جملات زیبا و سخنان آموزنده جک ولش

جملات و سخنان آموزنده جک ولش

جک ولش نویسنده و مدیر آمریکایی اسبق شرکت جنرال الکتریک

جک ولش

انسان تنها به جایی می تواند برسد که خود را در آنجا می بیند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

به گمان من یکی از فرایندهای مهم مدیریت . افشاندن بارانی از تشویق بر سر کارکنان برای پیشرفت آنان است. تشویق باید هم از روح و هم از جیب کارکنان سر درآورد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

تغییر کن . پیش از اینکه مجبور شوی

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

تیمی که بهترین بازیکنان را داشته باشد . برنده می شود

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

من از اینترنت می ترسیدم . چون که بلد نبودم تایپ کنم

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

توانایی یک سازمان در یادگیری . و تبدیل سریع آن یادگیری به اقدام . بهترین مزیت رقابتی است

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

سرنوشت خود را کنترل کن . یا اینکه کس دیگری آن را کنترل خواهد کرد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

تجارت خود را با یک نگاه تازه موردبررسی قرار دهید و تصمیم بگیرید چه چیزهایی باید تعمیر شوند . چه چیزهایی باید پرورش داده شوند و چه چیزهایی باید کنار گذاشته شوند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

اگر هیچ مزیت رقابتی نداری . پس رقابت نکن

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

پذیرای تغییرات باشید . اجتناب از تغییرات آسان است. اطمینان حاصل کنید که کارمندان از تغییرات با آغوش باز استقبال می کنند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

به زیردستان خود کمی آزادی بدهید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

جک ولش

تعلیمات مدیریتی جک ولش

هرچه تعداد ما کمتر می شود . بهتر می توانیم با هم ارتباط برقرار کنیم . چون واسطه ها و فیلترها کمتر می شوند. ما متوجه شدیم که با تعداد لایه های کمتر . دارای ظرفیت مدیریتی بیشتری خواهیم بود. ما بهتر مدیریت نمی کردیم . بلکه کمترمدیریت می کردیم و این بهتر بود

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

هرگز به دنبال یک ایده اصلی نباشید . بلکه درعوض چندین هدف روشن و کلی را به عنوان استراتژی های تجاری تعیین کنید. او توصیه می کند که یک چارچوب کلی برای عملکرد تیم خودتان تعریف کنید . ارزشهایی را مشخص کنید که با اهداف کمپانی سازگاری داشته باشند و بیانگر تصویر فرهنگ و اهداف کمپانی باشند و بالاخره اطمینان حاصل کنید که فضا و مجال کافی برای مانور دادن در کمپانی شما وجود دارد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

باید فاکتورهایی که در تجارت شما تاثیرگذار هستند دقیقاً موردبررسی و زیرنظر قرار دهید. به طور منظم بازرسی هایی را از امور تجاری خود انجام بدهید تا از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید. پیروی از دستورالعمل های قدیمی و معمول . نسخه ای است که شکست شما را تضمین می کند. براساس واقعیت های امور تجاری و بازارهای مربوط به آنها . تصمیمات جسورانه بگیرید و هیچ هراسی به خود راه ندهید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

شماره 1 یا شماره 2 بازار مربوط به خود باشید و همواره به ارزیابی شرایط بازار ادامه دهید. برندگان واقعی کسانی هستند که اطراف خود را خوب بگردند و با سازمانهایی که رشد خوب و مناسبی دارند به شراکت بپردازند و همواره بر شماره 1 یا شماره 2 بودن در تجارت و بازار مربوط به خود پافشاری نمایند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

تقلیل نیرو و کوچک سازی را شروع کنید . ‌ پیش از آنکه خیلی دیر شود. هرگز براساس رأی گیری از افراد رهبری نکنید. به خاطر داشته باشید که کوچک سازی امروز ممکن است باعث عدم بروز مشکلاتی پیچیده تر در آینده شود

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

به منظور انجـام جهش های کوانتومی از کسب مالکیت شرکتهای دیگر استفاده کنید. از انجام جهش های کوانتومی حتی اگر برخلاف فرهنگ حاکم بر کمپانی بود هراس نداشته باشید. کسی که تردید داشته باشد باخته است . تفاوت بین شکست و پیروزی در سریع عمل کردن است

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

از نامحدود بودن و قدرتمندسازی جهت پرورش فرهنگ آموزش . استفاده کنید. هر کمپانی که به دنبال عقاید خوب نباشد و با ایده های جدید . برخورد باز و آزادی نداشته باشد باید مطمئن باشد که عقب خواهدماند و بقای آن به خطر خواهد افتاد. اطمینان داشته باشید که ایده های ارزشمند حتماً به مرحله اجرا خواهند رسید. از تبادل ایده ها و عقاید در داخل کمپانی خودتان غفلت نکنید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

ایده های خوب را بدون توجه به اینکه از کجا آمده اند . در امور تجاری خود به کار گیرید. ولش همــواره تمایل داشت تا رمز موفقیت و بی نظیر بودن جنرال الکتریک را در فرهنگ آموزشی آن بداند. مزیت رقابتی نهایی یک کمپانی در توانایی یادگیری و تبدیل آموخته ها به عملکردهای مناسب و به کارگیری آنهاست

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

جستجوی ایده های جدید را یکی از اولویت های کارمندان خود قرار دهید. به کارمندانی که به مبادله دانش و اطلاعات خود می پردازند . پاداش بدهید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

برندگان بزرگ در قرن بیست ویکم . جهانی هستند. ایده داشتن یک کمپانی جهانی بی معنی است. امور تجاری جهـــانی هستند . نه کمپانی ها. ولش توصیه می کند که عادت کنید به فراسوی مرزهای داخلی بیندیشید. برای کسب موفقیت در بازارهای خارجی پایگاههای داخلی خود را استحکام ببخشید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

لایه زدایی کنید و خود را از بخشهای بیهوده رها نمایید. لایه زدایی به جسارت و جرأت زیادی احتیاج دارد. این روشی است کـــه باعث می شود تا کارمندان رده های پایین تر از شر کارهای اداری و امور دفتری بی معنی خلاص شوند. لایه زدایی را از طریق برکنار کردن لایه هایی آغاز کنید که فکر می کنید هیچ ارزش افزوده ای را به روند کارها اضافه نمی کنند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

مانند یک کمپانی کوچک رفتار کنید. کمپانیهای کوچکتر سرعت حرکت بالاتری دارند. آنها عواقب دودلی را به خوبی می شنـــــاسند. چیـــزی که ما برای به دست آوردنش سخت تلاش می کنیم . همان روحیه است که بر یک کمپانی کوچک حاکم است. مـــا می خواهیم روحیه و سرعت کمپانی های کوچک را درون کمپانی بزرگ خودمان به کار گیریم. ولش توصیه می کند که هرگز اجازه ندهید که خاصیت ها و صفات بزرگ شدن بر شما چیزه شود . بزرگتر شوید . به کار خودتان وسعت بیشتری بدهید و دامنه فعالیتها را گسترده تر نمایید . اما روحیه یک کمپانی کوچک و سریع و چالاک را در خودتان حفظ کنید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

مرزها و محدودیتها را برطرف کنید. جک ولش همواره بر «نامحدود بودن» تاکید داشت. او می گفت کمپانی نامحدود . یعنی یک کمپانی که در آن دیوارهای موجود بین افراد داخلی و همچنین بین سازمان و طرفهای تجاری خارجی نابود شوند. نامحدود بودن به ما این اجازه را می دهد که با هم شوخی کرده و از مصاحبت و همکاری با هم لذت ببریم. یک سازمان باید دارای فضایی غیررسمی . بسیــــــار راحت و سرشار از حس اعتماد باشد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

انرژی کارمندان خود را رها کنید. اگر می خواهید سرعت عمل بیشتری داشته باشید و کارایی بهتری پیدا کنید و در عرصه رقابت با قدرت ظاهر شوید . می باید انرژی خفته در افرادتان را بیدار نمایید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

نزد کارمندان خود بروید و به تمام سوالاتشان پاسخ دهید. مهمترین وظیفه ای که یک رهبر به دوش دارد این است که به دنبال صدا و ارزش و اعتبار کارمندان خود باشد . برای آنها ارزش قائل شود و به رشد و پرورش آنها بپردازد. ولش می گوید به دنبال رفتارهایی باشید که ممکن است در گذشتـــــه مناسب و خوب بوده اند . اما درحال حاضر اشتباه بوده و ارزشی ندارند . آنها را پیدا کنید و از بین ببرید

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

بسط پیدا کنید . هرچقدر که می توانید اهداف خود را بیشتر نمایید. افرادی که بدون حدومرز به کارهایشان سرعت می بخشند و رؤیاهای خود را بسط و گسترش می دهند . از قدرت نامحدودی برای تقویت امـــــــور و بهبود کارها . برخوردار می باشند. ولش درباره گسترش دهی معتقد است که:در یک سازمان نامحدود و بدون حدومرز که گرایش به سمت سرعت دارد . تعیین اهداف مشخص و قابل دسترس . یک نقطه ضعف محسوب می شود . در یک کمپانی که اکنون به جای تنبیه کردن کاستی ها و عملکردهای ضعیف بـــــه سمت هدفهای گسترش یافته می تــــازد . تعیین این اهداف و برداشتن جهش های کوانتومی درجهت رسیدن به آنها باید یک واقعه روزمره باشد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

کیفیت را به عنوان اولویـــت اول خود قرار دهید. همان گونه که بی حدومرز بودن برای ما مشخص می کرد که چه رفتاری باید داشته باشیم . کیفیت شش سیگما هم برای ما مشخص می کند که چگونه باید کار کنیم

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

کارمندانی تربیت کنید که در ارزشهای کمپانی سهیم باشند ؛ یعنی از آنها تعهدات لازم را گرفته و در ارزشهای کمپانی سهیمشان کنید. یک مدیر خوب . مسئولیتها را برعهده می گیرد . اما درعین حال به کارمندانش این امکان را می دهد که خودشان درباره امور مختلف تصمیم گیری نمایند. کارمندانی را که به ارزشهای کمپانی اعتقاد ندارند اخراج کنید . حتی اگر عملکرد بسیار خوبی داشته باشند. این یکی از سخت ترین کارهایی است که یک مدیر باید انجام بدهد

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

قدرت تغییرات را مهار کنید:از میان تمام ایده ها و دستورالعمل های جک ولش هیچیک مهمتر از این دستور ساده نیستند:« تغییر کنید قبل از آنکه خیلی دیر شود ». برخلاف سایر مدیران تجاری . ولش عاشق ایجاد تغییرات بود. او این کار را هیجان انگیز و متهورانه می دانست. یکی از ابتکارات وی . « تمرین تدبیر » نام داشت و این ابتکار یک برنامه 10 ساله برای استفاده از تفکرات کارمندان بود. تمرین تدبیر طراحی شده بود تا کارمندان بتوانند دانش خود را در شرکت مطرح و از آن استفاده کنند

جملات زیبا و آموزنده جک ولش

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات فلسفی قصار و زیبای مارک تواین

جملات فلسفی قصار و زیبای مارک تواین

سخنان و جملات مارک تواین سخنان و جملات زیبای مارک تواین – سمیوئل لنگهورن کلمنز …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت