سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

جملات و سخنان فرناندو پسوآ

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ – فرناندو آنتونیو نگورا د سیبرا پسوآ شاعر . نویسنده و همچنین مترجم و منتقد پرتغالی

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

مردان بزرگ اهل عمل . قدیسان . نه با بخشی از احساس شان که با کل شان رفتار می کنند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

اگر از زندگی سر در می آوردیم . تحمل ناپذیر می شد. خوشبختانه چنین نیست. ما با همان ناآگاهی مثل حیوانات زندگی می کنیم و مانند آنها بیهوده و عبث

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

کسی که امکان رفتن به ارتفاع را در عضلات خود حس کند . به راستی باهوش است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

ما مطلق پرست هستیم . چون به آن دسترسی پیدا نمی کنیم . اگر آن را می داشتیم دورش می انداختیم. مطلق غیر انسانی است . چرا که انسان ناقص است

جملات قصار فرناندو پسوآ

احساس . زندگی را که هیچ است به بی نهایت هدایت می کند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است . چون در هر صورت یک اثر است . یا سکوت واژه ها . خموشی کل روان . تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

قصر باشکوه در جنگل برای کسی زیبا است که آن را از دره تماشا کند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هیچ چشم داشتی آزار دهنده تر از چشم داشت چیزهایی که هرگز وجود نداشته . نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من مثل کسی هستم که در روی زمین در جستجوی خوشبختی است و نمی داند این وسیله کجا پنهان شده است و چیزی از آن برایش نگفته اند که چه هست. ما با هیچ کس قایم باشک بازی نمی کنیم

جملات قصار فرناندو پسوآ

نجیب زاده کسی است که هیچ وقت فراموش نمی کند تنها است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

انسان درگیر عشق بی آنکه چیز خاصی از رویداد بداند می تواند پیروز باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دور از ذهن ترین چیز در همه ی انسانها . بی اهمیت بودنشان در تمام عرصه هاست

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هر کس هستی خود را یکنواخت اداره کند خردمند است. چه در آن صورت هر حادثه ی کوچکی از برکت معجزه بر خوردار می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تا می توانید رو به روی آینه جا خوش کنید. آینه ها با ما حرف می زنند و با نگاهشان سرایی برای ما می گشایند

جملات قصار فرناندو پسوآ

ما همه بردگان شرایط بیرونی هستیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بسیاری از مردم از اینکه نمی توانند بگویند چه می بینند و چه می اندیشند ناخوش می شوند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بهترین ویژگی در زندگی روزمره . نیروی محرکه ای است که به عمل منتهی می شود . یعنی اراده ی راسخ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر برای تو آسان نیست که تنها زندگی کنی . پس برده به دنیا آمده ای

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادی . فرصتی برای گوشه گیری است ؛ تو اگر بتوانی خودت را از انسانها جدا کنی . آزادی

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

ما دارنده ی آن چیزی هستیم که از آن کناره می گیریم . چرا که آن را در رویا دست نخورده پاس می داریم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

هیچ کس نمی تواند شاه جهان باشد . این یک رویا است و هر یک از ما که به درستی خود را بشناسد . می خواهد شاه جهان باشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کاهلی بیش از هر چیزی آرامش بخش است

جملات قصار فرناندو پسوآ

انسان به هر میزان از مقام برتری برخوردار باشد . باید به همان نسبت از بسیاری از چیزها چشم پوشی کند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

کمک حسابدار می تواند خود را امپراتور روم بپندارد . پادشاه انگلستان نمی تواند . چرا که او پادشاه انگلیس است و در رویا نمی تواند جز آنچه هست . پادشاه دیگری باشد. واقعیت او . از حس کردن وا می داردش

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

تنها اثر بزرگ و کامل اثری است که هیچ وقت شخص نمی تواند تحقق آن را تصویر کند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

می توان در رویای چیزی زیبا غرق شد که انسان نه در عمل می تواند بدان برسد و نه در گفتار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چیزی که به تندی رشد نکند . در زیر وجود پیشامد گونه ی اندیشه ی ما رنج می برد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

شعر . بیان آرمان با احساس به زبان دیگر است که هیچ کس به کار می بندد . چرا که هیچ کس به مانند شعر لب به سخن نمی گشاید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در نثر . لطافت لرزانی وجود دارد که بازیگری بزرگ با آن کلمه را در ماده ی هماهنگ اندامش به راز غیر قابل درک آفریدگان مبدل می کند

جملات قصار فرناندو پسوآ

بزرگترین تلاش ما به اندازه ی خود به زمان نیاز دارد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

انسان از اندیشیدن و حس کردن چیزی درک نمی کند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

هنر عبارت از این است که فرصت دهیم تا سایر انسانها آنچه را که ما احساس می کنیم . احساس کنند . آنها را از خودشان رها سازیم و برای این رهایی خاص شخصیت خودمان را به آنها پیشنهاد کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نوشتن یعنی فراموش کردن ؛ ادبیات خوش آیندترین شیوه ی نادیده گرفتن زندگی به شمار می رود

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

انسانها تنها یاد می گیرند که از اجداد درگذشته ی خود سودی ببرند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

همه ی چیزهایی که در عرصه ی هنر یا زندگی انجام می دهیم . رونوشت ناقص چیزهایی است که می خواستیم انجام دهیم

جملات قصار فرناندو پسوآ

بزرگترین گناه من از دانستن سرچشمه می گیرد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

اثری را آفریدن و پس از پایان . بد شمردن . از رنج های روان است ؛ به ویژه اگر شخص بپذیرد که این بهترین اثری بود که می توانست بیافریند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چیزی که نوشته شده هم یک موجود زنده است . کلمه اگر دیده یا شنیده شود کامل است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

من هرگز درباره ی هرچه که زندگی می دهد و می گیرد اشک نمی ریزم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

درایت را جایگزین قابلیت کردن . شکستن رابطه ی میان اراده و احساس و دلبستگی نداشتن نسبت به همه ی رفتارهای زندگی مادی . چیزهایی هستند که انسان اگر بدان ها دست یازد . ارزشمندتر از خود زندگی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خشنود بودن نسبت به هر آنچه انسان دریافت می کند . شیوه ی تفکر بردگان است

سخنان فرناندو پسوآ

چیزی که در اساتید و شناسندگان نامرئی ها توجه مرا دامن می زند این است که می خواهند با نوشتن . اسرارشان را با ما در میان بگذارند یا تحمیل کنند . اما جملگی بد می نویسند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اصلاح طلب انسانی است که وضعیت بحرانی جهان را در سطح می شناسد و تصمیم می گیرد آن را مداوا کند . اما اساس کار را خراب تر می کند

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

برای رسیدن به حقیقت با کمبود ارقامی مواجه هستیم که برای این مهم کفایت می کرد و رویکرد فکری چیزی است که همواره این ارقام را تکمیل می کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یک اثر کامل حتا اگر بد هم باشد بهتر است . چون در هر صورت یک اثر است . یا سکوت واژه ها . خموشی کل روان . تا نویسنده با آن به ناتوانی رفتار خود را ثابت کند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چون هیچ زمان نمی توانیم همه ی اساس یک سوال را بشناسیم . از این رو هیچ زمان هم نمی توانیم آن را پاسخ دهیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

بین زندگی انسان و حیوانات هیچ تفاوتی وجود ندارد جز در شکل و شیوه ای که اشتباه می کند یا خودش را باز نمی شناسد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

ما هرچه درباره ی چیزی که اراده به دانستن اش را داریم بالاتر برویم . به همان نسبت از چیزی که می دانیم نزول می کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همیشه خشونت به هر شکل ممکن برای من شکل نابخردانه ای از نادانی انسان ها بوده است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

همیشه حقیقت . حتی اگر نادرست هم باشد . آن سوی خیابان دیگر جا می گیرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

انسان بلندپایه بسیار بالاتر از انسان عادی است تا انسان عادی از میمون عادی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بسیار شگفت آور و قابل توجه است که انسان به سادگی نمی تواند واژه هایی بیابد که با آنها تفاوت میان انسان و حیوان را تعریف کند . با وجود این . یافتن شکل و شیوه ای که بتوان انسان بلندپایه را از انسان میانه تمییز داد . آسان است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

همه چیز از بیرون می آید و حتی روان انسان هم شاید چیزی جز تابش خورشید نیست که می درخشد و در زمین دربند شده ؛ زمینی که سطح آن انباشته از کثافتی است که اندام ما است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

فضا . روان اشیاء است. هر چیزی بیان خاص خود را دارد و این بیان از بیرون به سراغ اش می آید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

انسان با وجود شرورهای جهان نمی تواند لطف بی نهایت آفریدگار دانایی جهان را بپذیرد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

پول . زیبا است . چون به معنای آزادی است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

کسانی که عشق را هدر دادند . خود را از پیروزی ای که دار و ندارشان به شمار می رود . آزاد می بینند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

با مرگ طبیعت . خود ما هم پایان خودمان را رقم می زنیم

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

از دو چرخ یک محور همیشه یکی جلوتر حرکت می کند . حتی اگر به بخش های شکننده ای از میلی مترها مربوط باشد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

گاهی وقت ها به نظرم می رسد همه چیز نادرست است و زمان فقط فضایی است برای اشتباه گرفتن آرامش ؛ چیزی که برای زمان ناشناخته است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مرگ . شباهتی به خواب ندارد . چرا که انسان در خواب زنده است و می خوابد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

وقتی مرگ شباهتی به خواب ندارد . چرا باید مرگ . خواب باشد ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر کس غرور خود را دارد و غرور هر کس او را به فراموشی می سپرد . چرا که کس دیگری با همان روان وجود دارد

جملات قصار فرناندو پسوآ

همه ی ما رمان نویس هستیم . وقتی می بینیم تعریف می کنیم . چون دیدن مثل همه ی چیزهای دیگر پیچیده است

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هیچ چیز حقیقی در زندگی وجود ندارد تا از این رو حقیقی باشد که آن را انسان خوب ستوده است

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

چیزی را بیان کردن . یعنی نیرویش را پاس داشتن و وحشت اش را زدودن

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

متصرف بودن یعنی از دست دادن . احساس کردن بدون متصرف بودن . یعنی پاس داشتن ؛ این بدان معناست که از چیزی هستی اش را بیرون بکشی

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

تحت عنوان هنر . همه ی چیزهایی که باعث سرورمان می شود . بی آنکه در ارتباط با ما باشد . درک می کنیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

لذتی که هنر بر ما ارزانی می دارد . نیازمندیم و چون به گونه ای هنر ما نیست . نه وجهی می پردازیم و نه تاسف می خوریم

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

رنج های مشترک در پیوند با ما هستند و حقیر اند . چون رنج ها حقیر اند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کودکان موجودات ادبی هستند . چون همان گونه که احساس می کنند . سخن می گویند و نباید مثل کسی احساس کنند که مثل کس دیگری احساس می کند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

تعریف کردن یعنی اقرار . چیزی که دیگران دوست دارند بشنوند چیزی نیست که دیگران بگویند و آنها تعریف کنند

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هر روز . روزی است که هست و هرگز در جهان روزهای هم شکلی وجود نداشته است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

تمدن . تربیت نهفته در طبیعت است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما با غریزه ی جنسی عشق نمی ورزیم . بلکه تحت شرایط احساسی دیگر عشق می ورزیم و در حقیقت این شرایط . همان احساس دیگر است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

و همه ی ما . انسانها . خانه ها . سنگها . پوستر ها و آسمان مجموعه بزرگی از دوستانیم که در جستجوی جدل با کلمات در حرکت جمعی بزرگ سرنوشت ایم

جملات آموزنده فرناندو پسوا

چون چیزی از هم نمی دانیم . یکدیگر را درک می کنیم

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

انسان اگر خویشتن خویش را می شناخت بر خود عشق نمی ورزید

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر زمین گسترده ای شرایط قصر شدن را داراست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رفتار . درایت راستین است. من همانی خواهم بود که می خواهم باشم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

هرگز تردیدی به خود راه ندادم که همه بر من خیانت می کنند و باز هر بار هم که خیانت می کردند غرق در شگفت می شدم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تمام گذشته ام چیزی است که نمی خواهم بوده باشم

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

دوست ندارم کسی چیزی به من هدیه کند . چرا که طرف مقابل با اهدای آن می خواهد مرا موظف کند تا مانند او چیزی هدیه کنم ؛ حال به خود اهدا کننده یا سایرین

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هرگز به کسی عشق نمی ورزیم. تنها به پنداری که از کسی داریم عشق می ورزیم. ما به سرانجام شخصی خود . نظر شخصی خود عشق می ورزیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

زن سرچشمه ی خوبی برای رویاهاست. هرگز او را لمس مکن!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خالص بودن . نجیب یا قوی بودن نیست . بلکه خود بودن است. کسی که عشق ارزانی می دارد . عشق را می بازد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

تنها اندیشه می تواند بدون آسیب به شناخت واقعیت نایل آید

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

نه عشق . اما اصول تشکیل دهنده ی عشق ارزش زحمت را دارد

جملات قصار فرناندو پسوآ

هر انسان امروزی که تندیس اخلاقی و چارچوب فکری اش عقب مانده یا بدوی نباشد . عاشق می شود

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

آشنایی سطحی برای هنرمند بسیار کم است . او را می آزارد و از تاثیرش می کاهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که مرزهای روان خود را می شناسد می تواند بگوید من . منم ؟

جملات قصار فرناندو پسوآ

هر کس که در جمع مردم عادی نباشد . فرمانروا است

همه ی چیزهایی که از دید ما ناپدید می شوند . در درون ما هم ناپدید می شوند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هر چیزی که روزی از آن ما بوده . حتی اگر به شکرانه ی همزیستی تصادفی یا دلبستگی های مشترک بوده باشد . به خود ما تبدیل می شود . برای این که از آن ما بوده است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

آنچه کسی احساس می کند . هرگز نمی توان به درستی بازگو کرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

درک فوق العاده ضرورتی است تا در مواجهه با روزهای تیره بتوان ترس را حس کرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

رویایی که غیر ممکن ها را به ما وعده می دهد . به همین سبب نیز از ما کناره می گیرد . اما رویاهایی که ممکن ها را به ما وعده می دهد . وارد زندگی می شود و تنها در این زندگی راه خود را می یابد

جملات زیبای فرناندو پسوآ

هر روان شایسته ی خویشتن خویش میل دارد زندگی را در بی نهایت به پایان برساند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

من به استادهایی که حتی نمی توانند ناظم مدرسه شوند بدبین هستما

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

تنهایی رفتار مرا رقم می زند نه انسانها

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

وقتی می نویسم دردم را فراموش می کنم . مانند کسی که پیش از بهبود بیماری بتواند بهتر نفس بکشد

سخنان زیبای فرناندو پسوآ

این کار ما نیست که آشکار بدانیم چه کسی هستیم ؛ آن چه ما فکر و احساس می کنیم همواره برگردانی است از اینکه . آنچه می خواهیم . هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز کسی نخواسته است

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

رویای من از قدرت اراده ام آغاز شد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

همیشه پس از آن که روز از راه برسد . مثل همیشه دیر خواهد شد

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر چیز وقتی پدید می آید . به خوبی می توانیم پدید آمده را به سان میرنده احساس کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی برای ما همان چیزی است که از زندگی جدی برداشت می کنیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

این انسانها که همواره مرا در بر می گیرند . ارواحی هستند که مرا نمی شناسند و روز به روز با همنشینی و شیوه ی سخنوری خود وانمود می کنند که مرا می شناسند

دریانوردم

من در شناخت خویشتن خویش دریانوردم

جملات قصار فرناندو پسوآ

نوشتن بهتر از بی باکانه زیستن است

جملات زیبای فرناندو پسوآ

اگر مردم بستایند . بهتر از آن چه احساس می کنند . تاثیر می گذارد . چرا که در ستایش . خویشتن را فراموش می کنند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

آرامش تنها از آرامش نشات می گیرد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

تنها در عشق و درگیری ها است که حقیقت ما روشن می شود

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

زندگی روستایی حتی آنها را که توجهی بدان نمی کنند به خود جلب می کند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

تنهای تنها بودن چه خوب است ؛ انسان می تواند با خود بلند بلند سخن بگوید و قدم بزند . بی آنکه نگاه ها مزاحم اش شوند . می تواند درون رویایی ناخواسته به پشتی تکیه دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خوک هایی وجود دارند که از کثافت خود متنفرند . اما نمی توانند آن را از خود دور کنند

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

ما با رفتارمان . یعنی خواسته هایمان زندگی می کنیم

جملات فرناندو پسوا

هرگز برای نقص اندیشه همدردی وجود ندارد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

مرده می تواند بدریخت باشد . اما نیرومندتر است . چرا که مرگ . او را آزاد کرده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شب برای همه از راه خواهد رسید

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

مایه ی خوشبختی انسانیت است که هر انسانی فقط آنی هست که هست

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

برای اینکه بتوانم احساسی را که حس می کنم به دیگری بدهم . ناگزیرم احساس خود را به زبان او برگردانم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ریاضی دان های بزرگی وجود دارند که در تمرین جمع ساده اشتباه می کنند. این رفتار دلیل بر بی دقتی است و برای هر کسی می تواند پیش بیاید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

امید برای کسانی وجود دارد که از آرزو برخوردارند و عشق برای کسانی وجود دارد که برایشان دادن به معنای گرفتن است

جملات قصار فرناندو پسوآ

خود را بیان کردن همیشه به معنای خطا رفتن است. همواره بر خود آگاه باش ؛ خود را بیان کردن برای تو مفهومی جز دروغ گفتن ندارد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

اگر قلب توان تفکر می داشت از تپیدن باز می ایستاد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

وظیفه ی کشتی . دریانوردی نیست . ورود به بندر است

جملات فرناندو پسوا درباره عشق

همه به یکدیگر عشق می ورزیم و دروغ . بوسه ای است که با یکدیگر رد و بدل می کنیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

اگر هر کسی فقط فکر کند که برای پیروزی به چه چیز نیاز دارد . پیروز می شود

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

آنچه که متفاوت مان می کند نیرویی است که با آن بتوانیم نقشه ها و رویاهای خود را عملی سازیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به چنگ آوردن چیزی که نتوان به چنگ آورد . هنر است

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

هر پاییزی که از راه می رسد . به آخرین پاییزی که تجربه خواهیم کرد نزدیک است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که چشم های مرا ببندد نابینایم نمی کند . مانع از دیدنم می شود

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

هنر ما را به گونه ای رویایی از درد هستی رها می سازد

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

کسی که هرگز تحت فشار نزیسته باشد . آزادی را لمس نمی کند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

زندگی یعنی چیزی از خود ندانستن . از خود کم دانستن . یعنی اندیشیدن . به خود آگاه بودن . آن هم ناگهانی مثل این لحظه ی آرام . یعنی یکباره مفهوم وحدت درون و واژه ی جادویی روان را یافتن

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما باید سرنوشت خود را مثل اندام مان بشوییم و شیوه ی زندگی مان را مانند لباس هایمان عوض کنیم

جملات زیبای فرناندو پسوآ

این قاعده ی زندگی است که می توانیم از همه ی مردم بیاموزیم و باید بیاموزیم

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

آینه ای وجود ندارد که بتواند ما را به خود ما به هیات موجودی خارجی نشان دهد . چرا که آینه ای نیست که بتواند ما را از درونمان بیرون بکشد. پس روانی دیگر و نظمی دیگر برای نگریستن و اندیشیدن دیگر لازم است

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

هرگونه تغییر در برنامه ی روزمره . روح انسان را آکنده از شادابی می کند

جملات کوتاه فرناندو پسوآ

چه بر سر افسر ستاد ارتش می آمد اگر می اندیشید که هر حرکت او . برای هزار خانواده تیرگی به ارمغان می آورد و قلب سه هزار نفر را رنجور می سازد ؟ این جهان چه می شد اگر ما انسان تر می بودیم ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی در نگاه من به مهمانخانه ای می ماند که باید در آن استراحت کنیم تا کالسکه ی غرقاب از راه برسد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

مرگ . رهایی است ؛ چرا که مردن یعنی به هیچ کس دیگر نیاز نداشتن

جملات زیبا فلسفی و قصار فرناندو پسوا

رویاها همواره رویا می مانند. پس نیازی نیست که لمس شان کنی. اگر رویای خود را لمس کنی خواهد مرد

جملات فلسفی فرناندو پسوآ

ما تنها دارنده ی ادراک شخص خود هستیم و باید از این پس . بر آن و نه بر آنچه که می بینیم واقعیت زندگی مان را بنا کنیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

زندگی بیش تر با یاد سرما ناآرام است تا با خود سرما

گفتاورد های فرناندو پسوا

دانش ما کره ای است که هرچه گسترش می یابد . به همان نسبت درمی یابیم که کدام چیزها را نمی دانیم

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ما هیچ چیزی را عملی نمی سازیم ؛ زندگی مثل آهن ربا ما را جذب می کند و ما بیهوده می گوییم : من حرکت می کنم

سخنان و جملات زیبای فرناندو پسوآ

همچنین بخوانید : جملات زیبای شاعران

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای فرانسوا فنولون

سخنان و جملات زیبای فرانسوا فنولون

سخنان و جملات فرانسوا فنولون سخنان و جملات زیبای فرانسوا فنولون – فرانسوا دو سلینیاک …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

یک دیدگاه

 1. چند شعر از فرناندو پسوا
  من در قلبم
  مثل جعبه‏ای که از پُری درش بسته نمی‏شود
  تمام جاهایی که بوده‏ام
  تمام بندرهایی که به آنها رسیده‏ام
  تمام منظره‏هایی که از پنجره‏ها و دریچه‏ها
  یا در پستوها در رویا دیده‏ام را
  جا داده‏ام همه چیز ، به اندازه‏ی همه‏ چیز
  و این بسیار کمتر است از آرزوهایم.
  شعر دوم:
  روشن است که خسته ام
  زیرا آدمیان در جایی باید خسته شوند
  از چه خسته ام ، نمی دانم
  دانستنش به هیچ رو به کارم نیاید
  زیرا خستگی همان است که هست
  سوزش زخم همان است که هست
  و آن را با سببش کاری نیست
  آری خسته ام
  و به نرمی لبخند می زنم
  بر خستگی که فقط همین است
  در تن آرزویی برای خواب
  در روح تمنایی برای نیندیشیدن
  شعر سوم:
  بهار که بازمی گردد
  شاید دیگر مرا بر زمین بازنیابد
  چقدر دلم می خواست باورکنم بهار هم یک انسان است
  به این امید که بیاید و برایم اشکی بریزد
  وقتی می بیند تنها دوست خود را از دست داده است
  بهار اما وجود حقیقی ندارد
  بهار تنها یک اصطلاح است
  حتی گل ها و برگ های سبز هم دوباره بازنمی گردند
  گل های دیگری می آیند و برگ های سبز دیگری
  همچنین روزهای ملایم دیگری
  هیچ چیز دوباره بازنمی گردد
  و هیچ چیزی دوباره تکرار نمی شود
  چرا که هر چیزی واقعی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.