مــتن آهنگ من میجنگم – یاس

من می جنگــم

بجنگ و بــرو جلو

این زندگی بــت میگــه بدو بدو

تا پاهات از خســتگی زوق زوق کنن

و بــه دیوار مــرگ سک سک کنن

و یکی نیس بگــه چــتــه

یکی نیس یــه امیدی بــه دلــت بده

می مونی تک و تنــها با یــه دنیا گلــه

یــه روح تو زندون با بدنی کــه ولــه

تو دل دنیایی کــه بــهش داری میگی بی رحــم

از اول داری میگی سیــرم

من هــر دردی کــه دیدی دیدم

با این کولــه بارام بــه ســمــت پیــری میــرم

می بینی پس حــتــما یــه تیــریپی هس

تو باید بــبینی دردا رو تو بگیــری دســت

یــه روزی درد هســت وقــتو می چینی پس ( ! )

واســه ی هــر در بســتــه کیلیدی هس

وقــتی غــرب و شــرق در جنگ گــرم و نــرم

و مــرد و زن در نقش رهگذر

در گذر از مــرز مــرگ و خســتــه

از تو فقط تق تق کــمک کــمک

دخــتــر پســر ســرمســت ِ الکلن

تا دردو در هــرلحظــه حل کنن

هــرج و مــرج در بطن و سطح شــهــره

مــردمــم ســرگــرمــه ضــرب و شــتــم

این حــرفا قابلــه درکن

ولی من قاتل مــرگــم

چشامو یــه مشــت خاطــره تَر کــرد

ولی بازم منــم عامل حــرکــت

پس من می جنگــم

می دونــم تو هــم هســتی پــر از درد

ولی بگو بلندتــر بلندتــر

با صدای بُرندَت مــرتــب

بگو من می جنگــم

بگو مجدد . مــرتــب

بگو بلندتــر بلندتــر

باصدای بُرَندَت مــرتــب بگو

من می جنگــم

یاس

با دلی کــه مثلِ دریاس

کسی کــه تنــها دوســت و رفیق درداس

من بی تاب تــرینــم

من بیدارتــرینــم

اگــه درا بســتــه شد بــه ِروم پس منــم از دیوار پــریدم

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

مــتن آهنگ نسل ماست – یاس

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت