جملات فلسفی و زیبا و قصار حکیم ارد بزرگ

جملات و سخنان حکیم ارد بزرگ

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ فیلسوف معاصر ایران

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

آدمیانی مانند گل های لاله زندگی کوتاه در هستی و نقشی ماندگا در اندیشه ما دارند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

نادانی و پستی یک نفر در گذشته نمی تواند میدان انتقام از خاندان او باشد

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

رازها در هنگامه شادی و بازی آدمی است نکته فراموش شده جهان اندیشه تعریف درست این حالت هاست

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

رویش باغ سکوت در هنگامه خروش و همهمه ارزشش را نشان می دهد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

این دیدگاه اشتباست که بپنداریم مرد توانا فرزندی همچون خود خواهد داشت

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

ریگ های ساحل خرد نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

گسستن دو همسر می تواند خاندانی را از هم بپاشد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

کلید رازهای بزرگ در ژرفای کمی نیست

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

پیوند پاک پیوندی ابدی است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

مردانی که همواره از جایگاه و هنجار زنان پشتیبانی می کنند ، خود بیشتر از دیگران به نهاد زن می تازند

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

آدمیانی که با دیگران رو راست نیستند ، با خود نیز ، بدین گونه اند

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

اگر دیگران را به زیباترین نام ها بخوانیم، چیزی از ارزشمان نمی کاهد ، مهم آنست که ما او را دلگرم ساخته ایم، آنگونه باشد که ما می گوییم

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

پشتیبانی از حقوق دیگران ، پشتیبانی از حقوق خود ماست

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ به جای ناسزا گویی به دیگر سیاستمداران ، همواره بدنبال همبستگی و اعتلاف با بهترین آنهاست

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

سیاستمداران ، برای آنکه همواره منتخب مردم باشند ، باید با بسامدها و امواج خواست های آنان ، هماهنگ شوند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

فرمانروایان نیرومند ، رایزنان و مشاورینی باهوش و کارآمد در کنار خود دارند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

فرمانروای بزرگ ، بر دل ها فرمانروایی می کند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

دیدن روشنفکران خودفروخته، چندش آورتر از دیدن زنان بدکاره است

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

برای سرزمینی که روشنفکرش ، همواره سخن فرمانروایان زیاده خواه را ، آیینه وار تکرار می کند ، باید گریست

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

فریبکار و بد اندیش ، هیچ پایگاهی نخواهد داشت ، آخرین و ترسناکترین آموزه اش تنهاییست

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

بدگویی ، رسوایی در پی دارد

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

خوشرویی ، دارایی با ارزشی است

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

دوستی که نومیدنامه می خواند ، همیشه سوار بر تو ، و پیشدار دورخیزهای بلندت خواهد بود

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت اساطیرشان زنده اند و کشورهای عقب افتاده ، اساطیرشان مرده و یا افسانه اند

جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

بزرگی تنها در خرد و اندیشه برتر و پیشرو ، هویدا می گردد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

بخت همچون مرغی در گوش ما می خواند و ما را به سویی می کشاند

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

بهترین فرزندان ، آنانی هستند که پدر و مادر خویش را ، به هنگام بیماری و ناتوانی تنها نمی گذارند

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

سرچشمه خوار نمودن دیگران ، بی شرمی و بی ادبی است

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

گذشتن از سختی های پیش رو ، چندان سخت تر از آن چه پشت سر گذاشته ایم ، نخواهد بود

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

سیاستمدار بزرگ ، مردم سرزمین خویش را در هیچ کجای دنیا از یاد نمی برد و همیشه ، پشتیبان آنهاست

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

بخش مهمی از ادب آدمی ، برآیند ریشه نژادی و خانوادگی است

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

خرد ، شمشیر و جنگ را به کنار می گذارد ، و همگان را به کار و کوشش فرا می خواند

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

یک آموزگار می تواند ، با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون سازد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

آموزگاری ، دلدادگی است، چنین جایگاهی، هیچگاه به دست بدان مباد

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

دانش آموزان ، جوانه های برخواسته از وجود آموزگاران هستند

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

میوه کشتن ، کشته شدن است

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود

جملات قصار حکیم ارد بزرگ

توانمندی های خویش را ، به فراموشی نسپاریم

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

اگر شیفته کارت نباشی ، روانت بیمار می شود و در پایان ، پیکرت از پای در خواهد آمد

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

گاهی تنها راه درمان روانهای پریشان ، رفتن به سوی رخدادهای تازه است

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

اندیشمندان ، همواره بدنبال پیدا کردن راهی مناسب ، برای بهبود زندگی آدمیان هستند

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

برای کشوری که خردمندانش خانه نشین باشند ، باید گریست

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

نم نم باران ، آرام خاک و دانه را بیدار می کند ، خرد هم ناگهان پدید نمی آید ، زمانی بس دراز می خواهد ، و روانی تشنه آموختن

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند ، انگیزه زندگی می دهد

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

دلدادگی به میهن ، نشان پاکی روان آدمیست

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

کشوری که دارای سرمایه گذاری و کارآفرینی نیست ، توان نگهبانی از دستاوردهای آرمانی و میهنی خویش را ندارد

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

مبارزه پیگیر با آلودگی دستگاه دیوانی ، توان سرمایه گذاری و کارآفرینی را بیشتر می کند

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

هنجارها و قوانین درست به کارآفرین و سرمایه گذار، امید و آرامش نوید می دهد

سخنان زیبای حکیم ارد بزرگ

اگر قوانین و هنجارها درست باشند ، کشتار هم گم می شود

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

بسیاری از ورزش های قهرمانی ، با خرد و اندیشه همراه نیست . ورزش برای تندرستی است و زیاده روی در آن ، تباهی در پی دارد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

به ارد می گویند آینده که هنوز نیامده ، گذشته هم که گذشته ، اکنون چه کنیم ؟ می گوید : چه بخواهیم و چه نخواهیم ما به سوی آینده جاری هستیم ، تنها ردی که از ما بجا می ماند یک یاد است ، این یاد را می توانیم با بدگفتاری و بدکرداری ، زشت و نفرت انگیزش کنیم و از سوی دیگر می توانیم با مهربانی و بخشش شادی به دیگران ، چون رنگین کمان زیبا و دوست داشتنی اش نماییم ، مهم آن است که بدانیم ما دیگر هیچگاه نمی توانیم به ” این ” زمان برگردیم

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

نیک رفتاری ، نشان خودساختگی است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

نیکی ، برآیند سرشت پاک آدمی است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

هم رنگ دیگر کسان شدن ، باور هیچ کدام از بزرگان نبوده است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

همواره آدمیان ، چنبره بدی و پلیدی را با خرد خویش ، کوچک تر کرده اند

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

خردمندان ، همچون باران بر اندیشه های تشنه می بارند و دگرگونی های آینده را نوید می دهند

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

بخت آدمی به گذشتگان ، آیندگان و همچنین گیتی گره خورده است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

آزادی ، بدون از خودگذشتگی ، ناکارا و ناتوان است

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

مهری ماندگار می ماند ، که در آن ادب و برخورد درست ، هویدا باشد

جملات ارزشمند حکیم ارد بزرگ

آنکه بر کردار خویش فرمانروایی کرد و دلیرانه راه خرد و اندیشه را پیمود ، بی گمان ، آموزگار آیندگان خواهد بود

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

باور داشتن به پیروزی ، بسیار با ارزشتر از خود پیروزیست

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

برای پویایی و پیشرفت ، گام نخست ، از پشت درهای بسته برداشته می شود

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

برخی به ” ارد ” می گویند اعتماد به نفس نداریم . به آنها می گوید : از فضای خالی درون خویش برون آمده و به دریای داشته ها سفر کنیم ، تا هنگامی که در نیمه خالی لیوان درون خویش ، دست و پا می زنیم و از نداشته هایمان سخن می گوییم راه تازه ای برای بهتر شدن نمی یابیم . هر یک از ما آدمیان ، دارای توانی هستیم آن را یافته و بر آن گام نهیم از آن پس پلکان رشد را به چشم خواهیم دید

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

آدم شایسته ، بخاطر بدی های دیگران ، نامهربانی پیشه نمی کند

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

دوستان گیتی ، درختکاری می کنند و نگهبان جانوران هستند

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

جوک های زهرآگین قومی و زبانی ، به پیدایش پدیده اسطوره شکنی قهرمانان ملی می انجامد

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

سرزمین های پیشرفته، مردمی منظم و دقیق دارند

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

در بدترین شرایط ، خردمند سکوت می کند اما دروغ نمی گوید

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

در هنگامه رستاخیز و نهیب توفان مردمی ، خموش باش چرا که سخنت را پژواکی نیست

جملات آموزنده حکیم ارد بزرگ

تنها مادر و پدر ، خواست های فرزند را ، بی هیچ چشم داشتی برآورده می سازند

سخنان حکیم ارد بزرگ

جدایی از زندگی زناشویی ، دلیلی برای رها کردن فرزند نیست . رها نمودن فرزند ، هم وزن جنایت ، شرم آور است

سخنان حکیم ارد بزرگ

جریان های آلوده ، به مرداب خواهند رسید و سخن گفتن از آنها، زندگیمان را تباه می سازد

سخنان حکیم ارد بزرگ

آب ، مهربانترین بخش گیتی است که در ما می آمیزد و توان زندگیمان می دهد

سخنان حکیم ارد بزرگ

آدمیان تندخو و خشمگین را ، از دستگاه سیاسی دور کنیم

سخنان حکیم ارد بزرگ

سخنان و جملات زیبای حکیم ارد بزرگ

برچسب ها :

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای رنه دکارت

سخنان و جملات زیبای رنه دکارت

جملات و سخنان رنه دکارت سخنان و جملات زیبای رنه دکارت فیلسوف. ریاضی دان و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

8 − 1 =