مــتن آهنگ تو مــریضی – یاس

تو نــمیتونی تو دنیات

عاشق کسی بــمونی

حــتی یاد تو ندادن

ســر وعده هات بــمونی

تو مــریضی وقــتی کــه

عشقو تو دلــت باور نداری

هــرکی عاشق تو باشــه

دوســت داری تنــهاش بزاری

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

تو مــریضی

تومــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

واســه رفع درد زخــم قلــب خســتــم

دســت ســرد نحســتو وردار از رو دســتــم

چــه پســت رذلی هســتی اصلا

شســت دســت راســت من میگــه

دیگــه با من نیســتی

ریسکــه بخوام با تو باشــم

مگــه دیوونــم کــه دعوا کنــم

از صــبح تا شــب ؟

اونــم با کی ؟

با تو یه آدم ناتو ؟

بابا جــمع کن و بــرو راتو

یادتــه روزایی کــه من تو هــر لحظــم

بــه تو گفــتــم بی تو دیگــه نــه اصلا ؟

ولی حالا رسیدم بــه مــرز سکــتــه

پس دیگــه نــمیکنــم من یه لحظــه فکــرت

توی عشق من ردی

تو واســه پیشــرفــت من سدی

حالا کــه این هــمــه باهام ضدی

بکش کنار بزار باد بیاد

بعدی

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

واســه تو علــت نداره

عشق و احساس و خیانــت

زندگیت یه عنکــبوتــه

هــمش از روی عادت

جلوی آینــه نــمیری

بــبینی ازت چی مونده

میدونــم یه نفــر مثل خودت

تو رو سوزونده

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

تو مــریضی

تو مــریضی آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

بگو چطور بــه تو بگــم بســتــه دیگــه

از دســتــت حالا شدم خســتــه دیگــه

من دل شکســتــه شدم ز دســتــت

حالا من یه حــرفی دارم بگــم بــهــت

من حــتی وقــتی پــر از

درد و رنج و پــر از سخــتی بودم

تنــها بودم من با درد خودم

نخواســتــم با تو هــمدردی کنــم

یادتــه روزایی کــه من تو هــر لحظــم

بــه تو گفــتــم بی تو دیگــه نــه اصلا ؟

ولی حالا رسیدم بــه مــرز سکــتــه

پس دیگــه نــمیکنــم من یه لحظــه فکــرت

امــروز تو تقویم علامــت گذاشــتــم

پاک کــردم من کینــه ای کــه از تو داشــتــم

آره پس تو باش با هــمون عشق جدیدت

ولی مــتاسفــم بــرات عشوه ندیده

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

تو مــریضی

تو مــریضی . آره یه مــریض بی اراده

تو مــریضی

اون کــه قلــبشو دســت هیچ کسی نداده

تو مــریضی…تو مــریضی

تو مــریضی…تو مــریضی

تو مــریضی

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ سخته – یاس

مــتن آهنگ سخته – یاس

از تو گذشــتن سخــتــه با تو نــبودن درده واســه من زنده بودنــم مــرگــه بدون تو …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت