اشعار و جملات زیبای فردوسی

اشعار و جملات فردوسی

اشعار و جملات زیبای فردوسی – ابوالقاسم فردوسی طوسی . شاعر حماسه سرای ایرانی و سراینده شاهنامه. حماسه ملی ایران. است

برخی فردوسی را بزرگترین سراینده پارسی گو دانسته اند که از شهرت جهانی برخوردار است. فردوسی را حکیم سخن و حکیم طوس گویند.

اشعار و جملات زیبای فردوسی

اشعار و جملات زیبای فردوسی

دانایی توانایی به بار می آورد . و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آزادگان را کاهلی . بنده می سازد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرمانروایانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش نخواهند شنید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خسروی بزرگتر . بندگی بیشتر می خواهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید . ابتدا عهد و پیمان می گیرد . سپس راز می گوید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

جز مرگ را . هیچ کسی از مادر نزاد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است

اشعار زیبای فردوسی

خرد برترین هدیه الهی است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست

سخنان و جملات زیبای فردوسی

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است

اشعار و جملات زیبای فردوسی

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که دنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد

اشعار و جملات زیبای فردوسی

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست . خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی

اشعار و جملات زیبای فردوسی

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟ !!

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چراغ مایه دفع تاریکی است . بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است . که از آن دوری باید جست

سخنان و جملات زیبای فردوسی

بی خردی است. که بگویم کسی بدی را بی بهانه ( دلیل ) انجام می دهد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر برای انجام کاری بزرگ . زمان نداری .بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کتاب زندگی گذشتگان . جان تاریک را روشنی می بخشد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد میکند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

از بزرگان تنها رنج هاست که باقی می ماند

جملات زیبای فردوسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به این زمین گرد که به سرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز . نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش میکشد . نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد

اشعار و جملات زیبای فردوسی

دلت گر به راه خطا مایلست ترا دشمن اندر جهان خود دلست.

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر چند باشد شب دیرباز بر او تیرگی هم نماند دراز

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

اگر پرنیان است خود رشته ای و گر بار خار است خود کشته ای

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ببخش و بخور هرچه آید فراز بدین تاج و تخت سپنجی مناز

اشعار و جملات زیبای فردوسی

بخور هرچه داری منه باز پس تو رنجی. چرا باز ماند به کس

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بخور هرچه داری به فردا مپای که فردا مگر دیگر آیدش رای

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بخور هرچه داری فزونی بده تو رنجیده ای بهر دشمن منه

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدو گفت گوینده کای شهریار به پالیز گل نیست بی رنج خار

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدو گفت موبد که نیکو نگر براندیش و ماهی به خشکی مبر

اشعار و جملات زیبای فردوسی

برهنه چو زاید ز مادر کسی نباید که یازد به پوشش بسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دارو و درمان جهان گشت راست که بیماری و مرگ کس را نکاست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به دارو و درمان و کار پزشک بدان تا نیالود. باید سرشک

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

به موبد چنان گفت دهقان سغد که بر ناید از خانه باز جغد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

بدانید کان کس که گوید دروغ نگیرد از این پس بر ما فروغ

اشعار و جملات زیبای فردوسی

پشیمانی آنگه نداردت سود که تیغ زمانه سرت را درود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

پیامی است از مرگ موی سفید به بودن چه داری تو چندین امید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو را خواسته گر ز بهر تن است ببخش و بدان کین شب آبستن است

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

تو را خورد بسیار بگزایدت و گر کم خوری. روز بفزایدت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چو با تخت. منبر برابر شود همه نام بوبکر و عمر شود

اشعار و جملات زیبای فردوسی

چو در انجمن مرد خامش بود از آن خامشی دل به رامش بود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چو عیب تن خویش داند کسی ز عیب کسان برنگوید بسی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چو نیکی کنی نیک آید برت بدی را بدی باشد اندر خورت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

در آز باشد دل سفله مرد بر سفلگان تا توانی مگرد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

چه با رنج باشی چه با تاج و تخت بباید ببستن به فریاد رخت

اشعار و جملات زیبای فردوسی

درختی که تلخ است وی را سرشت گرش برنشانی به باغ بهشت

ور از جوی خلدش به هنگام آب به بیخ. انگبین ریزی و شهد ناب

سرانجام گوهر بار آورد همان میوه تلخ بار آورد

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دوای تو جز مغز آدم چو نیست بر این درد و درمان بباید گریست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

دو شیر گرسنه است و یک ران گور کباب آن کسی راست. کوراست زور

اشعار و جملات زیبای فردوسی

ز بهر بر و بوم و فرزند خویش زن و کودک و خرد و پیوند خویش

همه سربه سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم

ز خاکیم باید شدن سوی خاک همه جای ترس است و تیمار و باک

جهان سربه سر حکمت و عبرت است چرا بهره ما همه غفلت است ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ز دانا تو نشنیدی این داستان که برگوید از گفته باستان

که گر دو برادر نهد پشت پشت تن کوه را باد ماند به مشت

اشعار و جملات زیبای فردوسی

زیان کسان از پی سود خویش بجویند و دینداری آرند پیش

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

سخن رفتشان یک به یک هم زبان که از ماست بر ما. بد آسمان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

شبیخون نه کار دلیران بود نه آیین مردان و شیران بود

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

فرستاده گفت ای خداوند رخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی را کجا کور شد رهنمون بماند به راه دراز اندرون

اشعار و جملات زیبای فردوسی

کسی را که کاهل بود گنج نیست که اندر جهان سود بی رنج نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

کسی کو فروتن تر او رادتر دل دوستانش از او شادتر

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

که بر انجمن مرد بسیارگوی بکاهد به گفتار خویش آبروی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

که چون کاهلی پیشه گیرد جوان بماند منش پست و تیره روان

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

که گاهی سکندر بود گاه فور گهی درد و خشم است و گه جشن و سور

اشعار و جملات زیبای فردوسی

مرا دخل و خورد ار برابر بدی زمانه مرا چون برادر بدی

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

مگوی آن سخن کاندر آن سود نیست کز آن آتشت بهره جز دود نیست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نباشد فراوان خورش تندرست بزرگ آن که او تندرستی بجست

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

نگر تا چه کاری همان بدروی سخن هرچه گویی همان بشنوی

اشعار و جملات زیبای فردوسی

نگه کن که دانای ایران چه گفت بدان گه که بگشاد راز از نهفت

که دشمن که دانا بود به ز دوست با دشمن و دوست. دانش نکوست

اشعار و جملات زیبای فردوسی

هرآنکس که موی سیه شد سفید به بودن نماند فراوان امید

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هرآنگه که روز تو اندر گذشت نهاده. همی باد گردد به دشت

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هزیمت به هنگام. بهتر ز جنگ چو تنها شدم. نیست جای درنگ

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

هم آن چیز کانت نیاید پسند تن دوست و دشمن بدان درمبند

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

یکی داستان زد بر این شهریار که دشمن مدار ار چه خرد است. خوار

اشعار و جملات زیبای فردوسی

اگر مرگ داد است بیداد چیست ؟ ز داد این همه بانگ و فریاد چیست ؟

¨‘°ºO✥✥✥Oº°‘¨

ز مهر تو دیریست تا خسته ام به بند هوای تو دلبسته ام

همین بود کام دل افروزیم که روز بود دیدنت روزیم !

فردوسی

همچنین بخوانید : شاعران ایران

منبع : fa.wikiquote.org

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی

جملات مرحوم سیمین بهبهانی سخنان و جملات زیبای سیمین بهبهانی مرحوم سیمین خلیلی معروف به …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.