مــتن آهنگ از چی بگــم – یاس

میگی بازم کنار هــمدیگــه واژه بچین

راجــب چی …. باشــه بشین

چشاتو باز کن یــه لحظــه مال من باش

یــه لحظــه بیا توی حس و حال من باش

پس میکــروفونو بــه دســت من تو بده بگــم

از این زمونــه و از دلی کــه تکــه تکــه اســت

هــر آهنگ منــم مساوی ذکــر یک درد

جز اینــم ندارم یــه فکــر بــهــتــر

از جومونگی بگــم کــه شده ســمــبل رشادت

ایــران بــراش شده مثل صندوق تجارت

پس هنــرمند وطن الان کجاس ؟ نیس ؟

اون تو زیــرزمین می خونــه چون کــه مجاز نیس

از چی بگــم بــرات

انــتظار داری چــه چیزی از جیــب من دراد

بــه جز کاغذ سفید پاره

خــب آره رفیق … !

حــرف توشــه . ولی با خودکاره سفید

تو هــم مثل منی . تو هــم کــم درد نداری

درد اصلیــت اینــه کــه تو هــم درد نداری

من کسی نیســتــم با این زخــما دردم بگیــره

ولی این اشک ها رو کی می خواد گــردن بگیــره

از چی بگــم ….

خدا از این بنده های خســتــه

از این هــمــه درد تــموم دنده هام شکســتــه

خنده هامو نــبین . این خنده هام یــه چســبــه رو لــبــم

این منــم با یــه رد پای خســتــه

از چی بگــم ….

بگو از یــه روح زخــمی

کــه باید یــه تنــه بــره تو قلــب کوه سخــتی

از روزهایی کــه خط خوردن توی تقویــم

خــبــر میدن از یــه اجــتــماع رو بــه تخــریــب

از چی بگــم …

از بچــه های پایین شــهــر

کــه غذا واســه خوردن دارن ماهی یــه شــب

اون کــه تنــها دلیل خوابش بــه عشق فــرداســت

تنــها پاتوق عشق و حالش بــهشــت زهــراســت

یا کــه بگــم از اون رفقای کاخ نشین

کــه هســتن تو واردات کالای ساخــت چین

تو بــه من اینو بگو . من از چی بگــم خــب

ما گفــتیــم و تــموم دردا ریشــه کن شد ؟

از چی بگــم بــرات …

شاید قصــه دوســت داری

مثل قصــه ی اون هــم کلاسیان روســتایی

اگــه قصــه تلخــه . گناه واقعیــت

داســتان نــرگس و گلای باغ میــهن

کــه نشســتن با صد چــرا و افسوس کاشکی

یــه بخاری جای چــراغ نفــت سوز داشــتیــم

چــراغ افــتاد توی کلاس و گــر گــرفــت

آتشی کــه پوســت بچــه ها رو مثل گــرگ گــرفــت

یــه طفل معصوم با داد و فــریاد گفــت

زود بدویین ســمــت در . ولی درم قفل بود

چشام خشک شد یکــم بــهــم اشک بده . ایزد!

این بچــه ها با کدوم دســت مشق بنویسن

کودکی مــرد در راه کلاسی کــه

سوخــت و منــتظــر یــه جــراه پلاســتیکــه

یاس نــمی خواد تــه قصــه رو هــرگز بــبنده

چون باز دلش می خواد کــه نــرگس بخنده

از چی بگــم …

تو قلــب بچــه های مدرســه ی درودزر

قصــه نخور صدامو بشنو از زیــرخونــت

من صداتو بــه گوش هــمــه می رسونــم

از چی بگــم …

از دلی کــه فقط اســمش دلــه

یا عــمــری کــه نصفش اشکــه نصفش گلــه

یا از روح توی زندون کــه جســمش ولــه

آدم مجــبوره کــه با شــرایط وفقش بده

از چی بگــم …

بگو از یک روح زخــمی

کــه باید یک تنــه بــره توی قلــب کوه سخــتی

ولی قســم بــه خدا قســم بــه روح تخــتی

کــه من بدون تــرس میــرم بــه سوی تقدیــر

خیلی خشنــه زندگی ولی من حوصلــه کــردم

توو فشن زندگی من یــه مدل دردم

ولی دفــتــر گذشــتــه هامو ذره ذره کــردم

و اومدم جلو کــه پی دردســر بگــردم

از چی بگــم ؟ از چی بگــم ؟ از چی بگــم ؟

خواننده رپ مردمی یاس

برچسب ها :

همچنین ببینید

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

مــتن آهنگ به خاطر من – یاس

نگاهی عــمیق بــه تقویــم وســررسیدش فــهــمید وقــت تفــریح ســر رسیده ســردرگــم تو کوچــه ها ســرگــردون …

کامنت لطفا نظـــر خود را درباره این صفحه در بخش کـــامــنت بیان کنید کامنت