مــتن آهنگ درکــم کن – یاس

سلام عــرض شد

بفــرما

بــبخشید واســه ی این آگــهیــتون مزاحــم شده بودم خواســتــم اگــر بشــه اینجا اســتخدام بشــم

مدارکــتون را اوردید ؟

بلــه بفــرمایید

کاملاند ؟

کاملــه مدارک هــمش کاملــه

سابقــه کار ؟

والا سابقــه کار کــه سابقــه کاری ندارم من

نــمیشــه کــه آقا جون سابقــه کار باید داشــتــه باشی

خــب آخــه چیکار بکنــم من . من الان هــر جایی کــه رفــتــم بــه من می گن باید سابقــه کار داشــتــه باشی من نــمی دونــم از یک جایی باید شــروع کــرد بالاخــره

من شــرمندم سابقــه کار باید داشــتــه باشی

خــب آخــه بالاخــره شــما هــم بــبین من الان . الان بیکارم . دارم هــر . یعنی نــمی دونــم چیکار باید بکنــم

مشکل من نیســت بفــرما . ســر راه وایســتادی

تو رو خدا یــه توجــه ای بکنید

شــرمنده لطفا حــرکــت کن بفــرما

باشــه

آخــه بابا باغــت آباد منو درکــم کن

نگو جلوی راه وایســتادی آقا حــرکــت کن

تو اینجا نشســتی واســه این کــه جوابــمو بدی

پایین نگاه نکن چشــم پــر عذابــمو بــبین

اگــه نیازمند بودی تو هــم می شدی یــه کنــه

بــبین اســم بدشانس روی پیشونی منــه

عصــبانیــم یــه زلزلــه 10 ریشــتــره توم

چــرا اون با یقــه بســتــه تــه ریش بــره تو ؟

هــمین ها می تونــه جوون های ما رو پیــر کنــه

حدس زدی یــه روزی پیشش کارت گیــر کنــه

تا کــه میــرســه بــه منــه بدبخــت آواره

میگــه الان نــه باشــه بعد وقــت ناهاره

بیا یــه کار خیــری بکن توی روزت

امضاتو نــمی خوام بذارم توی موزه

نگو مدارکــت ناقصــه تو فــردا بیا

هــمــه چیزو کامل کنو بعد وردار بیار

واســه اســتخدام دقــت کن بــه ذابــت ها

باید داشــتــه باشی 5 سال سابقــه کار

نــمی خوام داد بزنــم الکی شلوغ بکنــم

بگو 5 سالو من از کجا شــروع بکنــم

منو داری میــبینی کــه از این زمونــه سیــرم از هــمــه جا بــریدم یــه جوون پیــرم هــمــه بارم رو میــبندم شــبونــه میــرم بــه خاطــر تو دیگــه کارم تــمومــه بی رحــم . منو داری میــبینی کــه از این زمونــه سیــرم از هــمــه جا بــریدم یــه جوون پیــرم هــمــه بارم رو میــبندم شــبونــه میــرم بــه خاطــر تو دیگــه کارم تــمومــه بی رحــم

بیدار شدی می خوره بــه ســرت هوای صــبح

توی روزنامــه بخون صفحــه ی حوادثو

بــبین مادری کــه دخــتــرش رو کشــتــه بود

بعد خودشو پــرت کــرد از پشــتــبوم

میگی چــه مادر بیــرحــمی چــه روزگاری

چیــه خــراب شد اول روز کاری

اگــر دقــت کنی با کــمی ریشــه یابی

می فــهــمی کــه حــتی یک مادر هــم میشــه یاغی

اون مادر ای کاش باز زنده می شد

واســت تعــریف میکــرد داســتان زندگیشو

روزی کــه خداوند دخــتــرش رو هدیــه می کــرد

مادر داشــت از خوشحالی گــریــه می کــرد

با وجود پدری کــه هنوز بیکار بود

دمــه بیــمارســتان نشســتــه و سیگار دود

می کنــه و بدهیــه ها هــر روز قد میکشــه

مــرد دور آگــهی ها هــمش خط میکشــه

بند امیدش بــه آینده ها پاره شد باز

آخــر ســر هــم خیابون ها کارشو ساخــت

قاتل تویی خدا بــبخشــه گناهاتو

حالا بخون مجلــه گل آقاتو

منو داری میــبینی کــه از این زمونــه سیــرم از هــمــه جا بــریدم یــه جوون پیــرم هــمــه بارم رو میــبندم شــبونــه میــرم بــه خاطــر تو دیگــه کارم تــمومــه بی رحــم . منو داری میــبینی کــه از این زمونــه سیــرم از هــمــه جا بــریدم یــه جوون پیــرم هــمــه بارم رو میــبندم شــبونــه میــرم بــه خاطــر تو دیگــه کارم تــمومــه بی رحــم

چیــه فکــر می کنی حالا کــه تو پشــت می زی

از ما بالاتــری یعنی تو گشنــه نیســتی ؟

طوری صحــبــت می کنی انگار کــه داری .

الان تــراولاتو می کنی پشــت نویسی

خیلی شده یــه جوون جلوی تو ظاهــر بشــه

یــه جوون تحصیل کــرده کــه مسافــر کشــه

این هــمــه سال زحــمــت کشیده واســه کاری

کــه فــردا با روی سفید بــره خاســتگاری

دیگــه خودتــم می دونی اینــه گفــتــه ی عقل

باید با پول بشینی ســر سفــره عقد

و توی پول چیزی بــه اســمــه وفا گــمــه

گذشــت وقــتی کــه می گفــتند مــهــم تفاهــمــه

فقــر از در بیاد تو هــمــه چیزو خــراب میکنــه

بعدش از پنجــره فــرار میکنــه

باغــت آباد منو درکــم کن

نگو جلوی راه وایسادی حــرکــت کن

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت