جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

این کتاب آخرین اثر نیچه به حساب آمده و در حقیقت خودنوشتی است که از روزهای پایانی زندگی اش و چگونگی وضعیت روانی وی حکایت دارد

توجه : درج جملات زیر نشانه تایید یا رد آن نمی باشد و تنها جهت آشنایی با اخرین اثر نیچه قرار گرفته است

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان

جملات و متنهای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

آنکس که می داند چگونه هوای نوشته های مرا تنفس کند.

می داند هوا. هوای بلندی هاست. هوای سلامت آفرین

باید برای آن آمادگی داشت.

در غیر اینصورت خطر سرماخوردگی. خطر کوچکی نخواهد بود.

یخ نزدیک است. تنهایی دهشتناک است

اما با چه صلح و آرامشی همه چیز در زیر نور آرمیده

انسان چه آزادانه نفس می کشد .

فرخندگی هستی من. یگانگی اش. شاید در مرگباری اش نهفته است

مانند موجودی که مقدر شده تنها دیدار کوتاهی از این جهان داشته باشد

بیشتر یادآور بخشایندگی زندگی . تا نفس زندگی

او برای زخم ها مرهم می یابد

بداقبالی ها را به سود خود بکار می گیرد

آنچه او را نمی کشد. نیرومندش می سازد

هنگامی که برمی گزیند. می پذیرد. اعتماد می کند. افتخار می کند.

جملات کتاب

انسان کمترین خویشاوندی را با پدر و مادر خود دارد

خویشاوندی با پدر و مادر. اوج نشان عوام پسندی است.

هرگز هنر برانگیختن دشمن علیه خویش را حتی زمانی

که به نظرم می رسید به زحمت اش می ارزد. درک نکرده ام.

اگر بخواهم سالار خویش باشم. باید بدون آمادگی باشم

بگذار هر سازی که می خواهد باشد. بگذار از کوک خارج شده باشد

چرا که تنها ساز انسان می تواند از کوک خارج شود.

اگر فرد از غنای کافی برخوردار باشد. خطا کردن. حتی بختیاری است

ایزدی که به زمین آمده نباید عملی جز خطا انجام دهد

پذیرش مسئولیت نه برای کفاره. بلکه برای گناه. تنها این خدا گونه است.

بخش های جالب کتاب

نابغه دل به صورتی که در تسخیر آن یکتای بزرگ نهان قرار دارد

آن ایزد وسوسه گر و فلوت زن ملون مادر زادی وجدان ها که صدایش می داند

چگونه به جهان زیرین هر جانی نزول کند. و کلمه ای نمی گوید و نگاهی نمی کند.

مگر آن که فریبی در آن نهفته باشد. و احاطه بر تظاهر از مهارتش است. تظاهر نه به آنچه هست

بلکه به آنچه که از نظر پیروانش اضطراری بیش تر برای نزدیک شدن به او باشد

برای دنباله روی از او به شکلی به مراتب درونی تر و همه جانبه تر .

هر چیز با عظمتی. کار. عمل. پس از تکمیل بی درنگ به ستیز با عاملش برمی خیزد ؛

و عامل از آن پس دقیقا در اثر انجام آن رنجور است.

دیگر نمی تواند کنشش را تاب آورد. دیگر نمی تواند به سیمایش بنگرد

داشتن چیزی در پس که هرگز نمی بایست آن را می خواسته

چیزی که درونش گره سرنوشت نوع انسان بسته می شود و از آن پس کینه ش را به دل می گیرد!

جملات زیبای کتاب

سرنوشت خود را می شناسم. روزی خاطره ای چیزی دهشتناک با نام من تداعی خواهد شد.

خاطره ای بحرانی که زمین پیش از آن هرگز به خود ندیده است

خاطره ای ژرف ترین برخورد وجدان. خاطره تصمیمی که علیه هر آنچه تا آن زمان باور. مطالبه و تقدیس می شد. فرا خوانده می شود.

من انسان نیستم. دینامیتم ؛ و با وجود این. چیزی از یک بنیان گذار دین در من نیست

ادیان. امور مربوط به توده ای مردم است. من پس از تماس با افراد مذهبی به شستن دست هایم نیاز دارم

من باورمند نمی خواهم. به گمنام بیش از اندازه بدسگالم که به خود باور داشته باشم. من هرگز با توده ها سخن نمی گویم

سخت بیمناکم که روزی مرا مقدس اعلام کنند: می توان حدس زد که چرا این کتاب را پیشاپیش درآوردم

قصد از آن جلوگیری از هر اقدام بدسگالانه از جانب مردم علیه من است . من نمی خواهم یک قدیس

در واقع یک لوده باشم . شاید لوده هستم . و با وجود این. یا بیش تر نه با این وجود.

چرا که تاکنون موجودی دروغگو تر از قدیسین وجود نداشته است. حقیقت با زبان سخن می گوید

اما حقیقت من هراس انگیز است:

چرا که تاکنون. دروغ حقیقت نامیده می شده است. ارزیابی دوباره تمامی ارزش ها

این است فرمول من برای عمل متعال به خود آمدن از جانب انسان که در من به گوشت و نبوغ تبدیل شده است

این سرنوشت من است که نخستین موجود شریفی باشم.

و خود را در تضاد با دروغگویی هزاره ها بشناسم . من اولین فردی بودم که حقیقت را کشف کرد.

از این لحاظ نخستین فردی بودم که دروغ را به صورت دروغ حس کرد. بو کشید

نبوغ من در پره های بینی ام است

من چنان ضدیت می ورزم که تاکنون هرگز این چنین ضدیت ورزیده نشده است و با وجود این. ضد روح نفی هستم

من آورنده ای کشنده های نیک خواهانه ای هستم که مشابه اش تاکنون وجود نداشته است

من از چنان صدای بلندی وظایف را می شناسم که تاکنون ادراک مشابهی از آن وجود نداشته است.

تنها پس از امکان زنده شدن امید وجود دارد. با این همه. من الزاما انسانی شوم هستم

زیرا هنگامی که حقایق وارد جنگ با دروغ هزاره ها می شود. ما دچار تشنج می شویم.

یک انقباض زمین لرزه ای. جا به جایی دره و کوه به صورتی که هرگز در خواب هم دیده نشده است.

مفهوم سیاست از آن پس کاملا در نبرد روح ها جذاب می شود. تمامی ساختارهای قدرت جامعه ای آن به هوا می رود

آن ها همه بر دروغ ایستاده بودند. نبردهای خواهد بود که هرگز پیش از آن بر زمین نبوده است

تنها پس از من بر زمین سیاستی با عظمت وجود خواهد یافت.

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

فلسفه. تا آنجا که من آن را درک کرده و زیسته ام. زیستن اختیاری در یخ و کوه های بلند است.

جست و جوی هر چیز ناآشنا و سؤال برانگیزی که وجود دارد. همه ای چیزهایی که تاکنون از جانب اخلاق تکفیر شده است

از تجربه ای طولانی حاصل از چنین سرگردانی در ( قلمرو ) ممنوعه آموختم که

سر چشمه ای اخلاقی کردن و آرمانی ساختن را بسیار متفاوت با آنچه شاید دلپسند است

در نظر بگیرم: تاریخ نهفته ای فیلسوفان و روان شناسی نام های بزرگشان بر من روشن شد

یک روح تاب چه مقدار حقیقت را می آورد. یک روح جرات چه اندازه حقیقت را دارد ؟

این ( موضوع ) برای ما بیش تر و بیش تر سنجش واقعی ارزش شد. خطا ( عقیده به ایده ال ) کوری نیست. خطا جبن است

گرا فراگیری ای و هر گامی به پیش در معرفت. نتیجه ای دلیری و سختگیری نسبت به خویش و پاکیزگی در ارتباط با خویشتن است

من ایده ال ها را رد نمی کنم. صرفا در حضورشان دستکش به دست می کنم

فلسفه من با این نشان روزی چیرگی خواهد یافت

زیرا آنچه تاکنون در اصل ممنوع شده است. هرگز چیزی جز حقیقت نبوده است .

متنهای زیبای کتاب

انسان های خوب هرگز حقیقت را نمی گویند

خوب ها به شما سواحل دروغین و امنیت دروغین را آموختند

شما در دروغ های آدمیان خوب. زاده و نگاه داشته شدید.

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

خوب ها نمی توانند بیافرینند. آنان همواره آغاز پاینند

آنان کسی را که ارزش های جدیدی را روی جدول های جدید قانون می نویسد. به صلیب می کشند

آنان آینده را برای خود فدا می کنند. آنان کل آینده ای انسان را فدا می کنند

خوب ها. همواره آغاز پایان بوده اند

و هر آسیبی هم که افترا زنندگان جهان مسببش باشند

آسیبی که آدم های خوب عاملش هستند آسیب بخش ترین آسیب است.

پاراگراف های زیبای کتاب

اخلاق فارغ از خویش شدن. اراده ای معطوف به پایان را رسوا می کند. نفس اساس زندگی را انکار می کند

اجازه دهید در این جا این امکان را باز بگذاریم که این انسان نیست که در حال فاسد شدن است.

بلکه تنها گونه ای انگلی انسان یعنی کشیش است که با کمک اخلاق.

خود را در جایگاهی قرار داده که تعیین کننده ارزش های انسان است.

و در اخلاق مسیحی ابزار قدرت خود را می بیند . و این در واقع بینش من است: اموزگاران.

رهبران نوع انسان که شامل دین شناسان نیز می شوند. همه منحط بوده اند

از این رو لزوم ارزیابی دوباره ای تمامی ارزش های دشمن خویانه با زندگی. از این رو اخلاق

تعریف اخلاق: اخلاق. خصوصیت ویژه ای منحط ها یا نیت پنهانی انتقام جویی از زندگی و پیروزمندانه

برای این تعریف من اهمیت قائلم.

من آرمان ها را رد نمی کنم

صرفا در حضورشان دستکش بدست می کنم.

من به اعتبار خویش می زییم. شاید این تعصب محض است که اصلا زنده هستم ؟ !

به من گوش دهید. زیرا من چنین و چنانم ؛ مهمتر آنکه مرا با آنچه نیستم. اشتباه می گیرند.

آنچه در اصل ممنوع شده است. هرگز چیزی جز حقیقت نبوده است.

خلاصه متن کتاب اینک انسان فردریش نیچه

آهستگی ملایم گام. وزن این گفتگوهاست.

انسان اهل معرفت نه تنها باید بتواند دشمنانش را دوست بدارد

بلکه باید توان نفرین ورزیدن به دوستانش را نیز داشته باشد.

آنکس که همواره شاگرد می ماند. زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند.

اکنون از شما می خواهم از من کناره گیرید و خود را بیابید.

تنها زمانی که مرا انکار کرده باشید بسوی شما باز خواهم گشت.

جملات و متنهای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

همچنین بخوانید : جملات زیبای فردریش نیچه

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

زیباترین جملات کتاب سقوط نوشته آلبر کامو

زیباترین جملات کتاب سقوط نوشته آلبر کامو

جملات کتاب سقوط زیباترین جملات کتاب سقوط نوشته آلبر کامو نویسنده مشهور فرانسوی. این کتاب …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

3 دیدگاه

 1. Hey there, I just found your site, quick question…

  My name’s Eric, I found gap8.ir after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for SEO, looks like it’s working well.

  So here’s my question – what happens AFTER someone lands on your site? Anything?

  Research tells us at least 70% of the people who find your site, after a quick once-over, they disappear… forever.

  That means that all the work and effort you put into getting them to show up, goes down the tubes.

  Why would you want all that good work – and the great site you’ve built – go to waste?

  Because the odds are they’ll just skip over calling or even grabbing their phone, leaving you high and dry.

  But here’s a thought… what if you could make it super-simple for someone to raise their hand, say, “okay, let’s talk” without requiring them to even pull their cell phone from their pocket?

  You can – thanks to revolutionary new software that can literally make that first call happen NOW.

  Talk With Web Visitor is a software widget that sits on your site, ready and waiting to capture any visitor’s Name, Email address and Phone Number. It lets you know IMMEDIATELY – so that you can talk to that lead while they’re still there at your site.

  You know, strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE ———– to try out a Live Demo with Talk With Web Visitor now to see exactly how it works.

  When targeting leads, you HAVE to act fast – the difference between contacting someone within 5 minutes versus 30 minutes later is huge – like 100 times better!

  That’s why you should check out our new SMS Text With Lead feature as well… once you’ve captured the phone number of the website visitor, you can automatically kick off a text message (SMS) conversation with them.

  Imagine how powerful this could be – even if they don’t take you up on your offer immediately, you can stay in touch with them using text messages to make new offers, provide links to great content, and build your credibility.

  Just this alone could be a game changer to make your website even more effective.

  Strike when the iron’s hot!

  CLICK HERE ————- to learn more about everything Talk With Web Visitor can do for your business – you’ll be amazed.

  Thanks and keep up the great work!

  Eric
  PS: Talk With Web Visitor offers a FREE 14 days trial – you could be converting up to 100x more leads immediately!
  It even includes International Long Distance Calling.
  Stop wasting money chasing eyeballs that don’t turn into paying customers.
  CLICK HERE —————– to try Talk With Web Visitor now.

  • Hello
   Thanks for your suggestion
   Unfortunately, I don’t have much time
   Sorry, your site link was removed for advertising purposes

 2. QGWI8TFQ16RCRD5WXF

  QGWI8TFQ16RCRD5WXF google.com Where are you located ? I want to come to you one of these days

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.