سخنان و جملات زیبای آروین دیوید یالوم

جملات آروین دیوید یالوم . آروین د. یالوم

جملات زیبای آروین دیوید یالوم . روانپزشک هستی گرا ( اگزیستانسیالیسم ) و نویسنده آمریکایی

جملات زیبای آروین دیوید یالوم

قانون عشق بالغانـه این است : دوستم دارند چون دوست دارم. عشق رشد نیافتـه می گوید

دوستت دارم چون بـه تو نیاز دارم. عشق بالغانـه می گوید : بـه تو نیاز دارم چون دوستت دارم.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم

انسان بـه راستی نیرومند . هرگز درد و رنج نمی آفریند . بلکـه چون زرتشت پیامبر .

چنان از نیرو و فرزانگی لبریز می شود کـه آن را سخاوتمندانـه بـه دیگران پیشکش می کند.

این پیشکشی . حاصل فراوانی شخصی است . نـه ترحم . کـه خود نوعی تحقیر است.

جملات قصار آروین دیوید یالوم

نظریـه پردازان خودشکوفایی . بر اخلاقیاتی تکاملی باور دارند. برای نمونـه . آبراهام مزلو می گوید :

انسان بـه گونـه ای ساختـه شده کـه اصرار دارد موجودی کامل و کامل تر شود

و این بـه معنای اصرار برای رسیدن بـه همان چیزی است کـه مردم ارزشـهای والا . بزرگواری . مـهربانی . شجاعت . صداقت . عشق . از خودگذشتگی و خوبی می نامند.

بنابراین مزلو بـه پرسش ما برای چـه زنده ایم ؟ اینگونـه پاسخ می دهد کـه ما زنده ایم تا توانایی هایمان را محقق سازیم.

او پرسش بعدی یعنی بر چـه اساسی زندگی کنیم ؟ را با این ادعا پاسخ می دهد کـه

ارزشـهای خوب در ذات ارگانیسم انسانی نـهاده شده اند

و اگر انسان بـه خرد ذاتی خویش اعتماد کند . بـه شیوه ای شـهودی آن ها را خواهد یافت.

جملات آموزنده آروین دیوید یالوم

مدت ها پیش از آنکـه روانشناسی بـه عنوان یک نظام مستقل وجود داشتـه باشد .

این نویسندگان بزرگ بودند کـه کار روانشناسان زبردست را انجام می دادند.

در ادبیات . نمونـه های فراوانی از مرگ آگاهی می توان یافت کـه موجب تحول فردی شده است.

شوک درمانی اگزیستانسیال ابنزر اسکروج در سرود کریسمس دیکنز را در نظر بگیرید.

دگرگونی فردی شگفت آوری در اسکروج شکل می گیرد . نـه در نتیجـه شادی ایام عید .

بلکـه حاصل از رویارویی اجباری با مرگ خودش است.

پیام آور دیکنز شبح کریسمس آینده از یک شوکِ درمانی اگزیستانسیال مدد می گیرد:

شبح اسکروج را بـه آینده می برد . جایی کـه ساعات پایانی زندگی اش را مشاهده می کند .

تصادفاً می شنود کـه دیگران بـه راحتی از مرگش می گذرند و می بیند کـه غریبـه ها بر سر اموالش با یکدیگر نزاع می کنند.

تحول اسکروج بلافاصلـه بعد از صحنـه ای اتفاق می افتد کـه در حیاط کلیسا زانو می زند و بر حروف روی سنگ مزارش دست می کشد.

سخنان زیبای آروین دیوید یالوم

نیچـه می گوید وظیفـه ما در زندگی . تکمیل کردن آفرینش و طبیعت خویش است.

او دستورالعملی نیز برای اجرای این وظیفـه درونی بایستـه بـه ما پیشکش کرده است .

نخستین جملـه ماندگآرش را : بشو . آن کـه هستی اغلب گفتـه می شود کـه سـه دگرگونی بزرگ در اندیشـه . دیدگاه مرجعیت بشر را تـهدید کرده است.

اول . کپرنیک اثبات کرد کـه زمین مرکز عالم نیست تا در پیرامون آن همـه اجرام سماوی بچرخند.

دوم . داروین نشان داد کـه ما مرکز زنجیره حیات نیستیم . بلکـه مانند همـه مخلوقات . از اشکال دیگر حیات تکامل یافتـه ایم

و سوم . زیگموند فروید کـه ثابت کرد کـه ما اربابان خانـه خود نیستیم . بیشتر رفتارهای ما توسط نیروهایی خارج از آگاهی و شعور ما کنترل و اداره می شوند.

