مــتن آهنگ من بد شدم – یاس

مــتاسفانــه این و یاد گــرفــتــم نخندم حــتی وقــتی کــه فاز گــرفــتــم با یــه جوک

تا بلند خندیدم ســریع محکــم دســتــم و گاز گــرفــتــم

فــهــمیدم کــه خوب بودن من بازتاب نداره

وجدان تا آخــر این داســتان ســرابــه

فــهــمیدم کــبابی آثار ثوابــه

بــه محــتاج فقط بگــم کــه بازار خــرابــه

فــهــمیدم گناه یکی دو روزه عادی شــه

حــتی معنوی ها تو یک لحظــه مادی شــه

یاد گــرفــتــم کــه تخــریــب کنــم تا یــه معــروف دیدم بگــم ولش کن شاخ میشــه

یاد گــرفــتــم از هــمــه دورم آتو جــمع کنــم اسلحــه کنــم

درده دلا رو بشنوم و وقــت دعوا هــمون دردلاشون و مسخــره کنــم

تو دل یک شــهــر پــر از فاز های منفی راه های مخفی

پــر خطــر مارهای افعی ایســتادیــم توی چــهار راه تــردید

درگیــری کــه سکوت کنــم و مظلوم تــر شــم

اجازه بدم کــه هــمــه از روم ردشن

یا بشــم یــه نامــرد کــه با طــبیعــت خودش و وقف داد با مــرگ آدمیــت

نگو مسئلــه واکنش باز خوب مسلــمــه هــر کنشی واکنش داشــت

خوب بودم ســرد شدم روز بودم شــب شدم

خوب بودم رد شدم و بد شدم

نسل بــه نسل خون بــه خون

این بین ما می چــرخــه اینو خوب بدون

ما مثل دومینو بــه هــم ضــربــه می زنیــم

تو بــه من . من بــه اون بــه اون

مگــه خودم خیــر دیدم جواب خودم و خیــر میدم

اون کــه داشــت میدید دارم از بین میــرم

پیک می زد بعد مزه میل می کــرد

ای ایزد خودت شاهدمی

دارم حس می کنــم میــرم تو چاه عــمیق

قــبول کن دفاع تو این مورد وارده

منــم بد نــبودم ولی خودت یادتــه اون روزی رو کــه وایساده بودم صف کپن

دیدم یارو پشــت بنز خف کپل نشســتــه بود یــه غول بی ریخــت

کــه از ســر تا پاش داشــت فقط پول می ریخــت

تو اون لحظــه حس کــردم کــه روز مــردنــمــه

دیدم اون کــه کنارشــه دوســت دخــتــرمــه

منو دید ولی من غــریــبــه بودم

با هــمون مانــتو کــه من خــریده بودم

این هــمــه تو عشق دادی اونــم پاداشــت

رفــت باهــمونی کــه آویزون از باباشــه

یــه اعــتصاب ناهار یــه اعــتــراض مامان یعنی بنز دم دره یــه پاپیونــم بالاش

لفض می کنن کــه روش حساب کنن

میگــه می خواد بــه اموال پدر اضاف کنن

خیلی خود ساخــتس هــمون بنزم از باباش خــردید از دم قسط ماهی هزار تومن

ولی من قــرض کــردم تا بــرات خــرج کــردم

من کف خیابون و بــرات فــرش کــردم

من واســه داشــتنــه تو نذر کــردم

من تو رو یــه فــرشــتــه فــرض کــردم

من با تنــهایی تو تنــهایی کــه تو رو ول می کنن تو اوج تنــهایی

تو شــهــر پــر نقاب تو با اون بخواب من با قــرص خواب

اگــه بپــرســم اون کیــه کــه باهاشی

بــهــم میگی با لــبخند بابا اون داداشیــمــه

هــمون داداشی ها دوشیدنــت

لــباس و کندن و تو رو پوشیدنــت

گفــتــم تو خــراب میشی اونو آباد می کنی

تو کــه عــروس نــمیشی اون و داماد می کنی

هی تو کــه حــرفات تا این روز دروغــه

یــه توزردی کــه حــتی نیــم روت دو روئــه

گفــتی بــر می گــرده خوامش می کنــم

گفــتی بــبخشید خواهش می کنــم

بعد شش سال درای دلــت باز شدن

واســه خودم امدی یا چون کــه یاس شدم

یاس نگــه دار واســه رپ

اون و نگــه دار چون در اصل من یاســرم

اون کــه واســه اســمش ریاضــت کشیده

حق بده پشــت صندلی ریاســت بشینــه

دارم عقده هام در میارم از دل

دارم ســرت و درد میارم

معذرت تو شاد باش من کــه نــبودم داش

تو این آهنگ تو سنگ صــبورم باش

الــبــتــه اینــم یــه حــرف جالــبــه

کــه ما تــموم حــرفامون حق بــه جانــبــه

ما از خوبیامون دم زدیــم وگــرنــه

منــم بــه خیلیا کــم بدی نکــردم

پول . دخــتــر . موقعیــتــم خدای بد نــبوده عــمق نیــتــم

ولی بذار بد و بیــراها رو حوالــم کنن بلکــه خالی شن حلالــم کنن

منــم یاد گــرفــتــم اینا رو از اجــتــمامون

اینا توجیح نداره کارم اشــتــباه بود

اگــه درد دارم بوده حقــم لقــم

یــه حساب کــتابی بوده کــه مونده عقــب

بگذریــم میــرم با یــه دید روتین

بشنو بگو بســه بس کــه دیکــتــه خوندی

توام اگــه زندگیــه ما رو دیده بودی

صد تا تــرک ســر تا پای ما رو می نــمودی

ولی واســه من رپ یعنی داســتان

از اون کــه زخــم خورد ولی واســتاد

آره رپ یعنی آرمان از زیــر زمین پــرواز بــه آســمان

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ مسافــر – یاس

مــتن آهنگ مسافــر – یاس

من یاســرم کــه قاصدم عازمــم واســه حــرف تازه تــر کــه لازمن واســه رپ یــه سال …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت