جملات زیبا فلسفی و آموزنده هراکلیتوس

جملات زیبای هراکلیتوس

جملات زیبای هراکلیتوس . هراکلیتوس . هراکلیت یا هرقلیطوس از فیلسوفان ایونیایی دوره پیشا سقراطی

جملات زیبای هراکلیتوس

هیچ چیز پایدار نیست غیر از تغییر.

جملات زیبای هراکلیتوس

برای خدا همــه چیز زیبا . خوب و منصفانــه است ؛ انسان ها گرچــه . گمان می کنند کــه برخی چیزها غیرمنصافانــه و باقی منصفانــه هستند.

سخنان زیبای هراکلیتوس

شخصیت سرنوشت است.

جملات آموزنده هراکلیتوس

نتایج بزرگ نیازمند خواستــه های بزرگ هستند.

سخنان زیبای هراکلیتوس

تکرار پیاپی یک کار تنــها یکنواختی نیست: کنترل شدن بجای کنترل کردن است.

سخنان زیبای هراکلیتوس

برای کسانی کــه روح بی خردی دارند چشم ها و گوش ها شاهدان ضعیفی هستند.

سخنان زیبای هراکلیتوس

حسادت ما همیشــه دیرپاتر از خوشحالی کسانی است کــه بــه آن ها حسادت می ورزیم.

جملات ارزشمند هراکلیتوس

عدالت از سازندگان دروغ ها و شــهادت های ساختگی سبقت خواهد گرفت.

جملات فلسفی هراکلیتوس

خدا شب و روز . زمستان و تابستان . جنگ و صلح . گرسنگی و سیری است.

جملات فلسفی هراکلیتوس

آدمی در یک رود تنــها یک مرتبــه می تواند پا بگذارد ؛ هر بار آب دیگری در بستر آن جریان دارد.

جملات فلسفی هراکلیتوس

هیچ کس در یک رود دو مرتبــه پا نمی گذارد . زیرا رودخانــه و فرد همان دو نیستند.

جملات زیبای هراکلیتوس

خشونت عمدی از آتش هم آسان تر خاموش می گردد.

جملات زیبای هراکلیتوس

تغییر بــه تنــهایی تغییر نکردن است.

جملات حکیمانه هراکلیتوس

مسیر رو بــه بالا و رو بــه پایین دقیقأ یکی هستند.

جملات زیبای هراکلیتوس

چشم ها شاهدان دقیق تری از گوش ها هستند.

جملات حکیمانه هراکلیتوس

هیچ کس نیست کــه با دست یابی بــه موفقیت بــه خطر هم برنخورد.

جملات زیبای هراکلیتوس

آدمی وقتی کــه جدیت یک کودک در هنگام بازی را بدست می آود بیش از هر موقع خودش است.

جملات فلسفی هراکلیتوس

حتی کسانی کــه خوابیده اند مشغول بــه کار بوده و در فعل انفعالات جــهان ســهیم هستند.

جملات قصار هراکلیتوس

تعصب بیماری الــهی است.

جملات قصار هراکلیتوس

بیماری . تندرستی را خوشایند و لذت بخش می کند ؛ گرسنگی سیری را ؛ و خستگی آسودن را.

جملات قصار هراکلیتوس

مردمان نمی دانند کــه چگونــه از هم جداشدگی عین بــه هم پیوستگی است: هماهنگی کششــهای متضاد چون در کمان و چنگ.

جملات زیبای هراکلیتوس

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای دانته آلیگیری

سخنان و جملات فلسفی قصار و زیبای دانته آلیگیری

جملات دانته آلیگیری سخنان و جملات زیبای دانته آلیگیری شاعر. فیلسوف. و محقق اهل ایتالیا …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.