جملات و سخنان زیبا و آموزنده لئون تروتسکی

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

لئون تروتسکی

ابزار پست برازنده اهداف پست است .

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

جایی کــه تنــها کارفرما دولت است . مخالفت بــه معنای مرگ از گرسنگی تدریجی است. این اصل قدیمی کــه کسی کــه کار نمی کند . گرسنــه خواهد ماند . با اصل جدیدی جایگزین شده است کــه کسی کــه اطاعت نمی کند . گرسنــه خواهد ماند.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

از جملــه وظایف استراتژیکی بین الملل چــهارم . سرنگونی سرمایــه داری است و نــه پرداختن بــه اصلاحات.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

از دیدگاه منافع دیکتاتوری پرولتاریا . اقداماتی نظیر توقیف مطبوعات بورژوائی و یا سانسور آنــها . ابداً یک برنامــه و یا یک اصل و یا یک اقدام مطلوب نیست.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

حکم تاریخ قاطع تر از تمام مقررات بروکراسی است.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

ساقط کردن وزیران تزار کار ما نیست . خواست ما سرنگونی تزاریسم بــه وسیلــه انقلاب است.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

وظایف واقعی دولت کارگری این نیست کــه بــه دور اذهان عمومی قلاده پلیسی بیندازد . بلکــه بر عکس این است کــه آن را از یوغ سرمایــه آزاد کند.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

موثرترین راه برای مبارزه با مطبوعات بورژوائی گسترش مطبوعات طبقــه کارگر است.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

استفاده از واژه های رکیک . نــه تنــها مانع رشد شخصیت و فرهنگ کارگران است . بلکــه مانع عمده ای بر سر راه تحول مبارزه طبقاتی است.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

دشنام زدن و فحاشی . میراث دوران بردگی و حقارت است. دورانی کــه ارزشی برای شخصیت انسان ها قائل نبودند.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

یک انقلاب لیاقت اسمش را ندارد اگر با تمام قوا . توانائی و منابعی کــه در اختیار دارد بــه زنان کمک نکند – زنان کــه در گذشتــه دچار بردگی دو برابر یا ســه برابر بودند – و یا بــه آنــها در راه ترقی فردی و اجتماعی کمک نکند. یک انقلاب . لیاقت اسمش را ندارد اگر بیشترین توجــه ممکن را بــه کودکان نکند ؛ نسل آینده ای کــه انقلاب برای آنــها صورت می گیرد.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

مبارزه با ناسزا گفتن یک شرط حیاتی فرهنگ معنوی جامعــه است . همان طور کــه پیکار با کثافات . حشرات و انگل های موذی . شرط ایجاد بــهداشت جسمانی است.

جملات و سخنان زیبای لئون تروتسکی

لئون تروتسکی

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای بنجامین دیزرائیلی

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای بنجامین دیزرائیلی

جملات بنجامین دیزرائیلی سخنان و جملات زیبای بنجامین دیزرائیلی – سیاستمدار و رمان نویس بریتانیایی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.