خانه / مــتن آهنگ درد و دل – یاس

مــتن آهنگ درد و دل – یاس

میدونی یه حــرفایى هســت که مــمکن آدم روش نشــه بزنــه

ولی اگــه تو دلــت بــمونــه یــه عقده میشــه بیا با هــم دردل کنیم

زنگ مدرســه خورد هــمــه کتابو دفــتــرو جــمع کردن واســه ادامــه رفــتن

هــمــه شاد از اینکــه حالا بــرن خونــه خوب چیزى نیســت که اونارو بــرنجونــه

ولى خونــه واســه من بود طور دیگــه یاس داســتانشو اگــه بــتونــه میگــه

تودلــم بــه هــمکلاسیام گفــتــم خوشــبحالــت هــمیشــه اساس ماها بوده پشــت وانــت

تو باید الان بــرى تکالیفو بنویسیو بعد بشینی بــه تــماشاى تلویزیون

بابا ســر شام بــه بچش بناز پس فــردا تو ســر حالى ســر کلاس درس

ولى من نــمیخوام که بــرم خونــه واســه چى بــرم حالا که دلــم خونــه

وقــتى کــه دردا منو دوره کــردن مثل طناب دار پیچیدن بــه دوره گــردن

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا بیا غــمو از دلــم بــردار

یاس

میشینــم فکــر میکنــم و بــه خودم میگــم آیا داســتان من بدتــر نــبود از بینوایان ؟

قصــه ى روز فــرار ما بــه یه شــهــر مــرزى توى اتاق بى چــراغ یه شــمع قــرضى

تو خونــه یى کــه از بیمارى مادر تــب کــرد پول دارو نــبود یعنى باید صــبــر کــرد ؟

تا کى ؟ کى بــه داد این حس بــرســه ؟

وجود من پــر از درد و اســتــرس

هــر چى داد فــریاد زدمو هــر چى اشک انگار صدام مى پیچید بــه خودم بــر مى گشــت

تو خونــه و خیابون حــتى هنگام درس توى فکر اینکه فــردا دم زندان قصــر

چطور هشــت ساعــتو بکوب بشینــم تا بابامو از پشــت شیشــه یک ربع بــبینــم

مــهــم نــبود زندگى کنــم با نون خشک مــهــم اینــه کودکى منو قانون کشــت

نــمیخواى بــمیرى شیرینى جون آدم دلــبل من واســه ى زندگى خونوادمــه خونواده یى کــه روز خوش

نداشــتن خواســتن ولى دشــمنا نذاشــتن

نــتــرس خدا تورو واســه درد انــتخاب کنــه چون این دردا قــبلآ روى یاس امــتحان شده

واســه خدا بودم مثل موش آزمایشگاه نــتیجــها روبــرو شده باز با اشکال

مشکلاتى که میخونــم توى گوشــه ی قلــبــم چونکه نــمیخوام دنــبال سوژه بگــردم

سوژه زندگیمــه که شدم یه ســر ویران ولى مــهــم اینــه هنوز هســتــم پســر ایــران

آره کمــر من زیر اینــبار خــمیده شد ولى قدرتى تو وجودم دمیده شد

من بــه آیندهاى روشن اعــتقاد دارم چونکه آیندها هــم بــه من اعــتــماد دارن

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا لــبیا غــمو از دلــم بــردار

من خیلى تنــهام تو دلــم خیلى حــرفا

مى خونــم من از دردا بیا غــمو از دلــم بــردار

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :