سخنان و جملات زیبای عرفان نظرآهاری

جملات عرفان نظرآهاری

سخنان و جملات زیبای عرفان نظرآهاری – بانوی نویسنده و شاعر اهل ایران

سخنان و جملات زیبای عرفان نظرآهاری

بی تاب به دنیا آمدن بود. می خواست با همان دو پا برود که گفتند: صبر کن.

آنجا که می روی تماشائی است. چقدر سبز و چقدر سرخ. چقدر زرد و بنفش و آبی ؛

چقدر سیاه و سفید. چقدر ریز و درشت و کوچک و بزرگ و این و آن.

چقدر زیبائی و شگفتی منتظرند تا برای تو باشند تا بخشی از تو شوند.

پس چیزی با خودت ببر که به کار دیدن و تماشا بیاید ؛

و گرنه دنیا تاریک است ؛ و او دو چشم برای خودش برداشت.

سخنان زیبای عرفان نظرآهاری

از خدا جز خدا را نباید خواست.

جملات زیبای عرفان نظرآهاری

وقتی راه رفتن آموختی .دویدن بیاموز.وقتی دویدن آموختی.پرواز را

راه رفتن بیاموز.زیرا راههایی که میروی جزئی از تو میشودو سرزمینهایی که می پیمایی بر مساحت تو اضافه می کند.

دویدن بیاموز.چون هر چیز را که بخواهی دور است و هر قدر که زود باشی دیر.

و پرواز را یاد بگیر نه برای اینکه از زمین جدا باشی.برای آن که به اندازه فاصله زمین تا آسمان گسترده شوی

سخنان زیبای عرفان نظرآهاری

در و دیوار دنیا رنگی است. رنگ عشق. خدا جهان را رنگ کرده است.

رنگ عشق ؛ و این رنگ همیشه تازه است و هرگز خشک نخواهد شد.

از هر طرف که بگذری. لباست به گوشه ای خواهد گرفت و رنگی خواهی شد.

اما کاش چندان هم محتاط نباشی ؛ شاد باش و بی پروا بگذر. که خدا کسی را دوستتر دارد که لباس اش رنگی تر است

جملات زیبای عرفان نظرآهاری

فرشته به زمین آمد و از دیدن آن همه فرشته بی بال تعجب کرد.

او هر که را که می دید. به یاد می آورد. زیرا او را قبلا در بهشت دیده بود.

اما نفهمید چرااین فرشته ها برای پس گرفتن بال هایشان به بهشت برنمی گردند.

روزها گذشت و با گذشت هر روز فرشته چیزی را از یاد برد.

و روزی رسید که فرشته دیگر چیزی از آن گذشته دور و زیبا به یاد نمی آورد ؛ نه بالش را و نه قولش را.

فرشته فراموش کرد. فرشته در زمین ماند. فرشته هرگز به بهشت برنگشت.

سخنان زیبای عرفان نظرآهاری

زمین عاشق شد و آتشفشان کرد و هزار هزار سنگ آتشین به هوا رفت.

خدا یکی از آن هزار هزار سنگ آتشین را به من داد تا در سینه ام بگذارم و قلبم باشد.

حالا هروقت که روحم یخ می کند. سنگ آتشینم سرد می شود

و تنها سنگش باقی می ماند و هروقت که عاشقم. سنگ آتشینم گر می گیرد و تنها آتش اش می ماند.

مرا ببخش که روزی سنگم و روزی آتش.

مرا ببخش که در سینه ام سنگی آتشین است.

سخنان زیبای عرفان نظرآهاری

از جنگ بر می گردی.خدا می داند که به جنگ رفته بودی.خاک روی پیراهنت را می تکاند و نشان لیاقتی به تو می دهد

نشان لیاقتش اما مدالی نیست که بر گردنت بیاویزی.نشان لیاقت خدا تنها چند خط ساده است

خط های ساده ای که بر پیشانی ات اضافه می شود. و روزی می رسد که پیشانی ات پر از دستخط خدا می شود.

آیینه ها می گویند آن کس زیباتر است که خطی بر چهره ندارد.

آیینه ها اما دروغ می گویند. دستخط خدا بر هر صفحه ای که بنشیند. زیبایش می کند.

جوانی بهایی است که در ازای دستخط خدا می دهیم.

دستخط خدا اما بیش از اینها می ارزد. کیست که جوانی اش را به دستخط خدا نفروشد!

جملات زیبای عرفان نظرآهاری

زمین سردش بود. زیرا ایمانش را از دست داده بود ؛ نه دانه ای از دلش سر در می آورد

و نه پرنده ای روی شانه هایش آواز می خواند. قلبش از ناامیدی یخ زده بود و دستهایش در انجماد تردید مانده بود.

خدا به زمین گفت: عزیزم ایمان بیاور تا دوباره گرم شوی.

اما زمین شک کرده بود. به آفتاب شک کرده بود. به درخت شک کرده بود. به پرنده شک کرده بود.

خدا گفت: به یاد می آوری ایمان سال پیشت چگونه به پختگی رسید ؟ تو داغ پر شور بودی و تابستان شد.

و شور و شوقت به بار نشست و کم کم از آن شوق و بلوغ به معرفت رسیدی. نام آن معرفت را پاییز گذاشتیم. اما

من به تو گفتم که از پس هر معرفتی. معرفت دیگری است. و پرسیدمت که آیا می خواهی تا ابد به این معرفت بسنده کنی ؟

تو اما بی قرار معرفتی دیگر بودی. و آنگاه به یادت آوردم که هر معرفت دیگر در پی هزار رنج دیگر است.

و تو برای معرفتی نو به ایمانی نو محتاجی. اما میان معرفت نو و ایمان نو .

فاصله ای تلخ و سرد است که نامش زمستان است

فاصله ای که در آن باید خلوت و تامل و تدبیر را به تجربه بنشینی. صبوری و سکوت و سنگینی را. و تو پذیرفتی.

اما حال وقت آن است که از زمستان خود به در آیی و دوباره ایمان بیاوری و آنچه را از زمستان آموختی در ایمان تازه ات به کار بری.

زیرا که ماندن در این سکوت و سنگینی رسم ایمان نیست. ایمان شکفتگی و شور و شادمانی است. ایمان زندگی است

پس ایمان بیاور. ای زمین عزیز !

و زمین ایمان آورد و جهان گرم شد. زمین ایمان آورد و جهان سبز شد.

زمین ایمان آورد و جهان به شور و شکفتگی و شادمانی رسید.

نام ایمان تازه زمین. بهار بود.

جملات قصار عرفان نظرآهاری

آن کس که لذت یک روز زیستن را تجربه کند . گویی که هزار سال زیسته است

و آنکه امروزش را درنمی یابد . هزار سال هم به کارش نمی آید.

جملات زیبای عرفان نظرآهاری

گفتند: چهل شب حیاط خانه ات را آب و جارو کن. شب چهلمین. خضر خواهد آمد.

چهل سال خانه ام را رفتم و روییدم و خضر نیامد. زیرا فراموش کرده بودم حیاط خلوت دلم را جارو کنم.

گفتند : چله نشینی کن. چهل شب خودت باش و خدا و خلوت. شب چهلمین بر بام آسمان برخواهی رفت و

سخنان زیبای عرفان نظرآهاری

و من چهل سال از چله بزرگ زمستان تا چله کوچک تابستان را به چله نشستم.

اما هرگز بلندی را بوی نبردم. زیرا از یاد برده بودم که خودم را به چهلستون دنیا زنجیر کرده ام.

گفتند: دلت پرنیان بهشتی است. خدا عشق را در آن پیچیده است. پرنیان دلت را واکن تا بوی بهشت در زمین پراکنده شود.

چنین کردم. بوی نفرت عالم را گرفت. و تازه دانستم بی آن که باخبر باشم. شیطان از دلم چهل تکه ای برای خودش دوخته است.

به اینجا که می رسم. ناامید می شوم. آن قدر که می خواهم همه سرازیری جهنم را یکریز بدوم.

اما فرشته ای دستم را می گیرد و می گوید: هنوز فرصت هست.

به آسمان نگاه کن. خدا چلچراغی از آسمان آویخته است که هر چراغش دلی است.

دلت را روشن کن. تا چلچراغ خدا را بیفروزی. فرشته شمعی به من می دهد و می رود.

راستی امشب به آسمان نگاه کن. ببین چقدر دل در چلچراغ خدا روشن است.

جملات قصار عرفان نظرآهاری

دنیا. دریاست و ما دائم توی آن دست و پا می زنیم. شنا بلد نیستیم.

تازه اگر هم بلد باشیم با این همه گوی سنگی و سربی که به پا بسته ایم. کاری نمی توانیم بکنیم. هی فرو می رویم و فرو می رویم و فروتر.

هر دلبستگی یک گوی است و ما هر روز دلبسته تر می شویم. هر روز سنگین تر.

هر روز پایین تر و این پایین. تاریکی است و وحشت و بی هوایی.

اما اگر هنوز هستیم و هنوز زنده ایم از بابت آن یک ذره هوایی است که از بهشت در سینه مان جا مانده است.

جملات قصار عرفان نظرآهاری

اینکه مدام به سینه ات می کوبد. قلب نیست ؛ ماهی کوچکی است که دارد نهنگ می شود.

ماهی کوچکی که طعم تنگ بلورین. آزارش می دهد و بوی دریا هوایی اش کرده است

قلب ها همه نهنگانند در اشتیاق اقیانوس . اما کیست که باور کند در سینه اش نهنگی می تپد!

آدم ها . ماهی را در تنگ دوست دارند و قلب ها را در سینه

ماهی اما وقتی در دریا شناور شد. ماهی ست و قلب وقتی در خدا غوطه خورد. قلب است.

هیچ کس نمی تواند نهنگی را در تنگی نگه دارد ؛ تو چطور می خواهی قلبت را در سینه نگه داری ؟

و چه دردناک است وقتی نهنگی مچاله می شود و وقتی دریا مختصر می شود و وقتی قلب خلاصه می شود و آدم. قانع.

این ماهی کوچک اما بزرگ خواهد شد و این تنگ بلورین. تنگ و سخت خواهد شد و این آب ته خواهد کشید.

تو اما کاش قدری دریا می نوشیدی و کاش نقبی می زدی از تنگ سینه به اقیانوس.

کاش راه آبی به نامنتها می کشیدی و کاش این قطره را به بی نهایت گره می زدی. کاش

جملات حکیمانه عرفان نظرآهاری

وقتی قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان می شود. وقتی نمی توانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم

و بغض هایمان پشت سر هم می شکند. وقتی احساس می کنیم بدبختی ها بیشتر از سهم مان است

و رنج ها بیشتر از صبرمان ؛ وقتی امیدها ته می کشد و انتظارها به سر نمی رسد. وقتی طاقتمان طاق می شود

و تحملمان تمام آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم و مطمئنیم که تو. فقط تویی که کمکمان می کنی

جملات حکیمانه عرفان نظرآهاری

وطن آدمی آنجاست که عشق و کلمه و ایمان را حرمت می گذارند.

بی وطنی .مجازات هر کسی است که در جستجوی آبادی و در جستجوی دانایی است.

سخنان و جملات زیبای عرفان نظرآهاری

همچنین بخوانید : جملات سیمین دانشور

برچسب ها : ,

همچنین ببینید

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

سخنان و جملات زیبای لوییز هی

سخنان و جملات لوییز هی سخنان و جملات زیبای لوییز هی – سخنران انگیزشی. و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج + 3 =