جملات زیبا فلسفی و قصار جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران

سخنان و جملات زیبای جبران خلیل جبران نویسنده لبنانی آمریکایی

سخنان و جملات زیبای جبران خلیل جبران

جملات و سخنان فلسفی قصار آموزنده حکیمانه و زیبای جبران خلیل جبران

شگفتا که از مرگ میهراسیم ولی آرزوی خفتن و رویاهای زیبا را داریم

جملات زیبای جبران خلیل جبران

زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند

جملات زیبای جبران خلیل جبران

چون عاشقی آمد. سزاوار نباشد این گفتار که : خدا در قلب من است . شایسته تر آن که گفته آید : من در قلب خداوندم

جملات زیبای جبران خلیل جبران

هنگامی که به بالای کوه رسیدید . تازه آغاز بالا رفتن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هنگامی که در سکوت شب گوش فرا دهی خواهی شنید که کوهها و دریاها و جنگلها با خود کم بینی و هراس خاصی نیایش می کنند

جملات زیبای جبران خلیل جبران

و کدامین ثروت است که محفوظ بدارید تا ابد ؟

آنچه امروز شما راست . یک روز به دیگری سپرده شود.

پس امروز به دست خویش عطا کنید . باشد که شهد گوارای سخاوت . نصیب شما گردد . نه مرده ریگی وارثان تان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چشمه ساری که خود را در اعماق درون شما پنهان ساخته است .

روزی قد خواهد کشید و فوران خواهد کرد

و با ترنم و نغمه راه دریا را درپیش خواهد گرفت

جملات زیبای جبران خلیل جبران

این کودکان فرزندان شما نی اند . آنان پسران و دختران اشتیاق حیاتند

و هم از برای او .از شما گذر کنند و به دنیا سفر کنند .

لیکن از شما نیایند همراهی تان کنند . اما از شما نباشند

جملات زیبای جبران خلیل جبران

اگر گام در معبدی نهادی تا اوج فروتنی و هراس خود را اظهار کنی .

برای همیشه برتری کسی نسبت به کس دیگر نخواهی یافت .

برای تو کافی است که گام در معبدی نهی . بی آنکه کسی تو را ببیند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دهش بخشش آنگاه که از ثروت است و از مکنت . هر چه بسیار . باز اندک باشد . که واقعیت بخشش . ایثار از خویشتن است

جملات زیبای جبران خلیل جبران

رابطه قلبی دو دوست نیاز به بیان الفاظ و عبارات ندارد

جملات زیبای جبران خلیل جبران

سرود آزادی از بین میله های زندان بیرون نمی آید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پند آموز است ماجرای مردی که زمین را می کاوید تا ریشه های بی ثمر را از اعماق زمین بیرون کشد . اما ناگاه گنجی بزرگ یافت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مگر نه چیزی که امروز در تسلط توست ناچار روزی از دست تو خواهد رفت ؟

پس . اکنون از ثروت خویش ببخش و بگذار فصل عطا یکی از فصلهای درخشان زندگی تو باشد

جملات فلسفی جبران خلیل جبران

ای که در رنج و عذابی ! تو آنگاه رستگاری که با ذات و هویت خویش یکی شوی

جملات فلسفی جبران خلیل جبران

وقتی حیوانی را ذبح می کنی . در دل خود به قربانی بگو : نیروی که فرمان کشتن تو را به من داد .

نیرویی است که بزودی مرا از پای در خواهد آورد

و هنگامی که لحظه موعد من فرا رسد . من نیز همانند تو خواهم سوخت .

زیرا قانونی که تو را در مقابل من تسلیم کرده است بزودی مرا به دستی قوی تر خواهد سپرد.

خون تو و خون من عصاره ای است که از روز ازل برای رویاندن درخت آسمانی در آن سویی طبیعت آماده شده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مبادا او که دارای اشتیاق و نیرویی فراوان است . به کم شوق طعنه زند که چرا تو تا این حد خمود و دیررسی

زیرا . ای سوته دل فرد صالح هرگز از عریان و لخت نمی پرسد لباست کو و از بی پناه سوال نمی کند خانه ات کجاست

سخنان جبران خلیل جبران

تاسف . ابر سیاهی است که آسمان ذهن آدمی را تیره می سازد در حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند

سخنان و جملات فلسفی جبران خلیل جبران

مبادا از روی دلسوزی در برابر آنان که میلنگند . بلنگید

سخنان و جملات فلسفی جبران خلیل جبران

شما را اگر توان نباشد که کار خود به عشق در آمیزید و پیوسته بار وظیفه ای را بی رغبت به دوش می کشید .

زنهار دست از کار بشویید و بر آستان معبدی نشینید و از آنان که به شادی . تلاش کنند صدقه بستانید

زیرا آنکه بی میل . خمیری در تنور نهد .

نان تلخی واستاند که انسان را تنها نیمه سیر کند .

و آنکه انگور به اکراه فشارد . شراب را عساره ای مسموم سازد .

و آنکه حتی به زیبایی آواز فرشتگان نغمه ساز کند .

چون به آواز خویش عشق نمی ورزد .

تنها می تواند گوش انسانی را بر صدای روز و نجوای شب ببندد

جملات قصار جبران خلیل جبران

کار تجسم عشق است

جملات قصار جبران خلیل جبران

به روزگار شیرین رفاقت سفره ی خنده بگسترید و نان شادمانی قسمت کنید .

به شبنم این بهانه های کوچک است که در دل . سپیده می دمد و جان تازه می شود

جملات قصار جبران خلیل جبران

اندوه و نشاط همواره دوشادوش هم سفر کنند و در آن هنگام که یکی بر سفره ی شما نشسته است .

دیگری در رختخوابتان آرمیده باشد

شما پیوسته چون ترازویید بی تکلیف در میانه اندوه و نشاط

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مردم هشدار که زیبایی زندگانی ست . آن زمان که پرده گشاید و چهره برنماید

لکن زندگی شمایید و حجاب خود . شمایید

زیبایی قامت بلند ابدیت است . نگران منتهای خویش در زلال آینه

اما صراحت آینه شمایید و نهایت جاودانه شمایید

جملات قصار جبران خلیل جبران

شما می توانید بانگ طبل را مهار کنید و سیم های گیتار را باز کنید . ولی کدامیک از فرزندان آدم خواهد توانست چکاوک را در آسمان از نوا باز دارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از یک خودکامه . یک بدکار. یک گستاخ . یا کسی که سرفرازی درونی اش را رها کرده . چشم نیک رای نداشته باش

جملات قصار جبران خلیل جبران

زندگی روزمره شما پرستشگاه و نیز دیانت شماست

جملات ارزشمند جبران خلیل جبران

برادرم تو را دوست دارم . هر که می خواهی باش . خواه در کلیسایت نیایش کنی . خواه در معبد. و یا در مسجد .

من و تو فرزندان یک آیین هستیم . زیرا راههای گوناگون دین انگشتان دست دوست داشتنی یگانه برتر هستند .

همان دستی که سوی همگان دراز شده

و همه آرزومندان دست یافتن به همه چیز را رسایی و بالندگی جان می بخشد

جملات ارزشمند جبران خلیل جبران

شرم سپری محکم در برابر نگاه ناپاکان است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در پهنه ی پندار و خلسه ی خیال . فراتر از پیروزیهای خود بر نشوید . و فروتر از شکستهای خود نروید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش چهره خویش را از جهان جدا ساخته و چیزی نمی بیند . جز خطوط باریک انگشتانش را

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بعضی از مردم با شادی می بخشند و شادی برای آنها پاداش همان بخشش است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

حاشا که آواز آزادی از پس میله و زنجیر به گوش تواند رسید و از گلوگاه مرغان اسیر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه زیباست هنگامی که در اوج نشاط و بی نیازی هستی دست به دعا برداری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بسیاری از دین ها به شیشه پنجره می مانند . راستی را از پس آنها می بینیم . اما خود . ما را از راستی جدا می کنند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ایمان از کردار جدا نیست و عمل از پندار

جملات و سخنان حکیمانه جبران خلیل جبران

زندگی روزانه شما پرستشگاه شما و دین شماست . آنگاه که به درون آن پای می نهید. همه هستی خویش را همراه داشته باشید

جملات و سخنان حکیمانه جبران خلیل جبران

گروهی دریای زیبای حقیقت را به درون خود نهان دارند و زلال آنرا در پیاله کوچک کلام نمی کنند

به گرمای مهربان سینه ی آنان باشد که جان به سکوتی موزون ماوی گزیند

جملات و سخنان حکیمانه جبران خلیل جبران

انسان فرزانه با مشعل دانش و حکمت . پیش رفته و راه بشریت را روشن میسازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر به دیدار روح مرگ مشتاقید . هم به جسم زندگی روی نمایید و دروازه های دل بدو برگشایید .

که زندگانی و مرگ . یگانه اند . همچنانکه رودخانه و دریا

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر از دوست خود جدا شدی . مبادا که بر جدایی اش افسرده و غمین گردی

زیرا آنچه از وجود او در تو دوستی و مهر برانگیخته است .

ای بسا که در غیابش روشن تر و آشکارتر از دوران حضورش باشد

جملات و سخنان حکیمانه جبران خلیل جبران

به رویاها ایمان بیاورید که دروازه های ابدیت اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

براستی آیا این خداوند است که انسان را آفریده است یا عکس آن ؟

خداوند. درهای فراوانی ساخته که به حقیقت گشوده می شوند و آنها را برای تمام کسانی که با دست ایمان به آن می کوبند . باز می کند

نیکی در انسان باید آزادانه جریان و تسری یابد

جملات و سخنان حکیمانه جبران خلیل جبران

همه آنچه در خلقت است . در درون شماست و هر آنچه درون شماست . در خلقت است

سخنان قصار جبران خلیل جبران

شاید بتوانید دست و پای مرا به غل و زنجیر کشید و یا مرا به زندانی تاریک بیافکنید

ولی افکار مرا که آزاد است نمی توانید به اسارت در آورید

سخنان قصار جبران خلیل جبران

آنگاه مردم را درست می ببینی که در بلندیهای سر به آسمان کشیده حضور داشته باشی و نیز در منزلگاههای دور

