سخنان و جملات زیبای جان استوارت میل

جملات جان استوارت میل

سخنان و جملات زیبای جان استوارت میل نویسنده و متفکر بزرگ انگلیسی قرن نوزدهم

سخنان و جملات زیبای جان استوارت میل

مسئلــه ی سودمندی یک عقیده . بــه همان اندازه ی درستی اش قابل بحث و مناقشــه است

جملات زیبای جان استوارت میل

زمانی کــه قوانین و احساسات عمومی اجازه نمی دهد کــه صحت عقیده ای مورد چون و چرا قرار گیرد

همان قوانین و احساسات این اجازه را هم نمی دهد کــه کسی سودمندی آن عقیده را تکذیب کند

جملات زیبای جان استوارت میل

در اورشلیم مردی را بــه چلیپا آویختند کــه عظمت اخلاقی اش اثری چنان پایدار باقی گذاشتــه کــه هجده قرن تمام جــهان مسیحیت او را بــه عنوان مقدس پذیرفتــه است

گناه او چــه بود ؟ اهانت بــه مقام الوهیت! قاضیانی کــه حکم اعدام مسیح را صادر کردند

مردانی بودند کــه از احساسات مذهبی و اخلاقی و میــهن پرستی زمان خود بــه اندازه ی کامل و کافی بــهره داشتند

کشیش اعظم اورشلیم هنگام شنیدن کلمات مسیح ردای خود را چاک زد

زیرا کلماتی شنید کــه با توجــه بــه عقاید جاری کشورش سیاه ترین جرم ها شمرده می شد

جملات زیبای جان استوارت میل

آنچــه کــه عموم مردم را از اقلیت جدا می کند . ناتوانی آنــها در عملکرد مطابق عقایدشان است.

جملات زیبای جان استوارت میل

ایام از افراد خطاپذیرترند. هر دورانی دارای عقایدی است کــه از نظر دوران بعدی اش . نــه تنــها نادرست بلکــه احمقانــه محسوب می شود.

جملات زیبای جان استوارت میل

بزرگترین احترام بخداوند این است کــه بگوییم ما چیزی نمی دانیم.

جملات زیبای جان استوارت میل

جــهان مبــهوت خواهد شد اگر بداند کــه تابناک ترین گوهرهایش

برجستــه ترین چــهره هایی کــه عقل و فضیلت شان شــهره ی خاص و عام است

کاملاً در قبال دین شکاک اند.

سخنان زیبای جان استوارت میل

کسانی خوشبخت هستند کــه فکر و اندیشــه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.

سخنان زیبای جان استوارت میل

من نمی توانم موجودی را خیر بدانم کــه بــه همان معنایی از خیر کــه برای موجودات دیگر مراد می کنیم خیر نباشند.

سخنان زیبای جان استوارت میل

ارزش یک دولت . وابستــه بــه ارزش افرادی است کــه آن را تشکیل می دهند.

سخنان زیبای جان استوارت میل

این اصل کــه باید بــه هر کس آن چــه را کــه سزاوار اوست داد یعنی خوبی را با خوبی و بدی را با بدی تلافی کرد

نــه تنــها در مفــهوم عدالت مستتر است

بلکــه همزمان موضوع آن احساس پیوستــه خاصی است کــه در ارزش گذاری انسان

عدالت را از سودمندی خالص بالاتر قرار می دهد

سخنان زیبای جان استوارت میل

جامعــه می بایست با همــه افرادی کــه در مقیاسی برابر بــه جامعــه خدمت کرده اند . بطور یکسان خوب رفتار کند

و این بالاترین اصل عمومی عدالت اجتماعی و توزیعی است.

سخنان زیبای جان استوارت میل

اگرچــه این درست نیست کــه همــه محافظــه کاران . افراد نادانی هستند

اما این حقیقت است کــه اکثر افراد نادان . محافظــه کار هستند

سخنان زیبای جان استوارت میل

حقایق بسیاری هستند کــه نمی توانند بــه معنای کامل تحقق یابند

مگر اینکــه تجربــه شخصی . آن را بــه خانــه آورده باشد.

جملات جان استوارت میل

تمامی انقلاب های سیاسی . کــه متأثر از فتوحات بیگانگان نبوده اند . ریشــه در تحولات اخلاقی داشتــه اند

انــهدام ساختار حاکم تنــها در اثر انــهدام عقاید حاکم ایجاد می شود.

سخنان جان استوارت میل

هیچ واقعیتی سوزناک تر و اسفناک تر از این . قابل تصور نیست کــه یک عده مردان فــهیم و ژرف اندیش

از ترس اصابت فکرشان بــه چیزی کــه بشود آن را غیر مذهبی یا منافی اخلاق نامید

هرگز جرئت نکنند کــه دنبال اندیشــه های بی باک . مستقل و پر از جنب و جوش بروند

و بــه کشف حقایقی کــه غنی کننده ی بشریت است . نائل گردند

سخنان و جملات فلسفی قصار ارزشمند و حکیمانه جان استوارت میل

سخنان و جملات فلسفی قصار ارزشمند و حکیمانه جان استوارت میل

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و آموزنده مارسل پروست

جملات زیبا فلسفی و آموزنده مارسل پروست

جملات و سخنان مارسل پروست سخنان و جملات زیبای مارسل پروست . والنتین لویی ژرژ …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.