جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

این کتاب آخرین اثر نیچه به حساب آمده و در حقیقت خودنوشتی است که از روزهای پایانی زندگی اش و چگونگی وضعیت روانی وی حکایت دارد

توجه : درج جملات زیر نشانه تایید یا رد آن نمی باشد و تنها جهت آشنایی با اخرین اثر نیچه قرار گرفته است

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان

جملات و متنهای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

آنکس که می داند چگونه هوای نوشته های مرا تنفس کند.

می داند هوا. هوای بلندی هاست. هوای سلامت آفرین

باید برای آن آمادگی داشت.

در غیر اینصورت خطر سرماخوردگی. خطر کوچکی نخواهد بود.

یخ نزدیک است. تنهایی دهشتناک است

اما با چه صلح و آرامشی همه چیز در زیر نور آرمیده

انسان چه آزادانه نفس می کشد .

فرخندگی هستی من. یگانگی اش. شاید در مرگباری اش نهفته است

مانند موجودی که مقدر شده تنها دیدار کوتاهی از این جهان داشته باشد

بیشتر یادآور بخشایندگی زندگی . تا نفس زندگی

او برای زخم ها مرهم می یابد

بداقبالی ها را به سود خود بکار می گیرد

آنچه او را نمی کشد. نیرومندش می سازد

هنگامی که برمی گزیند. می پذیرد. اعتماد می کند. افتخار می کند.

جملات کتاب

انسان کمترین خویشاوندی را با پدر و مادر خود دارد

خویشاوندی با پدر و مادر. اوج نشان عوام پسندی است.

هرگز هنر برانگیختن دشمن علیه خویش را حتی زمانی

که به نظرم می رسید به زحمت اش می ارزد. درک نکرده ام.

اگر بخواهم سالار خویش باشم. باید بدون آمادگی باشم

بگذار هر سازی که می خواهد باشد. بگذار از کوک خارج شده باشد

چرا که تنها ساز انسان می تواند از کوک خارج شود.

اگر فرد از غنای کافی برخوردار باشد. خطا کردن. حتی بختیاری است

ایزدی که به زمین آمده نباید عملی جز خطا انجام دهد

پذیرش مسئولیت نه برای کفاره. بلکه برای گناه. تنها این خدا گونه است.

بخش های جالب کتاب

نابغه دل به صورتی که در تسخیر آن یکتای بزرگ نهان قرار دارد

آن ایزد وسوسه گر و فلوت زن ملون مادر زادی وجدان ها که صدایش می داند

چگونه به جهان زیرین هر جانی نزول کند. و کلمه ای نمی گوید و نگاهی نمی کند.

مگر آن که فریبی در آن نهفته باشد. و احاطه بر تظاهر از مهارتش است. تظاهر نه به آنچه هست

بلکه به آنچه که از نظر پیروانش اضطراری بیش تر برای نزدیک شدن به او باشد

برای دنباله روی از او به شکلی به مراتب درونی تر و همه جانبه تر .

هر چیز با عظمتی. کار. عمل. پس از تکمیل بی درنگ به ستیز با عاملش برمی خیزد ؛

و عامل از آن پس دقیقا در اثر انجام آن رنجور است.

دیگر نمی تواند کنشش را تاب آورد. دیگر نمی تواند به سیمایش بنگرد

داشتن چیزی در پس که هرگز نمی بایست آن را می خواسته

چیزی که درونش گره سرنوشت نوع انسان بسته می شود و از آن پس کینه ش را به دل می گیرد!

جملات زیبای کتاب

سرنوشت خود را می شناسم. روزی خاطره ای چیزی دهشتناک با نام من تداعی خواهد شد.

خاطره ای بحرانی که زمین پیش از آن هرگز به خود ندیده است

خاطره ای ژرف ترین برخورد وجدان. خاطره تصمیمی که علیه هر آنچه تا آن زمان باور. مطالبه و تقدیس می شد. فرا خوانده می شود.

من انسان نیستم. دینامیتم ؛ و با وجود این. چیزی از یک بنیان گذار دین در من نیست

ادیان. امور مربوط به توده ای مردم است. من پس از تماس با افراد مذهبی به شستن دست هایم نیاز دارم

من باورمند نمی خواهم. به گمنام بیش از اندازه بدسگالم که به خود باور داشته باشم. من هرگز با توده ها سخن نمی گویم

سخت بیمناکم که روزی مرا مقدس اعلام کنند: می توان حدس زد که چرا این کتاب را پیشاپیش درآوردم

قصد از آن جلوگیری از هر اقدام بدسگالانه از جانب مردم علیه من است . من نمی خواهم یک قدیس

در واقع یک لوده باشم . شاید لوده هستم . و با وجود این. یا بیش تر نه با این وجود.

چرا که تاکنون موجودی دروغگو تر از قدیسین وجود نداشته است. حقیقت با زبان سخن می گوید

اما حقیقت من هراس انگیز است:

چرا که تاکنون. دروغ حقیقت نامیده می شده است. ارزیابی دوباره تمامی ارزش ها

این است فرمول من برای عمل متعال به خود آمدن از جانب انسان که در من به گوشت و نبوغ تبدیل شده است

این سرنوشت من است که نخستین موجود شریفی باشم.

و خود را در تضاد با دروغگویی هزاره ها بشناسم . من اولین فردی بودم که حقیقت را کشف کرد.

از این لحاظ نخستین فردی بودم که دروغ را به صورت دروغ حس کرد. بو کشید

نبوغ من در پره های بینی ام است

من چنان ضدیت می ورزم که تاکنون هرگز این چنین ضدیت ورزیده نشده است و با وجود این. ضد روح نفی هستم

من آورنده ای کشنده های نیک خواهانه ای هستم که مشابه اش تاکنون وجود نداشته است

من از چنان صدای بلندی وظایف را می شناسم که تاکنون ادراک مشابهی از آن وجود نداشته است.

تنها پس از امکان زنده شدن امید وجود دارد. با این همه. من الزاما انسانی شوم هستم

زیرا هنگامی که حقایق وارد جنگ با دروغ هزاره ها می شود. ما دچار تشنج می شویم.

یک انقباض زمین لرزه ای. جا به جایی دره و کوه به صورتی که هرگز در خواب هم دیده نشده است.

مفهوم سیاست از آن پس کاملا در نبرد روح ها جذاب می شود. تمامی ساختارهای قدرت جامعه ای آن به هوا می رود

آن ها همه بر دروغ ایستاده بودند. نبردهای خواهد بود که هرگز پیش از آن بر زمین نبوده است

تنها پس از من بر زمین سیاستی با عظمت وجود خواهد یافت.

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

فلسفه. تا آنجا که من آن را درک کرده و زیسته ام. زیستن اختیاری در یخ و کوه های بلند است.

جست و جوی هر چیز ناآشنا و سؤال برانگیزی که وجود دارد. همه ای چیزهایی که تاکنون از جانب اخلاق تکفیر شده است

از تجربه ای طولانی حاصل از چنین سرگردانی در ( قلمرو ) ممنوعه آموختم که

سر چشمه ای اخلاقی کردن و آرمانی ساختن را بسیار متفاوت با آنچه شاید دلپسند است

در نظر بگیرم: تاریخ نهفته ای فیلسوفان و روان شناسی نام های بزرگشان بر من روشن شد

یک روح تاب چه مقدار حقیقت را می آورد. یک روح جرات چه اندازه حقیقت را دارد ؟

این ( موضوع ) برای ما بیش تر و بیش تر سنجش واقعی ارزش شد. خطا ( عقیده به ایده ال ) کوری نیست. خطا جبن است

گرا فراگیری ای و هر گامی به پیش در معرفت. نتیجه ای دلیری و سختگیری نسبت به خویش و پاکیزگی در ارتباط با خویشتن است

من ایده ال ها را رد نمی کنم. صرفا در حضورشان دستکش به دست می کنم

فلسفه من با این نشان روزی چیرگی خواهد یافت

زیرا آنچه تاکنون در اصل ممنوع شده است. هرگز چیزی جز حقیقت نبوده است .

متنهای زیبای کتاب

انسان های خوب هرگز حقیقت را نمی گویند

خوب ها به شما سواحل دروغین و امنیت دروغین را آموختند

شما در دروغ های آدمیان خوب. زاده و نگاه داشته شدید.

جملات و متنهای زیبای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

خوب ها نمی توانند بیافرینند. آنان همواره آغاز پاینند

آنان کسی را که ارزش های جدیدی را روی جدول های جدید قانون می نویسد. به صلیب می کشند

آنان آینده را برای خود فدا می کنند. آنان کل آینده ای انسان را فدا می کنند

خوب ها. همواره آغاز پایان بوده اند

و هر آسیبی هم که افترا زنندگان جهان مسببش باشند

آسیبی که آدم های خوب عاملش هستند آسیب بخش ترین آسیب است.

پاراگراف های زیبای کتاب

اخلاق فارغ از خویش شدن. اراده ای معطوف به پایان را رسوا می کند. نفس اساس زندگی را انکار می کند

اجازه دهید در این جا این امکان را باز بگذاریم که این انسان نیست که در حال فاسد شدن است.

بلکه تنها گونه ای انگلی انسان یعنی کشیش است که با کمک اخلاق.

خود را در جایگاهی قرار داده که تعیین کننده ارزش های انسان است.

و در اخلاق مسیحی ابزار قدرت خود را می بیند . و این در واقع بینش من است: اموزگاران.

رهبران نوع انسان که شامل دین شناسان نیز می شوند. همه منحط بوده اند

از این رو لزوم ارزیابی دوباره ای تمامی ارزش های دشمن خویانه با زندگی. از این رو اخلاق

تعریف اخلاق: اخلاق. خصوصیت ویژه ای منحط ها یا نیت پنهانی انتقام جویی از زندگی و پیروزمندانه

برای این تعریف من اهمیت قائلم.

من آرمان ها را رد نمی کنم

صرفا در حضورشان دستکش بدست می کنم.

من به اعتبار خویش می زییم. شاید این تعصب محض است که اصلا زنده هستم ؟ !

به من گوش دهید. زیرا من چنین و چنانم ؛ مهمتر آنکه مرا با آنچه نیستم. اشتباه می گیرند.

آنچه در اصل ممنوع شده است. هرگز چیزی جز حقیقت نبوده است.

خلاصه متن کتاب اینک انسان فردریش نیچه

آهستگی ملایم گام. وزن این گفتگوهاست.

انسان اهل معرفت نه تنها باید بتواند دشمنانش را دوست بدارد

بلکه باید توان نفرین ورزیدن به دوستانش را نیز داشته باشد.

آنکس که همواره شاگرد می ماند. زحمات آموزگارش را به خوبی جبران نمی کند.

اکنون از شما می خواهم از من کناره گیرید و خود را بیابید.

تنها زمانی که مرا انکار کرده باشید بسوی شما باز خواهم گشت.

جملات و متنهای کتاب اینک انسان اثر فردریش نیچه

همچنین بخوانید : جملات زیبای فردریش نیچه

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو

زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو

جملات زیبای کتاب بیگانه زیباترین جملات کتاب بیگانه نوشته آلبر کامو بیگانه نام رمانی از …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 + بیست =