خانه / جملات زیبا و آموزنده فلورانس اسکاول شین

جملات زیبا و آموزنده فلورانس اسکاول شین

سخنان و جملات فلورانس اسکاول شین

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین تصویرگرکتاب و هنرمند آمریکایی

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

جز تردید و هراس . هیچ چیز نمی تواند میان انسان و بزرگترین آرمانــها یا مرادهای دلش . جدایی بیفکند

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

محبت و خوش قلبی در کسب و کار نیز گرانبــها است

جملات و سخنان زیبا و آموزنده فلورانس اسکاول شین

انسان نفرت بورزد . نفرت بــه او بازخواهد گشت و اکر مــهر بورزد از عشق بــهره مند خواهد شد . اگر پیوستــه خرده گیری کند . دنیا او را سرزنش خواهد کرد . اگر دروغ بگوید . بی تردید دروغ خواهد شنید و اگر تقلب کند . دچار آدمــهای متقلب خواهد شد.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

چــه خوب است که انسان بعضی وقتــها بــه تماشای سحر برود تا با همــه ی وجود . باور کند که آفتاب بی گمان خواهد دمید.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

اگر در باطن انسان . ذره ای واکنش هیجانی نسبت بــه شرایط ناهماهنگ وجود نداشتــه باشد . آن شرایط برای همیشــه از سر راه او کنار می رود.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

قدرت شکست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

خداوند بخشاینده است و انسان . دریافت کننده.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

هیچ چیز جز ترس و شک نمی تواند بین انسان و آرمانــهای والا و آرزوهای قلبی او فاصلــه بیندازد

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

برای شفای تن باید روح را شفا داد.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

تنــها دشمن آدمی . ترس از فقدان . ترس از بیماری . ترس از شکست و یک احساس ناامنی ناشی از قرار داشتن در شرایطی خاص است

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

انسان . تنــها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند ؛ و تنــها می تواند بــه جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

نخستین گام برای رسیدن بــه کامیابی این است که از آنچــه هستید . شادمان باشید.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

زندگی . یک جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست . پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

زندگی . بازگشت اندیشــه ها . گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود بــه ما باز می گردد.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

صفحاتی را کــه در زندگمان دوست نداریم نابود کنیم و بجای آنــها صفحاتی نو و زیبا را ثبت کنیم.

سخنان قصار فلسفی و حکیمانه جملات قصار فلورانس اسکاول شین

کسی که با خدا همراه است . شکست ناپذیر می شود.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

اگر بــه خودتان باور داشتــه باشید . دیگران نیز شما را باور خواهند داشت.

جملات قصار فلورانس اسکاول شین

باور . نیرومندتر از خوش بینی است.

فلورانس اسکاول شین

بــه راستی که نفرت . بیش از شرابخواری . خانــه ها را ویران کرده است و بیش از جنگــها . جان آدمیان را بر باد داده است.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

خشم . نفرت . بدخواهی . حسد و کینــه . شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شکست و فقر می شود.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

هر انسانی با آگاهی کامل بــه آیین عشق . پا بــه این سیاره ی خاکی می گذارد. مشکل شما هر چــه باشد . امتحان محبت است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید . مسألــه شما حل خواهد شد. اگر نــه . آنقدر بــه درازا خواهد کشید تا از راه محبت . مسألــه خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف بــه آیین عشق است

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

انسان با هر دست بدهد . با همان دست می گیرد و همیشــه میان داد و ستد . موازنــه ای کامل برقرار است.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

آدمی باید آنچــه را که در ازای کار خودش بــه او بازمی گردد . در نــهایت لطف بپذیرد ؛ بدون چشم داشت داده ای . پس بدون چشم داشت بگیر

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

همــه ی امور مــهم بــه دست کسانی انجام پذیرفتــه است که از آرزوهای بزرگ خود دست نکشیده اند.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

تنــها کسی که باید دگرگون شود . خودتان هستید ؛ خودتان که دگرگون شوید . همــه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود.

سخنان فلورانس اسکاول شین

دشمنان شما همــه در درون خودتان هستند.

جملات آموزنده فلورانس اسکاول شین

تنــها راهزنی که دار و ندار آدمی را بــه تاراج می برد . اندیشــه های منفی خود او است.

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

چــه بسیارند مردمانی که از خود بــه ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند ؛ چنین مردمانی از باور و اتکا بــه نفس بی بــهره اند.

جملات کوتاه و پند آموز فلورانس اسکاول شین

راهــهای خدا خردمندانــه و چاره های او حکیمانــه است.

جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

اگر از دشواری های خود بگریزیم . آنــها ما را دنبال خواهند کرد.

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

مردم گمان می کنند که با فرار از شرایطی ناخوشایند . می توانند از شر آن رهایی یابند ؛ بی خبر از اینکه بــه هر کجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد.

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

اگر خطای گذشتــه را نمی توان جبران کرد . دست کم می توان اثر آن را با مــهربانی در حق کسی دیگر از بین برد.

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

هر آنچــه آدمی بــه گونــه ای ژرف . احساس . یا بــه روشنی مجسم کند . بر ذهن نیمــه هشیار اثر می گذارد و مو بــه مو در صحنــه ی زندگی پدیدار می شود

سخنان زیبای فلورانس اسکاول شین

خدا بــه زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی کند.

سخنان و جملات زیبای فلورانس اسکاول شین

برچسب ها : ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده − 9 =