سخنان و جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

جملات یوهان گوتفرید هردر

سخنان و جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر . یوهان گوتفرید فون هردر . فیلسوف . زبان شناس . شاعر . منتقد ادبی

و از دانشمندان تأثیرگذار عصر روشنگری و از نظریــه پردازان بزرگ قرن هجدهم اروپا.

سخنان و جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

اگر مواضع رقیب در كنار یكدیگر مطرح شوند آنكه بــه حقیقت نزدیك تر است سرانجام پیروز خواهد شد.

جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

ظرفیت افراد بشر برای تشخیص حقیقت محدود است و تنــها راه حل موجود مباحثــه مستمر و دائمی بین نقطــه نظرهای متضاد است.

جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

درك صحیح علاوه بر شناخت تجربی همچنین شامل اخلاق متعارف . منطق شــهودی و ریاضیات می گردد

جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

یك نظریه باید از انسجام درونی برخوردار بوده و تا حد امكان مستدل باشد

جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

جمــهوریخواهی و دموكراسی جنگ را كه تحت رژیم های سیاسی مستبد اروپا رایج است . محدود خواهد ساخت ؛

جنگی كه بــه نفع معدود حاكمانی است كه درباره شروع آن تصمیم می گیرند . اما برای مردم بسیار گران تمام می شود

جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

افراد متعلق بــه ادوار تاریخی و فرهنگ های گوناگون بــه لحاظ مفاهیم

عقاید . احساسات ( ادراکی و عاطفی ) و غیره بسیار با یکدیگر متفاوت هستند.

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

این اساساً حق توده های مردم است در حكومت ســهم داشتــه باشند .

نــه این كه حكومت بر آنــها تحمیل شود

حكومتی كه برگزیده مردم باشد . منافع آنــها را بــهتر تأمین خواهد كرد

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

ایجاد یك نظام سبب می گردد كه راه بر كنكاش بیشتر بستــه گردد و شواهد تجربی جدید تحریف و یا نادیده انگاشتــه شوند

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

تاریخ دارای یک مقصود کلی است و این واقعیت را می توان از شیوه انباشتی دریافت کــه بــه موجب آن فرهنگ ها بر روی هم بنا می گردند

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

ماورالطبیعــه سنتی بــه دلیل آن كه ریشــه در تجربــه ندارد نــه تنــها غیر مفید بلكه خطرناك است

چون اذهان را از ماهیت تجربی و جامعــه بشری منحرف می سازد

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

همــه افراد جامعــه دارای ظرفیت خودشكوفایی هستند

و باید فرصت این كار را پیدا كنند

و بر این امر اصرار می ورزد كه دولت باید برای تحقق این وضعیت بــه مداخلــه دست بزند

و برای مثال آموزش و حداقل استاندارد زندگی برای فقرا را تضمین كند.

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

تنوع بسیار زیاد ارزش ها در میان ملت ها موجب آن می گردد كه همگونی نــهایتاً غیرعملی گردد

سخنان زیبای یوهان گوتفرید هردر

رفتارها و رویدادهای تاریخی عمده محصول یک یا چند عامل علت و معلولی است کــه بــه راحتی قابل شناسایی نیستند

بلکــه در تقسیم تقارن و تلاقی عوامل علت و معلولی مختلف پدید می آیند

کــه بسیاری از آنــها برای مورخ ناشناختــه و حتی غیرقابل شناسایی می باشند.

جملات و سخنان یوهان گوتفرید هردر

مطالعــه ذهن افراد بشر از طریق ادبیات . هنرهای بصری و غیره عموماً نمایانگر بــهترین صفات اخلاقی آنان است

و از این رو از آنــها می توان درس هایی برای تــهذیب اخلاق گرفت

سخنان یوهان گوتفرید هردر

بررسی دقیق آرمان های اعصار گذشتــه می تواند بــه غنی ساختن آرمان های ما و سعادت ما كمك كند.

سخنان یوهان گوتفرید هردر

استانداردهای زیبایی در سطوح زیربنایی از نوعی یگانگی برخوردارند

سخنان یوهان گوتفرید هردر

ما در جــهانی کــه ما خودمان ایجاد کرده ایم زندگی می کنیم

جملات یوهان گوتفرید هردر

دوستی با افراد بد مانند سایــه بامدادی است کــه در هر ساعت رو بــه کاهش می گذارد

دوستی با افراد نیک مانند سایــه عصر است کــه تا غروب آفتاب رو بــه افزایش می گذارد.

جملات یوهان گوتفرید هرد

جنگ خونین متضمن هیچگونــه سودی نیست جز این کــه بــه تعداد گورهای سیاه رنگ . می افزاید.

جملات یوهان گوتفرید هرد

ارزش های بنیادی نــه تنــها در طی تاریخ تغییر پیدا كرده اند بلكه در برخی موارد حتی وارونــه نیز شده اند

جملات و سخنان فلسفی قصار ارزشمند و آموزنده یوهان گوتفرید هرد

جنگ جویان و کشیشان هیچ کدام در تأمین معاش کشور . مفید واقع نمی شوند.

سخنان و جملات زیبای یوهان گوتفرید هردر

گرد آوری توسط : ابوالفضل فتحی – www.gap8.ir

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای آرتور دو گوبینو

سخنان و جملات زیبای آرتور دو گوبینو

جملات آرتور دو گوبینو سخنان و جملات زیبای آرتور دو گوبینو . کنت آرتور دو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.