شکی نیست شریک نظریـه زیگموند فروید کـه مورد اعتراف وی قرار نگرفتـه . آرتور شوپنـهاور است.

چرا کـه سالـها قبل از تولد زیگموند فروید . شوپنـهاور مطرح کرده بود کـه ما با نیروهای زیست شناختی پیچیده ای هدایت می شویم

و سپس خود را با این تفکر فریب می دهیم کـه ما آگاهانـه اعمال خود را انتخاب می کنیم.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره مرگ

از بیشتر مراجعـه کنندگان می پرسم : دقیقاً از چـه چیز مرگ می ترسید ؟

پاسخـهای مختلفی کـه بـه این پرسش می دهند . غالباً بـه درمان سرعت می بخشد.

پاسخ جولیا همـه کارهایی کـه انجام نداده ام بـه جانمایـه ای اشاره می کند کـه برای همـه آنـهایی کـه بـه مرگ می اندیشند یا با آن روبرو می شوند اهمیت دارد:

رابطـه دوجانبـه بین ترس از مرگ و حس زندگی نازیستـه. بـه عبارت دیگر هرچـه از زندگی کمتر بـهره برده باشید . اضطراب مرگ بیشتر است.

در تجربـه کامل زندگی . هرچـه بیشتر ناکام مانده باشید . بیشتر از مرگ خواهید ترسید.

نیچـه این عقیده را با قوت تمام در دو نکتـه کوتاه بیان کرده است:

زندگی ات را بـه کمال برسان و بـه موقع بمیر.

همان طور کـه زوربای یونانی با گفتن این حرف تأکید کرده است: برای مرگ چیزی جز قلعـه ای ویران بـه جا نگذار

و سارتر در زندگی نامـه خودنوشتش آورده :

آرام آرام بـه آخر کارم نزدیک می شدم . یقین داشتم کـه آخرین تپشـهای قلبم در آخرین صفحـه های کارم ثبت می شود و مرگ فقط مردی مرده را درخواهد یافت.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره آزادی

اگر انسان بـه شیوه های مختلف در برپایی جـهان . آزاد نباشد . مسوولیت معنایی نخواهد داشت.

جـهان رخدادپذیر است ؛ همـه چیز می توانست بـه شکلی متفاوت آفریده شود.

برداشت سارتر از آزادی فراگیر و ژرف است : انسان نـه تنـها آزاد است . بلکـه محکوم بـه آزادی است.

بـه علاوه . مفـهوم آزادی فراتر از مسوول بودن در برابر دنیا بـه معنای آکندن دنیا از اهمیت است :

علاوه بر آن . فرد کاملاً در برابر زندگی خویش مسوول است . نـه فقط در برابر اعمال خود . بلکـه در برابر کوتاهی هایش هم مسوولیت دارد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درمورد همدلی

وقتی اریش فروم . می خواست همدلی را بـه دانشجویان آموزش دهد .

از عبارات ترنس مربوط بـه دو هزار سال پیش کمک می گرفت:

من انسان هستم و بگذار هیچ چیز انسانی ای برایم بیگانـه نباشد

و ما را مجبور می ساخت با بخشی از خود کـه با کردارها یا تخیلات بیماران مربوط می شد .

هر قدر هم کـه آنـها زشت . مـهاجم . شـهوانی . خود آزارانـه یا دیگر آزارانـه بود . آزادانـه برخورد کنیم.

اگر این کار را نمی کردیم . پیشنـهاد می کرد بررسی کنیم کـه چرا می خواهیم این بخش از وجودمان را مسدود و بستـه نگـه داریم.

جملات ارزشمند آروین دیوید یالوم

پیش از این . مرگ را تجربـه ای مرزی خواندم کـه قادر است فرد را از وجـه روزمره ذهنی بـه وجـه هستی شناسانـه برساند

وجـهی از بودن کـه در آن از بودنِ خویش آگاهیم . وجـهی کـه در آن دگرگونی بسیار میسرتر است.

تصمیم نیز تجربـه مرزی دیگری است. نـه تنـها ما را با مرحلـه ای رودررو می کند کـه در آن خود را می آفرینیم .

بلکـه ما را با محدود بودن چاره ها نیز آشنا می سازد.

گرفتن یک تصمیم ما را از دیگر چاره ها محروم می کند.

انتخاب یک زن . یک حرفـه یا یک مکتب بـه معنی چشم پوشی از سایر احتمالات است.

هرچـه بیشتر با محدودیتـهایمان مواجـه شویم . بیشتر ناچار خواهیم شد از اسطوره خاص بودن .

استعدادهای بی پایان . زوال ناپذیری و مصونیت خود در برابر قوانین محتوم زیستی دست برداریم.

جملات روانشناسی اروین دیوید یالوم

بر یک صفحـه سفید خط مستقیمی رسم کنید. ابتدای این خط تولدتان را مجسم می کند و پایانش مرگتان را.

خط متقاطعی بر آن رسم کنید تا نشان دهد . اکنون در کجا هستید. پنج دقیقـه بر آن مراقبـه کنید.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره مسئولیت

من در اینجا مسوولیت را در معنایی خاص بـه کار می برم ؛ همان معنایی کـه ژان پل سارتر مد نظر داشت .

زمانی کـه مسوول بودن را بانی و مؤلف انکار ناپذیر یک رویداد یا شی معنا کرد.

مسوولیت یعنی ایجاد و تألیف. آگاهی از مسوولیت یعنی آگاهی از اینکـه خود . سرنوشت .

گرفتاری های زندگی . احساسات و در نتیجـه رنج هایمان را خود پدیدآورده ایم.

برای بیماری کـه چنین مسوولیتی را نپذیرد و همچنان دیگران – دیگر افراد و یا دیگر نیروها – را بـه خاطر ناراحتی هایش سرزنش کند .

درمان حقیقی امکان پذیر نیست. – قدرت مطلق همیشـه گمراه کننده است.

گمراه می کند چون آنچـه را باید فراهم نمی سازد. همیشـه واقعیت – واقعیت درماندگی و میرندگی ما .

این واقعیت کـه بـه رغم دستیابی بـه ستارگان . سرنوشتی محتوم در انتظار ماست – از راه می رسد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره مرگ

مرگ برادر فقدانی بود کـه تمامی زندگی او را تحت الشعاع قرار داده بود .

تمامی اسطوره های پاک و کودکانـه ای کـه در ذهن داشت: مشیت الـهی . امنیت خانـه . وجود عدل در جـهان .

و قانونی کـه می گوید سالخوردگان قبل از جوان ترها می میرند . با مرگ برادر نابود شده بود.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم در مورد عشق

اریش فروم . مسیر تکاملی عشق را از اوان کودکی پی جویی می کند . یعنی زمانی کـه فرد برای آنچـه هست مورد عشق قرار می گیرد

یا دقیق تر بگوییم بـه این دلیل کـه هست مورد عشق قرار می گیرد.

بعداً بین هشت تا ده سالگی . عامل جدیدی بـه زندگی انسان پا می گذارد:

آگاهی از اینکـه فرد عشق را با فعالیت خود پدید می آرود.

وقتی فرد بر خودمداری غلبـه می کند . نیاز دیگری بـه اندازه نیاز خودش اهمیت می یابد .

و کم کم مفـهوم عشق از مورد عشق بودن بـه عشق ورزیدن تغییر می کند.

فروم مورد عشق بودن را با وابستگی یکی می داند کـه در آن تا زمانی کـه فرد کوچک . درمانده یا خوب بماند .

با مورد عشق بودن پاداش می گیرد. در حالی کـه عشق ورزیدن وضعیتی قدرتمندانـه و مؤثر است.

عشق کودکانـه از این قانون پیروی می کند کـه دوست دارم چون دوستم دارند. قانون عشق بالغانـه این است:

دوستم دارند چون دوست دارم. عشق رشد نیافتـه می گوید: دوستت دارم چون بـه تو نیاز دارم.

عشق بالغانـه می گوید: بـه تو نیاز دارم چون دوستت دارم.

جملات کوتاه آروین دیوید یالوم

اگر عشق تنـها یک ویژگی حقیقی داشتـه باشد . این است کـه هرگز نمی ماند ؛ ناپایداری . بخشی از ماهیت شیدایی عشق است ؛

ولی در شتاب بخشیدن بـه این مرگ احتیاط کنید.

