مــتن آهنگ درد و دل – یاس

میدونی یه حــرفایى هســت كه مــمكن آدم روش نشــه بزنــه

ولی اگــه تو دلــت بــمونــه یــه عقده میشــه بیا با هــم دردل کنیم

زنگ مدرســه خورد هــمــه كتابو دفــتــرو جــمع كردن واســه ادامــه رفــتن

هــمــه شاد از اینکــه حالا بــرن خونــه خوب چیزى نیســت كه اونارو بــرنجونــه

ولى خونــه واســه من بود طور دیگــه یاس داســتانشو اگــه بــتونــه میگــه

تودلــم بــه هــمكلاسیام گفــتــم خوشــبحالــت هــمیشــه اساس ماها بوده پشــت وانــت

تو باید الان بــرى تكالیفو بنویسیو بعد بشینی بــه تــماشاى تلویزیون

بابا ســر شام بــه بچش بناز پس فــردا تو ســر حالى ســر كلاس درس

ولى من نــمیخوام كه بــرم خونــه واســه چى بــرم حالا كه دلــم خونــه

وقــتى کــه دردا منو دوره کــردن مثل طناب دار پیچیدن بــه دوره گــردن

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا بیا غــمو از دلــم بــردار

یاس

میشینــم فکــر میکنــم و بــه خودم میگــم آیا داســتان من بدتــر نــبود از بینوایان ؟

قصــه ى روز فــرار ما بــه یه شــهــر مــرزى توى اتاق بى چــراغ یه شــمع قــرضى

تو خونــه یى کــه از بیمارى مادر تــب کــرد پول دارو نــبود یعنى باید صــبــر کــرد ؟

تا كى ؟ كى بــه داد این حس بــرســه ؟

وجود من پــر از درد و اســتــرس

هــر چى داد فــریاد زدمو هــر چى اشك انگار صدام مى پیچید بــه خودم بــر مى گشــت

تو خونــه و خیابون حــتى هنگام درس توى فكر اینكه فــردا دم زندان قصــر

چطور هشــت ساعــتو بکوب بشینــم تا بابامو از پشــت شیشــه یك ربع بــبینــم

مــهــم نــبود زندگى كنــم با نون خشك مــهــم اینــه كودكى منو قانون كشــت

نــمیخواى بــمیرى شیرینى جون آدم دلــبل من واســه ى زندگى خونوادمــه خونواده یى کــه روز خوش

نداشــتن خواســتن ولى دشــمنا نذاشــتن

نــتــرس خدا تورو واســه درد انــتخاب كنــه چون این دردا قــبلآ روى یاس امــتحان شده

واســه خدا بودم مثل موش آزمایشگاه نــتیجــها روبــرو شده باز با اشكال

مشكلاتى كه میخونــم توى گوشــه ی قلــبــم چونكه نــمیخوام دنــبال سوژه بگــردم

سوژه زندگیمــه كه شدم یه ســر ویران ولى مــهــم اینــه هنوز هســتــم پســر ایــران

آره كمــر من زیر اینــبار خــمیده شد ولى قدرتى تو وجودم دمیده شد

من بــه آیندهاى روشن اعــتقاد دارم چونكه آیندها هــم بــه من اعــتــماد دارن

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا لــبیا غــمو از دلــم بــردار

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا بیا غــمو از دلــم بــردار

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ کمک – یاس

مــتن آهنگ کمک – یاس

بعد این هــمــه مدت فــهــمیدیــم کــه ما خود خواه نیســتیــم کــمک هســت بــه جا لحظــه …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت