مــتن آهنگ سی دی رو بشکن – یاس

هیشکی نگفــت یــه دخــتــره تنــها تو این شــهــر شلوغ

بین نگاه هــرزه

مــردم ســرتاپا دروغ

چــه حالی داشــت وقــتی هــمــه

آرزوهاش مــرده بودن

وقــتی کــه دســت های پلید

آبــروشو بــرده بودن هیشکی نفــهــمید چی کشید

وقــتی کــه مــرگشو می دید

توی هجوم نعــره ها

هیشکی صداشو نشنید

بدون دروغ نیســت

این حــرف ها داره صحــت

هــمــه ماها شدیــم

یــه مار چــهار و ســه خط

ماییــم وارث درد

ماییــم باعث مــرگ

غیــرت ایــرانی ها رو

صاعقــه زد

حــرف ها بحث ها

رفــت روی اعصاب

شد کابوس بــرگ

کــم کــم خواســت بــه صدا دربیاره ناقوس مــرگ

دخــتــر ایــرانی ناموس تو ناموس من

چــرا کاری کــردیــم خودش بــره بــه پابوس مــرگ

چطوری دلــمون اومد

با ابــروی یــه دخــتــر

ما بازی کنیــم

کــه زندگیش بشــه مخــتل

تو کنج اتاق

تکیــه داده اون تنــها

خدا اشکو بــه اون

هدیــه داده بود شــبــها

ولی حالا شــب و روز

چشــم ها تشنــه اشک

طوری کــه دیگــه تــموم شده بود

چشــمــه اشک

گقــت بــه خدا

ای خدای من

فقط یــه خواهش

بــه من بگو هــمــه اینــها فقط یــه خوابــه

ولی خواب نیســت

دخــتــرک بیدار بود

دخــتــرک بازیچــه جــماعــت بیکار بود

بیــمار شد

از تــهــمــت های کثیف و نابجا

ای خدا بده دخــتــرو از دسیســه ها نجات

پس کجا رفــتــه

غیــرت مــردای این شــهــر شلوغ

تــموم شــهــر پــر شده از مــردم ســر تا پا دروغ

بیــمار شد

از تــهــمــت های کثیف و نابجا

ای خدا بده دخــتــرو از دسیســه ها نجات

تا بــه حال هــمچین بلایی ســرت نیومده

کــه اگــه بیاد می گی بلا از این بدتــر اومده ؟

ولی کدوم ما جامونو گذاشــتیــم جاش

کــه بــبینیــم چی می کشــه

ما هــم بسوزیــم پاش

کاش یاس می مــرد هــمچین روزی نــبود

کــه غیــرت بــمیــره بــه دســت یــه خنجــر عــمود

خنجــر بــه دســت یکی بود

ماهــمکارشیــم

کــه توی جــهنــم

ما هــم با اون هــم بالشیــم

خطاب بــه اون پســر

کــه چقدر می تونی کثیف باشی

کاری کــه تو کــردی بدتــر بود از اسید پاشی

تو کــه حاضــری خود را بکشی واســه حسین

تو کــه محــرم . سیاه رو می پوشی واســه حسین

حسین گفــت اگــه دین نیســت

باشیــم آزاد مــرد

نــه واســه یــه سی دی کثیف کنیــم بازار رو گــرم

اون دخــتــر زحــمــتــها کشید

تا بــه شــهــرتی رسید

واســه لذت بــردن از اســمش

یــه مــهلــتی بدید

گفــتید صحــبــتی جدیده

نوبــت هــمینــه

با ســرعــتی عجیــب

چــه تــهــمــتی زدید

پس کجا رفــتــه

غیــرت مــردای این شــهــر شلوغ

تــموم شــهــر پــر شده از مــردم ســر تا پا دروغ

الکی تــبصــره نزن

خودتو تــبــرئــه کنی

تو عقل داشــتی

خود تو رهــبــر خودی

ولی دونســتــه خودت رفــتی عقــب گناه

پس بشین تو منــتظــر غضــب خدا

ولی نــه . ماهی رو هــر وقــت کــه از آب بگیــری تازه اســت

پس بدون کــه راه بــرای بــرگشــت باز هســت

باید راه بســت بــه تــبلیغ بیشــتــر

و سعی کــرد بــرای تــبدیل خویشــتن

بــه انسان واقعی

با هــمــه صفات

با انصاف و واقع بین

حاضــر واســه دفاع

می گــم بــه اونــهایی

کــه واســه باقی حــرف تشنــه ان

شک نکن تو هــمین حالا سی دی رو بشکن

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

مــتن آهنگ ســرباز وطن – یاس

خودتو بده بــه دســت تکســتــم یــه لحظــه بگذر از فکــر و ذکــر و مشغلــه و …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت