جملات فلسفی و زیبا و قصار حکیم ارد بزرگ

جملات و سخنان حکیم ارد بزرگ

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ فیلسوف معاصر ایران

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

آدمیانی مانند گل های لاله زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگا در اندیشه ما دارند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

نادانی و پستی یک نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است نکته فراموش شده جهان اندیشه تعریف درست این حالت هاست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رویش باغ سکوت در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا فرزندی همچون خود خواهد داشت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ریگ های ساحل خرد نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کلید رازهای بزرگ در ژرفای کمی نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیوند پاک پیوندی ابدی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند ، با خود نیز ، بدین گونه اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد ، مهم آنست که ما او را دلگرم ساخته ایم، آنگونه باشد که ما می گوییم

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و اعتلاف با بهترین آنهاست

جملات حکیمانه

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدگویی ، رسوایی در پی دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوشرویی ، دارایی با ارزشی است

متنهای فلسفی

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو ، و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو ، هویدا می گردد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند

جملات قصار و فلسفی

سرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شرمی و بی ادبی است

جملات قصار

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

آموزگاری ، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

میوه کشتن ، کشته شدن است

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود

جملات فلسفی

توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دلدادگی به میهن ، نشان پاکی روان آدمیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مبارزه پیگیر با آلودگی دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر قوانین و هنجارها درست باشند ، کشتار هم گم می شود

جملات قصار

بسیاری از ورزش های قهرمانی ، با خرد و اندیشه همراه نیست . ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن ، تباهی در پی دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گوید : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به ” این ” زمان برگردیم

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی ، بدون از خودگذشتگی ، ناکارا و ناتوان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود

جملات آموزنده

باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

برخی به ” ارد ” می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گوید : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم آن را یافته و بر آن گام نهیم از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدم شایسته ، بخاطر بدی های دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جوک های زهرآگین قومی و زبانی ، به پیدایش پدیده اسطوره شکنی قهرمانان ملی می انجامد

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

سرزمین های پیشرفته، مردمی منظم و دقیق دارند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند

سخنان حکیم ارد بزرگ

جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد

سخنان حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

همچنین بخوانید : بزرگان و مشاهیر ایرانی

منبع : fa.wikiquote.org و غیره ..

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

جملات زیبا و آموزنده تالس ملطی

جملات زیبا و آموزنده تالس ملطی

جملات زیبا و آموزنده تالس تالس ملطی – فیلسوف ، ریاضیدان ، منجم ، مــهندس …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.