سخنان قصار جبران خلیل جبران

به یکدیگر عشق بورزید ولی عشق را به بند نکشید

جملات زیبا فلسفی و قصار جبران خلیل جبران

جبران خلیل جبران

همچنین بخوانید : جملات زیبای محمود درویش

برچسب ها :

همچنین ببینید

جملات زیبا فلسفی و قصار دکتر علی شریعتی

جملات زیبا فلسفی و قصار دکتر علی شریعتی

سخنان و جملات زیبای علی شریعتی سخنان و جملات زیبای علی شریعتی – علی شریعتی …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

3 دیدگاه

 1. نوشته ای از: کتاب معشوق نوشته ی جبران خلیل جبران
  دیروز بر دروازه ی معبد ایستادم و از رهگذران درباره ی رموز و آداب عشق پرسیدم مردی میانسال می گذشت. جسمی بی رمق و چهره ای غمگین داشت آهی کشید و گفت عشق میراثی است از اولین انسان که استحکام و توانایی را ضعیف ساخته است جوانی تنومند و ورزیده می گذشت. با صدایی آهنگین ، پاسخ داد عشق ، ثباتی است که به بودن افزوده گردیده تا اکنونم را به نسلهای گذشته و آینده پیوند دهد زنی با نگاهی دلتنگ می گذشت. آهی کشید و گفت عشق زهری مرگ آور است که دم جمع زنندگان عبوس است که در جهنم به خود می پیچند و از آسمان ، توام با چرخش ، چون ژاله جاری است. فقط به این خاطر که روح های تشنه را در آغوش بگیرد و سپس آنان لحظه ای می نوشند ، یک سال هوشیارند ، و تا ابد می میرند دخترکی که گونه ای چون گل سرخ داشت ، می گذشت ، لبخندی زد و گفت عشق چشمه ای است که روح عروسان را چنان آبیاری می کند تا به روحی عظیم بدل شوند و آنان را با نیایش تا سرحد ستارگان شب بالا می برد تا قبل از طلوع خورشید ترانه ای از ستایش و پرستش سر دهند مردی می گذشت ، لباسی تیره رنگ به تن داشت با محاسنی بلند ابرو در هم کشید و گفت عشق جهانی است که مانع از دید است در عنفوان جوانی آغاز می شود و با پایانش پایان می یابد مردی خوش منظر با چهره ای گشاده عبور می کرد با خوشحالی گفت عشق دانش علوی است که چشمانمان را باز می کند تا چیزها را همانطور که خداوند می بیند ببینیم مرد نابینایی می گذشت که با عصایش به زمین ضربه می زد گریه سر داد و گفت عشق مِهی غلیظ است که روح را از هر جهت احاطه کرده است و حدود وجود را مستور نموده است و فقط اجازه دارد شبح تمایلاتش را که در صخره هاسرگردان است ببیند و نسبت به صدای پژواک فریادش در دره ها ناشنوا است جوانی با گیتار می گذشت و می خواند عشق اشعه ای جادویی از نوری است که از روی انسانهای حساس می درخشد و اطرافشان را آذین می بندد تو جهان را چون کاروانی می بینی که از میان علفزار سبز گذر می کند عشق رؤیایی دوست داشتنی است که بین بیداری و بیداری برپا است پیرمردی می گذشت پشتش خم شده بود و پاهایش را همانند تکه ای پارچه به دنبال می کشید ، با صدایی لرزان گفت عشق آرامش جسم است در خاموش گور و آسایش روح است در عمق ابدیت کودکی پنج ساله می گذشت لبخندم را پاسخ داد و گفت عشق یعنی پدرم یعنی مادرم فقط پدر و مادرم هستند که عشق را می شناسند روز به پایان رسید کسانی که از معبد عبور می کردند هر یک به زبان خویش تعبیری از عشق داشتند که آمالشان را آشکار می ساخت و بیانگر یکی از رموز زندگی بود عصر هنگام که عبور رهگذران خاموش شد صدایی از درون معبد به گوشم رسید عشق دو تصنیف دارد: نیمی صبر و نیمی تندخویی نیمی از عشق آتش است در آن هنگام وارد معبد شدم با صداقت و در سکوت زانو زدم و به عبادت پرداختم خداوندا مرا طعام شعله ها گردان بار الهی مرا در آتش مقدس بسوزان

 2. ميكائيل

  عرض ادب و احترام
  لطفا از سينماگران هم مطالبي نشر دهيد
  تشكر از زحمات دوستانه ي شما

  • سلام عزیز
   جملات بازیگران تعدادی هستش در سایت مثل پرویز پرستویی یا خسرو شکیبائی و خارجی ها مثل مارلون براندو و غیره در دسته بندی جملات هنرمندان قرار دارند لینک صفحه رو براتون قرار میدم

   جملات زیبای هنرمندان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.