نا آموخته استادی مکن

46 : با ضعیفان و کودکان سر خود را در میان نگذار

47 : چشم به راه کمک و یاری دیگران مباش

48 : از بدان انتظار مردانگی و نیکی نداشته باش

49 : هیچ کاری را پیش از اندیشه و تدبر انجام مده

50 : کار ناکره را کرده خود مدان

51 : کار امروز را به فردا مینداز

52 : با بزرگتر از خود مزاح مکن

53 : با بزرگان سخن طولانی مگو

54 : کاری مکن که جاهلان با تو جرات گستاخی پیدا کنند

55 : محتاجان را از مال خود محروم مگردان

56 : دعوا و دشمنی گذشته را دوباره زنده مکن

57 : کار خوب دیگران را کار خود نشان مده

58 : مال و ثروت خود را به دوست و دشمن نشان مده

59 : با خویشاوندان قطع خویشاوندی مکن

60 : هیچگاه پاکان و پرهیزکاران را غیبت مکن

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

61 : خودخواه و متکبر مباش

62 : در حضور ایستادگان منشین

63 : در حضور دیگران دندان پاک مکن

64 : با صدای بلند آب دهان و بینی را پاک مکن

65 : به هنگاه خمیازه دست بر دهان خویش بگذار

66 : حالت خستگی را در حضور دیگران ظاهر مکن

67 : در مجالس انگشت در بینی مینداز

68 : کلام جدی را با مزاح آمیخته مکن

69 : هیچ کس را پیش دیگران خجل و رسوا مکن

70 : با چشم و ابرو با دیگران سخن مگو

71 : سخن گفته شده را تکرار مکن

72 : از شوخی و مزاح خود کمتر کن

73 : از خود و خویشاوندان نزد دیگران تعریف مکن

74 : از پوشیدن لباس و آرایش زنان پرهیز کن

75 : از خواسته های نابجای زن و فرزندان پیروی مکن

76 : حرمت هر کس را در حد خود نگاه دار

77 : در بد کاری با اقوام و دوستان همکاری مکن

78 : از مردگان به نیکی یاد کن

97 : از حضومت و جنگ افروزی جدا پرهیز کن

80: با چشم احترام به کار دیگران نگاه کن

81 : نان خود را بر سفره دیگران مخور

82 : در هیچ کاری شتاب مکن

83 : برای جمع آوری بیش از حد مال و ثروت حرص مخور

84 : به هنگاه خشم شکیبا باش و سخن سنجیده بگو

85 : از پیش دیگران غذا و میوه بر مدار

86 : در راه رفتن از بزرگان پیشی مگیر

87 : سخن و کلام دیگران را قطع مکن

88 : به هنگام راه رفتن جز به ضرورت چپ و راست خود را نگاه مکن

89 : در حضور مهمان بر کسی خشم مگیر

90 : مهمان را به هیچ کاری دستور مده

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

91 : با دیوانه و مست سخن مگو

92 : برای کسب سود و دوری از زیان آبروی خود را مریز

93 : در کار دیگران کنجکاوی و جاسوسی مکن

94 : در اصلاح میان مردم هیچ گاه کوتاهی مکن

95 : ادب و تواضع را هیچ گاه فراموش مکن

96 : با خداوند صادق و با مردم با انصاف باش

97 : بر آرزوها و خواسته های خود غالب باش

98 : خدمتکاری بزرگان و همکاری با مستمندان را فراموش مکن

99 : با بزرگان با ادب و با کودکان مهربان باش

100 : با دشمنان مدارا کن و در مقابل جاهلان خاموش باش

101 : در مال و مقام دیگران طمع مکن

102 : از رفت و آمد و مال و مرام و مسلک خویش کمتر بگو

103 : بجز خداوند هیچ کس و هیچ چیز را فرمانروا و فریادرس خویش مشمار

104 : عمر و روزی با حساب و کتاب است. پس مترس و طمع مکن

105 : عمر را برای عمل و عبادت و پاکی و پرهیزکاری غنیمت بدان

106 : اگر بهشت را می طلبی از فساد و ستم و گردن کشی پرهیز کن

107 : سرچشمه زشتی ها را دنیا پرستی و مستی و نادانی بدان

108 : بجز در حق و راستی بندگان خدا را بندگی و فرمانبری مکن

109 : خود را با ستم سلاطین شریک مگردان

110 : دنیای دیگر را به دست فراموشی مسپار

سخنان و جملات زیبای لقمان حکیم

همچنین بخوانید : جملات ابو علی سینا

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آلفرد نورث وایتهد

سخنان و جملات زیبای آلفرد نورث وایتهد

جملات آلفرد نورث وایتهد سخنان و جملات زیبای آلفرد نورث وایتهد . فیلسوف و ریاضی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.