هرا ملکه خدایان و همسر زئوس – اسطوره

هرا ملکه خدایان و همسر زئوس

هرا فرزند ریا و کرونوس و همسر زئوس

هرا ملکه خدایان و همسر زئوس

در افسانه های یونان باستان . هرا فرزند ریا و کرونوس بود
و مانند چهار برادر و خواهر دیگرش به محض تولد توسط کرونوس پدرش بلعیده شد
و سرانجام وقتی از شکم پدر رها شد تبدیل به دختر جوانی شده بود
در آن وقت دو الهه عناصر طبیعی به منزله دایه مراقبت و پرورش او را به عهده گرفتند
او که خدابانویی بسیار جذاب و دوست داشتنی شده بود نگاه زئوس را . که در آن زمان خدای کبیر شده بود به خود جلب کرد
زئوس برای رسیدن به هرای جوان باکره خود را تبدیل به پرنده نحیف و لرزانی کرد
و هرا با یک نگاه به او دلش به رحم آمد و برای گرم کردنش او را به خود فشر
در این لحظه زئوس نقابش را برکشید و به چهره اصلی خود درآمد
اما تلاشش برای نزدیک شدن به هرا به جایی نرسید
هرا تا زمانی که از او قول ازدواج نگرفت در برابر حرکات عاشقانه اش مقاومت کرد
در روایتها آمده که ماه عسلشان سیصد سال به طول انجامید
با بازگشت از ماه عسل رابطه عاشقانه شان واقعا به سر آمد
زئوس دوباره به زندگی بوالهوسانه قبل از ازدواج بازگشت او بارها به او خیانت کرد
و باعث شعله ور شدن آتش حسادت و کینه در او شد
اما خشم او متوجه شوهر خیانتکار خود نبود بلکه زن رقیب یا فرزندان دیگر زئوس را هدف قرار می داد
هوسرانیهای زئوس باعث سرشکستگی او و اهانت به او بود زئوس به پیمان زناشوییشان . که برای هرا بسیار مقدس بود بی حرمتی کرد
و با عزیز داشتن فرزندان دیگرش بر غم و اندوه او افزود

توضیحات تکمیلی و جتامع در مورد هرا همسر زئوس و ملکه خدایان

: هرا بزرگترین ربه النوع المپ و دختربزرگ کرونوس و رئا و خواهر زئوس بود
او نیز مانند دیگر خواهر و برادرهایش توسط پدر ( کرونوس ) بلعیده شده بود
که به وسیله برادرش زئوس که شکم پدر را دردید به زندگی بازگشت
هنگامیکه زئوس با تیتانها در جنگ بود رئا پرورش هرا را به اوقیانوس OCEAN )
پدر همه رودخانه ها و تجسم آبی است که در نظر مردمان آنزمان اطراف دنیا را فراگرفته بود )
و تتیس TETHYS ) تجسم بارداری زنانه دریا بود که ار معاشقات اورانوس و گایا متولد شده و از جوانترین تیانیدها بود ) سپرد
او پس از رسیدن به سن بلوغ با تشریفات مخصوصی به همسری برادرش زئوس درآمد
البته او سومین زن زئوس بود چون زئوس قبل از او با متیس و بعد ازآن با تمیس ازدواج کرده بود
از وصلت زئوس با هرا فرزندانی به نامهای هفائیستوس ( خدای صنعت ) ایلی تی ( الهه وضع حمل ) آرس ( خدای جنگ ) هبه ( الهه جوانی ) بدنیا آمدند.
که در اولمپ حرمتی والا دارد حرمتی چون حرمت زئوس . خدای صاعقه.
هرا به شدت زیبا بود و خیلی به زیبایی خویش اهمیت می داد
هر سال به چشمه کاناتوس واقع در نائوپلیا می رفت و در آن تن می شست
تا در آن آب شگفت انگیز هر بار به گونه باکره ای جوان در آید.

گیاه مورد علاقه هرا انار و زنبق بود

گیاه مورد علاقه او انار و زنبق بود و آرگوس شهر مورد علاقه اش بود
و حیوان مخصوص و مورد علاقه اش گاو ماده و طاووس بود
که چنانچه می گویند پرهای طاووس تصویری از آرگوس ( آرگوس صا حب چشمان متعددی بود که در همه بدن اوبصورت پراکنده وجود داشت
وی دارای قدرت فوق العاده ای بود
هرا اورا نگهبان برای رقیب عشقی خود ( ایو ) که به صورت گاوی درآمده بود گماشت
و آرگوس ایو را به درخت زیتونی در ( می سن ) بست و چون چشمان متعددی داشت می توانست به خوبی اورا تحت نظر قرار دهد
و از چشمان متعدد او فقط نیمی از آنها به خواب می رفت و همیشه نیمی باز بود
زئوس به ( هرمس ) دستور داد تا محبوبه اش را نجات دهد
و هرمس به وسیله چوبدستی نازک خود که معجزه آمیز بود کلیه چشمان آرگوس را به خواب فرو برد وسپس او را کشت
او برای جاودان ساختن آرگوس که به او خدمت می کرد چشم های او را به بال و پر پرنده مخصوص خود طاووس منتقل کرد )
و چشمان متعدد او بود
هرا به دلیل قدرتی که داشت ( زن بزرگترین خدا بود ) حمایت از زن و شوهرها را برعهده داشت و نگهبان زندگی زناشویی بود
او نسبت به بی وفایی و یا خیانت درزندگی زناشویی بسیار سختگیر بود
در همه جا و در تمام خانه ها مورد حرمت بود
او الهه ای بود که زنان شوهر دار در طلب کمک به او روی می آوردند
و به او پناه می جستند.ایلی تیا ( Ilityia ) که به زنان زائو یاری می رساند دختر او بود.

زیبایی بسیار هرا

. وی بخاطر داشتن زیبایی بسیار خواستگاران زیادی داشت اماهمواره نسبت به شوهر خویش وفادار بود
اما زئوس برعکس وی چندان وفا نداشت
و همین امر سبب شد که او اندکی پس از ازدواج المپ را ترک کند و به جزیره اوبوئیا بازگردد
جایی که کودکی خویش را در آن سپری کرده بود
ولی زئوس با نیرنگی توانست دوباره او را به المپ بازگرداند.
پیمان شکنی های مجدد زئوس او را ناگزیر به انتقام کرد
هرا برای تنبیه خدای خدایان و جلوگیری از ادامه هوسرانی های او سه فرزند زئوس یعنی آپولون . آدس و آتنا را با خود همدست کرد
و زمانیکه زوس خواب بود دست و پای او را با زنجیر بستند
و همین کار آنها باعث وقفه در اعمال قدرت او و از هم پاشیدن کره خاک می شد
که تتیس همسر سابق زئوس و مشاور خردمند وی متوجه شد و به کمک زئوس آمد
و از این اختلال جلوگیری کرد .
و زئوس برای تنبیه آپولون او را به روی زمین فرستاد و به گاو چرانی واداشت
و دست و پای هرا را با زنجیر طلایی بست و او را وارانه از ابرها آوریخت
و آنقدر هرا التماس کرد و گریه کرد و قول داد که شوهرش را آزار ندهد که زئوس وی را آزاد کرد .

هرا و جاسوسی روابط عاشقانه شوهر

از آن پس هرا تا مدتی از ترس جرائت ابراز حسادت نداشت
اما همواره در حال کشف کردن و جاسوسی روابط عاشقانه شوهر خود بود
و حسادتش را بر سر رقیبان خالی می کرد . وبا کینه شدیدی نه تنها عشاق زئوس بلکه فرذندانی را هم که به دنیا می آوردند مجازات می کرد
مانند هراکلس که حوادث دوازده خوان بدستور او برای وی ایجاد شد
همچنین برای ایو . اپافوس . سمله . آتاماس . اینوولتو نیز مشکلات عدیده ای ایجاد کرد
و حتی زئوس گاهی مجبور بود فرززندان خود را از ترس او به اشکال حیوانات در می آورد
( مانند دیو نیزوس را که بصورت بزغاله درآورد ) ( الارا ) رادرزیرزمین پنهان کند و درهمانجا ( تیتوس ) را به دنیا آورد
در مورد خشمش نسبیت به تیرزیاس چنین بود که می گویند:
یک روز او با زئوس درباره اینکه مرد و زن کدامیک بیشتر و بهتر از لذت عشق بهره مند می شوند بحثش شد
و کار بالا گرفت زیرا به عقیده زئوس زنان بیشتر لذت می برند و هرا اعتقاد داشت که لذت مردان بیشتر است
در نهایت تصمیم بر این شد که بروند و از تیریاس که مدتی مرد و مدتی هم زن بود موضوع را به داوری بگذارند
تیززیاس رای به نفع زئوس داد وگفت : اگر این کار . ده لذت داشته باشد
یکی از آنها بهره مرد است و نه تای دیگر نصیب زنان می شود
هرا از این داوری ناراحت شده و تیرزیاس را نابینا گرد

هرا و تولد آتنا

او از اینکه زئوس آتنا ( آتنا فرزند زئوس و همسر دیگر وی متیس بود ) را در سر خود پرورش داده بود
و بدون نیاز به او یا یک زن توانسته بود آتنا را بدنیا بیاورد بسیار ناراحت بود
و برای اینکه او هم بتواند بدون کمک زئوس فرزندی بیاورد و قدرت خود را همپایه زئوس کند
از زمین و آسمان و تیتانها ( که به دست زئوس در زیر زمین به بند افتاده بودند ) کمک خواست
و بدون زئوس فرزندی بدنیا آورد که تیفائون یا طوفان نیروی نابود کننده و ویرانی بخش نام گرفت
و تنها خدایی است که زیر فرمان زئوس نیست .
در جنگ تروا از یونانیان جانب داری کرد و زمانی که زئوس به صلح حکم داد با او مخالفت کرد
و قول داد اگر زئوس با نابودی تروا موافقت کند . اجازه می دهد زئوس موکنای و آرگوس و اسپارت را با خاک یکی کند
پس جنگ تشدید شد. جریان این کینه توزی بدین صورت است که خدایان به پاریس اختیار دادن تا از بین زهره
هرا و آتنا زیباترین را انتخاب کند
و پاریس زهره را انتخاب کرد و این انتخاب باعث خشم و کینه هرا و آتنا شد
و بعد آن دو تمام نیروی خود را برای در هم شکستن تروا سرزمین پاریس در جنگ با یونان بکار بردند
و زمانی خشم او فرو نشست که نسل تروائیها را از روی زمین برداشت .

هرا ملکه خدایان و همسر زئوس

Hera

Ἥρα

منبع : fa.wikipedia.org

برچسب ها :

همچنین ببینید

والکیری ها در اساطیر اسکاندیناوی

والکیری ها در اساطیر اسکاندیناوی

والکیری ها والکیری ها در اساطیر اسکاندیناوی والکیری ها در اساطیر اسکاندیناوی والکیری در اساطیر …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.