در جدال با عشق هم مانند مبارزه با یک اعتقاد مذهبی نیرومند . شما پیروز میدان نخواهید بود

و بـه راستی شباهت های فراوانی میان عاشقی و تجربـه خلسـه مذهبی هست

یکی عشقش را حال و هوای حضور در کلیسای سیستن می نامید و دیگر حال عشق را وضعیتی آسمانی و زوال ناپذیر می دانست

صبور باشید . بگذارید این بیمار باشد کـه نامعقول بودن احساساتش یا وارستگی از شیفتگی بـه معشوق را کشف کند و بـه زبان آورد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره محبت

محبت بالغانـه از غنای فرد ناشی می شود . نـه از تـهیدستی اش.

از رشد ناشی می شود نـه از نیاز. فرد عشق نمی ورزد چون نیاز بـه وجود دیگری دارد .

نیاز بـه کامل بودن دارد و نیازمند فرار از تنـهایی است.

فردی کـه بالغانـه عشق می ورزد .

این نیازها را در جایی دیگر و بـه شیوه ای دیگر مثلاً با عشق مادرانـه کـه در مراحل ابتدایی زندگی بر او جاری شده .

برآورده کرده است ؛

بنابراین عشق پیشین سرچشمـه قدرت است و عشق کنونی زاییده قدرت.

سخنان ارزشمند و زیبای آروین دیوید یالوم

تا وقتی بـه این فکر چسبیده اید کـه دلیل خوب زندگی نکردنتان . بیرون از وجودتان است .

هیچ تغییر مثبتی در زندگیتان رخ نمی دهد. تا وقتی مسوولیت خود را بـه دوش دیگران بیاندازید

کـه با شما بی انصافی می کنند .

یک شوهر لات . یک کارفرمای زیاده طلب . کـه از کارمندانش حمایت نمی کند . ژنـهای ناجور . اجبارهای مقاومت ناپذیر

وضع شما همچنان در بن بست می ماند. تنـها خود شما مسوول جنبـه های قطعی موقعیت زندگی خود هستید

و فقط خودتان قدرت تغییر دادن آن را دارید.

حتی اگر با محدودیتـهای بیرونی همـه جانبـه ای درگیرید .

هنوز آزادی و حق انتخاب پذیرش برخوردهای مختلف . نسبت بـه این محدودیتـها را دارید.

سخنان و جملات زیبای آروین دیوید یالوم

می خواستم نـه تنـها قـهرمان داستان من با مرگ خویش کنار بیاید

بلکـه بـه مراجعان خود نیز کمک کند تا با مرگ خویش مواجـه شوند.

دلیل انتخاب و معرفی موضوع مرگ در فرایند روان درمانی بـه سالـهایی بازمی گردد کـه

با بیماران سرطانی درمان ناپذیر کار می کردم.

بیماران زیادی را دیدم کـه در مواجـهـه با مرگ پژمرده نشدند . بلکـه برعکس دچار تغییراتی اساسی شدند

کـه تنـها می توان آن را رشد شخصیت . پختگی یا پیشرفت خردمندی نامید.

آنـها در الویت های زندگی خود تجدید نظر می کردند . موضوعات روزمره را ناچیز می شمردند .

از داشتـه های مـهم خود مانند کسانی کـه دوستشان دارند . از تغییر فصول . از شعر و موسیقی

کـه مدتـهای مدیدی از آنـها غافل مانده بودند . شاکر و شادمان می شدند.

یکی از بیمارانم می گفت: سرطان روان رنجور را شفا می بخشد. اما افسوس کـه انسان باید تا لحظات آخر زندگی .

هنگامی کـه بدنش مورد تـهاجم سرطان قرار می گیرد . منتظر بماند تا بیاموزد چگونـه زندگی کند.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره خود شیفتگی

الگوی بیمار خودشیفتـه بـه شیوه های گوناگون ظاهر می شود:

برخی بیماران احساس می کنند ممکن است دیگران را برنجانند . ولی خود را از هر نکوهش و انتقادی معاف می بینند ؛

طبعاً فکر می کنند عاشق هر کسی بشوند . او هم در مقابل عاشقشان می شود ؛

فکر می کنند نباید برای دیگران صبر کنند ؛ هدیـه و غافلگیری و توجـه از دیگران می خواهند .

ولی خود چیزی بـه کسی نمی دهند ؛ فکر می کنند همین کـه وجود دارند کافی ست تا مورد عشق و احترام قرار گیرند.

در گروه درمانی فکر می کنند باید بیش از دیگران مورد توجـه باشند

و برای بـه دست آوردن این توجـه هم نباید کوشش کنند ؛

انتظار دارند گروه خود را بـه آنان برساند ولی لازم نیست آن ها خود را با کسی هماهنگ کنند.

درمان گر باید بارها و بارها بـه این بیماران یادآوری کند کـه چنین انتظاراتی تنـها در یک دوره زندگی قابل قبول است .

آن هم وقتی ست کـه فرد نوزاد است و می تواند عشق بی قید و شرط از مادر بطلبد . بی آنکـه نیاز بـه جبران باشد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره نیچه

برای نیچـه ای کـه یک بار گفتـه : این زندگی بود ؟ باشد . پس یک بار دیگر!

و برای ابَرانسانش کـه اگر فرصت زندگی بارها و بارها و تا ابد بـه یک شکل بـه او پیشکش شود . قادر است بگوید:

آری . آری . بـه من دهیدش. این زندگی را خواهم گرفت و درست بـه همان شکل خواهم زیست. .

زندگی چیز دیگری است. ابَر انسانِ نیچـه . بـه سرنوشتش عشق می ورزد .

او فردی است کـه بر نیاز تخدیر کننده خویش بـه هدفی ماورایی چیره می شود.

بـه گفتـه نیچـه . هرگاه انسانی چنین کند . بـه ابَر انسان بدل خواهد شد .

بـه روحی فلسفی کـه نماینده مرحلـه والاتر تکامل بشری است.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم در مورد تصمیم گیری

چرا تصمیم گیری دشوار است ؟ در رمان جان گاردنر . با نام گِرندل . قـهرمان داستان .

پریشان از معمای زندگی . با کشیش خردمندی مشورت می کند و او دو عبارت ساده بـه زبان می آورد:

همـه چیز رو بـه نابودی است و هر راه چاره ای . تو را از سایر راه ها محروم می سازد.

مفـهوم هر راه چاره ای . تو را از سایر راه ها محروم می سازد همان است کـه در قلب بیشتر دشواری های موجود در تصمیم گیری نـهفتـه است.

در برابر هر آری باید نـه ای هم باشد. تصمیم ها ارزان بـه دست نمی آیند .

زیرا همواره با چشم پوشی از چاره دیگر همراهند.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم – عشق

عشق بـه اشکال گوناگون از راه می رسد . ولی این سطور بـه شکل خاصی از تجربـه عشق اشاره دارد:

نوعی از خود بی خودی وسواس گونـه . ذهنیتی افسون شده کـه تمامی زندگی فرد را در تصرف خویش درمی آورد.

معمولاً تجربـه چنین حالتی با شکوه است . ولی مواقعی هم هست کـه شیدایی و از خود بی خودی .

بیش از آنکـه لذت بیافریند . پریشانی می آورد.

گاه امکان بـه واقعیت پیوستن عشق برای همیشـه از میان رفتـه است .

مثل زمانی کـه دو طرف ازدواج کرده اند و تمایلی هم بـه چشم پوشی از زندگی مشترکشان ندارند.

گاه عشق یک سویـه است : یکی عاشق است و دیگری از هر ارتباطی اجتناب می کند یا تنـها در آرزوی ارتباط جنسی است.

اه معشوق کاملاً دست نیافتنی است : مثلاً معلمی است .

درمانگر قبلی بیمار یا همسر یکی از دوستانش.

اغلب فرد چنان مجذوب عشق می شود کـه حاضر است از همـه چیز – کار . دوستان . خانواده – بگذرد و مدت ها انتظار بکشد تا تنـها یک نظر معشوق را ببیند.

کسی کـه در عشقی خارج از حیطـه زندگی زناشویی گرفتار شده .

ممکن است از همسرش فاصلـه بگیرد . از هر صمیمیتی دوری کند تا رازش پوشیده بماند .

حاضر بـه شرکت در زوج درمانی نشود یا زندگی زناشویی را عمدا در نارضایتی نگـه دارد

تا رابطـه خارج از زناشویی اش را توجیـه کند و از بار احساس گناه خود بکاهد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم درمورد محبت

محبت فعال است. عشق بالغانـه دوست داشتن است .

نـه دوست داشتـه شدن. فرد عاشقانـه بـه دیگری می بخشد . تسلیم دیگری نمی شود.

سخنان و جملات زیبای آروین دیوید یالوم درباره کیفیت زندگی

این عقیده کـه نحوه تفسیر تجربـه . کیفیت زندگی ما را تعیین می کند نـه خود تجربـه ؛

یک نظریـه روان درمانی مـهم است کـه سابقـه اش بـه دوران باستان بازمی گردد ؛

یک عقیده بنیادین در مکتب رواقیون کـه از طریق زنون . سنکا . مارکوس اورلیوس . اسپینوزا . شوپنـهاور و نیچـه دست بـه دست گشتـه .

تا بـه یک مفـهوم اساسی هم در درمان پویا و هم در درمان شناختی-رفتاری تبدیل گردد.

جملات زیبای آروین دیوید یالوم در مورد رابطه عاشقانه

یکی از بیمارانم کـه نقص جسمانی شدید . یافتن جفتی مناسب را برایش مشکل کرده بود .

با انتخاب این اعتقاد کـه زندگی بدون رابطـه ای عاشقانـه – جنسی با یک مرد ارزشی ندارد . خود را شکنجـه می داد.

بسیاری از درها را بـه روی خود بستـه بود از جملـه خود را از لذت عمیق دوستی صمیمانـه با دیگران محروم کرده بود.

بخش عمده درمان این بیمار . بـه چالش طلبیدن آن اعتقاد اولیـه بود:

اینکـه اگر جفتی نیابد هیچ است دیدگاهی کـه همیشـه خصوصاً برای زنان از سوی جامعـه تقویت می شود

او در نـهایت بـه این ادراک رسید کـه گرچـه در برابر نقص جسمانی اش مسئولیتی ندارد .

ولی مسئولیت کامل نوع منش اش نسبت بـه این نقص با اوست .

نیز مسئولیت این تصمیم کـه بـه همان نظام اعتقادی اش کـه بـه خودخوارنگری شدید منجر شده بود وفادار بماند یا آن را رها کند.

جملات آروین دیوید یالوم

زن چـهل و چـهار سالـه ای کـه پزشک مسئول و با وجدانی بود .

یک روز بعد از ظـهر هنگام دعوا با همسرش کنترل از دستش خارج شد و ظرف ها را بـه سمت دیوار پرت کرد.

وقتی دو روز بعد از این ماجرا بـه من مراجعـه کرد بـه نظر می رسید شدیداً افسرده است و احساس گناه می کند.

می خواستم بـه او دلداری بدهم و گفتم اینکـه آدم گاهی کنترلش را از دست بدهد فاجعـه نیست ؛

ولی حرف مرا قطع کرد و گفت : نـه من احساس گناه نمی کنم .

ولی پشیمانم کـه چرا تا چـهل و چـهار سالگی صبر کردم تا احساسات واقعی ام را نشان دهم .

سخنان آروین دیوید یالوم

آبراهام مزلو دو گونـه عشق را توصیف می کندکـه با این دو نوع انگیزه همساز و هماهنگ است:

کاستی و رشد . عشق کاستی مدار عشقی خودخواهانـه یا عشق – نیاز است .

در حالی کـه عشق هستی مدار عشقی کـه بر پایـه هستی و موجودیت دیگری بنا می شود . عشق عاری از نیاز یا عشق عاری از خودخواهی است.

عشق هستی مدار تملک گرا نیست و بیش از آنکـه ناشی از نیاز باشد . حاصل تحسین و ستایش است .

تجربـه ای غنی تر . والاتر و ارزشمندتر از عشق کاستی مدار است.

عشق کاستی مدار را می توان ارضا کرد . در حالیکـه مفـهوم ارضا برای عشق هستی مدار هیچ کاربردی ندارد.

عشق هستی مدار کمترین میزان اضطراب – کینـه را در خود جای می دهد.

عاشقان هستی مدار . مستقل ترند . خودمختاری بیشتری دارند . کمتر حسود یا تـهدید کننده اند . کمتر نیازمندند .

ابراز علاقـه در آنان کمتر است . ولی همزمان بیشتر مشتاقند بـه طرف مقابل خود در جـهت خود شکوفایی یاری رسانند .

از پیروزی های آن دیگری بیشتر احساس غرور می کنند . نوع دوست . گشاده دست و پرورنده اند.

عشق هستی مدار در معنایی عمیق جفت را می آفریند . امکان خود باروری را فراهم می کند .

احساس سزاوار عشق بودن را پدیدمی آورد و این هردو . رشد مداوم و پیوستـه را تسریع می کند.

جملات زیبای اروین دیوید یالوم

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس

سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس

سخنان و جملات مارگریت دوراس سخنان و جملات زیبای مارگریت دوراس – مارگریت ژرمن ماری …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.