مــتن آهنگ مــرگ – یاس

پامو از خونــه گذاشــتــم بیــرون

مغزم از وسوســه های شیطانی شده بود ویــرون

می گفــتــم تا بــه یــه نــتیجــه درســت نــرســم بــر نــمی گــردم

اگــه نــتونــم از پس این زندگی بــر بیام نامــردم

خیابونای خلوت خالی از جــمعیــت

خودم بودم فقط

بی پول . ذهنــم مشغول . قسطای چند میلیونی وسوســه کــردن دورم عین غوول

ولی حــرفای شیطون دلــمو قلقلک داد

می گفــت این هــمــه کار پســر تا کی می خای بشینی تو در بــه در

دزدی و قاچاق کن هــر چی دلــت می خاد بخــر

یــه چیزی توجــه مو بــه خودش جلــب کــرد

یــه نور قــرمزو آبی توی چشام سو سو می زد

جــمعیــت زیادی رو دیدم

رفــتــم . بــه جــمعیــت رسیدم

دیدم . کسی روی زمین افــتاده بود

کــه روی اون یــه پارچــه سفید کشیدن

از چند نفــر پــرسیدم . کنجکاو شده بودم

می گفــتن هنگام ســرقــت از بانک بــهش شلیک شده

نقاب رو از صورتش در آوردن

واســه هــمــه اون چــهــره بود ناشناس

ولی قیافش واســه من آشناس

اِ . آره آشناس یکس دوتا کوچــه بالاتــراز ماســت

ولی توی محلــه هــمــه داشــتن از اون گلــه

یکی دل خوش از این جوون نداشــت

هــر کی بــه یــه طــریقی ازش شکایــت داشــت

حــتی خود من یا دوســتای من

این پســر بــرامون داشــت حکــم یــه دشــمن

یــه بار بــه زور چاقو پولامو ازم گــرفــت

کارش این بود دزدی دعوا آزار و اذیــت و خفــت

فــراری از مدرســه ها بود وهــمش دنــبال سیگارو دود و

پای یــه چــمش کــبود و

فکــر پولای نامشــروع و صعود و

نســبــت بــه پولدارا حسود بودو

هــر چی توگوشش خوندن کــه این کاراآخــر نداره سود بی فایده بود

نــباید در حین زندگیو مــرگ لعنــت و نفــرین مــردم رو بــرای خودمون بــه یادگار بذاریــم

در گذشــتگانی داریــم کــه سال ها و قــرن ها از مــرگشون می گذره

ولی هنوز اســم . حــرف . شعــر . کار و اعــمالشون تو ذهن تو ومنــه

افــتادن بــه یاد مــرگ خودش نوعی عــبادتــه

چون ادم بــه این فکــر می افــتــه کــه این دنیای مادی بی ارزشــه

و فقط یــه وسیلــه یا یــه باجــه ســت کــه می ری بلیط می خــری

بــرای ورود بــه یک دنیای دیگــه

هــرچی خوردیــم مالــمون . هــر چی بــردی مال گور

هــر چی داشــتی مال وارث . هــر چی کــردی مال توســت

مــرگ بــرای من کلــمــه تــرسناکی ســت

چون من گناهکارم این دنیا رو دوســت دارم

هنگام مــرگ فقیــر و پولدار . معصوم وگناهکار

هیچ فــرقی نــمی کنــه

فقط کسی کــه اون بالاســت می دونــه کــه چطوری روحــتو از جســمــت بــه راحــتی جدا کنــه

اگــه مــرگ رو درک کــردیو طــبق این درک زندگی کــردی مــردی!

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت